Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Logistiikan suuntaavat ammatilliset opinnot

11S700 Kuljetus- ja vakuutusoikeus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee kuljetusoikeuden perusrakennelmat ja rahdinkuljettajan vastuun muotoutumisen rakenteen sekä tuntee kuljetusoikeuden tärkeimmät erityispiirteet.

Asiakokonaisuudet:

 • kuljetusoikeuden ala
 • kuljetussopimuksen osapuolet
 • oikeuslähteet
 • osapuolten velvollisuudet ja vastuu
 • reklamaatio- ja vanhentumisajat
 • kuljetusasiakirjan merkitys ulkomaankaupassa
 • vakuutus ja muu riskinjako

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sisula-Tulokas, Leena. Kuljetusoikeuden perusteet.

Arviointi: Luennot ja kirjallisuus 50 %, ohjattu oppimistehtävä 50 %.

11S701 Kansainväliset toiminnot, 5 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan toimintatavat ja osaa toteuttaa ulkomaankaupan transaktioita.

Opiskeltavia asiakokonaisuuksia: kansainvälistymisen edellytykset ja vaihtoehdot, ulkomaankaupan rahoitus ja maksuliikenne, vienti- ja tuontitapahtumaan liittyvät määräykset,tullaus, alkuperäsäännöt ja asiapaperit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Pbl, ryhmätyöskentely, luennot, itsenäinen työskentely, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pehkonen E. Vienti- ja tuontitoiminta. Uusin painos.
 • Pirnes Hannu & Kukkola Emil. 2002. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja.WSOY.
 • Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja tenttiin.

11S702 Logistiikkapalvelut, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää logististen palveluyritysten liiketoiminnan lähtökohdat, menestystekijät sekä logistiikkapalveluiden merkityksen. Opiskelija osaa analysoida, kehittää sekä hankkia ja markkinoida logistiikkapalveluja asiakaslähtöisesti.

Asiakokonaisuudet:

 • logistiikan palveluyritysten lähtökohdat
 • logistiikkapalveluvaihtoehdot
 • logististen palvelujen perusmuodot: kuljetuspalvelut, varastointi-, huolinta-, tietoliikenne- ja tiedonvälityspalvelut
 • logistiikkakeskukset
 • lisäarvopalvelut
 • logistiikkapalvelutarjonnan kehittyminen
 • palvelustrategiat logistiikkapalveluissa
 • opintokäynnit ja yritysesittelyt logistiikkapalvelualan yrityksistä

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, oppimistehtäviä, opintokäyntejä ja yritysesittelyjä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Haapanen, Mikko & Vepsäläinen, Ari. Jakelu 2020 - Asiakkaan läpimurto.
 • Karrus, Kaij E. 2003. Logistiikka. Porvoo: WSOY.

Arviointi: Luennot ja kirjallisuus 60 %, aktiivisuus kontaktiopetuksessa ja ohjattu oppimistehtävä 40 %.

11S703 Tuotannonohjaus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus:

Opintojakson oppimismenetelmät:

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Arviointi:

11S704 Nykyaikainen logistiikka, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija hankkii laaja-alaisen kokonaiskuvan logistiikan sisällöstä, tavoitteista merkityksestä yrityksen ja yhteisön tuloksen vaikuttavana tekijänä sekä omaksuu modernin logistisen ajattelutavan. Logistiikkaa tarkastellaan sekä yritysten/yhteisöjen sisäisten toimintojen että niiden välillä muodostuvien arvoketjujen näkökulmasta.

Opiskeltavia asiakokonaisuuksia: logistiikan käsitteitä, logistiset toiminnot, logistiikan viitekehys, ympäristölogistiikka sekä logistiikan tulevaisuuden näkymät.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja kirjallisuus, ohjatut oppimistehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Karrus Kaij E, 2003: Logistiikka, WSOY.
 • Sakki Jouni, 2003: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Logistinen B-to-B-prosessi.

Arviointi: Tentti 35 %, oppimistehtävät 35 %, aktiivisuus ryhmäkeskusteluissa 30 %.

11S705 Osto- ja varastotoiminta sekä materiaalinohjaus, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hankkii valmiudet hankintavirtojen ohjaamiseen kustannustehokkaasti, syventää tietojaan niiden suunnittelun periaatteista sekä oppii ymmärtämään niiden aseman osana yrityksen logistista järjestelmää ja sen roolin kilpailustrategian toteuttamisessa ja kuinka toimittajayhteistyön avulla voidaan tukea yrityksen kilpailukykyä.

Asiakokonaisuus: liiketoimintaympäristön muutosten vaikutus ostotoimintaan, strategiset allianssit, toimittajayhteistyön menestystekijät ja riskit, verkostonäkemykset ja -teoriat sekä elektroninen kauppa logistiikan osana, oston ja varastoinnin tehtävät, käsitteet ja määritelmät, varastotyypit, -tekniikat ja -strategiat, varastojen sijainti, määrä ja koko, tavaroiden sijoitteluperiaatteet, layout, oston ja varaston tunnusluvut, pakkaaminen ja materiaalinkäsittely.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, oppimistehtäviä, harjoitustehtäviä ja ryhmätöitä, opintokäyntejä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sakki, J. 2003. Tilaus-toimitusketjun hallinta. Logistinen B-to-B-prosessi.
 • Karhunen & Pouri & Santala. 2004. Kuljetukset ja varastointijärjestelmät, kalusto ja toimintaperiaatteet.
 • Reinikainen & Mäntynen & Rantala. 2002. Logistiikan perusteet. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu.
 • Luennoilla jaettava muu materiaali

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävät 60 %, luennot ja kirjallisuus 40 %

11S706 Kuljetustoiminta, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa laajat valmiudet seuraavista asiakokonaisuuksista: kuljetuspolitiikka ja kuljetusalan yleinen kehitys, kuljetusmuodot, laatujärjestelmät, kansainväliset kuljetukset, kansainvälisen liikennepolitiikan haasteet, kuljetusasiakirjat, operaatioanalyyttisten menetelmien käyttö kuljetusongelmien ratkaisemisessa, kuljetusten suunnittelu sekä ohjaus-, seuranta- ja optimointimenetelmät, kuljetustuotannon talousprosessin ohjaus ja suunnittelu kuljetustalouden laskentamenetelmät sekä niiden soveltaminen käytännön suunnittelu-, ohjaus- ja valintatilanteissa, kuljetusten taloudellinen merkitys yrityksissä, kuljetustuotannon peruskäsitteet ja tunnusluvut, kuljetusyritysten talousprosessi ja pääoman kiertokulku, kuljetuskustannusten muodostuminen, kustannusten ryhmittely, tuote- ja asiakaskohtaisten kuljetusten hinnoittelu sekä kuljetusyrityksen analysointimenetelmät.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, oppimistehtäviä, laskuharjoituksia, ryhmätöitä, opintokäyntejä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Karhunen & Pouri & Santala. 2004. Kuljetukset ja varastointijärjestelmät, kalusto ja toimintaperiaatteet.
 • Mäkelä, T. & Mäntynen, J. 1998. Kuljetukset logistiikan osana. Tampere: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu.
 • Mäntynen, J. & Rantala, J. 1996. Tieliikenne. Tampere: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu.
 • Mäkelä, T. & Tuominen, V. 1997. Ilmaliikenne. TKKK:n julkaisu.
 • Meskanen, J. & Mäkelä, T. 1996. Rautatieliikenne. TKKK:n julkaisu.
 • Mäkelä, T., Mäntynen, J. & Vanhatalo, J. 2005. Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät. TKKK:n julkaisu.
 • Luennoilla ilmoitettava muu materiaali. (Ekonvisio - ohjelma. Ekondata Oy) Oksanen, R. 2004. Kuljetustuotannon toimintolaskenta. Kuljetustalouden perusteista moderniin toimintolaskentaan. Tampere: Aaltospaino Oy.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävät 60 %, luennot ja kirjallisuus 40 %

11S707 English for Logistics, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii englanninkielistä logistiikan alan sanastoa ja kehittää taitojaan kielen kaikilla osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen). Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen logistiikan työtehtävissä työskennellessään. Opiskeltava asiakokonaisuus kattaa logistiikan alan keskeistä sanastoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 18 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattuja pari- ja ryhmätöitä sekä esittää logistiikan alan suullisia raportteja ja keskustelee niistä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Big Deal: Hannukainen, Karppinen, Fraser, Koivusalo, Mikkonen, Toivanen, Stansfield. Edita 2002 tai uudempi. Lisäksi opettajan tunnilla jakama oheismateriaali.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla. Suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen sekä niiden palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0-5.
 
Muuta: Opintojakso toteutetaan 3. opiskeluvuonna 3. jaksolla. Läsnäolopakko 14 tunnilla.

11S708 Logistiikan strateginen suunnittelu ja johtaminen, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää näkemyksiään logistiikan strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä, tuntee strategisen ajattelun ja johtamisen eri näkökulmia sekä ymmärtää strategiaprosessin ja kykenee laatimaan logistiikkastrategian organisaatiolle. Opiskelija oppii kuinka osto- ja varastotoiminta voi osallistua kilpailustrategian toteuttamiseen ja miten toimittajayhteistyön avulla tuetaan yrityksen kilpailukykyä.

Asiakokonaisuudet: strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitys organisaation toiminnan ohjauksessa, strategisen suunnittelun arkkitehtuuri, strategiakartat, strategian jalkauttaminen liiketoimintaympäristön muutosten vaikutus strategioihin, osto- ja varastotoiminnan ja liiketoimintastrategian yhdistäminen, strategiset allianssit, toimittajayhteistyön menestystekijät ja riskit

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, oppimistehtäviä ja ryhmätöitä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lambert, D. M. & Stock, J. R. 2000. Strategic Logistics Management. (luennoilla ilmoitettavin osin.) ja luennoilla jaettava materiaali.
 • Hughes, J. & Ralf, M. & Michels, B. 2000. Transform Your Supply Chain: Releasing Value in Business. International Thomson Business Press.
 • Saunders, M. 1994. Strategic Purchasing & Supply Chain Management.
 • van Weele, A. J. 2000. Purchasing and Supply Chain Management: analysis, planning and practice. London: Thomsom Learning. 2nd ed.
 • Kamensky, M. 2002. tai uud. Strateginen johtaminen. Helsinki.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävät 60 %, luennot ja kirjallisuus 40 %

11S709 Logistiikan tutkimus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on ohjata opiskelijaa lukemaan ja ymmärtämään alan julkaisujen tuloksia sekä suunnittelemaan oman opinnäytetyönsä toteutusta. Opiskeltava asiakokonaisuus: logistiikan alalla tehtävä tutkimus ja opinnäytetyöt, liiketalouden tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät, tutkimussuunnitelman tekeminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tutkimusmenetelmiin ja tutkimustuloksiin tutustuminen, tutkimusten analysointi ja esittely, tutkimussuunnitelman laatiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Jari Eskola, Juha Suoranta. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
 • Pertti Alasuutari. Laadullinen tutkimus.
 • Neilimo, K. & Näsi, J.(1980) Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta. Yrityksen taloustieteen ja yritysoikeuden laitoksen julkaisuja, Sarja A2: Tutkielmia ja raportteja 12. Tampere: Tampereen yliopisto.

Arviointi: 0 - 5. Oppimistehtävä 100 %.
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK