Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Julkishallinto (aikuiset) 50 op

Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa julkishallinnon työtehtävissä ja omaa yrittäjämäisiä valmiuksia työtehtäviensä suorittamiseksi hankittuaan julkishallinnon työtehtävissä vaadittavaa osaamista. Hän kykenee arvioimaan hankkimaansa tietoa kriittisesti ja soveltamaan sitä ammattialansa käytännön tehtävissä. Opiskelija osaa toimia työssään julkishallinnon eettisten periaatteiden mukaisesti ja huomioida erilaiset toimijat. Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman ammattialansa työtehtävissä sekä ottaa käyttöön uudenlaisia työtapoja. Opiskelijalla kykenee hoitamaan oman alansa työtehtäviä vieraalla kielellä ja ymmärtää monikulttuurisen yhteistyön merkityksen julkishallinnon palvelutehtävissä.

Julkishallinnon toimintaympäristö 1, 9 op

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt hallintolakiin ja osaa tulkita sitä omassa toiminnassaan sekä osaa julkishallinnon päätöksentekojärjestelmän ja julkisen talouden periaatteet. Opiskelija osaa laatia asiakirjoja ja muita työelämän viestejä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Hallinto-oikeus, 3 op
 • Julkishallinto ja –talous, 3 op
 • Työelämän tekstit 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Opintokokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Julkishallinnon toimintaympäristö 2, 16 op

Opiskelijalla on kokonaiskuva julkishallinnon laskentatoimesta ja hän osaa julkishallinnon laskentatoimen perusteet. Opiskelija on perehtynyt julkishallinnon viestinnän erityispiirteisiin demokratian, lainsäädännön ja julkisuuskysymysten näkökulmista. Opiskelija osaa suunnitella, johtaa ja toteuttaa työyhteisön viestintää. Opiskelija osaa toteuttaa hankintaprosessin julkisyhteisöissä sekä tuntee myös toimittajien näkökulmasta julkishallintoa koskevat menettelytavat ja on hankkinut sellaiset tietotekniset taidot, jotka julkishallinnossa työskentelevältä vaaditaan.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Julkishallinnon laskentatoimi, 3 op
 • Julkishallinnon viestintä, 4 op
 • Julkishallinnon hankintatoimi, 5 op
 • Julkishallinnon tietojärjestelmät, 4 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Opintokokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.


Julkishallinnon toimintaympäristö 3, 13 op

Opiskelija tietää, miten hänen tulee noudattaa kuntalakia, virkamiesoikeutta sekä soveltaa työoikeutta omassa työssään. Hän on perehtynyt myös salassapitosäännöksiin ja tietosuojaan ja osaa soveltaa tätä tietoa omassa työssään. Hän tietää julkishallinnon johtamisen periaatteet ja osaa johtaa sekä kehittää työyhteisöä. Opiskelija perehtyy keskeisiin julkishallinnon sähköisiin prosesseihin ja osaa käyttää niitä omassa työssään.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Julkishallinnon sähköiset prosessit, 4 op
 • Johtaminen julkishallinnossa, 9 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Opintokokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Julkishallinnon asiakaspalvelu, 12 op

Opiskelija kehittää asiakaspalvelu- ja neuvottelutaitojaan asiakkaiden (kansalaiset, yritykset, muut organisaatiot sekä julkissektorin virastot ja laitokset) kanssa tapahtuvissa henkilökohtaisissa kohtaamisissa sekä verkon kautta tapahtuvassa tiedonvaihdossa. Opiskelija osaa hoitaa asiakaspalvelutilanteita ja erilaisia vuorovaikutustilanteita myös englannin- ja ruotsinkielellä. Opiskelija hankkii taitoja johtaa palvelutilanteita ja kehittää palveluja asiakaslähtöisesti. Hän ymmärtää palvelujohtamisen merkityksen osana hallinnon kokonaismuutosta ja kansainvälistymistä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Asiakaspalvelu, 3 op
 • Customer Service in Public Sector, 3 op
 • Performing professionally in team meetings and negotiations, 3 op
 • Möten och förhandlingar, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Opintokokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK