Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Perusopinnot

221423 Opiskelutaidot, eLearning ja asiantuntijuuteen kasvu, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelijalle tulee käsitys kokonaisvaltaisesta oppimisympäristöstä, johon kuuluvat mm. oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, toimintamuodot, oppimislähteet, tekniikka ja media. Opiskelija hallitsee avoimien oppimisympäristöjen ohjelmat, laitteet ja välineet ja osaa käyttää niitä oppimisen apuvälineinä. Opiskelija tuntee avoimien oppimisympäristöjen käyttöperiaatteet, tietää opettajan ja oppijan toimintamallin etäopetuksessa ja ymmärtää elinikäisen oppimisen mahdollisuudet virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu itseohjautuvaan oppimiseen ja sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Hän tunnistaa työelämän haasteet ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset ammattialansa kehittymiselle sekä oman alan yrittäjyydelle. Opintojaksoon kytkeytyy keskeisesti myös yrittäjyyden hahmottaminen henkilöön liittyvänä ilmiönä, jolloin esimerkiksi itsetuntemus, persoonalliset ominaispiirteet ja asennetekijät (tilannetaju, oppimis- ja uudistumiskyky, luovuus, kyky kannustaa muita, tiedon jakaminen ja sen avulla oman osaamisen kehittäminen) ovat tarkastelun kohteina.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy oman ammattialansa tietoon ja käytäntöihin ja asettaa tältä pohjalta tavoitteet opinnoilleen. Etäopiskelun periaate ja etäopetusvälineet (tietoverkot, videoneuvottelujärjestelmät, WebCT, Learn Linc, jne.), avoimiin oppimisympäristöihin liittyvät pedagogiset lähtökohdat, kouluttajan ja opiskelijoiden työvälineet, opettajan ja opiskelijan toimintamalli avoimissa opetusympäristöissä, virtuaalikokouskäytäntö ja eri toimijoiden roolit, virtuaaliammattikorkeakoulun opetustarjonta. Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan sekä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan osana oppimistaan.

Oppimismenetelmät: Lähiopetus 16 tuntia, oman alan ammattilaisen haastattelu 2 tuntia, hops-keskustelu 1 tuntia, portfolion ohjeistus 2 tuntia, virtuaaliopiskelu ja oppimistehtävät 58 tuntia.

Arviointi: Osallistuminen lähiopetukseen 30 %, oppimistehtävät 70 %.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Internet

221424 Median luku- ja kirjoitustaito, 3 op

Opintojakson tavoite: Käsitellään perinteisen ja uusmedian eroja sekä digitaalisen median vahvuuksia. Perehdytään verkkoviestinnän perusteisiin. Tutustutaan digitaaliseen toimittamiseen sekä digitaaliseen mediaan.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Verkkoviestinnän perusteet, verkkotekstin tuottaminen: ideointi, aineistonhankinta, jutun rakentaminen, kuvitus ja kieliasu ja verkkopaleluiden käytettävyys.

Oppimismenetelmät: luentoja, harjoituksia ja oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointi: Oppimistehtävät, läsnäolovelvoite 80 %. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

221403 Käsikirjoitus, sisällöntuotanto ja tekijänoikeudet, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sisältötuotantoprojektin pääperiaatteet. Opiskelija hallitsee käsikirjoitusprosessin ja osaa tehdä kasikirjoituksen, jonka pohjalta voidaan tuottaa sovellukset. Opiskelija osaa ideoida ja konkretisoida ideat suunnittelun ja toteutuksen vaatimusten mukaisesti. opiskelija tuntee tekijäoikeudet ja julkaisulainsäädännön.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Sisällöntuotantoprojekti, sisällöntuotannonprosessi, mediaelementit, käytettävyys, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet.

Oppimismenetelmät: luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät. 80% läsnäolo

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Ulla Lukkari: Digitaalisen sisältötuotantoprojektin hallinta. IT Press 2004.
  • Jussi Luukkonen: Digitaalisen median käsikirjoittaminen 2000 ja
  • Vesa Keränen, Niko Lamberg, Jukka Penttinen: Web-julkaiseminen & multimedia 2006. Jacob Nielsen: WWW-suunnittelu 2000.
  • http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=fi, Haarmann, P-L.: Tekijänoikeus ja lähioikeudet 2005.

Arviointi: Tentti, oppimistehtävät, läsnäolovelvoite 80 %. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

221413 Kuvan ja äänen editointi, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää digitaalisen kuvan peruskäsitteet ja kuvan käyttötarkoituksen asettamat perusvaatimukset. Opiskelija hallitsee kuvankäsittelyohjelman keskeiset työkalut ja toiminnot. Opiskelija osaa äänen digitoinnin ja äänenkäsittelyyn liittyvät perustoiminnot.

Opiskeltava asiakokonaisuus: digitaalikamerat, skannerit, kuva-analyysi, kuvankäsittely ja - muokkaaminen, bittikarttakuva ja vektorikarttakuvat ja äänen digitointi.

Oppimismenetelmät: luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointi: Oppimistehtävät ja harjoitukset. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

221412 Johdatus www-ohjelmointiin, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee XHTML-kielen ja CSS-tyylien perusteet ja osaa koostaa www-sivuja. Hän tietää miten eri työvälineet (ASP, PHP, XML, JavaScript, CSS) liittyvät www-ohjelmointiin ja mitä niillä voi tehdä¨.

Opiskeltava asiakokonaisuus: XHTML-kielen perusteet ja www-sivujen koostaminen, CSS-tyylien käyttö www-sivuilla.

Oppimismenetelmät:  Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Korpela, J. K., 2003. CSS-tyylit, Linjama, T., 2001. XHTML sekä muu kurssimateriaalit ja tarkoituksenmukaiset ohjelmisto-oppaat.

Arviointi: Oppimistehtävät ja harjoitukset. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

221426 Web-selainohjelmointi, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija osaa JavaScript-kielen perusteet. Opiskelija saa perustaidot tapahtumankäsittelyyn selainikkunan ja HTML-sivujen hallinnassa. Opintojaksolla käydään teorian ja harjoitusten avulla läpi yleisimmät JavaScriptin käyttökohteet web-sivuilla. 

Opiskeltava asiakokonaisuus: javascript www-sivulla, tapahtumankäsittelijät, funktiot, muuttujat, DOM-oliomalli, lomakkeet, ohjausrakenteet, AJAX.  

Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät

Materiaali: luentomateriaali, www-lähteet: http://www.w3schools.com/js/, http://javascript.internet.com

Arviointi: oppimistehtävät. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

221427 Multimediavälineet, 3 op

Opintojakson tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehtyä multimedian mahdollisuuksiin verkkosisällöntuotannossa sekä oppia tuottamaan animaatioita ja muita vuorovaikutteisia elementtejä. Kurssilla opitaan yhdistämään kuvaa, ääntä, tekstiä ja animaatiota vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Tuotannon käsikirjoittaminen, mediaelementtien toteuttaminen ja työn koostaminen. 

Arviointi: Arviointi: Oppimistehtävät ja harjoitukset. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

221405 Ruotsi 1, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii alan perussanastoa, osaa aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Tietokone työvälineenä, IT Pohjoismaissa, tietoturvallisuus ja yrityssanastoa.

Oppimismenetelmät: 40 tuntia kontaktiopetusta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. 40 tuntia omatoimista ohjattua harjoitusten tekemistä sekä suullisiin esityksiin ja tentteihin valmistautumista.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Data och Dokument, IT-svenska (Ohinen):WSOY 2001, Tietotekniikan liiton atk-sanakirja 1999:satku.fi 1999.

Arviointi: Kontaktitunteihin vähintään 80% osallistuminen, sanakokeet, kirjalliset ja suulliset työt (50 %) ja kokoava kirjallinen tentti, josta opiskelija on saanut vähintään T1 (50%).Tuntiaktiivisuus luetaan aina opiskelijan eduksi arvioinnissa. Uutena asiana ruotsin arvioinnissa on (syksystä 2008) suullinen näyttö, koska ruotsi arvioidaan jatkossa aina myös suullisesti. Kokonaisuus muodostuu erillisestä suullisesta ja kirjallisesta arvioinnista.

HUOM! Edeltävät opinnot: ruotsin opettajan laatiman kielitestin hyväksytty suorittaminen / Ruotsin valmentava

Opintojakson suorittaminen on osa B1.2 (tyydyttävät tiedot) kielitaitoa, joka on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus.

221420 English and Communication, 3 op

The objective of the course is to provide students with knowledge and skills in English language to efficiently communicate in writing, in giving presentations and holding meetings and negotiations.

The contents of the course provide students with opportunities to learn to give good presentations, to introduce topics for discussions at informal meetings, to plan and participate in negotiations. The students will learn the meeting and negotiations procedure, language and documentation, which are, writing inquiries and replies, complaint and adjustments and memos. Students will also be provided instructions on writing a CV and job application.

There will be 48 hours of contact instructions and 32 hours of self supervised studying.

Literature: The literature will be provided during lessons.

Assesment: There will be no formal written exam for this course and therefore the assessment will be based on the following: an 80% mandatory attendance and active participation during class activities (25 %) completion of home assignments by the due dates (25 %) ,in class tests on written communication and vocabulary (25 %), a final meeting/negotiation and a final presentation to be held towards the end of the course (25 %).

221406 Ruotsi 2, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan ruotsinkielessä.

Opiskeltava  asiakokonaisuus:   työnhaku, sähköpostiviestintä ja  puhelin työvälineenä sekä liikekirjeet

Oppimismenetelmät: 40 tuntia kontaktiopetusta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. 40 tuntia omatoimista ohjattua harjoitusten tekemistä sekä suullisiin esityksiin ja tentteihin valmistautumista.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Data och Dokument, IT-svenska (Ohinen):WSOY 2001. Skriv & Ring ,affärssvenska (Fabritius, Melkko) : WSOY 2002.

Arviointi: Kontaktitunteihin vähintään 80% osallistuminen, sanakokeet, kirjalliset ja suulliset työt (50 %) ja kokoava, kirjallinen tentti, josta opiskelija on saanut vähintään T1 (50%). Tuntiaktiivisuus luetaan aina opiskelijan eduksi arvioinnissa. Uutena asiana ruotsin arvioinnissa on (syksystä 2008) suullinen näyttö. Ks. opintojakso ruotsi 1.

HUOM! Edeltävät opinnot: ruotsi 1 ja ruotsin opettajan laatiman kielitestin hyväksytty suorittaminen / Ruotsin valmentava Opintojakson suorittaminen antaa vähintään B1.2 (tyydyttävät tiedot) kielitaidon, joka on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus ja joka vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa, ns. pientä virkamiestutkintoa.

221404 Kokous- ja neuvottelutaito, business-tavat, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erilasiin työelämän kokous- ja neuvottelutilanteisiin. Opiskelija saa valmiudet toimia sekä osanottajana että puheenjohtajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Tavoitteena on myös lisätä esiintymis- ja käyttäytymisvalmiuksia erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opiskeltava asiakokonaisuus:  Muodollinen kokoustekniikka, työelämän palaverit kokoustyyppeinä, neuvotteluharjoitukset, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, valmisteltu asiantuntijan puheenvuoro, pukeutuminen ja etiketti työelämässä.

Oppimismenetelmät:  30 tuntia luentoja, 50 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: opetusmonisteet.

Oheiskirjallisuus: esim. Lehtonen, Neuvotellen tulokseen; Aulanko, Rohkeasti puhumaan.

Arviointi: Oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 100 %, 80 %:n läsnäolovelvoite.

221425 Henkilökohtainen tietoturva (kirjatentti), 2 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tietoturvaa koskevaan kirjallisuuteen ja tiedostaa tietoturvauhat ja osaa varautua niiden varalta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat mm. päivittäminen, vältä netin vaarat ja tunnista huijaukset, torju haittaohjelmat ja roskaposti, palomuurit, Windowsin salattu elämä, nettiyhteydet, lisää turvaa rajoitetulla käyttäjäoikeuksilla, rakenna täysin turvallinen surffausympäristö, phishing, juoruilevat dokumentit, tiedon pitkäaikaissäilytys ja turvallinen tuhoaminen.

Oppimismenetelmät: Kirjatentti ja itsenäisesti tehtävät harjoitukset. Kyseessä on kirjatentti, joka sisältää sekä kirjan lukemisen että kirjassa esitettyjen asioiden käytännön testaamisen. Opiskelija suojaa kotikoneensa ja mahdollisen kotiverkkonsa ilmaisjakeluna saatavilla ohjelmilla. Kirjatentissä on käytännön testauksia koskeva kysymys tai useampia kysymyksiä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Petteri Järvinen: Paranna tietoturvaasi, Docendo 2006.

Arviointi: Kirjatentin perusteella arviointiasteikolla 0-5.

Tentti ja arviointi: Arviointi tehdään kirjatentin perusteella normaalia arviointiasteikkoa käyttäen.

221409 Käyttöjärjestelmät 1, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet perustoimintojen hallintaan eri työasemakoneiden käyttöjärjestelmissä.
Opiskeltava asiakokonaisuus: Työasemakoneiden käyttöjärjestelmien teoria. Käyttöjärjestelmien asennus ja päivittäminen. Tiedostojärjestelmät. Käyttäjätilien hallinta. Laitteiden asennus ja ajurien hallinta. Käyttöjärjestelmän ylläpito. Virhetilanteiden ratkaisu.

Oppimismenetelmät: 50 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 55 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, käyttöjärjestelmien aputiedostot, Internet-lähteet.

Arviointi: Tentti, asteikko 0-5.

221410 Laitteistot, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, perehdyttää opiskelijaa PC - tietokoneen tehokkaaseen käyttöön sekä oheislaitteiden liittämiseen ja ohjaukseen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: PC-tietokoneen rakenne. Emolevyt, prosessorit, muistit, väylät, optiset ja magneettiset tallennuslaitteet, näytönohjaimet ja näyttö, tulostimet, päätelaitteet. Laitteistojen asennus, konfigurointi, vianetsintä ja korjaus.

Oppimismenetelmät: 50 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 55 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, laitteistojen käsikirjat ja Internet-lähteitä.

Arviointi: Tentti, asteikko 0-5.

221411 Tietoliikenteen perusteet, 3 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelijaa tietoliikenteen käsitteisiin, periaatteisiin, tietoliikenneprotokolliin, tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon ja lähiverkon rakenteeseen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Siirtotekniikan peruskäsitteet. Tietoliikenteen tiedonsiirtotapojen, siirtotien käytön, kanavanjaon ja tietovuon hallinnan ymmärtäminen. Lähiverkon laitteiden, protokollien ja topologioiden tuntemus. Tietoverkon yhteyksien tutkiminen komentoriviohjelmilla. Modeemi, ISDN, xDSL, Kaapelimodeemi. TCP/IP-prokotokollan perusteet. Standardointityö ja standardointijärjestöt.

Oppimismenetelmät: 36 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 44 tuntia oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste ja Internet lähteet.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät 30 %.

221428 EDP English (ATK-englanti), 3 op

The aim of the course is to provide the students with knowledge and skills in the English language with a clear focus on EDP vocabulary and structures through written, spoken and listening exercises.

The contents of the course provide students with general introductions in English into a number of computing subjects such as hardware, software, Internet and communications.

There will be 36 hours of contact instructions and 44 hours of self supervised studying. There will be exercises dealing with vocabulary under each topic, listening comprehensions, as well as written and oral tasks.

Literature: Eskola - Iikkanen: Backup. IT-englannin oppikirja. WSOY 2005.
Other related material provided by the instructors.

Assessment: 80 % mandatory class attendance, Homework, class participation, oral exercises 40 %
Vocabulary tests 30 %, Final exam 30 %
  

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK