Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Hoitotyön suuntaavat ammatilliset opinnot

52A023 Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelijalle muodostuu kuva sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä ja sen kehittämisstrategioista. Hän saa valmiuksia itsensä, työyhteisönsä ja koko ammattialansa kehittämiseen. Hänelle syntyy näkemys terveysalan organisaatioiden hallinnosta ja hän tunnistaa hallinnollisen toiminnan hoitotyön oleelliseksi osaksi ja osaa soveltaa laatuajattelua ja terveystaloustieteellistä ajattelua kaikkeen toimintaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, oppimistehtävät, yhteistoiminnallinen ryhmätyö

Kirjallisuus ja muu materiaali: Laaksonen, Niskanen, Ollila & Risku 2005, Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa Nikkilä, Paasivaara 2007 Arjen johtajuus Miettinen, Miettinen, Nousiainen & Kuokkanen 2000, Itsensä johtaminen sosiaali- ?ja terveysalalla Mäkisalo 1999, Me teemme sen Lindström & Leppänen 2002, Työyhteisön terveys ja hyvinvointi Holma et al. 2001 Kirkasta ja uudista laadunhallintaa - kehitä laatutalo Muu ajankohtainen tai uusi kirjallisuus, tieteelliset artikkelit ja www -sivut

Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5 tentti tai oppimistehtävä


Sisätauti-kirurginen hoitotyö 27 op

52AS00 Sisätauti-kirurgisen hoitotyön teoreettiset opinnot  9 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä. Opiskelija osaa toimia terveyttä edistäen sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä. Opiskelija omaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen hoitotyöhön. Opiskelija käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, videoesitykset ja niiden analysointi, ryhmä- ja parityöskentely, alustukset, opetuskeskustelut, osallistuminen seminaareihin, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Iivanainen & Jauhiainen & Pikkarainen, 2006: Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Holmia, S. ym.1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY, Hki. Hyyppä,E. ym.2001. Sisätauti-kirurgisen hoitotyön perusteet. WSOY, Porvoo. Iivanainen, A. ym. 2001. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Tammi. Hki. Iivanainen, A.ym. 2006. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Vauhkonen, I & Holmström, P. 2005. Sisätaudit. WSOY, Hki. Ajankohtaiset tutkimukset ja tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Opintokokonaisuuteen sisältyy tentti ja loppukoe, jotka arvioidaan asteikolla 0-5, hyväksytysti suoritetut lääkelaskut

Muuta: Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: 52AS01 Asiantuntijuus sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä, 52AS02 Erityiskysymykset sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä, 52AS03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito.

52AS04 Sisätauti-kirurgisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 18 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää taitojaan sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä ohjatussa harjoittelussa mm. keskussairaalan ja/tai terveyskeskuksen vuodeosastolla ja /tai sairaalan/terveyskeskuksen poliklinikalla / vastaanotossa. Hän harjaantuu hoitotyön tiimistä vastaavan hoitajan tehtävissä ja huomioi hoitotyön laadulliset ja taloudelliset näkökohdat toiminnassaan. Opiskelija hallitsee tehoelvytyksen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: hylätty/hyväksytty opiskelijan itsearvioinnin sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan palautteiden pohjalta.

Muuta: Harjoittelu liittyy sisätauti-kirurgisen hoitotyön kliinisiin syventäviin opintoihin.


Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito 27 op

52AK00 Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito 9 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija täydentää ja syventää ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan perioperatiivisessa hoitotyössä ja ensihoidossa. Hän osaa toimia terveyttä edistävien toimintaperiaatteiden mukaisesti ja omaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen hoitotyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

Opintojakson oppimismenetelmät:

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

Muuta: Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot: 52AK01 Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä, 52AK02 Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoito potilaan hoitotyössä, 52AK03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito.

52AK04 Perioperatiivisen hoitotyön ja ensihoidon harjoittelu 18 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija täydentää ja syventää ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan perioperatiivisessa hoitotyössä ja ensihoidossa. Opiskelija osaa toimia terveyttä edistäen perioperatiivisen ja ensihoito potilaan hoitotyössä. Hän omaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali teoreettisessa opetuksessa käytetyn materiaalin lisäksi.

Arviointi: hyväksytty / hylätty pohjautuen opiskelijan suorittamaan itsearviointiin sekä ohjaajalta ja harjoittelusta vastaavalta opettajalta saatuun palautteeseen.


Psykiatrinen hoitotyö 27 op

52AP00 Psykiatrisen hoitotyön teoreettiset opinnot 9 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee psykiatrisen hoitotyön ohjaavat historialliset, yhteiskunnalliset ja teoreettiset lähestymistavat. Opiskelija oivaltaa yhteiskunnallisten kehittämisohjelmien psykiatriseen hoitamiseen ja mielenterveyttä tukevaan toimintaan vaikuttavina toimenpiteinä ja visioina. Opiskelija ymmärtää oman persoonan merkityksen työvälineenä ihmismielen eheytymisessä

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Ryhmässä luodaan yhdessä keskustelun, tutkimisen ja jaetun asiantuntijuuden ilmapiiri ja pyritään selittämään ja ymmärtämään opiskeltavaa ilmiötä Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Benner, P., Tanner, C., Chesla, C. (1999). Asiantuntijuus hoitotyössä. Hoitotyö päättelykyky ja etiikka. Pietilä, A-M., Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P., Salminen, E-M. ja Sirola, K. (2002). Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. Baker, E. (2000). Työvälineenä oma persoona. www.mol.fi Työministeriö www.ttl.fi Työterveyslaitos i Finland www.previa.se Företagshälsovården i Sverige www.mareld.se Bokhandel www.sos.se Socialstyrelsen i Sverige www.stm.fi Sosiaali ja terveysministeriö www.stakes.fi www.SPR.fi www.paihdelinkki.fi Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit, alan tietokannat ja internet.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5, tentit, tehtävät, harjoittelu, loppukoe, hyväksytysti suoritetut lääkelaskut

Muuta: Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot: 52AP01 Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä, 52AP02 Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä,
52AP03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito.

52AP04 Psykiatrisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 18 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjaantuu itsereflektoinnissa,  työnohjauksessa ja dokumentoinnissa hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta. Opiskelija toimii aktiivisena jäsenenä moniammatillisissa verkostoissa. Opiskelija oivaltaa hallinnolliset toiminnat psykiatrisen hoitamisen tueksi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisöissä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK