Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opinnäytetyö 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy alansa tutkimuskohteeseen ja kykenee valitsemaan oman opinnäytetyönsä aiheen ja laatii suunnitelman sen toteuttamiseksi. Opiskelija hyödyntää määrällisen tai laadullisen tutkimuksen menetelmiä oman työnsä kannalta tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija sisäistää tieteellistä ajattelua ja ymmärtää hoitotyön tutkimuksen merkityksen alansa kehittämiselle. Opiskelija sisäistää hoitotyön tutkimuksen eettisen perustan, saa valmiuksia projektityöskentelyyn työelämässä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa kielen käyttämisen taidon ja perehtyneisyytensä opinnäytetyössä käsittelemäänsä aihekokonaisuuteen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyön opas ja toimialakohtaiset oppaat. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara, 2004: Tutki ja kirjoita. Opinnäytetyön kannalta tarkoituksenmukainen kirjallisuus ja ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Opinnäytetyön arvioidaan asteikolla 0-5. Lisäksi toteutetaan opinnäytetyöprosessin jatkuva arviointi. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla

Muuta: Kypsyysnäyte annetaan äidinkielellä tai vieraskielisenä opiskelijana sillä kielellä, jolla opinnäytetyö on tehty.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK