Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Kansainvälisen kaupan suuntaavat ammatilliset opinnot

11S500 Yrityksen kansainvälinen toimintaympäristö, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää kansainvälisen kaupan edellytykset ja globalisaation vaikutukset yrityksen toimintaa, Suomen tärkeimmät kauppakumppanit, taloudelliset integraatiot ja ulkomaankaupan merkityksen kansantaloudelle. Opiskelija osaa asemoida yrityksen maailmantalouden tilanteeseen sen asettamien vaatimusten mukaisesti. Opintojakso tutustuttaa Euroopan unionin oikeuden keskeisiin periaatteisiin. Opintojakson aikana tulee tutuksi yhteisöoikeuden normien jako ensijaiseen oikeuteen ja johdannaiseen oikeuteen. Opintojaksolla perehdytään tavaroiden vapaata liikkuvuutta, henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevaan keskeiseen EU-lainsäädäntöön sekä Euroopan unionin kilpailuoikeutta koskevan sääntelyn perusteisiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät, verkkotyöskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Reinikainen, Veikko. Kansainvälinen talous. Teoria, puitejärjestelmät ja muutospaineet. Soveltuvin osin. 2001.
 • Vuoristo, Kai-Veikko. Maailman talousalueet. Uusin painos.
 • Internet-tietolähteet. Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Arviointi 0 - 5. Arvioinnin perustuu harjoitustehtäviin ja oppimistehtävään.

Muuta: Kansainvälinen talous 2 op, Ulkomaille töihin 0,5 op ja EU-oikeus 1,5 op

11S501 Yrityksen kansainvälistyminen, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu yrityksen kansainvälistymisen perusteisiin ja kohdemarkkinan valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Hän perehtyy vaihtoehtoisiin toimintavaihtoehtoihin kansainvälisillä markkinoilla ja toimintatavan valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Hän perehtyy eri toimintavaihtoehtojen kustannusvaikutuksiin. Lisäksi hän tutustuu agentuuri- ja jälleenmyyntisopimuksiin oikeudellisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa valita yritykselle sopivan toimintavaihtoehdon/ vaihtoehdot. Hän osaa käyttää erilaisia tiedonhankintalähteitä. Opiskeltava asiakokonaisuus: vienti, lisensiointi, franchising, myyntikonttori, sopimusvalmistus, yhteisyritys, yhteisvalmistus, projektivienti, ulkomainen liikkeenjohtosopimus, ulkomainen tuotantoyksikkö, toimintatavan valintaan vaikuttavat tekijät ja kustannukset, agentuuri- ja jälleenmyyntisopimukset, tiedonhankintalähteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ryhmätyöskentely, pbl, itsenäinen opiskelu. Tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luostarinen & Welch 1993. International Business Operationsa.
 • Pirnes, Hannu & Kukkola, Eemil 2002. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja. WSOY.
 • Seristö, Hannu. Kansainvälinen liiketoiminta. 2002. WSOY.
 • Äijö, Toivo S. Suomalaisyritys kansainvälistyy. Strategiat, vaihtoehdot ja suunnittelu.
 • Varjola-Vahvelainen, K. & Ohvo, S. & Hulkko, P. & Hyvärinen, H. 1998. Kansainvälistyvä yritysoikeus. Porvoo: WSOY. Soveltuvin osin.
 • Vientikoulutussäätiö, Vientiedustaja, valinta ja yhteistyö.

Arviointi: 0 - 5. Arviointi perustuu ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja tenttiin.

11S502 Business across Cultures, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: The objective of the course is to sensitise students to cross-cultural peculiarities in business contexts as well as to enable students to recognize and appreciate these and act accordingly. Students are encouraged to engage themselves in cross-cultural interactions with confidence.

Opintojakson oppimismenetelmät: lectures, in-class case studies and problem solving, out of class assignments, report writing, interactive group discussions and presentation

Kirjallisuus ja muu materiaali: Certain study materials are provided in class additional material is strongly recommended (e.g. the writings of Hofstede, G.; Hall, E.T.; Lustig, M.V. and Koster, J.).

Arviointi: mandatory (80 %) attendance and active participation during contact sessions (50 % of final result)

 • satisfactory completion of all assignments by the due dates (25 %)
 • final presentation and research paper (25 %).
 • Scale from 1-5

11S503 Markkinoinnin strateginen suunnittelu ja johtaminen, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella yrityksen markkinointistrategia ja hallita suunnitteluprosessi ja sen käytännön toteuttaminen ja organisointi (tehtävät, vastuut, budjetointi ja seuranta). Sisältö: Yrityksen markkinointistrategiaprosessin ja toteutuksen hallinta ja organisointi: yrityksen kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, markkinoinnin strategisten tavoitteiden määritys; kilpailukeinojen ja toimenpideohjelmien toteutuksen suunnittelu ja toteutus, markkinoinnin budjetointi, seuranta ja markkinoinnin organisointi ja johtaminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot 16; tenttiin valmistautuminen 50; Oppimistehtävä: Markkinoinnin kokonaissuunnitelma vuositasolla (max 4 henkilön ryhmässä laadittu kirjallinen markkinointisuunnitelma ja sen yksityiskohtainen toteutussuunnitelma 49. Tehtävä esitellään ja arvioidaan ryhmäistunnoissa (alku-, väli- ja loppuraporti-istunnot 18)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lahtinen, J. ja Isoviita, A. 1998. Markkinoinnin suunnittelu. Avaintulos oy: Tampere;
 • Tikkanen, H. 2005. Markkinoinnin johtamisen perusteet. Gummerrus Kirjapaino oy: Jyväskylä.
 • Muu kirjallisuus esim. Lehtinen, U. ja Niinimäki, S. 2005. Asiantuntija palvelut: Tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu. WSOY:Helsinki.

Arviointi: Tentti 40 % ja oppimistehtävä 60 %

Muuta: tentti kurssin alkupuolella

Opintojaksoon on integroitu substanssiin liittyvää englannin ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista viestintää. Opiskelija voi tarkastella aihepiiriä valitsemallaan markkina-alueella. Laajemman kuvan saamiseksi eri markkina-alueita käsitteleviä suunnitelmia tarkastellaan yhteisesti.

11S510 International Marketing, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä toimia sekä toimittajana että ostajana kv-markkinoilla. Opiskelija saa myös valmiuksia toimia tuloksellisesti bisnesneuvotteluissa eri kulttuuriympäristöissä. Markkinaympäristön analysointi, kv-kauppaneuvotteluissa tarvittavat tarjousta, tilausta ja toimitusta koskevat asiat:(hinnoittelu ja alv, valuuttakurssiriskit, maksuehdot ja -tavat, toimitustapalausekkeet, kv-kauppaan liittyvä rahoitus ja vakuudet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot 20, casetehtävät 24 ja esitykset 8; tentti 50, Oppimistehtävä: max 4 henkilön ryhmässä laadittu kirjallinen vientimarkkinointisuunnitelma ja yksityiskohtainen raportointi, joka esitellään ja arvioidaan ryhmäistunnoissa 80 (alku-, väli-, ja loppuraportti-istunnot ja ohjaus 30). Kohdeyritys ja kohdemaa sovitaan tapauskohtaisesti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lindström, P. 2005. Kansainvälinen markkinointi, Fintran julkaisuja soveltuvin osin.

Tehtäviin liittyvää liiketoimintakulttuuri ja etikettikirjallisuutta esim.

 • Luoto, R. (toim.) 1996. Kansainvälinen etikettikirja. Tapakulttuurin perusteet.
 • Mikhluha, A. Lahjat ja liikelahjat eri maissa
 • Kommunikointi eri maissa (1998)

Arviointi: Tentti 40 % ja oppimistehtävät 60 %

Muuta: Opintojakso toteutetaan englanninkielisenä. Vieraan kielen (englanti tai muu kieli) opettaja arvioi oppimistehtäviin liittyvät vieraskieliset kirjeet ja suullisen bisnesneuvotteluesityksen yhdessä markkinoinnin opettajan kanssa.

11S505 Liikesuhteet ja verkostot, 3 op

Opintojakson tavoite: Kehittää opiskelijan kykyä analysoida, arvioida ja kehittää yrityksen ja muiden organisaatioiden liikesuhteita ja yritysverkostoja. Ymmärtää verkostoitumisen vaikutus yrityksen ydinosaamiseen ja palveluiden hankintaan. Opiskelija saa valmiuksia toimia yritysverkostoissa ja ymmärtää suhteiden vaikutukset myös muille organisaatioille.

Sisältö: Liikesuhteet, suhteiden kehitysvaiheet, suhteiden analyysit, suhdestrategiat ja tulokset. Suhteiden verkostoituminen, verkostoitumisen edellytykset, yritysverkostojen muodot, hyödyt ja ongelmat.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opetusmenetelmät: luennot 16, tenttiin valmistautuminen 30, harjoitukset ja caset 24, ohjaus ja esitykset 12.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ford, D. 2002. 3rd Edition. Understanding Business Marketing and Purchasing. IMP-Groub: Thomson & Learning. (soveltuvin osin).
 • Gummesson, E. 2000. Suhdemarkkinointi. Gummerrus Kirjapaino Oy: Jyväskylä (soveltuvin osin).
 • Niemelä, S. 2002. Menestyvä yritysverkosto. Edita Oy. Helsinki

Arviointi: tentti 60 % ja tehtävät 40 %

11S506 Ulkomaankaupan rahoitusratkaisut, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus:

Opintojakson oppimismenetelmät:

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Arviointi: 0 - 5

11S507 Ulkomaankaupan menettelyt, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy sopimusoikeuteen, kansainvälisen kaupan määräyksiin, menettelyihin ja asiapapereihin. Opiskelija osaa hoitaa vienti- ja tuontitapahtumaan liittyvät käytännön toimenpiteet sisä- ja ulkokaupassa sekä ottaa huomioon kannattavuus- että oikeudellisen näkökulman. Opiskeltava asiakokonaisuus: vienti- ja tuontitapahtumaan liittyvät määräykset, alkuperäsäännöt, toimituslausekkeet ja sopimusneuvottelut.

Opintojakson oppimismenetelmät: Pbl, ryhmätyöskentely, luennot, itsenäinen työskentely, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pehkonen, E. Vienti- ja tuontitoiminta, uusin painos.
 • Pirnes, Hannu & Kukkola, Eemil. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja. WSOY 2002. Tullihallituksen tiedotuksia.

Arviointi: 0 - 5. Arviointi perustuu ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja tenttiin.

11S508 Kansainvälisen liiketoiminnan uudet näkemykset, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa, että kansainvälinen toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy ja osaa ennakoida muutoksiin vaikuttavia tekijöitä ja ottaa ne huomioon yrityksen liiketoiminnassa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aloitusluennot 8, itsenäinen lukeminen ja tutustuminen ennalta sovittuihin aineistoihin 32. Seminaari-istunnot, joissa esitetään suullisesti ja kirjallisesti kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehityssuuntia ja analysoidaan jotain esimerkkiyritystä kehitystrendit huomioon ottaen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Artikkelipaketti ja muu kirjallisuus sovitaan kurssin alussa

Arviointi: Oppimistehtävä 100 %

11S511 Liiketalouden tutkimus, 3 op

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK