Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Yhteiset ammatilliset opinnot

Ohjelmistoliiketoimintaosaaminen, 27 op

Opiskelija tuntee ohjelmistoliiketoiminnan periaatteet ja sen muodostaman arvoketjun. Opiskelija osaa tunnistaa, generoida, arvioida ja kehittää ohjelmistoliiketoimintamalleja. Opiskelija tietää liiketoimintaa ohjaavat periaatteet ja tunnistaa organisaation ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit. Hän osaa mallintaa organisaation liiketoimintaprosessit ja hyödyntää niitä palvelujen määrittelyssä ja suunnittelussa.

Hän tietää toiminnan kehittämiseen liittyvät erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä toiminnan tukemisessa. Opiskelija tietää ICT-hankintojen hankintaprosessiin liittyvät vaiheet: hankintastrategian määrittelyn, tarjouspyynnön valmistelun ja laadinnan, toimintasuunnitelman määrittelyn ja suunnittelun, sopimusten valvonnan ja päättämisen sekä tilanne- ja riskianalyysin tekemisen. Opiskelija osaa hyödyntää taulukkolaskentaa organisaation tai projektin talouden suunnittelussa ja seurannassa. Hän hallitsee talousmatematiikan osalta peruslaskutoimitukset ja tilastomatematiikan perusteet (keskiarvot, frekvenssijakaumat, ristiintaulukointi) ja laatia tietojen pohjalta graafisia esityksiä organisaation toiminnan tukemiseksi.

Opiskelija osa tehdä liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden myymiseksi. Opiskelija tuntee tuotteistamisen ja markkinoinnin perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Hän tietää ohjelmistoprojektien hallintaan ja johtamiseen liittyvät perusteet ja osaa toimia ohjelmistoprojektinjohtajana.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • 222441 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet, 3 op
 • 222442 Liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen, 3 op
 • 222443 Tietojärjestelmän hankintaprosessi, 3 op
 • 222444 Talous- ja tilastomatematiikka, 3 op
 • 222445 Tuotteistaminen ja markkinointi, 6 op
 • 222446 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta, 3 op
 • 222447 Ohjelmistoprojektin hallinta ja johtaminen, 6 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen (n. 50 % opintojakson laajuudesta) ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai projektityö, kirjallisten raporttien ja esitysmateriaalien tuottaminen.

Ohjelmistotuotanto-osaaminen, 63 op

Opiskelija ymmärtää ohjelmistotuotannon elinkaaren ja sen eri osa-alueiden merkityksen ja osaa käytännössä toteuttaa ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheita. Opiskelija hallitsee tietojärjestelmien suunnittelun ja mallintamisen sekä osaa suunnitella käyttöliittymiä ja toteuttaa niitä. Opiskelija ymmärtää tietokantojen merkityksen tietojärjestelmien käytössä ja hallitsee niiden toteuttamisen. Opiskelija osaa tuottaa usealla ohjelmointikielellä erilaisissa ympäristöissä toimivia ohjelmia, ja hän hallitsee ohjelmistojen testauksen. Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektien vaiheet ja osaa toimia niissä. Opiskelija hallitsee englannin kielellä erilaiset työelämän kokous- ja neuvottelutilanteet sekä erilaiset työelämän vuorovaikutustilanteet. Hän osaa laatia alalla vaadittavia kirjallisia dokumentteja englannin kielellä. 

Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • 222448 Lukujärjestelmät ja logiikan perusteet, 3 op
 • 222449 Tietojärjestelmäsuunnittelu, 6 op
 • 222450 Tiedonhallinta, 6 op
 • 222451 Ohjelmoinnin perusteet, 6 op
 • 222452 Käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys, 3 op
 • 222453 Web-ohjelmointi, 6 op
 • 222454 Oliopohjainen suunnittelu, 3 op
 • 222455 Olio-ohjelmointi, 6 op
 • 222456 Web-palvelutuotanto, 3 op
 • 222457 Ohjelmistotestaus, 3 op
 • 222458 Palvelinohjelmointi 3 op
 • 222459 Professional Communication, 3 op
 • 222460 Ohjelmointiprojekti, 12 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen (n. 50 % opintojakson laajuudesta) ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai projektityö, kirjallisten raporttien ja esitysmateriaalien tuottaminen.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK