Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Logistiikka (aikuiset), 50 op

Yritysten välinen verkostoituminen ja kansainvälistyminen asettavat yrityksille merkittäviä haasteita koko tilaus-toimitusketjun hallintaan. Logistiikka, koko yrityksen poikkileikkaava vaikuttaja, on mukana kaikissa yrityksen toiminnoissa usein näkymättömänä, mutta silti merkittävänä, kokonaisuutta hallitsevana operatiivisena toimijana. Tilaus-toimitusketjuihin liittyvien materiaali-, raha- ja tietovirtojen tehokas ja taloudellinen rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat logistiikan opetuksessa keskeisimpiä tavoitteita. Opinnoissa tarkastellaan eri toimialojen logistiikkaa kotimaan ja kansainvälisten toimintojen kannalta sekä kuljetus- ja logistiikkatoimialojen rakennetta ja johtamista. Opintojen ammatillisena tavoitteena on opiskelijoiden sijoittuminen teollisuuden, kaupan tai logistiikkapalveluyritysten kotimaisiin tai kansainvälisiin materiaalihallinnan, toiminnanohjauksen ja jakelun asiantuntija-, suunnittelu- tai johtotehtäviin.

Tilaus- ja toimitusketjun hallinta, 10 op

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tilaus-toimitusketjuun liittyvien erilaisten virtojen suunnitteluun ja ohjaamiseen tehokkaasti. Hän laajentaa tietojaan tilaus-toimitusketjun perustoiminnoista sekä käsittää niiden aseman osana yrityksen logistiikkajärjestelmää ja roolin yritysten kilpailustrategian toteutuksessa. Lisäksi opiskelija tutustuu tuotanto- ja materiaaliohjauksen perusteisiin sekä teollisuuden tavaravirtojen hallintaan. Opiskelija syventää näkemyksiään muutoksesta, jossa perinteisestä toiminnasta siirrytään verkostotalouteen, jolloin tietojärjestelmien ja organisaatioiden välisten verkostojen avulla voidaan tehostaa tilaus-toimitusketjun hallintaa sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja kilpailuetuja markkinoilta. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten toimittajayhteistyön ja verkostojen avulla voidaan tukea yrityksen kilpailukykyä. Osaamiskokonaisuuteen sisältyy myös tilaus-toimitusketjun tekniseen toteutukseen tutustuminen sekä/joko SAP ECC –toiminnanohjausjärjestelmän että/tai pk-yrityksille sopivan toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan kulttuurienvälisiä viestintätaitoja, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti nykypäivän moni-ilmeisissä liiketoimintaympäristöissä. Opiskelija oppii soveltamaan asianmukaisia viestintästrategioita ja käyttämään erilaisia sähköisiä työvälineitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kansainvälisessä liike-elämässä toimiessaan. Opiskelija tuntee työelämän keskeiset tekstilajit ja niihin liittyvät kielenkäyttösuositukset niin, että hän osaa laatia oman erikoisalansa tekstit. Opiskelija osaa valita sopivat viestintävälineet ja -kanavat ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija viestii ruotsinkielellä kirjallisesti ja suullisesti lähinnä Pohjoismaihin liittyvässä kaupankäynnissä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Osto- ja varastotoiminta, 3 op
 • Materiaalihallinta ja toiminnanohjausjärjestelmät, 4 op
 • Työelämän tekstit, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Kuljetustoimintaosaaminen, 11 op

Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan kuljetustoimialasta sekä erilaisista kuljetustarpeista muodostuvista kuljetusketjuista sekä kotimaan että kansainvälisten kuljetusten taloudellisista ja teknisistä kysymyksistä. Lisäksi opiskelija hankkii kuljetustoiminnoissa tarvittavat perustiedot eri kuljetusmuodoista. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisen kuljetusmuodon kuljetusongelman ratkaisemiseksi. Hän hankkii käyttövalmiudet kuljetusongelmien ratkaisemiseen ja perehtyy kuljetusten suunnitteluun. Lisäksi opiskelija omaa valmiudet kuljetustuotannon talousprosessin ohjaukseen ja suunnitteluun, hallitsee kuljetustalouden peruskäsitteet ja laskentamenetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä käytännön suunnittelu-, ohjaus- ja valintatilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa myös kuljetusalan lainsäädäntöä sekä vakuutusoikeutta. Opiskelija osaa valita sopivat viestintävälineet ja -kanavat ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija viestii ruotsinkielellä kirjallisesti ja suullisesti kuljetukseen liittyvissä perusasioissa, lähinnä Pohjoismaihin liittyvässä kaupankäynnissä. Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kulttuurienvälisiä viestintätaitoja, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti nykypäivän moni-ilmeisissä liiketoimintaympäristöissä. Opiskelija oppii soveltamaan asianmukaisia viestintästrategioita ja käyttämään erilaisia sähköisiä työvälineitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kansainvälisessä liike-elämässä toimiessaan.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Kuljetustoiminta ja kuljetustalous  4 op
 • Kuljetusten suunnittelu ja vakuuttaminen  3 op
 • Vuorovaikutustaidot  4 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Kansainvälistyvä liiketoimintaosaaminen, 10 op

Opiskelija tietää kansainvälisen kaupan edellytykset ja globalisaation vaikutukset yrityksen toimintaan, Suomen tärkeimmät kauppakumppanit, taloudelliset integraatiot ja rakenteet sekä ulkomaankaupan merkityksen kansantaloudelle. Opiskelija osaa asemoida yrityksen maailmantalouden tilanteeseen sen asettamien vaatimusten mukaisesti. Opiskelija tiedostaa, että nykypäivän liike-elämässä neuvottelujen ja kokousten osapuolet edustavat eri kulttuureja, mikä korostaa englannin kielen eri merkitysten ilmaisujen hallintaa. Opiskelija oppii käyttämään suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla hyvän kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen merkityksen liike-elämän monikulttuurisissa tilanteissa. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan kansainvälisen liike-elämän kokouksia, neuvotteluja ja niihin liittyviä asiakirjoja erilaisia sähköisiä työvälineitä hyväksi käyttäen. Opiskelija hyödyntää aktiivisesti ruotsin kielen taitojaan ja syventyy logistiikkaan liittyviin kokouksiin ja neuvotteluihin. Opiskelija osaa myös suunnitella toimintaa ja raportoida siitä ruotsin kielellä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Global Business Environment, 4 op
 • Performing professionally in team meetings and negotiations, 3 op
 • Möten och förhandlingar, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Kansainvälinen logistiikkaosaaminen, 11 op

Opiskelija tutustuu yrityksen kansainvälistymisen perusteisiin ja kohdemarkkinoiden valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Hän perehtyy yrityksen vaihtoehtoisiin toimintatapoihin kansainvälisillä markkinoilla ja toimintatavan valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Osaamiskokonaisuudessa opiskelija perehtyy kansainvälisen kaupan määräyksiin, menettelyihin ja asiapapereihin. Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan hän osaa hoitaa vienti- ja tuontitapahtumaan liittyvät käytännön toimenpiteet sisä- ja ulkokaupassa. Hän kykenee hoitamaan kansainvälisen kaupan rutiineja myös englannin kielellä. Opiskelija ymmärtää monipuolisen ammatillisen kielen taidon merkityksen ja kielitaidon jatkuvan kehittämisen tulevissa työtehtävissään. Opintojakson tarkoituksena on syventää logistiikan sanaston tuntemusta laaja-alaisesti tieteellisten ja ammatillisten tutkimusraporttien ja ajankohtaisten artikkelien ja selvitysten avulla.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Kansainväliset toiminnot, 7 op
 • Business Relationships and Networks, 4 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista

Logistiikan johtaminen, 6 op

Opiskelija perehtyy yrityksen strategiseen suunnitteluun, merkitykseen, sisältöön ja suunnitteluprosessiin sekä lisää näkemystään strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä tuntee strategisen ajattelun ja johtamisen teoreettisia näkökulmia. Opiskelija osaa strategiaprosessin ja kykenee laatimaan logistiikkastrategian organisaatiolle. Osaamiskokonaisuus syventää opiskelijan tietoja eri logistiikkatoimintojen strategisesta merkityksestä yrityksen kokonaisstrategiassa. Osaamiskokonaisuuden jälkeen opiskelija tuntee asiakas- ja prosessilähtöisen toimintatavan periaatteet sekä erot verrattuna perinteiseen johtamiseen sekä osaa hyödyntää prosessijohtamisen lähestymistapoja liiketoiminnan uudistamisessa. Lisäksi perehdytään yrityksen prosessien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, tiimijohtamiseen, yrityksen suorituskyvyn mittaamiseen, benchmarkingiin sekä eri prosessijohtamisen koulukuntiin. Opiskelija osaa arvioida yrityksen ja sen toimintojen taloudellista tilaa sekä tuottaa tulevan liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tarkoituksenmukaisia taloudellisia laskelmia ja raportteja.
Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä: 

 • Logistiikkastrategia ja johtaminen, 3 op 
 • Talouden ja kustannusten hallinta, 5 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopiskeluun tai verkko-opiskeluun (LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksi antojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta kansainvälistymisosaamista sekä koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien osalta liiketalouden syventävää ja soveltavaa osaamista.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK