Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Ammattiopinnot
Ohjelmistoliiketoimintaosaaminen, 27 op

Opiskelija tuntee ohjelmistoliiketoiminnan periaatteet ja sen muodostaman arvoketjun. Opiskelija osaa tunnistaa, generoida, arvioida ja kehittää ohjelmistoliiketoimintamalleja. Opiskelija tietää liiketoimintaa ohjaavat periaatteet ja tunnistaa organisaation ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit. Hän osaa mallintaa organisaation liiketoimintaprosessit ja hyödyntää niitä palvelujen määrittelyssä ja suunnittelussa.

Hän tietää toiminnan kehittämiseen liittyvät erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä toiminnan tukemisessa. Opiskelija tietää ICT-hankintojen hankintaprosessiin liittyvät vaiheet: hankintastrategian määrittelyn, tarjouspyynnön valmistelun ja laadinnan, toimintasuunnitelman määrittelyn ja suunnittelun, sopimusten valvonnan ja päättämisen sekä tilanne- ja riskianalyysin tekemisen. Opiskelija osaa hyödyntää taulukkolaskentaa organisaation tai projektin talouden suunnittelussa ja seurannassa. Hän hallitsee talousmatematiikan osalta peruslaskutoimitukset ja tilastomatematiikan perusteet(keskiarvot, frekvenssijakaumat, ristiintaulukointi) ja laatia tietojen pohjalta graafisia esityksiä organisaation toiminnan tukemiseksi.

Opiskelija osa tehdä liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden myymiseksi. Opiskelija tuntee tuotteistamisen ja markkinoinnin perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Hän tietää ohjelmistoprojektien hallintaan ja johtamiseen liittyvät perusteet ja osaa toimia ohjelmistoprojektinjohtajana.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

• Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 3 op
• Liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen 3 op
• Tietojärjestelmän hankintaprosessi 3 op
• Talous- ja tilastomatematiikka 3 op
• Tuotteistaminen ja markkinointi 6 op
• Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta 3 op
• Ohjelmistoprojektin hallinta ja johtaminen 6 op

Vaadittavat suoritukset:

Osallistuminen lähiopetukseen (n. 50 % opintojakson laajuudesta) ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai projektityö, kirjallisten raporttien ja esitysmateriaalien tuottaminen. Tämän opintojakson yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta itsensä kehittämisen, eettisen osaamisen ja organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen kompetenssit.

Opintojakson toteutussuunnitelma laaditaan asiakokonaisuuksittain kompetenssianalyysityökalulla. Se sisältää tarkemman kuvauksen sisällöstä, oppimismenetelmistä, suoritusvaatimuksista ja arvioinnista.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK