Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Perusopinnot

ICT-alan työelämä- ja T&K-valmiudet, 18 op

Opiskelija tietää tietoyhteiskunnan asettamat vaatimukset, alan nykytilanteen ja tulevaisuuden visiot. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnassa, työelämässä ja alalla tapahtuvat muutokset ja osaa hyödyntää monipuolisesti alan lähteitä ja sosiaalisia verkostoja. Opiskelija tuntee oppimisympäristön, johon kuuluvat mm. oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, toimintamuodot, oppimislähteet, tekniikka ja media. Hän osaa hyödyntää avoimien oppimisympäristöjen ohjelmia, laitteita ja välineitä ja osaa käyttää niitä oppimisen apuvälineinä. Opiskelija harjaantuu itseohjautuvaan oppimiseen ja sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Opiskelija selviytyy erilaisissa työelämän tilanteissa ruotsin kielellä. Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa erityisesti oman ammattialansa näkökulmasta. Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saavuttaa sellaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/ 2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisillä virka-alueilla ja joka ammattikorkeakoulusta annetun asetuksen (352/2003 § 8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Opiskelija perehtyy erilasiin työelämän kokous- ja neuvottelutilanteisiin ja osaa toimia sekä osanottajana että puheenjohtajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Hän hallitsee erilaiset työelämän vuorovaikutustilanteet. Opiskelija osaa laatia alalla vaadittavia kirjallisia dokumentteja. 

Opiskelija mieltää kehittämistyön osaksi ammatillista asiantuntijuutta. Opiskelija perehtyy tilastolliseen ja laadulliseen tutkimukseen sekä saa valmiuksia tutkimustyön suorittamiseen. Hän tietää tietojenkäsittelyalalla yleisesti käytettävät tutkimusmetodit ja osaa soveltaa tavoitteita tukevan tutkimusmetodin. Hän osaa soveltaa oman alansa olemassa olevaa tietoa sekä pystyy itsenäiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalla pystyy arvioimaan soveltamaansa tietoa ja menetelmiä sekä saavuttamiaan tuloksia kriittisesti.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • 221446 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3 op
 • 221447 IT-svenska 3 op
 • 221448 Työelämän viestintätaidot ja Business-tavat 6 op
 • 221449 Tiedonhaku ja tutkimustoiminnan perusteet 6 op

Vaadittavat suoritukset:

Osallistuminen lähiopetukseen ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai harjoitustyö, kirjallisen raportin ja esitysmateriaalin tuottaminen. Tämän opintojakson yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta itsensä kehittämisen, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja kansainvälisyysosaamisen kompetenssit.

Opintojakson toteutussuunnitelma laaditaan asiakokonaisuuksittain kompetenssianalyysityökalulla. Se sisältää tarkemman kuvauksen sisällöstä, oppimismenetelmistä, suoritusvaatimuksista ja arvioinnista.

Digitaalisen viestinnän osaaminen, 18 op

Opiskelija tuntee verkkoviestinnän ja digitaaliseen toimittamiseen sekä digitaaliseen median perusteet. Opiskelija hallitsee perustiedot www-suunnitteluprosessista, verkkosivuston rakenteesta, eri mediaelementeistä, www-ohjelmoinnista ja toteutukseen käytettävistä ohjelmistoista. Opiskelija osaa suunnitella tarpeiden mukaisia verkkoviestinnän ratkaisuja ja toteuttaa ne. Hän ymmärtää asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet sekä osaa luoda visuaaliselta ilmeeltään ja käytettävyydeltään tarkoituksenmukaisia käyttöliittymiä.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • 221450 Käsikirjoitus, sisällöntuotanto ja tekijänoikeudet 3 op
 • 221451 Mediatuotanto (kuva, ääni, multimedia) 6 op
 • 221452 Johdatus Web-ohjelmointiin 3 op
 • 221453 Web-selainohjelmointi 3 op
 • 221454 Projektityön perusteet 3 op

Vaadittavat suoritukset:

Osallistuminen lähiopetukseen (n. 50 % opintojakson laajuudesta) ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai projektityö, kirjallisten raporttien ja esitysmateriaalien tuottaminen. Tämän opintojakson yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kompetenssi.

Opintojakson toteutussuunnitelma laaditaan asiakokonaisuuksittain kompetenssianalyysityökalulla. Se sisältää tarkemman kuvauksen sisällöstä, oppimismenetelmistä, suoritusvaatimuksista ja arvioinnista.

Tietotekninen osaaminen, 24 op

Opiskelija hallitsee PC-tietokoneen ja palvelimen rakenteisiin, tehokkaaseen käyttöön sekä oheislaitteiden liittämiseen ja ohjaukseen liittyvät perustiedot. Opiskelija osaa asentaa, konfiguroida ja ylläpitää erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja sekä osaa vianetsintää ja korjausta. Opiskelijalla on valmiudet perustoimintojen hallintaan eri työasemakoneiden käyttöjärjestelmissä. Opiskelija tietää työasemakoneiden käyttöjärjestelmien teorian ja osaa asentaa, päivittää ja ylläpitää erilaisia käyttöjärjestelmiä. Hän hallitsee myös erilaiset tiedostojärjestelmät, käyttäjätilien hallinnan ja virhetilanteiden ratkaisun.

Opiskelija tuntee tietoliikenteen peruskäsitteet, toimintaperiaatteet, tietoliikenneprotokollat sekä tietokoneiden väliseen tiedonsiirron ja lähiverkon rakenteen. Opiskelija ymmärtää erilaisten tietoverkkojen mahdollisuudet ja riskit sekä uusimpien tekniikoiden tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija osaa rakentaa, laajentaa ja hallita tietoverkkoja. Hän tuntee verkkolaitteet (reitittimet, kytkennät ja langattomat verkot) ja niiden toiminnan sekä osaa asentaa ja konfiguroida niitä. 

Opiskelija hallitsee nykyisiin käytössä olevien palvelinkäyttöjärjestelmien ominaisuudet ja hän osaa valita ja asentaa tarpeiden mukaisen palvelinkäyttöjärjestelmän. Hän hallitsee järjestelmän konfiguroinnin, palvelujen asennuksen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät.

Opiskelija tietää tietoturvan peruskäsitteet, kuten tietoturvapolitiikkaan, tekniset-, fyysiset- ja hallinnolliset suojausmenetelmät. Opiskelija hallitsee ICT-alan sanaston ja osaa käyttää englannin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti alan työtehtävissä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tarpeiden mukaisen koulutuksen. Opiskelija osaa laatia koulutukseen liittyvän materiaalin ja julkaista sen organisaation tarpeiden mukaisesti.
 
Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • 221455 Käyttöjärjestelmät 6 op
 • 221456 Laitteistot 3 op
 • 221457 Tietoliikenne ja tietoverkot 6 op
 • 221458 Tietoturva 3 op
 • 221459 IT-English 3 op
 • 221460 Koulutusprojekti 3 op

Vaadittavat suoritukset:

Osallistuminen lähiopetukseen (n. 50 % opintojakson laajuudesta) ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai projektityö, kirjallisten raporttien ja esitysmateriaalien tuottaminen. Tämän opintojakson yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta eettisen osaamisen ja organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen kompetenssit.

Opintojakson toteutussuunnitelma laaditaan asiakokonaisuuksittain kompetenssianalyysityökalulla. Se sisältää tarkemman kuvauksen sisällöstä, oppimismenetelmistä, suoritusvaatimuksista ja arvioinnista.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK