Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Perusopinnot

52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää ammattikorkeakoulujärjestelmän ja oman AMK:n toiminnan periaatteet. Opiskelija tuntee oman koulutusohjelmansa ja sen rakenteen sekä tulevan koulutusammattinsa tiedollis-taidolliset vaatimukset. Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskelemaan tavoitteellisesti. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia opiskelun tukipalveluita sekä soveltaa itseohjautuvan opiskelun ja muiden tämänhetkisten oppimisteoreettisten näkökulmien periaatteita. Opiskelija kehittää oppimaan oppimistaan ja opiskeluvalmiuksiaan hyödyntäen arviointia ja jatkuvaa itsearviointia opiskelussaan ja ammatillisessa kasvussaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Alkukoe, asiantuntijaluentoja, tutustumiskäynnit, yhteistoiminnalliset ryhmätyöt, reflektiiviset keskustelut, oppimistehtävät, alumnihaastattelu, itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: anhonen S & Vanhanen-Nuutinen L (toim) 2004. Kohti asiantuntijuutta. Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla. WSOY, Vantaa. Silven M & Kinnunen R & Keskinen S 1991. Kohti itseohjautuvaa opiskelutaitoa. Painosalama Oy, Turku. Opinto-opas ja muu osoitettava materiaali.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty - aktiivinen osallistuminen tunneille - tehtävien ja alumnihaastattelun suoritus sekä reflektiokeskustelut

52P003 AMK:n tutkimustoiminta 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää hoitotyön tutkimus- ja projektitoiminnan tavoitteet ja periaatteet sekä tuntee alansa tutkimuskohteen. Opiskelija hallitsee määrällisen ja laadullisen tutkimuksen sekä projektityön perusmenetelmät ja prosessin vaiheet. Opiskelija omaa valmiudet ymmärtää tieteellistä ajattelua ja tietää hoitotieteellisen tutkimuksen ja projektityön merkityksen hoitotyön käytännön, koulutuksen ja johtamisen kehittämisessä. Opiskelija toimii hoitotyön tutkimuksen ja projektityön eettisen perustan mukaisesti opinnäytetyötä tehdessään sekä työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opiskelija käyttää alansa tieteellisiä julkaisuja opiskelussaan ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä äidinkielellään että vieraalla kielellä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY 1998. Janhonen S, Nikkonen M. Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. WSOY 2001. Tuomi J, Sarajärvi A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 2002. Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P. Tutki ja kirjoita. Tammer-Paino 2004. Hirsjärvi S & Hurme H. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö 2004. Yliopistopaino, Helsinki. Rissanen T. Projektilla tulokseen ? projektin suunnittelu, toteutus, motivointi ja seuranta. Gummerus Kirjapaino Oy 2002. Stenlund H. Projektin ohjaus. Hakapaino Oy 2001. Vilkka H & Airaksinen T. Toiminnallinen opinnäytetyö. Gummerus Kirjapaino Oy 2003 Alan ajankohtaisia artikkeleita. Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

52P004 Äidinkieli ja viestintä 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy viestinnän käsitteisiin. Hän hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat perusviestintätaidot. Opiskelija kehittää ammattikorkeakoulussa ja terveysalalla tarvittavia äidinkielen suullisia ja kirjallisia taitojaan ja vuorovaikutustaitojaan yksilönä ja ryhmässä. Sisältö: viestintäkulttuuri ja viestinnän käsitteet, puheviestintätaitojen kehittäminen ja arviointi, keskustelutaito, alustuksen ja tiedottavan puheenvuoron suunnittelu ja pitäminen, asiatyylinen teksti,esseen, raportin ja referaatin laatiminen sekä tekstianalyysi, hyvä tenttivastaus, hyvän opinnäytetyön kriteerit äidinkielen näkökulmasta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiviinen osallistuminen luennoille ja suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoitukset, ryhmätyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali: Aalto, Anna-Liisa & Parviainen, Kati 1987. Auta ääntäsi. Otava. Helsinki. Aulanko, Mari 1999. Rohkeasti puhumaan. luonteva esiintyminen. Wsoy. Helsinki. Hakkarainen, Tuula & Hyvärinen, Marja-Liisa 1999. Puheviestintää oppimaan. SKTK. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kirjallisen työn laadintaohjeet, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyöopas. Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

52P005 Ruotsin kieli ja viestintä 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija suorittaa valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavat ruotsin kielen opinnot ja saavuttaa taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasoa B1.1. Sisältö: Terveysalan ruotsin kieli ja viestintä

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson oppimismenetelmissä korostuu kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja ongelmalähtöisyys. Kieltä opiskellaan aktiivisesti yksilö-, pari- ja ryhmätehtävien avulla, ja opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Häng med i vården, Sjukvårdssvenska, opettajan laatima materiaali

Arviointi: Opintojakson arviointi perustuu erilaisiin oppimistehtäviin sekä kirjalliseen-,kuuntelu- että suulliseen tenttiin, joka arvioidaan asteikolla 0-5.

Muuta: Opintojaksoon sisältyy 40 tuntia kontaktiopetusta ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä, kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä, tiedonhankintatehtäviä sekä muita omaan alaan liittyviä harjoituksia

52P006 Englannin kieli ja viestintä 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa ammatissa toimimiseksi ja ammatilliseen kehittymisen kannalta välttämättömän englannin kielen ja viestinnän taidon. Englannin opintojakson sisältönä on puhutun ja kirjoitetun ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim. haastattelu- ja ohjausharjoituksia, ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen (tutkimukset, artikkelit, kirjallisuus) ja kirjoitetun kielen tuottaminen (esim. hakemus, cv, referoiva kirjoittaminen)

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson oppimismenetelmissä korostuu kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja ongelmalähtöisyys. Opiskelija oppii aktiivisen oppimistoiminnan kautta yksilö-, pari- ja ryhmätehtävissä ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan tiedostaen oman oppimistyylinsä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Oheiskirjallisuus: Olsonen. Pirkko & Monni, Sari & Tolsa-Mänttäri, Ilona & Lehtonen, Tuula. 2003. Englannin tekstinymmärtäminen. Opiskelijan opas. Yliopistopaino: Helsinki. Terveydenhuollon sanasto. 2004. WSOY: Porvoo.

Arviointi: Opintojakson arviointi perustuu prosessi- ja tuotosarviointiin eli jatkuvaan näyttöön erilaisten oppimistehtävien ja tuntiaktiivisuuden perusteella sekä kirjalliseen-suulliseen tenttiin. Arviointi asteikolla 0-5.Lähtötasona on eurooppalaisen viitekehyksen taso B. Ammattikorkeakoulussa hylätty arvosana on eurooppalaisen viitekehyksen taso A1 ja A2 (=peruskielitaito)

Muuta: Opintojaksoon sisältyy 40 tuntia lähiopetusta ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä, kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä, kotitehtävät, sanaston omaksuminen, tiedonhankintatehtäviä, suulliseen tenttiin valmistautuminen.Tavoite: Opiskelija osaa toimia englannin kielellä oman alansa työympäristössä ja kehittää asiantuntijuuttaan. Hän pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen viestintään sekä suullisesti että kirjallisesti. Ttutkintotodistukseen englannin kielen osalta merkintä: Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä (pakollisissa vieraissa kielissä) sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 §). Tutkintotodistuksessa ei näy englannin arvosana.

52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan yleiset perusperiaatteet, ymmärtää yritystoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä taloudellisen, kustannustietoisen, asiakaslähtöisen ja laadukkaan toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, oppimiskeskustelut, ohjattu työskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali: McKinsey§Company: Ideasta kasvuyritykseksi-Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, Lampikoski§Lampikoski: Kehitä ideasi innovaatioksi, Karvonen Anja, Uusitalo Susanna: Minäkö hoiva-alan yrittäjäksi?, Rissanen Sari, Sinkkonen Sirkka: Hoivayrittäjyys

Arviointi: Tentti tai tehtävä, arviointi 0 - 5 

52P008 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta 3 op 

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää yksilön biopsykososiaalisen kokonaisuuden sekä terveyteen ja sairauteen liittyvää käyttäytymistä elämänkaaren eri vaiheissa.Opiskelija perehtyy kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen keskeisiin kysymyksiin.Saa valmiuksia toimia terveydenhuollon asiantuntijana, jonka tehtävänä on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä.Opiskelija tuntee vastuunsa omasta ammatillisesta kehittymisestään ja hoitotyön kehittämisestä. Sisältö:Terveyspsykologia, ihmisen elämänkaari,psyykkinen itsesäätely, terveyskäyttäytymisen teoriat ja mallit, elintavat terveyden perustana, stressi ja sen hallntakeinot,kipu, sairauden kulku. Tieteen käsite, kasvatuksen käsite,kasvatustiede, kasvatustieteen osa-alueet, kasvatustieteellinen tutkimus,oppimiskäsitykset ja niiden suhde hoitotyöhön, vaihtoehtopedagogiikat ja niiden suhde hoitopedagogiikkaan,hoitotyön didaktiikka.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä oppimistehtävä ja /tai tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Puolimatka, T. 2004. Kasvatus, arvot ja tunteet., Dryden, G. & Vos, J. 1994. Inlärnings-Revolutionen., Hirsjärvi, P. & Huttunen, J.2000. Kasvatustieteen perusteet., Peltonen, H.2004. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa., Roti,O. & Ihanus, J. 1997.Terveys ja psykologia., Kuusinen, K-L (toim), 1993. Terveyspsykologia., Nupponen, R. 1994. Terveyspsykologian perusteet. Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.

Arviointi: tentti tai tehtävä arviointi asteikolla 0-5


52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää yhteiskunnassa toteutettavan sosiaalipolitiikan periaatteita ja merkityksen, on selvillä terveyden ja sosiaalihuollon organisaatiosta, osaa määritellä kansanterveystieteen keskeiset käsitteet ja kuvata kansanterveystieteen menetelmiä sekä tuntee suomalaisten kansanterveysongelmat ja niiden riskitekijät. Sisältö: sosiaalipolitiikan lohkot, kansanterveystieteen käsitteet ja menetelmät, hyvinvointi, terveys, tasa-arvo, sosiaaliset ja kansanterveysongelmat ja niiden riskitekijät, sosiaalipolitiikan ihmiskäsitys

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen, oppimiskeskustelut, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sosiaalipolitiikan lähtökohdat, Raunio Kyösti, Tampere 1998 Monimuotoinen sosiaaliturva, Kettunen Terttu, Ihalainen Jarmo, Heikkinen Hannele, Juva 2001 Kansanterveystiede, Nissinen Aulikki, Kauhanen Jussi, Myllykangas Markku, 1998. Suomalaisten terveys, Aromaa Arpo, Huttunen Jussi, Koskinen Seppo, Teperi Juha (toim.) 2005. Sairauksien ehkäisy, Koskenvuo Markku, Vertio Harri (toim.)1998.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

52P010 Tietotekniikka 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia sekä hyödyntää tietokonetta opetustapahtumia ja esityksiä tehdessään. Hän osaa käyttää tietokonetta päivittäisessä tiedonvälityksessä, omien opiskelujensa edistämisessä ja seurannassa. Hän hallitsee tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät sekä yleiset että ammattikorkeakoulun omat ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä. Opiskelija kiinnostuu hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista oman alansa kehittämisen näkökulmasta tutustumalla hoitotyön keskeisiin tietotekniikan sovellusalueisiin. Sisältö: tietokoneen käytön perusvalmiudet, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteet, esitteiden, julkaisujen sekä esitysten laadinta tietokoneella, sähköpostin ja Intranetin käyttö, muu sähköinen viestintä, tietosuoja ja tietoturvasäädökset

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät, demonstraatiot, opintokäynnit

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Tasokoe ja tehtävä, joka liittyy johonkin myöhemmin opiskeltavaan ammattiopintoihin kuuluvaan opintokokonaisuuteen. Arviointi asteikolle 0-5


 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK