Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Logistiikan suuntaavat ammatilliset opinnot

11S701 Kansainväliset toiminnot, 5 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan toimintatavat ja osaa toteuttaa ulkomaankaupan transaktioita.

Opiskeltavia asiakokonaisuuksia: kansainvälistymisen edellytykset ja vaihtoehdot, ulkomaankaupan rahoitus ja maksuliikenne, vienti- ja tuontitapahtumaan liittyvät määräykset,tullaus, alkuperäsäännöt ja asiapaperit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Pbl, ryhmätyöskentely, luennot, itsenäinen työskentely, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pehkonen, E. Vienti- ja tuontitoiminta. Uusin painos.
 • Pirnes, Hannu & Kukkola, Emil 2002. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja. WSOY.
 • Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Arviointi 0 - 5. Arviointi perustuu ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja tenttiin.

11S703 Tuotannonohjaus, 3 op

11S705 Osto- ja varastotoiminta sekä materiaalinohjaus, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hankkii valmiudet hankintavirtojen ohjaamiseen kustannustehokkaasti, syventää tietojaan niiden suunnittelun periaatteista sekä oppii ymmärtämään niiden aseman osana yrityksen logistista järjestelmää ja sen roolin kilpailustrategian toteuttamisessa ja kuinka toimittajayhteistyön avulla voidaan tukea yrityksen kilpailukykyä.

Asiakokonaisuus: liiketoimintaympäristön muutosten vaikutus ostotoimintaan, strategiset allianssit, toimittajayhteistyön menestystekijät ja riskit, verkostonäkemykset ja -teoriat sekä elektroninen kauppa logistiikan osana, oston ja varastoinnin tehtävät, käsitteet ja määritelmät, varastotyypit, -tekniikat ja -strategiat, varastojen sijainti, määrä ja koko, tavaroiden sijoitteluperiaatteet, layout, oston ja varaston tunnusluvut, pakkaaminen ja materiaalinkäsittely.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, oppimistehtäviä, harjoitustehtäviä ja ryhmätöitä, opintokäyntejä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sakki, J. 2003. Tilaus-toimitusketjun hallinta. Logistinen B-to-B-prosessi.
 • Karhunen & Pouri & Santala. 2004. Kuljetukset ja varastointijärjestelmät, kalusto ja toimintaperiaatteet.
 • Reinikainen & Mäntynen & Rantala. 2002. Logistiikan perusteet. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu.
 • Luennoilla jaettava muu materiaali

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävät 60 %, luennot ja kirjallisuus 40 %

11S707 English for Logistics, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii englanninkielistä logistiikan alan sanastoa ja kehittää taitojaan kielen kaikilla osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen). Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen logistiikan työtehtävissä työskennellessään. Opiskeltava asiakokonaisuus kattaa logistiikan alan keskeistä sanastoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 18 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattuja pari- ja ryhmätöitä sekä esittää logistiikan alan suullisia raportteja ja keskustelee niistä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Big Deal: Hannukainen, Karppinen, Fraser, Koivusalo, Mikkonen, Toivanen, Stansfield. Edita 2002 tai uudempi.
 • Lisäksi opettajan tunnilla jakama oheismateriaali.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla. Suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen sekä niiden palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0 - 5.
 
Muuta: Opintojakso toteutetaan 3. opiskeluvuonna 3. jaksolla. Läsnäolopakko 14 tunnilla.

11S708 Logistiikan strateginen suunnittelu ja johtaminen, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää näkemyksiään logistiikan strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä, tuntee strategisen ajattelun ja johtamisen eri näkökulmia sekä ymmärtää strategiaprosessin ja kykenee laatimaan logistiikkastrategian organisaatiolle. Opiskelija oppii kuinka osto- ja varastotoiminta voi osallistua kilpailustrategian toteuttamiseen ja miten toimittajayhteistyön avulla tuetaan yrityksen kilpailukykyä.

Asiakokonaisuudet: strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitys organisaation toiminnan ohjauksessa, strategisen suunnittelun arkkitehtuuri, strategiakartat, strategian jalkauttaminen liiketoimintaympäristön muutosten vaikutus strategioihin, osto- ja varastotoiminnan ja liiketoimintastrategian yhdistäminen, strategiset allianssit, toimittajayhteistyön menestystekijät ja riskit

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, oppimistehtäviä ja ryhmätöitä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lambert, D. M. & Stock, J. R. 2000. Strategic Logistics Management. (luennoilla ilmoitettavin osin.) ja luennoilla jaettava materiaali.
 • Hughes, J. & Ralf, M. & Michels, B. 2000. Transform Your Supply Chain: Releasing Value in Business. International Thomson Business Press.
 • Saunders, M. 1994. Strategic Purchasing & Supply Chain Management.
 • van Weele, A. J. 2000. Purchasing and Supply Chain Management: analysis, planning and practice. London: Thomsom Learning. 2nd ed.
 • Kamensky, M. 2002. tai uud. Strateginen johtaminen. Helsinki.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävät 60 %, luennot ja kirjallisuus 40 %

11S709 Logistiikan tutkimus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on ohjata opiskelijaa lukemaan ja ymmärtämään alan julkaisujen tuloksia sekä suunnittelemaan oman opinnäytetyönsä toteutusta. Opiskeltava asiakokonaisuus: logistiikan alalla tehtävä tutkimus ja opinnäytetyöt, liiketalouden tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät, tutkimussuunnitelman tekeminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tutkimusmenetelmiin ja tutkimustuloksiin tutustuminen, tutkimusten analysointi ja esittely, tutkimussuunnitelman laatiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
 • Alasuutari, Pertti 2001. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
 • Neilimo, K. & Näsi, J. 1980. Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta. Yrityksen taloustieteen ja yritysoikeuden laitoksen julkaisuja, Sarja A2: Tutkielmia ja raportteja 12. Tampere: Tampereen yliopisto.

Arviointi: 0 - 5. Oppimistehtävä 100 %.

11S710 International Marketing, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: To provide skills and competences to design potential marketing strategies for companies in foreign markets. To capture the impact of the dynamics of international environments on the strategy of companies that want to operate internationally. To understand the processes that lead to the composition of effective and efficient marketing instruments and policies to compete in foreign markets. The nature and strategic considerations in international marketing planning process, Market screening techniques, International product policy, Branding and pricing, International advertising: standardization versus customization, international media planning. Other communications: public relations, sales promotions, campaign and exhibiting.

Opintojakson oppimismenetelmät: Problem-based learning: c. 20 hour lessons, case exercises

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Bennet, R. & Blythe, J. 2002. International Marketing: Strategic Planning, Market Entry and Implementation. Bell & Bain Ltd, Glasgow.
 • De Burga, S. & Flecther, R. & Brown, L. 2004. International Marketing: An SME perspective. FT/Prentice Hall.
 • Other literature and articles during lessons   

Arviointi: Written case exercises and their presentations and active participation

11S711 Kuljetustoiminta, 8 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa laajat valmiudet seuraavista asiakokonaisuuksista: kuljetuspolitiikka ja kuljetusalan yleinen kehitys, kuljetusmuodot ja niiden soveltuvuus, laatujärjestelmät kuljetusalalla, kansainväliset kuljetukset eri muodoilla, kansainvälisen liikennepolitiikan haasteet, satamatoiminnot, kuljetusasiakirjat, operaatioanalyyttisten menetelmien käyttövalmiudet kuljetusongelmien ratkaisemisessa, kuljetusten suunnittelu sekä ohjaus-, seuranta- ja optimointimenetelmät, kuljetustuotannon talousprosessin ohjaus ja suunnittelu erilaisissa yritysympäristöissä, kuljetustalouden peruskäsitteet ja laskentamenetelmät sekä niiden soveltaminen käytännön suunnittelu-, ohjaus- ja valintatilanteissa, kuljetusten taloudellinen merkitys yrityksissä, kuljetustuotannon peruskäsitteet ja tunnusluvut, kuljetusyritysten talousprosessi ja pääoman kiertokulku, kuljetuskustannusten muodostuminen, kustannusten ryhmittely, tuote- ja asiakaskohtaisten kuljetusten hinnoittelu, ajoneuvokohtainen kustannuslaskenta sekä kuljetusyrityksen analysointimenetelmät sekä kuljetusalan lainsäädäntö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, oppimistehtäviä, laskuharjoituksia, ryhmätöitä, opintokäyntejä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Karhunen & Pouri & Santala. 2004. Kuljetukset ja varastointijärjestelmät, kalusto ja toimintaperiaatteet.
 • Mäkelä, T. & Mäntynen, J. 1998. Kuljetukset logistiikan osana. Tampere: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu.
 • Mäntynen, J. & Rantala, J. 1996. Tieliikenne. Tampere: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu.
 • Mäkelä, T. & Tuominen, V. 1997. Ilmaliikenne. TKKK:n julkaisu.
 • Meskanen, J. & Mäkelä, T. 1996. Rautatieliikenne. TKKK:n julkaisu.
 • Mäkelä, T., Mäntynen, J. & Vanhatalo, J. 2005. Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät. TKKK:n julkaisu.Luennoilla ilmoitettava muu materiaali. (Ekonvisio - ohjelma. Ekondata Oy)
 • Oksanen, R. 2004. Kuljetustuotannon toimintolaskenta. Kuljetustalouden perusteista moderniin toimintolaskentaan. Tampere: Aaltospaino Oy. Sisula-
 • Tulokas L., Kuljetusoikeuden perusteet.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävät 60 %, luennot ja kirjallisuus 40 %
Muuta: Opintojaksolle osallistumiseen tarvittava perusosaaminen Logistiikan perusteet. Kannattavuus ja hinnoittelu

11S712 Logistiikan perusteet, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hankkii laaja-alaisen kokonaiskuvan logistiikan sisällöstä, tavoitteista merkityksestä yrityksen ja yhteisön tuloksen vaikuttavana tekijänä sekä omaksuu modernin logistisen ajattelutavan. Logistiikkaa tarkastellaan sekä yritysten/yhteisöjen sisäisten toimintojen että niiden välillä muodostuvien arvoketjujen näkökulmasta.

Opiskeltavia asiakokonaisuuksia: logistiikan käsitteitä, logistiset toiminnot ja tunnusluvut, logistiikan viitekehys ja logistinen materiaaliohjaus, informaatio- ja rahavirrat, arvoketju, logistiikkakustannuksiin vaikuttaminen, ympäristölogistiikka, logistiikan tulevaisuuden näkymät. Opiskelija ymmärtää logististen palveluyritysten liiketoiminnan lähtökohdat, menestystekijät sekä logistiikkapalveluiden merkityksen. Opiskelija osaa analysoida, kehittää sekä hankkia ja markkinoida logistiikkapalveluja asiakaslähtöisesti, logistiikan palveluyritysten lähtökohdat, logistiikkapalveluvaihtoehdot, logististen palvelujen perusmuodot: kuljetuspalvelut, varastointi-, huolinta-, tietoliikenne- ja tiedonvälityspalvelut, logistiikkakeskukset, lisäarvopalvelut, logistiikkapalvelutarjonnan kehittyminen, palvelustrategiat logistiikkapalveluissa, opintokäynnit ja yritysesittelyt logistiikkapalvelualan yrityksistä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja kirjallisuus, ohjatut oppimistehtävät, vierailut

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Karrus, Kaij E. 2003. Logistiikka, WSOY.
 • Waters, Donald 2009. Supply Chain, an introduction to logistics. Palmgrave Macmillan.
 • Sakki, Jouni 2003. Tilaus-toimitusketjun hallinta, Logistinen B-to-B-prosessi.
 • Haapanen, Mikko & Vepsäläinen, Ari. Jakelu 2020 - Asiakkaan läpimurto. WSOY.
 • Haapanen, M. & Vepsäläinen, Ari P. J. & Lindeman, T. 2005. Logistiikka osana strategista johtamista. WSOY.

Arviointi: Tentti 40 %, oppimistehtävät 30 %, aktiivinen läsnäolo 30 %. Arviointi: 0 - 5.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK