Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapian koulutusohjelman, fysioterapeutti (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Ammatilliset opinnot
Fysioterapian ammatillisen osaamisen perusteet

51FYAM07 Fysioterapian tutkiminen ja kehittäminen 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan perusperiaatteisiin ja toimintamalleihin. Opiskelija sisäistää ja ymmärtää fysioterapian tutkimuksen merkityksen alansa käytännön, koulutuksen ja johtamisen kehittämisessä. Opiskelija omaa valmiudet projektityöhön fysioterapian käytännön kehittämiseen ja tutkimiseen. Hän sisäistää tutkivan työotteen. Opiskelija perehtyy tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliset kriteerit täyttävän tutkielman tekemisen perusteisiin sekä oppii hyödyntämään erilaisten raporttien, selvitysten yms. tekemiseen tarvittavan tiedon hankinta- ja analysointimenetelmiä. Lisäksi hän perehtyy vallitsevaan tietosuojalakiin ja tutkimuseettisiin toimintaperiaatteisiin. Opiskelija sisäistää tutkimustyön eettiset perusteet. Opiskelija hallitsee fysioterapian laadun kehittämisen ja arvioinnin teoreettiset lähtökohdat ja soveltaa tietoa toiminnassaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kemi-Tornion AMK:n T&K-strategia,Kuula A (1999) Toimintatutkimus ? kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Hart E & Bond M (1996) Action research for health and social care ? a guide to practice. Whyte W (ed.)(1991) Participatory action research. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen: http://pro.tsv.fi/tenk/htkfi.pdf; Karjalainen, S & Launis, V & Pietarinen, J & Pelkonen, R (2002) Tutkijan eettiset valinnat; Kiikeri, M & Ylikoski, P (2004) Tiede tutkimuskohteena; Tekijänoikeudet, netiketti ja tietosuoja: http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498;3293;14612; Finlex: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/asiasanat.php; Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Opinnäytetyöohje; Tilastokeskuksen verkkokoulu: http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/verkkokoulu/index.html; Alasuutari, P (1999)Laadullinen tutkimus. Hakala, J.T. (2004) Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille; Hirsjärvi, S & Hurme, H (2001) Tutkimushaastattelu; Hirsjärvi, S & Remes, P & Sajavaara, P (2004) Tutki ja kirjoita; Heikkilä, T (2001)(tai uudempi) Tilastollinen tutkimus

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

Muuta: AMK:n tutkimustoiminta sisältyy kokonaisuuteen

51AM102 Kuntoutuksen ja fysioterapian teoreettiset lähtökohdat 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy biopsykososiaalisen kuntoutuksen arvolähtökohtiin, periaatteisiin, perusteisiin ja toimintamalleihin, niin että pystyy hahmottamaan kuntoutujan kuntoutusprosessin kokonaisvaltaisuuden. Hän on tietoinen kuntoutusta ja fysioterapiaa ohjaavasta lainsäädännöstä ja ohjeista. Hän perehtyy kuntoutuksen moniammatilliseen ja kuntoutujalähtöiseen voimavarasuuntautuneeseen työorientaatioon. Opiskelujen loppuvaiheessa opiskelijat toimivat kuntoutujalähtöisesti ja kuntoutujan voimavaroja hyödyntäen moniammatillisessa yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa. He osaavat ohjata kuntoutujan hänen tarvitsemansa palvelun piiriin ja ymmärtävät kuntoutuksen tutkimus- ja kehitystarpeen kansainvälistyvässä työelämässä.

Opintojakson oppimismenetelmät: yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen (pienryhmässä, suurryhmässä),projektityöskentely, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Talvitie, Karppi & Mansikkamäki (2006) Fysioterapia Kallanranta & Rissanen (2001) Kuntoutus Järvikoski & Härkäpää (2004) Kuntoutuksen perusteet WHO/Stakes (2005) ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus STM Kuntoutusselonteko 2002 Erikseen sovittavat tutkimusraportit ja artikkelit

Arviointi: numerinen arviointi 0-5

Muuta: Opintokokonaisuus toteutuu kahdessa osassa: Kuntoutuksen ja fysioterapian teoreettiset lähtökohdat 1. lk:lla (2 op)ja kuntoutuksen syventävät opinnot 7. lk:lla (3 op).

51A103 Orientaatio fysioterapiaan 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Ensimmäinen ohjatun harjoittelun jakso on orientaatiojakso fysioterapiaan, jonka aikana opiskelijat tutustuvat fysioterapeutin työhön. Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa fysioterapeutin työnkuvan ja alkaa muodostaa käsitystä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja fysioterapiasta osana sitä. Lisäksi jakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa moniammatilliseen kuntoutukseen osallistuvat eri ammattiryhmät ja opiskelija saa kokemuksia kuntoutusasiakkaan kohtaamisesta ja hieronnasta yhtenä fysioterapian välineenä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssäoppiminen

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työssäoppimisen aikana esille nousseet tiedolliset ja taidolliset kysymykset ohjaavat käytettyä kirjallisuutta.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

51A105 Anatomia ja fysiologia 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee fysioterapian kannalta keskeisen anatomisen ja fysiologisen tiedon ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen toimintakyvyn kannalta sekä osaa hyödyntää tietojaan fysioterapian opinnoissaan ja täydentämään tietojaan työelämän tarpeita vastaavaksi. Sisältö: Solu, kudokset, iho, veri, sydän- ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta, hengityselimistön rakenne ja toiminta, virtsanerityselimistön, ruuansulatuselimistön lisääntymiselimistön rakenteet ja toiminta, sisäeritysrauhasten toiminta, keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta, autonomisen hermoston toiminta, tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta, aistit ja niiden toiminta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Nienstedt et al (2004) Ihmisen fysiologia ja anatomia, Mylläri, Jaana (2003) Ihmiskehon anatomia (hermostoon liittyvä osuus), Palastanga, N., Field, D., Soames, R. (2006) Anatomy and human movement - structure and function (sovituin osin) Feneis, Heinz (1994) Pocket atlas of human anatomy

Arviointi: Kirjallinen tehtävä hylätty-hyväksytty. Tehtävät ja tentti arviointiasteikolla 0-5


51AM104 Toiminnallinen anatomia, kinesiologia ja biomekaniikka 11 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelijalla on kokonaiskuva ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön ja kehon rakenteesta ja peruslähtökohdista kehon toiminnan ymmärtämiseksi. Opiskelija tietää hieronnan vaikutukset, vasta-aiheet ja hierontaotteet sekä ymmärtää hieronnan vuorovaikutuksellisena tapahtumana ja kykenee käyttämään hierontaa yhtenä fysioterapeuttisena menetelmänä. Opiskelija ymmärtää yleisen mekaniikan lainalaisuuksia ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan perehtyy liikkumisen kinesiologiaan, liikkeen ominaisuuksiin ja liikkeiden järjestelmään. Opiskelija ymmärtää kuormituksen fysiologiset vaikutukset. Opiskelija oppii soveltamaan biomekaaniikan ja kuormitusfysiologian tietoperustaa osana fysioterapiaprosessia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitukset, opiskelijoiden pari- ja pienryhmätyöskentelyä, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu. Anatomian osalta suoritetaan kotona kirjallisia lihasten piirtämisharjoituksia. Hierontaosuuden aikana opiskelijat suorittavat terveyspysäkillä 5 hierontaa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Mylläri, Jaana (2003) Ihmiskehon anatomia (luiden, lihasten ja nivelten osalta) Hervonen, Antti (2004) Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia Arponen & Airaksinen (2001) Hoitava hieronta Reichert, Bernhard (2005) Käytännön anatomia - ylä- ja alaraajojen tutkiminen palpaation keinoin Palastanga, N., Field, D., Soames, R. (2006) Anatomy and human movement - structure and function Muu kirjallisuus: Feneis, Heinz (1994) Pocket atlas of human anatomy Richardson, C., Hodges, P., Hides, J. (2005) Terapeuttinen harjoittelu ja keskivartalon hallinta Ylinen, Cash, Hämäläinen (1995) Urheiluhieronta Nienstedt et al (2004) Ihmisen anatomia ja fysiologia Enoka: Neuromechanical Basis of Kinesiology

Arviointi: Numeraalinen arviointi asteikolla 0-5. Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja kolmeen anatomiantenttiin ja hieronnan käytännöntenttiin.


51A108 Toimintakyvyn arviointi, tutkiminen ja harjoittelu 14 op 

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii, mitä käsite toimintakyky pitää sisällään ja kuinka toimintakyvyn eri osa-alueita (psyykkinen, fyysinen sosiaalinen) ja tasoja arvioidaan osana fysioterapiaa. Kurssi antaa valmiudet testata toimintakykyä sen eri osa-alueilla (kipu, ryhti, perusliikkuminen, nivelliikkuvuus, antropometriset mitat, lihasvoima, hengitys- ja verenkiertoelimistö, tasapaino ja hermosto). Tavoitteena on, että opiskelijat saavat riittävää tietoa mittareista ja mittaamisesta sekä toimintakyvyn eri osa-alueiden harjoittelusta ja kykenevät soveltamaan tätä tietoa osana fysioterapiaprosessia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennot ja harjoitusmateriaalit. Hislop & Montgomery; Muscle testing (1995) tai vastaavasti soveltaen Karhela & Hervonen, Lihastoiminnan tutkiminen (1986) (Käytäntö) Koistinen ym. (1998) Selän rakenne, toiminta ja kuntoutus 15-30, 128-227 (Tentti 1) Keskinen ym. (2004) Kuntotestauksen käsikirja 11-50, 125-163, 169-185 (Tentti 2) Ylinen J. Manuaalinen terapia -venytystekniikat 1 ( 2002) s. 4-77 (Tentti 1) Kallanranta ym. Kuntoutus (2001) s. 55-66 (Tentti 1) Keskinen ym. (2004) Kuntotestauksen käsikirja 51-124 (Tentti 3)

Arviointi: Numeraalinen arviointi, joka muodostuu jatkuvasta arvioinnista, itsenäisistä tehtävistä sekä tenteistä (kirjallisuus ja käytännön tentti)

Muuta: WHO/Stakes ICF (2004) Kallanranta & Rissanen Kuntoutus (2004) Talo S et. al. Kuntoutus-lehti 1-4 / 97 Häkkinen, K; Voimaharjoittelun perusteet (1991) Ahonen J et. al. Kehon rakenne toiminta ja lihashuolto (1993) Ahonen J et. al. Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu (1998) Saresvaara -Virtanen M & Ojala B; Nivelten ja lihasten fysioterapia (1993) Kaltenborn et. al. Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi (1992) Alaranta ym. (1997). Fysiatria Hoppenfeld. Physical examination of the spines and extremites (1976) Porterfield J.A. & De Rosa C (1998). Mechanical low back pain Ninsted ym., Ihmisen anatomia ja fysiologia (1987) Soijärvi ym. Kliininen fysiologia (1994) Cerny F.J. & Burton H.W. Exercise physiology for Health care professionals (2001) Frontera et. al., Exercise in Rehabilitation Medicine (1999) Petty & Moore, Neuromusculoskeletal examination and assessment(1998) Maud PJ & Foster C, Physiological assessment of human fitness (1995) Lesonen V et. Al. Hermovaurioiden tutkimusopas (2002)

51A110 Toimintakyvyn tutkiminen ja harjoittelu, ohjattu harjoittelu 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena että opiskelija oppii fysioterapeuttiseen arviointiin ja terapiaan liittyviä käytännön taitoja sekä asiakkaan kohtaamista ja fysioterapeuttista ohjaamista. Tavoitteena on, että opiskelijat soveltavat vuoden aikana opittuja fysioterapeuttisia toimintakyvyn arviointi- ja kuntoutumismenetelmiä hyödyntäen anatomista, biomekaanista ja kuormitusfysiologista taustaorientaatiota. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa apuvälineiden merkityksen osana kuntoutumisprosessia. Tavoitteena on myös kehittää kriittistä itsearviointia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen aidoissa tilanteissa kuntoutumispysäkillä (pienryhmissä ja suurryhmässä), itsenäinen opiskelu = TRAINING CAMP

Kirjallisuus ja muu materiaali: Alan kirjallisuus ja muu materiaali, joka nousee jakson tarpeista käsin.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

51A101 Terveyden edistäminen 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija omaksuu ammatillista vastuuta terveyden edistämisestä, tiedostaa terveyden ulottuvuudet ja terveyden edistämisen eri orientaatioperustat. Hän tuntee kansanterveysohjelman, Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman sekä lainsäädännön terveyden edistämistoiminnan taustavaikuttajana. Opiskelija tuntee uusimmat menetelmät elintapojen muutosta tukevassa terveyden edistämisessä ja kehittää niihin perustuvia ohjauksellisia valmiuksiaan. Hän tuntee yleisimmät kansansairaudet fysioterapian/kuntoutuksen haasteena ja omaksuu moniammatillisen työotteen terveyden edistämisessä. Opiskelija hallitsee ensiavun perusteet ja osaa toimia oikein ensiaputilanteissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen, itsenäinen opiskelu, ensiapuharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Torkkola, S. (toim.) 2002. Terveysviestintä. Tammi Pietilä, A-M. ym. (2003) Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät Vertio, H. (2003) Terveyden edistäminen Penttilä, K. (1999) Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5. Terveyttä edistävän ohjaustuokion/-projektin reflektoiva arviointi

Muuta: Sisältö: Kansanterveystiede, terveyskasvatus, ensiapu.

51A1071 Oppiminen ja ohjaaminen fysioterapiassa 7 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee oppimisen ja motorisen oppimisen ja ohjaamisen nykyiset teoreettiset lähestymistavat. Hän ymmärtää oppimisen neurofysiologisena informaation käsittelyprosessina. Opiskelija osaa soveltaa yksilön ja ryhmien fysioterapiaprosessin ohjaamisessa oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvää teoreettista tietoa. Hän ymmärtää sensomotorisen kehityksen luovan perustan ihmisen toimintakyvylle elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija käyttää sensomotorista tietoperustaa liikkumisen ohjaamisen lähtökohtana. Hän ymmärtää ympäristön, motivaation ja palautteen merkityksen oppimisessa ja saa valmiuksia soveltaa tietoa toiminnassaan. Opiskelija hallitsee motorisen oppimisen ohjaamisen perusteet. Opiskelija ymmärtää kuntoutumis- ja oppimisprosessien yhteydet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen pien- ja suurryhmissä sekä itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Shumway- Cook, A. & Woollacott, M. (2001) Motor Control. Theory and Practical Application. Schmidt R,A. & Lee T.D (1999) Motor Control and learning. A behavioral emphasis. Koskiniemi & Donner (2004) Lapsen neurologinen kehitys ja tutkiminen, Salpa, P (2007) Lapsen liikkumisen kehitys - ensimmäinen ikävuosi, Talvitie, U, Karppi, S-L & Mansikkamäki, T (2005) Fysioterapia, Mosston, M & Ashworth, S (Edt.)(2003) Teaching Physical Education, Ratliffe (1998) Clinical Pediatric Physical Therapy. Teemoihin liittyvät artikkelit

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

51A0161 Liikunnan sovellutukset 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee terveysliikunnan tunnuspiirteet ja teoreettiset perusteet. Hän tietää terveysliikunnan fysiologiset vaikutukset sekä liikkumattomuuden negatiiviset vaikutukset terveyteen. Hän on tietoinen terveysliikunnan myönteisistä vaikutuksista kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Hän osaa toteuttaa terveysliikuntaa monin eri tavoin. Opiskelija ymmärtää hyvän terveyskunnon merkityksen arkirutiineista selviytymisessä ja on tietoinen riittävän terveyskunnon kriteereistä. Opiskelija tietää ravintoaineiden yhteyden ihmisen terveydentilaan sekä ravinnon ja liikunnan yhteisvaikutukset. Hän ymmärtää ravinnon vaikutukset fysiologisella tasolla. Opiskelijalla on valmiudet ohjata yksilöä ja ryhmää ravintoon liittyvissä asioissa niiden liittyessä liikuntaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen pien- ja suurryhmissä sekä itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Fogelholm, M & Vuori,I (Toim.)(2005) Terveysliikunta Mälkiä,E & Rintala (2002) Uusi erityisliikunta, liikunnan sovellutukset erityisryhmille.

Arviointi: hyväksytty/hylätty


Lasten ja nuorten fysioterapia ja kuntoutus

51A111 Lasten- ja nuorten fysioterapia ja kuntoutus 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen periaatteet ja osaa tietojensa perusteella arvioida lapsen kehitystason käyttäen erilaisia mittareita sekä osaa arvioida fysioterapian tarpeen. Arvioinnin perusteella opiskelija pystyy suunnittelemaan ohjatusti lapsen motorista kehitystä tukevaa toimintaa, hyödyntäen lapsen elinympäristöt kehitystä tukevana ja kuntouttavana resurssina. Opiskelija on selvillä tavallisimmista lasten sairauksista ja fysioterapian mahdollisuuksista näiden hoidossa. Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lasten- ja nuorten opetus- ja ohjaustilanteita huomioiden kasvun eri vaiheet. Opiskelija oppii hyödyntämän pediatrian tietoperustaa osana fysioterapiaprosessia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Teoria, itsenäiset tehtävät, tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennot Terho ym.(2000). Kouluterveydenhuolto s.32-36, 60-65, 68-88,134-152, 250-285, 358-415 Miettinen (1999) Liikkuva lapsi ja nuori s.11?46, 55?90, 107?136, 151?191 Ratliffe,K.T. (1998) Clinical Pediatric Physical Therapy, Zimmer,R. (2001) Liikuntakasvatuksen käsikirja. Lehtinen,U., Haapala,M. & Dahlström,R-M. (1993) Aistien avulla oppimaan, Yack,E., Sutton,S. & Aquilla,P. (2001) Leikki linkkinä lapseen, toimintaterapiaa sensorisen integraation keinoin, Karvonen,P. (2000) Hyppää pois! Lapsen motoriikan arviointi ja kehittäminen (kirjoista erikseen sovittavat osat), Biedermann, H (2004) Manual Therapy in Children, Ovretveit J (1995) Moniammatillisen yhteistyön opas. Isoherranen, K (2005) Moniammatillinen yhteistyö. Talvitie, U, Karppi, S-L & Mansikkamäki, T (2006) Fysioterapia, Kallanranta, T & Rissanen,, P (2001) Kuntoutus, WHO/STAKES (2005) ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, Aiheeseen liittyvät artikkelit ja opiskelijan valitsema kirjallisuus. Itsenäiset tehtävät

Arviointi: Numeraalinen arviointi, joka muodostuu jatkuvasta arvioinnista, itsenäisistä tehtävästä ja tentistä; tentti 75%, itsenäinen 25%, itsenäinen (ryhmä) hyv./hyl.

Muuta: Muu kurssiin liittyvä kirjallisuus Heikinaro-Johanson ym. (2003) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan Jarasto & Sinervo (1998) Kouluikäisen lapsen maailma Jarasto & Sinervo (1999) Murrosikäisen ja nuoren maailma Mero ym. (1990) Lasten ja nuorten harjoittelu Poussa ym. Kasvuikäisen selkä (1988) aiheeseen liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia (mm. Pediatric Physical Therapy-lehti) Keskinen ym. (2004) Kuntotestauksen käsikirja 195-203

51A112 Lasten ja nuorten fysioterapian ohjattu harjoittelu 10 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija on tietoinen lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen osallistuvien eri ammattihenkilöiden ja vanhempien rooleista moniammatillisessa yhteistyössä. Opiskelija pystyy arvioimaan lapsen/nuoren kehitystä kokonaisvaltaisesti sekä motorista kehitystä hyödyntäen siihen soveltuvia mittareita alkaen muodostaa käsitystä ekologisesta arvioinnista. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan lasten- ja nuorten ohjaus-/oppimistilanteita (liikuntatuokiot, repputunnit, askartelun ohjaus jne.) hyödyntäen motorisen oppimisen ja ohjaamisen taitoja suorituksessa. Opiskelija kehittää taitojaan arvioida omaa toimintaansa kriittisen reflektion avulla.

Opintojakson oppimismenetelmät: Training Camp sekä oppiminen ohjatussa harjoittelussa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Muuta: Training Camp- harjoittelua edeltävä jakso sisältyy kokonaisuuteen.

Työikäisten fysioterapia ja kuntoutus

51A113 Työikäisten fysioterapia ja kuntoutus 11 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa kokonaiskuvan työikäisten kuntoutumisprosessista ja TYHY-toiminnasta. Opiskelija hallitsee työikäisten tavallisimmin sairastamien sairauksien fysioterapeuttisen tutkimisen ja kuntoutuksen periaatteet sekä työikäisten toimintakyvyn ja työn kuormittavuuden arvioinnin. Hän osaa kyseisten tietojen perusteella suunnitella ja toteuttaa fysioterapian sekä arvioida sen tuloksia. Opiskelija osaa fysikaalisten hoitojen perusteet ja käytännöt niin, että hän pystyy suunnittelemaan ja käyttämään hoitoja osana fysioterapiaa. Kurssin sisältö: TYHY-toiminta (mm. erilaisten ryhmien suunnittelu ja ohjaus), toimintakyvyn arvioiminen, nivelten mobilisointi, ergonominen kartoitus, tuki- la liikuntaelinten sairauksien diagnooseja sekä työn kuormittavuuden kokonaisvaltainen arvioiminen, lämpöhoitojen, kylmähoitojen sekä sähköhoitojen perusteet ja käytännön harjoittelu.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (luennot, demonstraatiot, ryhmätöiden esitys, pienryhmä työskentely) ja oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu: Ryhmissä tutustutaan yhteen tules-diagnoosiin ja tehdään siitä kirjallinen raportti. Diagnoosi ja sen tutkiminen / kuntoutus esitetään muulle ryhmälle. Opiskelijat perehtyvät ryhmissä ergonomiaan kirjallisuuden pohjalta ja kirjoittavat siitä raportin.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Tentittävä kirjallisuus: Työterveyslaitos (1997) Työfysioterapia, Taimela ym. (2002) Niska- ja yläraajavaivojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus s. 15-89, 257-317. Koistinen ym. (1998). Selän rakenne, toiminta ja kuntoutus s. 257-466, luennot ja ryhmätehtävät. Muu kurssiin liittyvä kirjallisuus: Kuusinen et. al. (1994). Ikääntyminen ja työ. Miettinen (2000). Haasteena huomisen hyvinvointi - miten liikunta lisää mahdollisuuksia? Renström et. al. (1991). Urheiluvammat ? ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Alaranta ym. (1997). Fysiatria, Vuori (1996) Tehokas ja turvallinen terveysliikunta, Mälkiä (2002) Uusi erityisliikunta Kaltenborn ( 1992,2003) Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi, www.tyokuntoon.fi, www.mol.fi/tyke, www.ttl.fi. Robertson ym. (2006). Electrotherapy Explained, principles and practice. Kitchen Sheila (2002). Electrotherapy, evidence based practice. Baker L et.al. (2002). Neuro Muscular Electrical Stimulation. A Practical Guide. 4th edition. Belanger (2003)Therapeutic Physical Agents. Kallanranta, T & Rissanen,, P Kuntoutus (2001) WHO/STAKES ICF (2005)

Arviointi: Numeraalinen arviointi asteikolla 0-5, joka muodostuu jatkuvasta arvioinnista, itsenäisestä tehtävästä ja kirjallisesta ryhmätentistä ja käytännön yksilötentistä.

51A114 Työikäisten fysioterapian ja kuntoutuksen ohjattu harjoittelu 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy työikäisten kuntoutukseen ja toimintakyvyn arviointiin käytännössä mahdollisimman laajasti ja soveltaa teoriatietoja käytännön fysioterapian työssä. Hän harjoittelee toimintakyvyn ja fysioterapiatarpeen arviointia sekä fysioterapian suunnittelua, toteutusta ja arviointia kuntoutujan elämäntilanteen ja toimintaympäristöt huomioiden. Opiskelija oppii jakson aikana fysioterapian kirjaamista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen (pienryhmissä ja suurryhmässä), itsenäinen opiskelu. Oppimisympäristöinä ovat terveyskeskukset, sairaalat, yksityiset fysikaaliset hoitolaitokset ja Kuntoutumispysäkki (amk).

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Muuta: Training Camp- harjoittelua edeltävä jakso sisältyy kokonaisuuteen.

  

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK