Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapian koulutusohjelman, fysioterapeutti (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Perusopinnot

51P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää ammattikorkeakoulujärjestelmän ja oman AMK:n arvot ja toimintaa ohjaavat strategiat ja ohjeistukset. Opiskelija tuntee oman koulutusohjelmansa ja sen rakenteen sekä tulevan koulutusammattinsa tiedollis-taidolliset vaatimukset. Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskelemaan tavoitteellisesti. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia opiskelun tukipalveluita sekä soveltaa itseohjautuvan opiskelun ja muiden tämänhetkisten oppimisteoreettisten näkökulmien periaatteita. Opiskelija kehittää oppimaan oppimistaan ja opiskeluvalmiuksiaan hyödyntäen arviointia ja jatkuvaa itsearviointia opiskelussaan ja ammatillisessa kasvussaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Alkukoe, luennot, tutustumiskäynnit, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät, verkko-opiskelu, portfolion tekeminen

Kirjallisuus ja muu materiaali: Maarit Silve’n, Riitta Kinnunen, Soili Keskinen: Kohti itseohjautuvaa opiskelutaitoa. Janhonen S & Vanhanen-Nuutinen L (toim) 2004 Kohti asiantuntijuutta. Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla. OPS, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tutkintosääntö

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


3Y2402 Tiedonhaku ja e-oppiminen 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tietoyhteiskunta edellyttää kansalaisiltaan itsenäistä ja tuloksellista tiedonhankintaa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä sekä opiskelussa että työelämässä. Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä opiskelussaan että tulevissa työtehtävissään ja ymmärtää informaatiolukutaidon merkityksen. Opiskelija osaa käyttää oman alansa tiedonlähteitä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Opiskelija kykenee tarkoituksenmukaiseen yhteisölliseen verkkoviestintään ja hallitsee verkko-opiskelun taitoja.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aloitusluennot (verkkotunnusten jakaminen, opintojakson esittely, oppimisympäristöjen esittely, tietokantojen esittelyä ja käytön ohjausta) Demonstraatiot, harjoitukset ja oppimiskeskustelut verkkoympäristössä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Verkossa oleva materiaali ja kirjaston sivut.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

51P004 Äidinkieli ja viestintä 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu keskeisiin puheviestintäteorioihin ja -käsitteisiin. Opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan havaintojaan eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa ja antaa palautetta. Opiskelija tiedostaa omia käsityksiään itsestään viestijänä: puhujana ja kirjoittajana . Opiskelija osaa ilmaista ja jäsentää ajatuksiaan kirjallisesti. Opiskelija osaa arvioida ja muokata omaa tekstiään. Opiskelija hallitsee kielellisesti ja tyylillisesti moitteettoman asiatyylisen kirjallisen esityksen laadinnan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, yhteiset harjoitukset, itsenäinen työskentely, toiminnalliset- ja draamamenetelmät erilaiset työpaja- ja ryhmätyöharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä. Helsinki Repo, Irma ; Nuutinen, Tahvo 2003.Viestintätaito. Otava. Helsinki Andersson,Sari; Kyläpää Esa 2002. Käytännön puheviestintää. Mac Laser Oy. Tampere Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kirjallisen työn laadintaohjeet, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyöopas.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

51P010 Tietotekniikka ja hyvinvointiteknologia 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia sekä hyödyntää tietokonetta opetustapahtumia ja esityksiä tehdessään. Hän osaa käyttää tietokonetta päivittäisessä tiedonvälityksessä, omien opiskelujensa edistämisessä ja seurannassa. Hän hallitsee tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät sekä yleiset että ammattikorkeakoulun omat ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä. Opiskelija kiinnostuu hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista oman alansa kehittämisen näkökulmasta tutustumalla fysioterapia-alan ja kuntoutuksen keskeisiin tietotekniikan sovellusalueisiin. Sisältö: tietokoneen käytön perusvalmiudet, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteet, esitteiden, julkaisujen sekä esitysten laadinta tietokoneella, sähköpostin ja Intranetin käyttö, muu sähköinen viestintä, tietosuoja ja tietoturvasäädökset, alakohtaiset hyvinvointiteknologiasovellukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät, demonstraatiot, opintokäynnit

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Tasokoe ja tehtävä, joka liittyy johonkin myöhemmin opiskeltavaan ammattiopintoihin kuuluvaan opintokokonaisuuteen. Arviointi asteikolle 0-5

51P005 Ruotsin kieli ja viestintä 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija suorittaa valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavat ruotsin kielen opinnot ja saavuttaa taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasoa B1.1. Sisältö: Terveysalan ruotsin kieli ja viestintä

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson oppimismenetelmissä korostuu kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja ongelmalähtöisyys. Kieltä opiskellaan aktiivisesti yksilö-, pari- ja ryhmätehtävien avulla, ja opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Häng med i vården, Sjukvårdssvenska,  opettajan laatima materiaali

Arviointi: Opintojakson arviointi perustuu erilaisiin oppimistehtäviin sekä kirjalliseen-, kuuntelu- että suulliseen tenttiin, joka arvioidaan asteikolla 0-5.

51P006 Englannin kieli ja viestintä 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Fysioterapeutin työssä toimimiseksi ja ammatilliseen kehittymiseen tarvittava riittävä englannin kielen ja viestinnän taito, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasoa B.2.2.(=tyydyttävät tiedot) Sisältö: Terveysalan englannin kieli ja viestintä. Englannin opintojakson sisältö perustuu ammattialan lähtökohtiin työelämän autenttiset viestintätilanteet huomioiden. Keskeisimmät käsiteltävät sisällöt ovat: 1) koulutus, työnhaku ja työ, 2) työympäristö ja yhteiskunta, 3) asiakaskontaktit ja 4) oman alan keskeinen ammattisanasto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson oppimismenetelmissä korostuu kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja ongelmalähtöisyys. Opiskelija oppii aktiivisen oppimistoiminnan kautta yksilö-, pari- ja ryhmätehtävissä ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan tiedostaen oman oppimistyylinsä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Englanninkielinen ammattikirjallisuus Oppimateriaalit: To Your Health (WSOY), opettajan laatima oppimateriaali, Help, ABC.

Arviointi: Opintojakson arviointi perustuu prosessi- ja tuotosarviointiin eli jatkuvaan näyttöön erilaisten oppimistehtävien ja tuntiaktiivisuuden perusteella sekä kirjalliseen-suulliseen tenttiin. Arviointi asteikolla 0-5.Lähtötasona on eurooppalaisen viitekehyksen taso B1.2. Ammattikorkeakoulussa hylätty arvosana on eurooppalaisen viitekehyksen taso A1 ja A2 (=peruskielitaito)

Muuta: Opintojaksoon sisältyy 40 tuntia lähiopetusta ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä, kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä, kotitehtävät, sanaston omaksuminen, tiedonhankintatehtäviä, kirjalliseen ja suulliseen tenttiin valmistautuminen. Tavoite: opiskelija osaa toimia englannin kielellä oman alansa työympäristössä ja kehittää asiantuntijuuttaan. Hän pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen viestintään sekä suullisesti että kirjallisesti. Tutkintotodistukseen englannin kielen osalta merkintä: Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä (pakollisissa vieraissa kielissä) sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 §). Tutkintotodistuksessa ei näy englannin arvosana.

51P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan yleiset perusperiaatteet, ymmärtää yritystoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä taloudellisen, kustannustietoisen, asiakaslähtöisen ja laadukkaan toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot oppimiskeskustelut ohjattu työskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali: esim. McKinsey&Company: Ideasta kasvuyritykseksi-Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, Lampikoski&Lampikoski: Kehitä ideasi innovaatioksi, Karvonen Anja, Uusitalo Susanna: Minäkö hoiva-alan yrittäjäksi?, Kovalainen Anne, Simonen Leila: Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys

Arviointi: numeerinen arviointi 0-5
 


  

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK