Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Syventävät ammatilliset opinnot

225411 Tietojenkäsittelyn teoria, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija perehtyy tietojenkäsittelyalan keskeisiin teoreettisiin perusteisiin ja kehitysnäkymiin sekä tietojärjestelmien kehittämisen että organisaation johtamisen näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa kokonaisnäkemys IT toiminnoista osana organisaation toimintaa ja miten IT toiminnon strateginen kehittäminen edesauttaa organisaation kokonaistavoitteen saavuttamista. Opiskeltava asiakokonaisuus: Organisaation tietovirrat ja niiden tukeminen tietojärjestelmillä, IT- toiminnan johtaminen ja IT toiminnan strateginen suunnittelu, EDM, sähköiset dokumentit ja tietokantaratkaisut, organisationaalinen oppiminen, laatujärjestelmät ja laadun hallinta, ohjelmistotuoteteollisuuden tulevaisuudennäkymät.

Oppimismenetelmät: luennot, kirjallisuuden ja tutkimusraporttien lukeminen ja analysointi, ajankohtaiseen teemaan perehtyminen ja tuloksen esittely, tenttiin valmistautuminen ja tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Järvinen P. 2003. Atk -toiminnan johtaminen. Opinpajan kirja. Tampere. ISBN 952-99233-0-9.
  • Erikseen ilmoitettavat Tekesin verkkojulkaisut osoitteessa: http://www.tekes.fi/julkaisut/index.html
  • Luennoilla ilmoitettavat ajankohtaisiin teemoihin liittyvät www-sivut ja painetut materiaalit.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suoritusta arvosteluasteikolla 0-5, ajankohtaiseen teemaan perehtymistä ja tuloksen esittelyä, sekä luennoille osallistumista (80 %).

225408 AMK:n tutkimustoiminta, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet opinnäytetyön suunnitteluun ja tekemiseen. Opiskelija perehtyy tutkimustoiminnan perusteisiin ja tietää niiden soveltamismahdollisuudet ja käyttökelpoisuudet opinnäytetyönsä ja käytännön työn kannalta. Hän sisäistää tutkivan otteen opiskelussaan ja osaa käyttää tehokkaasti hyväksi eri tietolähteitä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Tutkimuksen asema ja tehtävä ammattikorkeakouluissa ja ammattikorkeakoulututkimus, tutkimuksen peruskäsitteet, empiirinen tutkimusprosessi ja empiiriset tutkimusmenetelmät, tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tunnusluvut, tutkimustoimintaan liittyvien tietopalvelujen käyttö, tutkimusprojektityö

Oppimismenetelmät: Luennot 32 tuntia, kirjallisuuden lukeminen ja tutkimusraportteihin tutustuminen 24 tuntia, oppimistehtävän tekeminen 14 tuntia, tenttiin valmistautuminen ja tentti 10 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje ja toimialakohtainen ohje.
  • Tiedonhaun ohje.
  • Opetusministeriön julkaisut: Kari Kankaala: Kohti tutkimuslähtöisen yrityksen määritelmää, 2005/1 ja Jorma Rantanen: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenneselvitys, 16/043/2004.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suorittamista arvosteluasteikolla 0-5, hyväksytyn oppimistehtävän tekemistä ja luennoille osallistumista (80%).

225409 Tutkimusmetodit, tilastomatemaattinen tutkimus ja teknis-tieteellinen kirjoittaminen, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehtyä syvällisesti tietojenkäsittelyalalla käytettäviin eri tutkimusmetodeihin ja niiden käyttöön tutkimuksissa. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää opiskelija tieteelliseen ajatteluun ja argumentointiin ja erilaisiin tieteellisiin lähestymistapoihin sekä teknis-tieteelliseen raportointiin.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Oman suuntautumisalan tutkimusmenetelmät, erityisesti konstruktiivinen tutkimusmetodi, case -tutkimusmetodi, toimintatutkimusmetodi ja survey -tutkimusmetodi. Tilastomatemaattisessa osuudessa opiskellaan yleisimmät tutkimuksissa käytettävät tilastomatemaattiset menetelmät kuten jakaumat, hajonnat, keskiarvot ja tilastolliset testit. Teknis-tieteellisessä kirjoittamisessa opitaan kerroksellinen esittäminen, prosessikirjoittamisen soveltaminen tutkimusraportointiin, raportin sisällön ja liiteaineistojen keskinäiset suhdemerkitykset ja tieteellisen argumentoinnin esittäminen kirjallisesti sekä teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen prosessitoteutuksen suhde.

Oppimismenetelmät: 32 tuntia luentoja, 48 tuntia oppimistehtävän tekoa, luentojen kertausta ja tenttiin valmistautumista.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Järvinen & Järvinen. Tutkimustoiminnan metodeista. Tampereen yliopiston julkaisu. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara. 1997. Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä.
  • Heikkilä Tarja: Tilastollinen tutkimus, 5. painos, Edita, 2004, Helsinki.

Arviointi: Tentti ja oppimistehtävä arvioidaan samanaikaisesti yhtenä kokonaisuutena tentin paino noin 60 %, oppimistehtävän paino noin 40 %.

222401 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta, 3 op

Opintojakson tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa yrittäjyyden erilaiset ilmenemismuodot. Tavoitteena on osoittaa opiskelijalle liiketoiminnan ja yrittäjyyden merkitys kehittämällä opiskelijoiden yhteiskunnallista ajattelua ja liiketoimintaosaamista.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Kustannustietoinen, asiakaslähtöinen ja laadukas toiminta; osaamisen ja uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi; liikeidean kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Oppimismenetelmät: Teemaluennot Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailun ohjelman mukaisesti (kilpailuvaiheet 1. ja 2.). Kenttätyöskentely oman alan osaamisintensiivisestä yrittäjyydestä (yritysvierailut, yrittäjyyden alueellinen ja toimialakohtainen tarkastelu, yrittäjyyden edellytykset ja mahdollisuudet tulevaisuudessa). Verkkotyöskentely liiketoimintaosaamisesta Venture Cup -kilpailun mukaisesti (kilpailuvaiheet 1. ja 2.). Lopetusseminaari ja paneeli (mukana yritysten ja muiden sidosryhmien edustajia) 4 h, Venture Cupin teemaluennot 20 tuntia, yritysvierailut 2 tuntia, esittely- ja palautesessiot 8 tuntia ja ohjatut oppimistehtävät liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatimisesta 50 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • McKinsey & Company: Ideasta kasvuyritykseksi - Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
  • Lampikoski & Lampikoski: Kehitä ideasi innovaatioksi.

Arviointi: Osallistuminen Venture Cupin luentosarjaan 30 %, oppimistehtävät 60 %, loppuseminaari 10 %. Vaihtoehtoinen suoritus Innomaraton.

225410 Tietojenkäsittelyn kehityssuuntaukset, 3 op

Opintojakson tavoite: Tavoitteena on, että osallistumalla tähän luentosarjaan opiskelija kehittää omaa tietoisuuttaan omasta ammatillisesta asiantuntijuudestaan. Jokainen opiskelija esittelee omaa tutkimustaan luennoilla ja yhteistoiminnallisen oppimisen metodilla hän oppii analysoimaan ja syntetisoimaan tutkimuksensa tuloksia. Tarkastelut tehdään ennalta valituista näkökulmista. Tavoitteena on myös tutkivan työotteen omaksuminen ja sen käytäntöön soveltamisen hallinta.Opiskeltava asiakokonaisuus: Informaatiotilaisuus opintojakson toteutuksesta, projekti/tutkimussuunnitelman esittely, tutkimusmetodin ja sen soveltamisen esittely, tutkimuksen strateginen suunnittelu, tietojenkäsittelyalan tutkimusraportin tekeminen, katselmointi ja tutkimustulosten esittely. Olennaista on oppia reflektoimaan ja analysoimaan omaa työskentelyään ja kykyään soveltaa teoreettisia tietoja käytännön tehtäviin ja raportoimaan niistä.

Oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen oppiminen (20 tuntia), oppimisaihiopohjaiset oppimistehtävät (20 tuntia).

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää luennoille osallistumista ja omien esitysten pitämisiä. Osallistumisvelvoite on (100%). Arviointi on asteikolla hyväksytty/hylätty.
  

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK