Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Perusopinnot

11P017 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun oppimisympäristönä sekä koulutusohjelmansa rakenteen, sisällöt ja opiskelukäytännöt. Opiskelija tunnistaa opiskelutaitojensa vahvuudet ja kehittymishaasteet. Opiskelija osaa tavoitteellisia, itsenäisiä ja yhteistoiminnallisia työtapoja sekä harjaantuu sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun. Opiskelija osaa arvioida ammatillista lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Opiskelija oppii verkko-oppimisympäristön toimintaperiaatteita ja osaa käyttää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun verkkopohjaista oppimisympäristöä oppimisensa ja opiskelunsa välineenä.

Sisältö: Opiskelu amk:ssa ja koulutusohjelmassa, avoin oppimisympäristö, oppimisstrategiat ja -tyylit, verkko-oppimisympäristö, verkkotyöskentelyn periaatteet, yhteistoiminnallinen työskentely, ammatillisen kasvun käynnistyminen, ammattiala ja ammatti-identiteetti.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ryhmäkohtaisten kontaktituntien lisäksi opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta tulohaastattelun muodossa. Häntä myös ohjataan ammatillisen kasvuun. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opiskeltavaan alaansa vierailujen, luentojen ja alumnitoiminnan avulla sekä tutustuu hanketoimintaan. Opiskelija saa myös verkko-ohjausta ja häntä ohjataan itseohjautuvuuteen ja tiedonhankintaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Opetussuunnitelma
 • Opintopolku KTAMK:n sivuilla,
 • Amkinen ja verkko- ja muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Muuta: Osa opintojakson asioista on yhteisiä kaikille toimialoille, osa on koulutusohjelman sisäisiä käytänteitä

11P003 English for Entrepreneurial Activities, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii englanninkielistä liike-ja talouselämän perussanastoa sekä kehittää taitojaan kielen kaikilla osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen). Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen tulevissa työtehtävissään. Opiskeltava asiakokonaisuus: liike- ja talouselämän perussanastoa sekä Suomi-tietouteen liittyvää perussanastoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari- ja ryhmätöitä. Itsenäiseen, mutta ohjattuun työskentelyyn kuuluu esseiden ja käännösten tekeminen sekä suullisten tehtävien valmistelu. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen messutapahtuman.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Big Deal: Hannukainen, Karppinen, Fraser, Koivusalo, Mikkonen, Toivanen, Stansfield. Edita 2002 tai uudempi. Lisäksi opettajan tunnilla jakama oheismateriaali.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla kuuntelemalla, kysymällä ja kommentoimalla sekä opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0-5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 2. jaksolla 1 op, 3. jaksolla 1 op ja 4. jaksolla 1 op.

11P004 Oral and Written Business Interaction, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii viestimään tehokkaasti erilaisissa liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Käytännön liike-elämään liittyvien suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla opiskelija oppii ymmärtämään hyvän kielenkäyttötaitojen merkityksen tärkeänä osana tulevaa ammattitaitoaan ja motivoituu kehittämään kielenkäyttötaitoaan. Opiskeltava asiakokonaisuus: työnhakuun liittyvät viestintätilanteet (työhakemus, työhaastattelu) ja liikeviestintään liittyvät viestintätilanteet (liikeviestit ja puhelimessa puhuminen).

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattua pari- ja ryhmätyöskentelyä. Itsenäiseen, ohjattuun työskentelyyn kuuluu työnhakuprosessin sekä puhelinkeskusteljen kirjallinen ja suullinen valmistelu ja erilaisten liikeviestien kirjoittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Big Deal: Hannukainen, Karppinen, Fraser, Koivusalo, Mikkonen, toivanen, Stansfield. Edita 2002 tai uudempi. Lisäksi opettajan tunnilla jakama oheismateriaali.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla sekä opintotehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen oppitunneilla. Kirjallisten ja suullisten tehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0-5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 2. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 1. jaksolla 1 op ja 2. jaksolla 2 op.

11P005 Coping with Presentations, Meetings and Negotiations, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa valmistella ja toteuttaa suullisia esityksia ja alustuksia, jotka liittyvät liike-elämän eri tilanteisiin. Opiskelija oppii myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liike-elämän kokouksia ja neuvotteluja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Opiskelija oppii tiedostamaan erilaisten harjoitusten kautta suullisen ja kirjallisen kielenkäyttötaidon merkityksen liike-elämän monikulttuurisissa tilanteissa. Opiskeltava asiakokonaisuus: suulliset esitykset ja alustukset ja kokoukset sekä neuvottelujen perusteet asiakirjoineen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattuja pari- ja ryhmätöitä. Itsenäiseen, ohjattuun työskentelyyn kuuluu suullisten esitysten, alustusten, kokouksien ja neuvottelujen valmistelu asiakirjoineen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Big Deal: Hannukainen, Karppinen, Fraser, Koivusalo, Mikkonen, Toivanen, Stansfield. Edita 2002 tai uudempi. Lisäksi opettajan tunnilla jakama oheismateriaali.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla. Suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen sekä niiden palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0-5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 3. opiskeluvuoden 1. jaksolla.

11P006 Grundstudier i affärssvenska, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii alan perussananastoa, osaa aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ammattikorkeakoulussa ja halua kehittää kielitaitoaan kohti tulevaisuuden työtehtäviä. Opiskeltava asiakokonaisuus:liike-elämän perussanaston lisäksi pohjoismaista kaupankäyntiin ja elinkeinoelämään liittyvää sanastoa sekä opiskelija harjoittelee ihmisten välisessä kanssakäymisessä tarvittavia asiakaskontakteja ruotsin kielellä. Lisäksi opiskelija avaa portfolion ruotsin kielen osalta. Opintojaksoon kuuluu myös oppimistilanne minimessujen muodossa, joka toteutetaan yhteistyössä englannin vastavan opintojakson kanssa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Medspelare i affärer: Fabritius, Melkko (WSOY),Bonus: Fabritius, MElkko (WSOY) tai Samspel: Fabritius, Melkko (WSOY) Opintojakson alussa opettaja ilmoittaa hankittavan materiaalin edellämainituista.

Arviointi: Arvionnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80%, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2(tyydyttävät tiedot)

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 2. jakso = 2 op ja 4. jakso = 1 op Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %.

11P007 Affärskommunikation, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii työnhaussa ja liikeviestinnässä tarvittavaa kielitaitoa ja lisää kulttuuritietämystään pohjoismaisessa kaupankäynnissä. Hän tiedostaa ruotsin kielen merkityksen kaupankäynnissä ja haluaa kehittää kielitaitoaan edelleen. Opiskeltava asiakokonaisuus: tavanomaiset liikekirjeet ja dokumentit, puhelin- ja asiakaskontaktit, työnhaussa tarvittavan osaamisen ja kulttuurituntemuksen sekä ammatillista kasvua osoittava portfolio.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Skriv & Ring: Fabritius, Melkko (WSOY 2002 tai uudempi)

Arviointi: Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

Muuta: Opintojakso toteutetaan 2. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 1. jakso = 1 op, 2. jakso = 1 op ja 4. jakso = 1 op

11P008 Möten och förhandlingar, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hyödyntää henkilökohtaisella opintopolullaan oppimaansa sekä keskittyy 3. vuoden pääteemoissa tarvittavaan kielitaitoon. Opiskelija oppii kokouksissa ja neuvotteluissa tarvittavaa ruotsia ja osaa raportoida niistä kirjallisesti.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sarvikivi-Ohinen-Huttunen: Säger du det? (WSOY)

Arviointi: Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

Muuta: Opintojakso toteutetaan 3. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 1. jakso = 2 op, 3. jakso = 1 op

11P009 Talousmatematiikka, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opislelija saa valmiudet asiakaskäytännöissä tarvittavaan perusmatematiikkaa. Prosenttilasku: Käsitellään perussuureet, muutuneet arvot, peräkkäiset prosenttimuutokset ja prosenttiyyksikkö. Arvolisävero: Käsitellään arvolisäveron lasku verottomasta ja verollisesta hinnasta sekä hintojen muuttumisen vaikutukset laskelmissa Indeksit: Käsitellään yksinkertainen ineksi ja indeksisarjojen hyväksikäyttö. Korkolasku: Harjoitellan peruskaavan kaikkien suureiden käyttöä sekä kasvanutta pääomaa

Opintojakson oppimismenetelmät: Oppitunnit Kotitehtävät, tehtävien tarkastus Tunnilla ohjattua harjoittelua

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pirjo Saarinen-Eliisa Kolttola-Jarmo Pösö: Liike-elämän matematiikka, EDITA

Arviointi: Tentti Arvoasteikko T1 - K5

11P010 Tietotekniset taidot 1, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa Tietokoneen A-ajokorttitutkintoon sisältyvien tietotekniikan perusteet, laitteen käyttö ja tiedonhallinta, esitysgrafiikka-, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyosioiden osaamistaso.

Opintojakson oppimismenetelmät: Lähiopetus ja verkkoharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojaksolla käytetään Tietokoneen A-ajokorttikoulutuskirjallisuutta sekä sähköistä verkkomateriaalia.

Arviointi: Arviointi 0 - 5. Opintojakson päättöarvosana muodostuu laitekokeista (60 %) sekä verkkoharjoituksista ja oppimistehtävistä (40 %).

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuonna seuraavasti: 1. jakso 1 op., 2. jakso 1 op., 3. jakso 1 op. ja 4. jakso 1 op. Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti, jossa pääpaino on verkkotyöskentelyssä.

11P011 Tietotekniset taidot 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa soveltuvin osin Tietokoneen AB-ajokorttitutkintoon sisältyvien verkkojulkaisun hallinta -osion ja tekstinkäsittelyosion osaamistason.

Opintojakson oppimismenetelmät: Lähiopetus ja verkkoharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojaksolla käytetään Tietokoneen AB-ajokorttikoulutuskirjallisuutta sekä sähköistä verkkomateriaalia.

Arviointi: Arviointi 0 - 5. Opintojakson päättöarvosana muodostuu laitekokeista (60 %) sekä verkkoharjoituksista ja oppimistehtävistä (40 %).

Muuta: Opintojakso toteutetaan 2. opiskeluvuonna seuraavasti: 1. jakso 1 op., 2. jakso 1 op. ja 4. jakso 1 op. Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti, jossa pääpaino on verkkotyöskentelyssä.

11P018 Amk:n tutkimustoiminta, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee tiedonhankintaan ja tutkimustoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet tutkimuseettiset toimintaperiaatteet huomioiden sekä tietää, miten tutkimustoimintaa tehdään yleisesti, ammattikorkeakouluissa ja omalla alalla. Opiskelija tiedostaa tiedonhankintataitojen merkityksen ammatillisten tietojen ja taitojen kehittämisessä sekä niiden ylläpitämisessä oman ammattialan vaatimalla tavalla. Opiskelija oppii erottamaan ns. arkitiedon ja tieteellisen tiedon soveltamismahdollisuudet ja -tilanteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tehtävät, itseopiskelu.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Alakohtainen kirjallisuus, virallistietoon perustuvat internet-lähteet.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Muuta: Opintojakso jakaantuu ensimmäiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle. Tekniikan alalla opintojakso on 3 op. Kurssin tiedonhankinnan osuuden opettaa kirjastonhoitaja/ informaatikko tai tiedonhankintaan perehtynyt aineopettaja.

11P013 Suomen kieli ja viestintä 1, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän hallitsee prosessikirjoittamisen periaatteet, niin että osaa tuottaa ja tulkita eri tilanteiden vaatimia asiatekstejä. Opiskelija kehitttää esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan.

Opiskeltava asiakokonaisuus: kirjoittamistrategiat, asiatyylin ominaisuudet, essee, liikekirjeet, vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen perusteet sekä asiantuntijapuheenvuoro.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät sekä kirjalliset ja suulliset näyttökokeet

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M 2003. Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita.

Arviointi: Arvionnin pohjana on ohjatut yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät ja suulliset ja kirjalliset näyttökokeet. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa lähiopiskelussa.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuoden kaikilla jaksoilla.

11P014 Suomen kieli ja viestintä 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää esiintymistaitoaan. Hän osaa viestiä vakuuttavasti ja tarkoituksenmukaisesti työnhaku-, kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opiskelija kykenee toimimaan sekä puheenjohtajana että osallistujana erilaisissa kokouksissa ja neuvotteluissa. Hän osaa laatia työnhakuun, kokouksiin ja neuvotteluihin liittyvät asiakirjat. Opiskeltava asiakokonaisuus: kokoustaito, neuvottelutaito, työnhakuun liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993. Neuvotellen tulokseen. Porvoo: WSOY tai jokin vastaavat tiedot sisältävä kokous- neuvottelutaidon kirja sekä tunnilla jaettava materiaali

Arviointi: Arvioinnin pohjana on ohjatut yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät.

Muuta: Neuvotteluihin ja työnhakuun liittyvät opinnot toteutetaan 1. ja 2. jaksolla ja kokouksiin liittyvät opinnot 4. jaksolla.
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK