Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opinnäytetyö

44S035 Opinnäytetyö, 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opiskelija tekee sosionomi (AMK) tutkintoon liittyvän opinnäytetyön sosiaalialan ajankohtaisista kysymyksistä soveltaen luennoilla ja yksilöohjauksessa oppimiaan tutkimusmenetelmiä. Opinnäytetyön tekemiseksi opiskelija perehtyy syvällisemmin oman työnsä kannalta relevantteihin tieteenfilosofisiin kysymyksiin ja tutkimusstrategioihin sekä aineistojen keruun ja analysoinnin menetelmiin. Opiskelija raportoi opinnäytetyönsä kirjallisesti. Opinnäytetyö voi olla tutkielmatyyppinen, toiminnallinen, audiovisuaalinen jne. Opinnäytetyöhön tulee aina kuitenkin sisältyä kirjallinen osio.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tutkimussuunnitelmaseminaarit, opinnäytetyöseminaarit, pienseminaari- ja opinnäytetyökohtainen ohjaus sekä kypsyyskoe.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Tutkimusaiheen mukainen substanssikirjallisuus ja relevantti metodologinen kirjallisuus.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5. Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä prosessisuoriutumiseen että raportointiin. Kielen ja muodon arvioi suomen kielen ja viestinnän opettaja sekä substanssiosaamisen sisällönohjaaja(t) ja tarvittaessa ulkopuolinen asiantuntija. Työstä annetaan yksi arvosana. Arviointi koskee aiheen valintaa, käsittelyä, suoritusta, tuloksia, päätelmiä, raportointia, tieteellistä tai taiteellista otetta, työelämälähtöisyyttä ja yhteistyötä.

Muuta: Suoritustapa: Perinteisen opinnäytetyön ohjeellinen laajuus tekstiosuudeltaan on noin 40-60 sivua opiskelijan tehdessä sen yksin. Opinnäytetyön laajuus suurenee sekä määrällisesti että laadullisesti tekijämäärän lisääntyessä. Myös produktiossa täytyy olla kirjallinen osuus.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK