Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Pk-yrityksen liiketoiminnan suuntaavat ammatilliset opinnot

11S600 Pk-yrityksen markkinointi ja viestintä, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointia ja pk-yritysten viestintää yritysmarkkinoilla toimittaessa. Opiskelija kykenee huomioimaan markkinoinnin eri kilpailukeinojen käyttömahdollisuudet ja yritysviestinnän merkityksen organisaatioiden välisessä kaupankäynnissä. Opiskelija tutustuu erilaisiin yritysviestinnän keinoihin ja siihen, miten ne tukevat yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaa. Opiskeltavia asiakokonaisuuksia ovat: yritysten välisen kysynnän ja markkinoinnin väliset erityispiirteet, markkinointimahdollisuuksien analysointi, markkinoinnin kilpailukeinojen käyttö kohdistettuna yritysasiakkaisiin, pk-yrityksen toimintaan liittyvä organisaatio- ja markkinointiviestintä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Rope, T. Business-to-business -markkinointi. Uusin painos. WSOY.
 • Juholin, E. 2001. Communicare! Viestinnän strategia käytäntöön. Helsinki: Inforviestintä.

Arviointi: Harjoitustyöt 100 %

11S601 Myyntityö markkinoinnin tehokeinona, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tulokselliseen myyntityöhön ja asiakaspalveluun vaikuttavat tekijät. Opiskelija perehtyy henkilökohtaiseen myyntityöhön ja sitä tukeviin toimenpiteisiin osana pk-yrityksen markkinointia. Opintojaksolla käydään läpi myyntityön eri vaiheet, ja analysoidaan ja kehitetään opiskelijan omaa myyntitapaa. Opiskelija oppii kehittämään yrityksen myyntityötä. Opiskeltavia asiakokonaisuuksia ovat: myyntityö ja asiakaspalvelu osana pk-yrityksen markkinointia, erilaisten asiakkaiden kohtaaminen, myyntityö prosessina, tuote-esittelyt ja myyntineuvottelut, jälkimarkkinointitoimenpiteet osana myyntityötä, myyntityön kustannukset, myyntityön tehostaminen ja kehittäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset ja ohjatut, myyntityön eri vaiheisiin liittyvät harjoitteet

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Rope, T. 2003. Onnistu myynnissä. WSOY.

Arviointi: Harjoitustyöt 100 %

11S602 PK-yrityksen henkilöstön kehittäminen, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstön roolin ja merkityksen pienyritykselle. Lisäksi hän ymmärtää, miten yrityksessä jo olevaa osaamista hyödynnetään ja mistä tarvittavaa, uutta osaamista rekrytoidaan. Opiskelija näkee myös osaamisen yhteyden yrityksen keskeisiin kilpailutekijöihin ja liiketaloudelliseen menetykseen. Opiskelija oppii kytkemään oman osaamisensa pk-sektorin työtehtävissä vaadittavaan osaamiseen. Opiskeltavia asiakokonaisuuksia ovat: strategisen henkilöstöjohtamisen ulottuvuudet, oppimisen ja osaamisen tarpeet strategian toteuttamisessa, pk-yrityksen henkilöstösuunnittelu ja siihen vaikuttavat muutostekijät, oppivan organisaation puitteet ja työprosessien kehittäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjaus ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Viitala, R. 2003 (tai uudempi). Henkilöstöjohtaminen. Helsinki.
 • Vaahtio, E-L. Rekrytointi menestystekijänä. Edita.
 • Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Oppimispäiväkirja 100 %.

11S604 Johdon laskentatoimi, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy johdon laskentatoimen peruskäsitteisiin, tehtäviin ja erilaisiin hyväksikäyttömahdollisuuksiin yrityksessä. Opiskeltava opintokokonaisuus: johdon laskentatoimen tehtävät ja asema yrityksessä, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta ja hinnoittelu, taulukkolaskennan hyväksikäyttömahdollisuudet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Neilimo, Kari & Uusi-Rauva, Erkki 2005. Johdon laskentatoimi. Helsinki.
 • Drury, C. Management & Cost Accounting. 6. painos tai uudempi.

Arviointi 0 - 5. Tentti 100 %.

11S609 Marketing Strategy, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Edistää opiskelijan markkinointistrategiaosaamista osana yrityksen kokonaisvaltaista strategiasuunnittelua ja päätöksentekoa niin, että yritys tuottaa sekä strategisten että operatiivisten tavoitteiden mukaisesti arvoa asiakkaidensa ja omistajiensa ohella myös muille verkostokumppaneille.

Sisältö: markkinointistrategian suunnitteluprosessi: tiedon hankinta (ympäristö- ja yritysanalyysit), markkinoinnin tulos- ja vaikuttavuustavoitteet, markkinointitoimintojen budjetointi, toteutus ja seuranta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot n. 20 tuntia, ryhmätyöt ja oppimistehtävä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lahtinen J & Isoviita A, 1998. Markkinoinnin suunnittelu. Avaintulos Oy, Tampere.
 • Tikkanen H, Aspara J & Parviainen P, 2007. Strategisen markkinoinnin perusteet. Talentum, Helsinki.
 • Muu kirjallisuus ja aineisto ilmoitetaan ja jaetaan luennoilla

Arviointi: Ryhmätyöt ja oppimistehtävä 100 %, kirjalliset ja suulliset esitykset sekä läsnäolo tunneilla. Arviointi 0 - 5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan englanninkielisenä.

11S610 Strategic Management Accounting, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoite:opiskelija perehtyy strategiseen suunnittelun sisältöön ja merkitykseen, laskentatoimen tarjoamiin mahdollisuuksiin strategisen päätöksenteon tukena, opiskelija ymmärtää tunnuslukujen, budjetoinnin ja investointilaskelmien merkityksen päätöksenteossa.

Asiakokonaissuus: yrityksen strateginen suunnittelu, strategian ja laskentatoimen yhteen liittäminen (tunnusluvut), budjetointi ja sen merkitys yrityksen talouden hallinnassa, investointien suunnittelu (investointilaskelmat).

Opintojakson oppimismenetelmät: harjoitustehtävät, oppimistehtävä ja kirjallisuuteen perehtyminen

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alhola, Kari & Lauslahti, Sanna 2003 (tai uudempi painos). Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta.
 • Kamensky, Mika 2006. Strateginen johtaminen. Talentum.
 • Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointi: arviointi 0 - 5, tentti 80 %. Oppimistehtävä 20 %. Arviointi 0 - 5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan englanninkielisenä

11S611 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee: suomalaisen yritysverotuksen perusteet ja osaa eri yritysmuotoihin liittyviä erityispiirteitä. Käsitellään henkilöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden verotukseen liittyviä kysymyksiä. yritysverotuksen perusteet, yritysverotus kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, yritysmuodon vaikutus yrityksen ja yrittäjän verotukseen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tomperi, Soile 2006. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu.

Muu materiaali:

 • Tomperi & Keskinen. 2004 tai uudempi. Käytännön kirjanpito.
  Sekä oppikirja että harjoituskirja. Helsinki: Oy Edita Ab. oppikirjasta: alusta välittömän verotuksen perusteisiin asti

Arviointi: arviointi 1 - 5.

11S612 Tilinpäätösanalyysi, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yrityksen toiminnan analysoinnin käsitteelliset tasot, osaa arvioida yritysten tilinpäätöksiä sisältäen tunnuslukujen tulkinnan ja ymmärtää analyysitietojen hyväksikäyttömahdollisuudet. Opiskeltava opintokokonaisuus: tilinpäätösanalyysin tekeminen ja tilinpäätöksen tulkinta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kallunki & Kytönen. 2002 tai uudempi painos. Uusi tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Kauppakaari Oyj.
 • Niskanen & Niskanen. 2003 Tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Edita. Yritystutkimusneuvottelukunta. 2001 tai uusin painos. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Gaudeamus.
 • Muu toteutuksen yhteydessä sovittava materiaali.

Arviointi: Arviointi 0 - 5. Tentti 50 % ja harjoitustyöt 50 %.

11S613 Yritysrahoitus, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta yritysrahoituksen päätöksenteon taustalla vaikuttavat keskeiset lainalaisuudet ja niiden problematiikan. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii laskemaan yleisimpiä rahoituksen alaan liittyviä matemaattisia laskutoimituksia.

Opiskeltava opintokokonaisuus: yrityksen rahoitusrakenne ja sen suunnittelu, suomalaiset rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Knupfer-Puttonen 2004 (tai uusin painos). Moderni rahoitus. Helsinki: WSOY. TAI
 • Niskanen & Niskanen. (Uusin painos) Yritysrahoitus. Helsinki: Oy Edita Ab.
 • Vaihekoski, Mika 2002. Excel ja rahoitusalan sovellukset, WSOY.

Lisämateriaali:

 • Leppiniemi Jarmo, Rahoitus, uusin painos, WSOY, Vantaa.
 • Martikainen Teppo, Rahoituksen perusteet, uusin painos, WSOY, Porvoo.
 • Lisäksi muu toteutuksen yhteydessä sovittava materiaali.

Arviointi: Arviointi 0 - 5. Tentti 40 %, harjoitustyöt 60 %.

11S614 Liiketalouden tutkimus, 3 op

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK