Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapian koulutusohjelman, fysioterapeutti (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Syventävät ammatilliset opinnot
Ikääntyvien fysioterapia ja kuntoutus

51S201 Ikääntyvien fysioterapia ja kuntoutus 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii ikääntyvän kuntoutujan fysiologiset muutokset ja niiden vaikutukset toimintakykyyn ja hän tarkastelee ikääntyvää kuntoutujaa bio-psyko-sosiaalisen tarkastelumallin pohjalta ja toteuttaa hänen toimintakykyään ylläpitävän tai edistävän fysioterapiaprosessin. Opiskelija oppii kohtaamaan ikääntyvän kuntoutujan tasavertaisena sekä ymmärtää hänen kokemus- ja arvomaailmaansa. Opiskelija pystyy siirtämään aiemman oppimansa ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityisvaatimuksiin. Opiskelija pystyy soveltamaan geriatrian, ortopedian, traumatologian sekä sisätauteihin liittyvää lääketieteellistä tietoperustaa osana fysioterapiaprosessia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, kehittämistehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennot Kirjallisuus: Era (1997) Ikääntyminen ja liikunta s.1-76 Tilvis ym. (2001). Geriatria. s. 5-45 ja 281-397 Kallanranta T & Rissanen P (2001) Kuntoutus WHO/STAKES (2005) ICF Itsenäiset tehtävät

Arviointi: Numeraalinen arviointi, joka muodostuu jatkuvasta arvioinnista, itsenäisistä tehtävästä ja tentistä Tentti 50% Kehittämistehtävä 50% Toimintakykylomake hyv./hyl. Haastattelutehtävät hyv./hyl. Ohjattuharjoittelu voi nostaa lopullista numeroa

51S202 Ikääntyvien fysioterapian ja kuntoutuksen ohjattu harjoittelu 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii kohtaamaan ikääntyneen asiakkaan. Opiskelija tunnistaa ikääntyneen kuntoutuksen erityispiirteet ja opiskelija soveltaa aikaisemmin opittuja fysioterapian osa-alueita osana ikääntyvien kuntoutusprosessia. Opiskelija pystyy arvioimaan ikääntyneen toimintakykyä eri toimintaympäristöissä sekä oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintakykyä ylläpitävän/edistävän fysioterapia kokonaisuuden. Opiskelija syventää tietämystään keskeisimmistä ikääntyvien diagnooseista ja oppii niiden fysioterapian.

Opintojakson oppimismenetelmät: Training Camp sekä oppiminen ohjatussa harjoittelussa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Muuta: Training Camp- harjoittelua edeltävä jakso sisältyy kokonaisuuteen.

Neurologinen fysioterapia ja vaikeavammaisten kuntoutus

51S203 Neurologinen fysioterapia ja kuntoutus 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee lasten ja aikuisten neurologisen fysioterapian teoreettiset perusteet ja menetelmät. Hänen toimintansa perustuu kokonaisvaltaisen kuntoutuksen poikkitieteellisiin teoreettisiin lähtökohtiin. Opiskelija on tietoinen kuntoutusprosessin kokonaisuudesta. Opiskelija omaa valmiudet toimia kuntoutujalähtöisesti ja kuntoutujan voimavaroja hyödyntäen moniammatillisessa yhteistyössä. Hän ymmärtää ICF -luokituksen kuntoutujan toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden määrittelyssä ja osaa hyödyntää tietoa toiminnassaan. Hän osaa käyttää erilaisia neurologisen fysioterapian mittareita kuntoutujan toimintakyvyn arvioissa. Opiskelija pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan neurologisen kuntoutujan fysioterapian. Hän käyttää ekologista arviointia suunnittelun lähtökohtana. Hän tuntee tyypillisimmät apuvälineet ja niiden hankintaprosessin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen (pienryhmissä ja suurryhmässä), itsenäinen opiskelu Yhteisöllinen, tutkiva ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Ryhmässä selitetään ja haetaan ymmärrystä opiskeltavasta ilmiöstä. Oppimisessa pääpaino on tiedonrakentelulla ja vuorovaikutuksella eli työskentelyprosessilla. Ryhmään luodaan yhdessä keskustelun, tutkimisen ja jaetun asiantuntijuuden ilmapiiri(vastuu omasta ja toisten oppimisesta). Työskentelyssä pääpaino kohdistuu ongelmien ratkaisemiseen, missä yhdistyy aiemmin opittu ja uusi tieto tehtävän viitekehyksessä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sillanpää,M, Herrgård, E, Iivanainen, M, Koivikko, M & Rantala,H. (2004) Lastenneurologia, Kuikka P, Pulliainen V. & Hänninen R. 2001. Kliininen neuropsykologia. Helsinki: WSOY. Edwards (toim.) 1996. Neurological Physiotherapy: A problem-solving approach, New York: Churchill Livingstone. Ratliffe (1998) Clinical Pediatric Physical Therapy, Tecklin (toim.) 1998. Pediatric Physical Therapy. Philadelphia:Lippincott. Sutton & Aquilla (2001) Leikki linkkinä lapseen, toimintaterapiaa sensorisen integraation keinoin, Ahonen & Aro (toim.) (1999) Oppimisvaikeudet, kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena, Talvitie, U, Karppi, S-L & Mansikkamäki, T (2006) Fysioterapia, Kallanranta, T & Rissanen,, P (2001) Kuntoutus, WHO/STAKES (2005) ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, Ovretveit J (1995) Moniammatillisen yhteistyön opas. Veijola (2004) Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön, lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla. Erillisiin teemoihin liittyvä kirjallisuus ja aiheeseen liittyvät artikkelit.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

51S204 Neurologisen fysioterapian ja kuntoutuksen ohjattu harjoittelu 14 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija edelleen kehittää taitojaan tunnistaa kuntoutujan ja hänen toimintaympäristönsä voimavarat ja vahvuudet ja hyödyntää niitä fysioterapiaprosessissa. Opiskelija lisää valmiuksiaan kohdata psyykkistä tukea tarvitseva kuntoutuja. Hän käyttää psykofyysisen fysioterapian menetelmiä perustellusti. Hän arvioi toimintaansa ekologisen orientaation mukaan ja perustelee toimintansa teoriaa ja tutkimuksia käyttäen Opiskelija edelleen kehittää valmiuksiaan toimia moniammatillisessa työryhmissä ja verkostoissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen käytännön työelämässä (pienryhmissä ja suurryhmässä), itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Muuta: Training camp harjoittelua edeltävä jakso sisältyy kokonaisuuteen.


Psyykkisiä toimintoja tukeva fysioterapia ja kuntoutus

51S205 Psyykkisiä toimintoja tukeva fysioterapia ja kuntoutus 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy mielenterveyskuntoutusta ohjaaviin lakeihin ja terveyspoliittiset päätöksiin. Opiskelija hallitsee voimavarasuuntautuneen ja ratkaisukeskeisen toiminnan sekä psykofyysisen fysioterapian toimintamallit ja teoreettiset lähtökohdat. Hän tuntee verkostotyön teoreettiset perusteet ja toimintamallit. Opiskelija käyttää kuntoutujan voimavaroja tukevia vuorovaikutuksellisia ja liikunnallisia menetelmiä sekä erilaisia rentoutustekniikoita. Opiskelija tunnistaa päihteiden ongelmakäytölle ominaiset piirteet ja toimii ne huomioiden. Hän toimii yhteistyössä kuntoutujan ja hänen omaistensa kanssa sekä moniammatillisessa kuntoutuksen työryhmässä ja verkostossa. Opiskelijalla on valmiudet arvioida kuntoutus- ja fysioterapiakäytäntöjä ja esittää perustellusti kehittämisehdotuksia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen (pienryhmissä ja suurryhmässä), itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Aromaa A, Koskinen S. (2002)Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3. Lähteenmäki, M-L & Jaakkola, R. (toim.) (2005) Psykofyysinen fysioterapia - Kohti oman kehon kuulemista, omassa ruumiissa asumista, Monsen, K. (1992) Psykodynaaminen fysioterapia. Talvitie, U, Karppi, S-L & Mansikkamäki, T (2006) Fysioterapia, Herbert,R, Jamtvedt, G, Mead, J & Hagen K,B (2005) Practical Evidence-Based Physiotherapy, Kallanranta, T & Rissanen,, P (2001) Kuntoutus, WHO/STAKES (2005) ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, Aiheeseen liittyvät artikkelit ja opiskelijan valitsema kirjallisuus.

Arviointi: hyväksytty/ hylätty  

51S206 Psyykkisiä toimintoja tukevan fysioterapian ohjattu harjoittelu 14 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytännön työelämässä ohjatussa harjoittelussa. Hän valitsee harjoittelupaikan omien oppimistarpeidensa mukaan syventääkseen psyykkisiä toimintoja tukevan fysioterapian osaamistaan valitsemallaan osa-alueella.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen käytännön työelämässä (pienryhmissä ja suurryhmässä), itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Muuta: Training camp harjoittelua edeltävä jakso sisältyy kokonaisuuteen.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK