Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Yhteiset ammattiopinnot

Liiketoimintaympäristöosaaminen, 19 op

Opiskelija osaa hahmottaa liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä myös uhkakuvia, joita näistä muutoksista aiheutuu yrityksille. Hän osaa kuvata kansantalouden keskeistä toimintaa ja hallitsee kuluttaja- ja markkinointioikeuden perusasiat. Opiskelija osaa käyttää erilaisia tiedonlähteitä sekä kykenee arvioimaan haetun tiedon luotettavuutta. Opiskelija osaa tilastolliset ja matemaattiset perusmenetelmät, joita tarvitaan liike-elämän asiakastilanteissa sekä liike-elämän määrällisen tiedon hankinnassa. Opiskelija osaa myös analysoida ja tulkita tilastollisen tutkimuksen perustuloksia. Hän osaa hyödyntää saavuttamaansa tietokoneen A-ajokorttitutkintoon kuuluvaa taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittely-osaamistaan oman alansa tehtävissä

Opiskelija oppii alalle tulleena uutta ruotsin kielen sanastoa ja hän oppii kertomaan opinnoistaan ammattikorkeakoulussa ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän kykenee viestimään asiantuntijana liiketoimintaympäristössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja osaa toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Aluetuntemus ja aluekehitys, 3 op
 • Kansantalouden perusteet, 4 op
 • Kuluttaja- ja markkinaoikeus, 3 op
 • Tilastolliset ja matemaattiset perusmenetelmät, 4 op
 • Viestintä ja vuorovaikutus, 1,5 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähi- ja/tai verkko-opiskeluun (mm. LearnLinc ja Moodl e -työvälineet)ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksiantojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta oppimisen taitoja, eettistä osaamista ja kansainvälistymisosaamisen kompetensseja sekä liiketalouden koulutusohjelman valtakunnallisten kompetenssien osalta laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja liiketalouden menetelmäosaamisen kompetensseja.

Liiketoimintaosaaminen, 21 op

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hallitsee keskeisimmät lainalaisuudet yrityksen markkinoinnista, taloushallinnosta sekä logistiikasta. Opiskelija ymmärtää eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja oppii markkinoinnin sekä myyntityön perustaitoja. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa. Opiskelija osaa liikekirjanpidon keskeiset toiminnot ja osaa laskea kirjanpidon pohjalta yritystoiminnan tuloksen. Hän osaa arvioida yrityksen toimia taloudellisesta näkökulmasta ja pystyy ehdottamaan toimintatapoja, joilla voidaan edistää kannattavaa liiketoimintaa.

Opiskelija oppii toimimaan tiimissä sekä oppii projektimaisen toimintatavan ja ymmärtää tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteyden omaan opiskeluun. Opiskelija pystyy luomaan kontakteja alueen yrityksiin ja toimimaan mukana hanketoiminnassa. Opiskelija osaa tuottaa sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan tarkoituksenmukaisia yritysviestinnän perusasiakirjoja. Opiskelija oppii englanninkielistä liike- ja talouselämän perussanastoa sekä kehittää taitojaan kielenkäytön kaikilla osa-alueilla. Opiskelija osaa käyttää englantia sekä suullisesti että kirjallisesti työelämälähtöisen projektin toteuttamisessa. Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa erityisesti oman ammattialansa näkökulmasta. Hän osaa myös viestiä ruotsin kielellä puhelin- ja asiakaskontakteissa. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen tulevissa työtehtävissä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Liiketoiminnan perusteet, 4 op
 • Markkinoinnin perusteet, 5 op
 • Logistiikan perusteet, 4 op
 • Taloushallinnon perusteet, 5 op
 • Viestintä ja vuorovaikutus 2, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähi- ja/tai verkko-opiskeluun (mm. LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksiantojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta eettisen osaamisen, työyhteisöosaamisen ja kansainvälistymisosaamisen kompetensseja sekä liiketalouden koulutusohjelman valtakunnallisten kompetenssien osalta laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen kompetensseja.

Työyhteisöosaaminen 7, op

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia liiketalouden alan työyhteisössä sitä ja työsuhdetta sääntelevien normien ja ammattialan hyviksi käytänteiksi hyväksyttyjen yleisten tapojen mukaisesti. Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet ja osaa ratkaista lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön perustuen työoikeuteen liittyviä keskeisiä ongelmatilanteita. Opiskelija osaa myös palkanmaksuun liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaa hoitaa palkanmaksuun liittyvät yrityksen lakisääteiset velvoitteet. Opiskelija osaa hyödyntää oman alan työtehtävissä tietokoneen A-ajokorttitutkintoon kuuluvaa esitysgrafiikkaosaamista. Hän osaa myös viestiä tarkoituksenmukaisesti työelämän suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa suomen ja ruotsin kielellä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Työoikeus ja palkkahallinto, 3 op
 • Viestintä ja vuorovaikutus 3, 4 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähi- ja/tai verkko-opiskeluun (mm. LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksiantojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta eettistä osaamista ja työyhteisöosaamista sekä liiketalouden koulutusohjelman valtakunnallisten kompetenssien osalta laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen kompetensseja.

Liiketoimintaprosessien hallinta, 24 op

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä yrityksen liiketoiminnan aloittamista tukevia ja tarkoituksenmukaisia suunnitelmia ja osaa hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimet. Hän osaa käyttää myös keskeisiä yritystoiminnan sähköisiä sovelluksia. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja kehittää uusia innovatiivisia ideoita liiketoiminnan kehittämiseksi. Hän osaa myös selvittää mahdollisia markkinoita innovaatioiden kaupallistamisen tueksi. Opiskelija hallitsee innovointiin liittyviä menetelmällisiä toimintatapoja ja pystyy käyttämään innovointimenetelmiä apuna kehittäessään uusia liiketoimintaideoita. Hän osaa myös toimia yrityksen yhteisen osaamisen kehittämisen hyväksi. Lisäksi opiskelija kykenee tuottamaan toteuttamiskelpoisia ideoita jo eri toimialoilla toimiviin alueen yrityksiin ja yhteisöihin yhteistyössä muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää sovellusosaamistaan erilaisten materiaalien laadinnassa ja osaa muokata kuvia. Tavoitteena on, että opiskelijan vuorovaikutus- ja esiintymistaidot kehittyvät kohti ammattimaista osaamista monikulttuurisissa ympäristöissä myös englannin ja ruotsin kielellä. Opiskelija kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän kykenee toimimaan erilaisissa neuvotteluissa tarkoituksenmukaisesti sekä vetäjänä että osallistujana. Opiskelija osaa laatia neuvotteluihin liittyvät asiakirjat.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Liiketoiminnan suunnittelu ja yrittäjyys, 10 op
 • Innovaatiot ja liiketoiminta, 10 op
 • Viestintä ja vuorovaikutus 4, 4 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähi- ja/tai verkko-opiskeluun (mm. LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksiantojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta oppimisen taitoja, työyhteisöosaamista ja kansainvälistymisosaamista sekä liiketalouden koulutusohjelman valtakunnallisten kompetenssien osalta laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen kompetensseja.

Tutkimustoimintaosaaminen, 7 op

Opiskelija hallitsee tiedonhankintaan ja tutkimustoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet tutkimuseettiset toimintaperiaatteet huomioiden sekä tietää, miten tutkimustoimintaa tehdään yleisesti, ammattikorkeakouluissa ja omalla alalla. Opiskelija tiedostaa tiedonhankintataitojen merkityksen ammatillisten tietojen ja taitojen kehittämisessä sekä niiden ylläpitämisessä oman ammattialan vaatimalla tavalla. Opiskelija oppii erottamaan ns. arkitiedon ja tieteellisen tiedon soveltamismahdollisuudet ja -tilanteet. Opiskelija osaa laatia ulkoasultaan ja kieleltään viimeisteltyä oman alansa tieteellistä tekstiä.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet  ja laajuudet opintopisteinä:

 • Amk:n tutkimustoiminta, 4 op
  • Amk:n tutkimustoiminta jakautuu seuraaviin osiin: Johdatus opinnäytetyön tekemiseen, Opinnäytekirjoittaminen ja Tiedonhankinta. 
 • Tutkimusmenetelmät, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähi- ja/tai verkko-opiskeluun (mm. LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksiantojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta oppimisen taitoja ja eettistä osaamista sekä liiketalouden koulutusohjelman valtakunnallisten kompetenssien osalta liiketalouden menetelmäosaamista.

Liiketoiminnan kehittäminen, 9 op

Opiskelija osaa hyödyntää omaa ammatillista osaamistaan tavoitteenaan uusien liiketoimintamallien ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan näkökulmasta. Tällöin opiskelija osaa kuvata ja perustella yrityksen strategisia valintoja ansainnan, arvonmuodostuksen ja markkinointiviestinnän näkökulmista. Hän osaa yhdistää kuvaukseen mukaan tarkoituksenmukaisimmat informaatiotekniset ratkaisut sekä selittää toteutuksessa vaadittavat tietämyksen hallintaan ja logistiikkaan liittyvät prosessit. Hän osaa liittää mukaan kuvaukset toteutuksen edellyttämistä kumppaneista, verkostoista ja yhteisöistä. Opiskelija osaa kuvata, mitä tuloksellinen innovaatiotoiminta edellyttää yrityksissä ja kuinka toiminta tulisi vallitsevan tietämyksen mukaan kytkeä liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelija osaa valmistella kehittämistoimille selkeän projektisuunnitelman ja osaa kuvata sekä arvioida suunnitelman toteuttamisen käytännön haasteita. Opiskelija osaa hoitaa englannin kielellä nykypäivän muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä haastavia viestintätehtäviä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä henkilökunnan että johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa kommunikoida asianmukaisesti organisaatioissa tapahtuvista muutoksista, niissä ilmenevistä haasteista ja innovaatioista ja käyttää tilanteenmukaisia sähköisiä työ- ja viestintävälineitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Opiskelija oppii ottamaan huomioon viestinnässään nykytyöelämän erityisvaatimuksia kuten yritysten ja organisaatioiden sosiaaliset, eettiset ja ympäristövastuut.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

 • Uudet liiketoimintamallit, 6 op
 • Innovaatiot, 3 op

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähi- ja/tai verkko-opiskeluun (mm. LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksiantojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta työyhteisöosaamista ja kansainvälistymisosaamista sekä liiketalouden koulutusohjelman valtakunnallisten kompetenssien osalta liiketalouden soveltavaa osaamista.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK