Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Yhteiset ammatilliset opinnot
Liiketoimintaosaaminen

222410 Liiketalous ja ICT-liiketoimintaprosessit, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot yrityksen tai julkisen laitoksen keskeisistä ICT-liiketoimintaan kuuluvista tekijöistä, niiden tehtävästä ja merkityksestä organisaation toiminnalle ja tietohallinnolle. Lisäksi tavoitteena on oppia myymään, markkinoimaan ja hinnoittelemaan web-asiantuntijan osaaminen ja toimimaan hankintaprosessin eri rooleissa (ostaja, myyjä, konsultti).

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • Organisaation talousjärjestelmä
 • IT-budjetin laadinta, hankintaprosessi ja taloudellisuuslaskelmat (kustannus-hyöty-laskelmat, investointilaskelmat, kannattavuuslaskelmat ja vaikutus verotukseen)
 • ICT-palvelun ja ohjelmiston tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi sekä hankintasopimukset.

222411 Markkinointi,3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson antaa opiskelijalle perustiedot markkinoinnista yrityksen toimintona. Opiskelijat ymmärtävät ja osaavat hyödyntää Internetin tuomia mahdollisuuksia markkinoinnissa.
 
Sisältö: Markkinoinnin perusteet, Internet markkinoinnin toimintaympäristönä ja yhteisöllinen Internet-markkinointi

Kirjallisuus:

 • Yrityksen asiakasmarkkinointi. Seija Bergström, Arja Leppänen. Helsinki : Edita, 2003.
 • Web 2. 0 ja johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja. Helsinki. Salmenkivi, S. ja Nyman, N. 2007.
 • Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi 2. 0. Helsinki: Talentum

Oppimismenetelmät:Oppimistehtävät ja tentti.

Arviointi:  Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Tentti 50 %, tuntiaktiivisuus ja oppimistehtävät 50 %.

222412 Yrittäjyys, 2 op

Opintojakson tavoite:  Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan kokonaisuuden vastuullisen yrittäjän näkökulmasta sekä osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman (LTS) yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti käytännön kokemuksen kautta

221417 IT-oikeus, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija hallitsee IT-alan oikeudelliset erityiskysymykset ja osaa laatia IT-alalla tarvittavia asiakirjoja.

Opiskeltava asiakokonaisuus: IT-alan sopimukset, IT 2000 -mallisopimussarja ja vakioehdot, IT-alalla työskentelevän työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet, tietoverkkoihin liittyvät oikeudelliset erityiskysymykset.

Oppimismenetelmät: Luennot 60 kontaktituntia. Harjoittelun määrä: 20 tuntia virtuaaliopintoja ja -tehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hyvärinen - Hulkko - Ohvo - Varjola-Vahvelainen: Yksityisoikeuden perusteet, (WSOY 1998) (osin)
 • Rahnasto, Ilkka: Internet-oikeuden perusteet (1998).
 • Tuomas Mylly (toim.): Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa, Kauppakaari lakimiesliiton julkaisu, Gummerus, 2001.
 • Pirkko-Liisa Haarmann: Immateriaalioikeuden oppikirja, Kauppakaari lakimiesliiton julkaisu, Gummerus, 2001

Arviointi:  Tentti 60 %, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät 40 %.

223512  Elektroninen liiketoiminta, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija osaa suunnitella sähköisessä kaupankäynnissä tarvittavan ohjelmisto- ja laitteistoympäristön.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Sähköisen kauppapaikan suunnittelu, markkinointi, maksutavat, logistiikka.

Oppimismenetelmät:  Luennot 20h, itsenäiset harjoitukset 20h, itsenäinen opiskelu 40h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Elektroninen kaupankäynti, Liiketoiminta tietoverkoissa, Teknolit, Verkkoliiketoiminta, Edita, Internet.

Arviointi: Tentti 70 % ja itsenäiset tehtävät 30 %.  Molemmat osat on suoritettava hyväksyttävästi. Arviointiasteikko 0-5.

Tietojärjestelmäosaaminen

222413 Tietojärjestelmäsuunnittelu, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee yleisimmät tietojärjestelmien rakentamisen mallit, menetelmät ja apuneuvot ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hänelle syntyy yleiskuva tietojärjestelmien kehittämisprojektista sekä sen organisoimisesta ja ohjaamisesta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Vaatimusmäärittely ja kehittämisprojektin lähtökohta, systeemiajattelun apuvälineet, suunnittelumallit, suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, kehittämisprojektin organisointi, tietojärjestelmäratkaisun tuottaminen, järjestelmän dokumentointi ja testausmenetelmät.

Oppimismenetelmät:  Luennot, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luentomonisteet, Pressmann, R. S. 2000. Software Engineering A Practitioner’s Approach, Mc-Graw-Hill. ISBN 0-07-709677-0.
 • Maciaszek, L. A. 2001. Requirements Analysis and System Design. Developing Information Systems with UML.
 • Addison-Wesley. Beyer, H. Contextual Design: A Customer-Centered Approach to Systems Designs.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta arviointiasteikolla 0-5 ja hyväksyttyjen oppimistehtävien tekemistä. Tentti kattaa 60% arvosanasta ja oppimistehtävät 40% arvosanasta.

222414 Testaus, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojaksolla perehdytään testauksen käsitteisiin, periaatteisiin, menetelmiin ja työvälineisiin,
sekä testauksen merkitykseen ohjelmistotuotannon laadunhallinnassa. Opintojaksolla käydään läpi muun muassa erilaiset testitapaukset ja testien suorittaminen, testaustekniikat, testauksen suunnittelu ja hallinta.

Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luentomateriaali. Maaret Pyhäjärvi, Erkki Pöyhönen: Ohjelmistotestaus, Talentum 2008.
 • Lee Copeland: A Parctitioner’s Guide to Software Test Design, Artech House Publishers 2004, Boston - London.
  ISBN: 1-58053-791-X
 • Mahdollinen muu aineisto ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: luentotentti 70 %, oppimistehtävät 30 %

222415 Oliopohjainen suunnittelu, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija hallitsee UML (Unified Modelling Language) kieleen kuuluvat suunnittelu- ja kuvausmetodit ja osaa soveltaa niitä käytäntöön ja hän hallitsee UML:ää tukevan CASE -välineen käytön.

Opiskeltava asiakokonaisuus: UML-kuvauskieleen kuuluvat kaaviot, UML:ää tukeva CASE-väline.

Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet ja Internetlähteet.

Arviointi: luentotentti 60 %, oppimistehtävät 40 %

223513 Java-ohjelmointi, 6 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelija olio-ohjelmointiin käyttäen Java-ohjelmointikieltä. Opiskelija hallitsee ohjelmoinnissa tarvittavat taidot niin, että hän pystyy tuottamaan ohjelmia Java-kielellä ja pystyy omaksumaan uusia ohjelmointikieliä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Ohjelmoinnin perusteet ja perusrakenteet, olio-ohjelmointi Java-ohjelmointikielellä, graafisen käyttöliittymän toteutus, tapahtumankäsittelijät, virheiden käsittely, tiedostojen käyttö.

Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintomoniste ja kirjallisuus, joka ilmoitetaan opintojakson alussa. WWW-lähde: java.sun.com.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävä 30 %.

222416 Matematiikka, 3 op

Opintojakson tavoite: Kurssin tavoitteena on, että oppilas osaa tietotekniikan pohjalla olevan matematiikan: numerot ja sen pohjalta tiedon esitys tietokoneessa sekä Boolen algebran sovellusalueet joukko-opin ja klassisen lauselogiikan. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius matematiikan kannalta opiskella tietokoneen toimintaa, ymmärtää ohjelmointikielissä haarautumisen peruslähtökohta ja tietää tietokantakyselyjen matemaattisen pohjan.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • Lukujärjestelmät ja niiden muunnokset sekä 2-kantaisten lukujärjestelmien käyttö tietotekniikassa
 • Joukko-oppi
 • Klassinen lauselogiikka laajennettuna predikaattikalkyyliin sen verran, että voidaan soveltaa asiaa ohjelmintikielten haarautumiseen

Oppimismenetelmät: Luennot ja ohjattu harjoittelu sekä oppimistehtävät ja tenttiin valmistautuminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Rantanen. Yksi nolla - tietotekniikan logiikkaa ja matematiikkaa. Atk -instituutti.
 • Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. WSOY.

Arviointi: tentti 70 %, oppimistehtävät, aktiivinen tuntityö 30 %, 80 %:n läsnäolo tunneilla.

Palvelin- ja tietoliikenneosaaminen

222417 Palvelinkäyttöjärjestelmät, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa nykyisiin käytössä olevien palvelinkäyttöjärjestelmien ominaisuuksiin. Opiskeltava asiakokonaisuus: Palvelinkäyttöjärjestelmän valinta ja asennus. Käyttöjärjestelmän konfigurointi ja ylläpito. Hakemistopalvelut. Järjestelmävalvojan tehtäviä. Palvelujen asennus käyttöjärjestelmään ja varmuuskopiointi.

Oppimismenetelmät: 35 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 45 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, käyttöjärjestelmien aputiedostot, www-lähteet.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 30 %, asteikko 0-5.

222407 Tietoverkot, 3 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelija tietoverkkojen mahdollisuuksiin, riskeihin, hallintaan, rakentamiseen ja laajentamiseen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Tietoverkkojen mahdollisuuksien ja riskien sekä uusimpien tekniikoiden tarkastelu. Tietoverkkojen rakentaminen, laajentaminen ja hallinta. IP-reititys ja verkkoyhteydet. Reitittimet. Kytkimet. VLAN. VPN. NAT. Palomuurit. Langattomat tietoliikenneverkot. Verkkokomponenttien asennus ja konfigurointi.

Oppimismenetelmät: 32 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 48 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tentti 60 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 40 %.

223402 WWW-palvelimet, 3 op

Opintojakson tavoite: WWW-palvelinohjelmiston valinta, asennus ja konfigurointi eri palvelinympäristöihin.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Palvelinkoneen valinta, palvelinohjelmiston valinta. Www-palvelinohjelmiston asennus ja konfigurointi. Www-palvelimen tietoturva. Harjoitustunneilla asennetaan joitakin www-palvelinohjelmistoja. Lisäksi kokeillaan ohjelmointiympäristöjen konfigurointia ko. palvelimilla.

Oppimismenetelmät:  Luennot 10h, ohjatut harjoitukset 20h, itsenäinen opiskelu 50h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ohjelmistojen manuaalit.

Arviointi: Tentti 100%.  Molemmat osat suoritettava hyväksyttävästi. Arviointiasteikko 0-5.

223514 Organisaation tietoturva, 3 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelija organisaation tietoturvaan.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Johdantoa strategiseen suunnitteluun. Jatkuvuussuunnittelun idea ja keskeiset käsitteet. Hallinnollinen turvallisuus. Henkilöstöturvallisuus. Tietoaineistoturvallisuus. Fyysinen turvallisuus. Tietoturvan arviointi ja testaus.

Oppimismenetelmät: 32 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 48 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 30 %.

Web-ohjelmisto-osaaminen

222403 Käyttöliittymän suunnittelu, 3 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelija eri käyttötarkoituksiin tarkoitettujen käyttöliittymien suunnittelun pääperiaatteisiin ja tekniikkoihin. Tavoitteena on oppia vuorovaikutteisten ja käyttäjäystävällisten käyttöliittymäratkaisujen suunnittelu ja dokumentointi.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Ihmisen ominaisuudet ja näiden ominaisuuksien huomioon otto käyttöliittymän suunnittelussa, käyttöliittymän laitteet, eri elementit ja käytettävyys, vuorovaikutussuunnittelu, layout-suunnittelu ja mallintaminen mallintamistyövälineellä.

Oppimismenetelmät: Luennot 32 tuntia, analyysi ja projektitehtävät 18 tuntia, kirjallisuuden lukeminen 20 tuntia, tenttiin lukeminen ja tentti 10 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Nielsen, J. 2000. WWW-suunnittelu. IT-Press. ISBN 951-826-203-9. 
 • Cooper A. 1999. Nörttien valtakunta. Gummerus. Satku.fi. ISBN 951-762-989-3.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suoritusta arvosteluasteikolla 0-5, hyväksyttyjen oppimistehtävien tekemistä ja läsnäoloa luennoilla (80 %).

223515 Web-palvelinohjelmointi, 6 op

Tavoite: Tavoitteena on opiskella www-ohjelmointia  (palvelinohjelmointia) yleisimmillä palvelinohjelmointikielillä. Varsinaisena kielenä käytetään PHP-ohjelmointikieltä. Lisäksi kurssin lopuksi tutustuminen muihin kieliin ja ympäristöihin (ASP, ASP.NET).

Sisältö:

Johdanto:

 • www-ohjelmoinnista yleensä
 • Mikä on PHP?
 • Web-palvelimet ja PHP

PHP-ohjelmointi:

 • PHP scriptin perussyntaksi
 • PHP-kielen perusrakenne; Tietotyypit, Operaattorit (aritmeettiset, vertailu, sijoitus, loogiset), Muuttujat, Ohjausrakenteet, Funktiot
 • PHP-ohjelmointi; html-lomakkeiden käsittely, Cookies-käsittely, Istunnon hallinta (Session), Tiedostojen käsittely, Tietokantojen käsittely

ASP ja ASP.NET -ohjelmointi:

 • ASP-ohjelmoinnin perusteet
 • ASP.NET -ohjelmointivälineet ja ohjelmointi

Arviointi: Tentti tai arvioitava oma työ (yhdessä Tietokantojen suunnittelu ja hallinta kurssin kanssa)

Lähteitä: 

223516 Web-palvelutuotanto, 3 op

Opintojakson tavoite: Interaktiivisten verkkopalvelujen tuottamisen toteutusvaihtoehtoja sekä ylläpidon vaatimukset

Sisältö: XML-dokumentit, Web-services- , RSS- tekniikka ja toteutus, verkkopalvelujen ylläpidon vaatimukset.

223517 Tietokantojen hallinta ja suunnittelu, 6 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tietokantojen käyttöön, suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelija osaa sql-kielen perusteet  sekä  suunnitella ja  toteuttaa relaatiotietokannan. Hän osaa suunnitella tietokannan turvaamisen ja hallitsee tietokantoihin kohdistuvat keskeiset operointitoiminnot.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Sql-kieli , tietotarpeet, kaaviot, normalisointi, eheyssäännöt, relaatiotietokannan toteutus, suoritustehoon vaikuttavat tekijät.

Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ari Hovi, SQL-opas, Docendo 2004.
 • Hovi, Huotari & Lahdenmäki. 2003. Tietokantojen suunnittelu ja indeksointi. Docendo
 • luentomateriaali, www-materiaali.

Arviointi: Tentti 60 %, harjoitustehtävät 40 %.

223518 .NET-ohjelmointi, 6 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa Visual Studio.NET -kehitysympäristössä laajahkoja Windows-ohjelmaprojekteja ja käyttää ADO.NET-tietokantaliittymää.

Opiskeltava asiakokonaisuus: C#- tai Visual Basic .NET -ohjelmointikieli, lomakepohjainen käyttöliittymä, yleisimmät kontrollit ja tapahtumankäsittelijät, luokkamäärittelyt, tietokannan käyttäminen ja virheenkäsittely sekä verkkopalvelut (Web Services).

Oppimismenetelmät: Luennot 60 h, harjoitukset 30, itsenäinen opiskelu 70 h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Keith Franklin, VB.NET , Docendo, ISBN : 951-846-156-2. Tehtävät, luentomateriaali, www-sivut.

Arviointi: Tentti 60 %, Oppimistehtävät 40 %.

ICT-projektiosaaminen

221418 Projektitoiminta, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja johtaa organisaation kehittämisprojektin ja hallitsee projektinhallintaohjelmiston käytön projektin suunnittelussa, seurannassa ja valvonnassa ja osaa toimia myös tiimin jäsenenä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Johdatus projektityöskentelyyn, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet, viestinnän rooli ja kanavat projektissa, projektin organisointi, projektin suunnittelu  ja seuranta, laadun varmistus projektissa, projektin päättäminen ja projektinhallintaohjelmiston käyttö (MS Project).

Oppimismenetelmät: Luennot 32 tuntia, kirjallisuuden lukeminen 22 tuntia, ohjelmiston käyttö ja projektitehtävä 16 tuntia, tenttiin valmistautuminen ja tentti 10 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kai Ruuska: Projekti hallintaan, Suomen Atk-kustannus Oy / Gummerus Kirjapaino Oy, 2001, ISBN 951-762-750-5.

Arviointi: Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suoritusta arvosteluasteikolla 0-5 ja hyväksytyn projektitehtävän suoritusta ja luennoille osallistumista (80 %).

223519 IT-ohjelmointiprojekti, 10 op

Opintojakson tavoite: LIIKEprojekti. Opintojakson tavoitteena on soveltaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja käytännön tehtävään ja oppia työskentelemään monialaisessa projektiorganisaatiossa, johon voi kuulua muita toimialoja, koulutusohjelmia tai työelämäedustajia. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat toimeksiannon perusteella laajahkon verkko-, WWW- tai mobiilisovelluksen käyttäen projektityöskentelyyn kuuluvia toimintatapoja.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Projektin toteutuksessa käytetään projektitoiminnan opintojaksolla opiskeltuja työvälineitä ja -metodeja ja opitaan projektin hallintaa. Käsiteltävä asiakokonaisuus vaihtelee projektin tavoitteiden mukaisesti.

Oppimismenetelmät: Luennot 20, Ohjaus 40, Itsenäinen projektityöskentely 126 h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennot, ohjelmointioppaat, www-sivut. Aiemmin opiskellut projektiin liittyvät kurssit.

Arviointi: Projektin esittely ja tulos 100 %.
  

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK