Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Lapsi- ja nuorisotyön suuntaavat ammattiopinnot

44S005 Varhaiskasvatus ja erityiskasvatus, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii ymmärtämään suomalaisen päivähoitojärjestelmän rakenteet ja muodot sekä tavoitteet ja tehtävät. Opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen periaatteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä erityiskasvatuksen ihmiskäsitykseen, tavoitteisiin ja käytäntöihin. Opiskelija ymmärtää lapsen tasapainoisen kehityksen edellytykset sekä oman roolinsa sen edistämisessä ja ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Opiskelija hankkii valmiuksia tarkastella ja kehittää omaa kasvatusajatteluaan ja tietoisuuttaan: kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan käytännön kasvatustilanteissa sekä tutkimaan ja kehittämään työkäytäntöjä.

Sisältö: Päivähoitojärjestelmä. Päivähoidon toimintakulttuuri, yhteistyön merkitys. Varhaiskasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät. Varhaiskasvattajaksi kasvaminen. Varhaislapsuuden kehityspsykologia. Erityiskasvatuksen ihmiskäsitys, erityislapsen tukeminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitukset, tutustumiskäynnit, asiantuntijavierailut, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Asetus ja laki lasten päivähoidosta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Hujala, Eeva 1998. Päivähoidosta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus 90, Oulu. Hytönen J. 1997 (tai uudempi). Lapsikeskeinen kasvatus. Haapamäki, Jouko ym. 2000. Yhteisö kasvattaa. Päivähoito oppimis- ja kasvatusympäristönä. Edita, Helsinki. Ikonen, Oiva & Juvonen, Johanna & Ojala, Terhi (toim.) 2002. Kohtaamisia koulupolulla. Kasvun ja oppimisen tukeminen. PS-kustannus, Jyväskylä. Rantala, Anja 2002. Perhekeskeisyys -puhetta vai todellisuutta? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen kanssa. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Ahvenainen, Ossi & Ikonen, Oiva & Koro, Jukka 2001. Johdatusta erityiskasvatuksen käytäntöön. WSOY, Helsinki. Hautamäki, Jarkko ym. 2001. Erityispedagogiikan perusteet. WSOY, Helsinki. Heinämäki, Liisa 2000. Varhaiserityiskasvatus lapsen arjessa. Tammi, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Opettaja päättää opintojakson alkaessa toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

44S006 Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu ja lastensuojelun sijaishuolto, 8 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön tarpeeseen ja toteuttamistapoihin, ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, avo- ja laitoshuoltoon. Opiskelija osaa kartoittaa lapsen kehityksen riskitekijöitä, yksilö-, perhe- ja lähiyhteisön tasolla. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten olosuhteiden merkitystä lastensuojelun ja lapsiperheiden kohdalla.

Sisältö: Perheen merkitys: erilaiset tehtävät perheessä, perheen kehitysvaiheet; lapsen kehityksen vaarantuminen, yksilö- ja yhteisötason riskitekijöitä. Tavallisimmat lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja hoitovaihtoehdot. Lastensuojeluprosessit. Perheiden erityisongelmat (perheväkivalta, päihdeongelma perheessä, mielenterveysongelmat); perheiden arjen tukeminen; sijaishuolto; lastensuojelulaitokset ja perhehoito.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, tutustumiskäynnit, asiantuntijavierailut, oppimistehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Puonti Annamaija & Saarnio Tuula & Hujala Anne 2004 (toim.); Lastensuojelu tänään. (soveltuvin osin). Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva 2003. Perhe murroksessa. Gaudeamus, Helsinki. Sinkkonen, Jari & Kalland, Mirjam 2002. Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY, Porvoo. Söderholm Annlis & Halila Ritva & Kivitie-Kallio Satu & Mertsola Jusssi & Niemi Sirkku (toim.)2004. Lapsen kaltoinkohtelu. Niemelä Hilkka 2000. Koti SOS-lapsikylässä. Uusi mahdollisuus. Friis Leila & Eirola Raija & Mannonen Marjatta 2004. Lasten ja nuorten mielenterveystyö. Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja 2003. Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY, Helsinki. Artikkelit ja muu jaettava materiaali.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Opettaja päättää opintojakson alkaessa toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

44S007 Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön menetelmät, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää perhetyön lähtökohdat, periaatteet ja mahdollisuudet lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee keskeisimmät lastensuojelun perhelähtöiset työmenetelmät ja tutustuu perheterapeuttisiin lähestymistapoihin. Opiskelija soveltaa asiakastyössä lapsi- ja perhetyön menetelmiä ja hyödyntää omia metodisia vahvuuksiaan lastensuojelutyössä.

Sisältö: Perhetyön käsite ja sijoittuminen lastensuojelutyöhön. Perhetyön lähtökohtia ja periaatteita. Perheterapeuttiset lähestymistavat. Lapsi- ja perhelähtöiset työmenetelmät (esim. vanhemmuuden roolikartta, läheisneuvonpito, elämänkertatyöskentely, lapsilähtöiset menetelmät).

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, asiantuntijavierailijat, oppimistehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Heino, Tarja 2000. Läheisneuvonpito. Stakes, Helsinki. Heino, Tarja & Berg, Kristiina & Hurtig, Johanna 2000. Perhetyön ilo ja hämmennys. Stakes, Helsinki. Tamminen, Tuula 2004. Olipa kerran lapsuus. WSOY, Helsinki. Häggman-Laitila, Arja ym. 2000. Varhaista tukea lapsiperheille. Kokemuksia lapsiperheprojektin perhetyöstä. MLL. Viheriävaara, H. ym. 1998. Ohjaava perhetyö lastensuojelussa. Kokemuksia ja näkemyksiä 1990-luvulta. Nuorten Ystävät ry. Artikkelit ja muu jaettava materiaali.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Opettaja päättää opintojakson alkaessa toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

44S008 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 3 op (tämän opintojakson sijasta voi suorittaa opintojakson 44S009)

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy lasten ohjaamisen periaatteisiin ja menetelmiin sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija pyrkii toimimaan lapsilähtöisesti sekä huomioi lasten kehitystason ja tarpeet suunnittelun ja toiminnan lähtökohtana.

Sisältö: Varhaiskasvatuksen pedagogiset ja didaktiset lähtökohdat. Yksilö- ja ryhmäohjaus, leikin merkitys, kehitysvaiheet ja ohjaaminen. Toiminnan kokonaisvaltainen organisointi: suunnittelu, toteutus ja arviointi; teema- ja projektityöskentely.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, toiminnan ohjaus ja harjoitukset, oppimistehtävät ja tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Puroila, Anna-Maija 2003. Päiväkotiarjen rikkaus. Varhaiskasvatus 90, Oulu. Korhonen, Riitta & Neitola, Marita (toim.) 2002. Päivähoito muutoksessa. Varhaiskasvatus 90, Oulu. Artikkeli ja muu jaettava materiaali. Lisäkirjallisuutta kurssin alussa teema-alueiden mukaan.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Opettaja päättää opintojakson alkaessa toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

44S009 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, 3 op (tämän opintojakson sijasta voi suorittaa myös opintojakson 44S008)

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää tietämystään sekä sisällöllisesti että metodisesti lastensuojelun ja erityisesti nuortenhuollon alueelta. Opiskelija syventää tietojaan lastensuojelun toimenpiteistä sekä nuorten ja ryhmien kanssa työskentelymenetelmistä. Opiskelija perehtyy sosiaaliseen nuorisotyöhön ja nuoruuteen kulttuurisena ilmiönä.

Sisältö: nuorten ja perheiden kanssa tehtävä työ; nuoret lastensuojelun asiakkuudessa; nuorten kanssa työskentelyn menetelmiä; nuoruus kulttuurisena ilmiönä; koulussa tehtävä oppilashuoltotyö; sosiaalinen nuorisotyö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, soveltavat oppimistehtävät ja tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Bardy, Marjatta & Känkänen, Päivi 2005. Omat ja muiden tarinat. Stakes. Heikkinen, Alpo ym. 2007. Näe minut - kuule minua. Yliopistopaino, Helsinki. Huhtanen, Kristiina 2007. Kun huoli herää. PS-kustannus ,Jyväskylä. Karppinen, Seppo ym. 2007. Seikkaillen elämyksiä. Linnossuo, Outi 2003. Sosiaalinen ja toiminnallis-terapeuttinen työ nuorten kanssa. Turun ammattikorkeakoulu, Turku. Linnossuo, Outi 2004. Sosiaalisen nuorisotyön toimintamalleja. Turun ammattikorkeakoulu, Turku.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Opettaja päättää opintojakson alkaessa toteutuksesta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

44S010 Lasten ja nuorten kulttuuri, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu lasten ja nuorten kulttuurin erilaisiin ilmenemismuotoihin ja tarjontavaihtoehtoihin. Opiskelija osaa tukea ja edistää lasten omaan leikkiin tai kerrontaan perustuvaa itse luotua kulttuuria ja taidetta. Keskeiset sisällöt: Mitä on lasten- ja nuortenkulttuuri tänään? Onko kaikilla lapsilla oikeus ja mahdollisuus kulttuuripalveluihin? Lastenkulttuuri ja sosionomin työ - osallistamisen ja sosiokulttuurisen innostuksen näkökulma. Miten tukea ja innostaa käyttämään jo olemassa olevia palveluja? Miten innostaa lapsia ja nuoria omaehtoiseen kulttuurityöhön/leikkiin? Mitä on yhteisötaide? Yhteisötaide ja sosionomin työ? Miten voit soveltaa yhteisötaiteen lähestymistapoja lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä? Perehtyminen johonkin osallistavaan lastenkulttuurityön menetelmään. Lasten tai nuorten kulttuuriprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja oppimisprojekti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Rönnberg, Margareta 1990. Siistiä. Like, Helsinki. Lähteenmaa, Jaana & Näre, Sari 1992. Letit liehumaan. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki. Karlsson, Liisa 2003. Sadutus - Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. PS-kustannus, Jyväskylä. Piekkari, Jouni 2002. Paikalliset äänet osallistavassa kulttuurityössä etnomusikologinen ja osallistava näkökulma ammatilliseen kasvuuni. Tampereen yliopisto. Musiikintutkimuksen laitos. Lindqvist, Gunilla 1998. Leikin mahdollisuudet. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma (opetusministeriö 2003) www.minedu.fi Opetusmoniste: Yhteisöteatteriin liittyvää lähdemateriaalia http//www.reggioemilia.se/ http//www.stakes.fi/huosta/sadutus.htm.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK