Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Kansainvälinen liiketoiminta (nuoret), 50 op

Kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa tilanteissa ja pystyy hoitamaan itsenäisesti monipuolisia kansainväliseen kauppaa liittyviä tehtäviä. Hänellä on niin strategista näkemystä kuin kykyä hoitaa rutiinitehtäviä sekä pk-yrityksissä että suuremmissa yrityksissä tai kuntien ja valtion palveluksessa. Opiskelija osaa analysoida ja käyttää liikesuhteisiin ja organisaation toimintaan liittyvää tietoa operatiivisessa ja strategisessa päätöksenteossa sekä innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien suunnittelussa myös uutta luovissa arvoverkoissa.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen kansainvälistä markkinointia osana yrityksen kansainvälistymisstrategiaa. Opiskelija toimii ja kehittää verkosto-osaamistaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ja sopeuttaa liiketoimintaa globaalitalouden vaatimusten mukaisesti. Opiskelija hallitsee tuloksellisen liikeneuvottelun ja asiantuntijapalvelujen myynnin. Opiskelija osaa viestiä vakuuttavasti ja tarkoituksenmukaisesti työnhaku-, kokous- ja neuvottelutilanteissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä myös erilaisia sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä.

 International Business Environment Competence, 9 op

Opiskelija tietää kansainvälisen kaupan edellytykset ja globalisaation vaikutukset yrityksen toimintaan, Suomen tärkeimmät kauppakumppanit, taloudelliset integraatiot ja rakenteet sekä ulkomaankaupan merkityksen kansantaloudelle. Opiskelija osaa asemoida yrityksen maailmantalouden tilanteeseen sen asettamien vaatimusten mukaisesti. Opiskelija tutustuu yrityksen kansainvälistymisen perusteisiin ja kohdemarkkinoiden valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Hän perehtyy yrityksen vaihtoehtoisiin toimintatapoihin kansainvälisillä markkinoilla ja toimintatavan valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Hän tuntee eri toimintavaihtoehtojen kustannusvaikutukset ja osaa valita yritykselle sopivan toimintatavan. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvostaa kulttuurieroja ja samankaltaisuuksia liike-elämän vuorovaikutustilanteissa ja sopeutuu vaihteleviin kulttuuriympäristöihin. Hän pystyy toimimaan vuorovaikutteisesti monikulttuuristen toimintaympäristöissä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Global Business Environment, 6 op
 • Business Across Culture, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta eettistä osaamista ja kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta laaja-alaista liiketoimintaosaamista ja liiketalouden syventävää osaamista.

 Kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen, 18 op

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa laatia yritykselle kansainvälisen markkinoinnin suunnitelman valitsemalleen markkina-alueelle ja hallitsee kannattavuusnäkökulman. Hän ymmärtää yrityskohtaisten edellytysten ja eri markkina-alueiden erityispiirteiden merkityksen kansainvälisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tuntee työelämän keskeiset tekstilajit ja niihin liittyvät kielenkäyttösuositukset niin, että hän osaa laatia oman erikoisalansa tekstit. Opiskelija osaa valita sopivat viestintävälineet ja -kanavat ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa laatia, ylläpitää ja muokata verkkosivuja. Opiskelija osaa hoitaa englannin kielellä kansainvälisen yrityksen sisäisiä ja ulkoisia suhteita ja asiakassuhteita kirjallisesti ja suullisesti erilaisia sähköisiä työvälineitä hyväksi käyttäen. Opiskelija osaa myös suunnitella toimintaa ja raportoida siitä ruotsin kielellä. Opiskelija ymmärtää Pohjoismaisen kaupan merkityksen. Opiskelija syventää valitsemansa kolmannen kielen (ranska/saksa/venäjä) suullista ja kirjallista osaamistaan.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • International Marketing, 5 op
 • Työelämän tekstit, 7 op
 • Kieli- ja kulttuuriosaaminen, 6 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

 Kansainvälisen kaupan osaaminen, 13 op

Osaamiskokonaisuudessa opiskelija perehtyy sopimusneuvotteluihin, sopimusoikeuteen, kansainvälisen kaupan määräyksiin, menettelyihin ja asiapapereihin. Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan hän osaa hoitaa vienti- ja tuontitapahtumaan liittyvät käytännön toimenpiteet sisä- ja ulkokaupassa sekä ottaa huomioon kannattavuus- että oikeudellisen näkökulman. Hän kykenee hoitamaan kansainvälisen kaupan rutiineja myös englannin ja ruotsin kielellä. Opiskelija kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän kykenee toimimaan kokouksissa tarkoituksenmukaisesti sekä puheenjohtajana että osallistujana. Opiskelija osaa laatia kokouksiin liittyvät asiakirjat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa englanninkielisiä liike-elämän kokouksia, neuvotteluja ja niihin liittyviä asiakirjoja erilaisia sähköisiä työvälineitä hyväksi käyttäen. Opiskelija hyödyntää aktiivisesti ruotsin kielen taitojaan ja syventyy kansainvälisessä kaupassa tarvittavaan kokous- ja neuvottelukieleen. Opiskelija ymmärtää Pohjoismaisen kaupan merkityksen.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Ulkomaankaupan menettelyt, 3 op
 • Ulkomaankauppaoikeus, 3 op
 • Performing professionally in team meetings and negotiations, 3 op
 • Kokous- ja neuvottelutaidot, 4 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, 10 op

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tietää kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen merkityksen organisaatiolle. Hän osaa jäsentää kansainvälisen liiketoiminnan strategiaa organisaation kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja osaa tehdä kansainvälistä liiketoimintaa koskevia suunnitelmia. Opiskelija kykenee analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään yrityksen ja muiden organisaatioiden liikesuhteita ja yritysverkostoja. Hän ymmärtää verkostoitumisen vaikutuksen yrityksen ydinosaamiseen ja palveluiden hankintaan. Opiskelija kykenee toimimaan yritysverkostoissa ja ymmärtää suhteiden vaikutukset myös muille organisaatioille. Opiskelija ymmärtää ulkomaankaupan maksuliikenteen ja rahoituksen merkityksen osana kansainvälistä liiketoimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää tietojaan käytännön tilanteissa valitsemalla organisaatiolle kulloiseenkin kansainvälistymisvaihtoehtoon sopivan maksu- ja rahoitustavan sekä osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla ottaen huomioon yritykselle aiheutuvat kustannukset.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Kansainvälisen liiketoiminnan strategia, 4 op
 • Ulkomaankaupan rahoitusratkaisut, 3 op
 • Liikesuhteet ja verkostot, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK