Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Perusopinnot
Orientointi ammattikorkeakouluopintoihin              

44P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun oppimisympäristönä sekä koulutusohjelmansa rakenteen, sisällöt ja opiskelukäytännöt. Opiskelija tunnistaa opiskelutaitojensa vahvuudet ja kehittymishaasteet. Opiskelija osaa tavoitteellisia, itsenäisiä ja yhteistoiminnallisia työtapoja sekä harjaantuu sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun. Opiskelija osaa arvioida ammatillista lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Opiskelija oppii verkko-oppimisympäristön toimintaperiaatteita ja osaa käyttää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun verkkopohjaista oppimisympäristöä oppimisensa ja opiskelunsa välineenä.

Sisältö: Opiskelu amk:ssa ja koulutusohjelmassa, avoin oppimisympäristö, oppimisstrategiat ja -tyylit, verkko-oppimisympäristö, verkkotyöskentelyn periaatteet, yhteistoiminnallinen työskentely, ammatillisen kasvun käynnistyminen, ammattiala ja ammatti-identiteetti.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, oppimistehtävät ja verkko-opiskelu.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetussuunnitelma, opintopolku, edu.tokem.fi, Moodle-ympäristöön tallennettu sähköinen materiaali.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty.

Muuta: Osa opintojakson sisällöstä on yhteistä kaikilla koulutusaloilla, osa on koulutusohjelmakohtaista.

Kielet ja viestintä   

44P002 Puheviestintä ja kirjallinen viestintä, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoite: Opiskelija tutustuu keskeisiin puheviestintäteorioihin ja -käsitteisiin. Opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan havaintojaan eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa ja antaa palautetta. Opiskelija tiedostaa omia käsityksiään itsestään viestijänä: puhujana ja kirjoittajana. Opiskelija osaa ilmaista ja jäsentää ajatuksiaan kirjallisesti. Opiskelija osaa arvioida ja muokata omaa tekstiään. Opiskelija hallitsee kielellisesti ja tyylillisesti moitteettoman asiatyylisen kirjallisen esityksen laadinnan sekä perehtyy tieteellisten tutkielmien ja opinnäytetöiden kirjoittamisen erityisvaatimuksiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, yhteiset harjoitukset, itsenäinen työskentely, toiminnalliset ja draamamenetelmät, erilaiset työpaja- ja ryhmätyöharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä, Helsinki. Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo 2003. Viestintätaito. Otava. Helsinki Andersson, Sari & Kyläpää Esa 2002. Käytännön puheviestintää. Mac Laser Oy. Tampere.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.   

44P003 Ruotsi, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää kommunikaatiokykyään ja tutustuu ammattialaan sekä pohjoismaiseen kulttuuriin ruotsin kielellä. Opiskelijalta edellytetään sellaisen kielitaidon saavuttamista, joka vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on välttämätön.

Sisältö: puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen erilaisissa yleisissä ja erityisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon kehittäminen (esim. haastattelu-, keskustelu-, alustus- ja esittelyharjoituksia ryhmässä ja ryhmälle), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen (esim. lehtiartikkelit, tutkimukset, kirjallisuus), kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv, referoiva kirjoittaminen).

Opintojakson oppimismenetelmät:  Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Kontaktitunneilla harjoitetaan aktiivisesti kielitaidon eri osa-alueita, esimerkiksi työstämällä eri tavoin suullisesti käsiteltävänä olevia teemoja. Itsenäinen työskentely voi sisältää ennakkoon valmistautumista kontaktiopetuksen harjoituksiin (esim. perehtymällä tekstiin) sekä tunneilla käsitellyn materiaalin jatkotyöstämistä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Oheiskirjallisuus: Sosiaaliturvan sanasto 2002. Huoltajasäätiö, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5. Suoritus sisältää aktiivisen osallistumisen kontaktiopetukseen, arvioitavan suullisen tehtävän ja tentin.

Muuta: Suositeltava ajankohta opinnoille 2. - 3. opintovuosi.

44P004 1. vieras kieli (englanti), 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää kommunikaatiokykyään, hankkii valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tutustuu ammattialaan englannin kielellä. Opiskelijalta edellytetään yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä sellaisen kirjallisen ja suullisen kielitaidon saavuttamista, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on välttämätöntä.

Sisältö: puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim. haastattelu-, keskustelu-, alustus- ja esittelyharjoituksia ryhmässä ja ryhmälle), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen (esim. lehtiartikkelit, tutkimukset, kirjallisuus), kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv, referoiva kirjoittaminen)

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Kontaktiopetuksessa harjoitellaan ja työstetään eri tavoin aktiivisesti alaan liittyviä teemoja (esim. tekstinymmärtäminen, puheharjoitukset). Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy ennakkoon valmistautumista kontaktiopetuksen harjoituksiin, käsiteltyjen teemojen jatkotyöstämistä sekä valmistautumista arvioitavaan suulliseen tehtävään ja tenttiin.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Oheiskirjallisuus: Olsonen, Pirkko & Monni, Sari & Tolsa-Mänttäri, Ilona & Lehtonen, Tuula 2003. Englannin tekstinymmärtäminen. Opiskelijan opas. Yliopistopaino, Helsinki:. Sosiaaliturvan sanasto 2002. Huoltajasäätiö. Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5. Suoritus sisältää aktiivisen osallistumisen kontaktiopetukseen, arvioitavan suullisen tehtävän ja tentin.

44P005 Tietotekniikka työvälineenä, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjaantuu työvälineohjelmistojen käyttäjäksi ja oivaltaa niiden merkityksen oman ammattialansa työtehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan myös uusissa ja erilaisissa mikrotietokoneympäristöissä ja muissa arkielämän tilanteissa.

Sisältö: mikrotietokonelaitteistoon sekä oheislaitteisiin tutustuminen, Windows käyttöympäristön hallinta, tutustuminen Internet verkkoon sekä sähköiseen viestintään, tekstinkäsittelyn perusteet, taulukkolaskennan perusteet, esitteiden, julkaisujen sekä esitysten laadinta tietokoneella.

Opintojakson oppimismenetelmät: Harjoitukset 

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

Ihminen ja yhteiskunta                  

44P006 Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen perusta, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy psykologian ja kehityspsykologian, sosiaalipsykologian ja kasvatustieteen näkökulmiin tarkastella yksilön ja yhteisön toimintaa. Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen elämänkaaren prosessina. Opiskelija perehtyy ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja tunnistaa kehityksen keskeiset piirteet kyetäkseen työskentelemään eri-ikäisten ihmisten kanssa. Opiskelija tarkastelee ihmisen ajattelua ja toimintaa osana yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Sisältö: psykologian ihmiskäsityksiä, psyykkinen toiminta, psykososiaalinen kehitys elämänkaariajattelussa; sosiaalipsykologian peruskäsitteet, yksilö sosiaalisessa ympäristössään, sosiaalisten rakenteiden vaikutus yksilöön; kasvatus - eri näkökulmia, kasvatustieteen ihmiskäsityksiä, arvot kasvatuksessa, kasvatustietoisuus, -ajattelu ja -toiminta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitus- ja oppimistehtävät. 

Kirjallisuus ja muu materiaali: Dunderfelt, Tony 1997. Elämänkaaripsykologia. WSOY, Helsinki. Eronen ym. 2001. Persoona: kehityspsykologia. Edita, Helsinki. Aalberg, Veikko & Siimes, Martti A. 1999. Lapsesta aikuiseksi. Nemo, Helsinki. Santrock, John W. Life-span development. (6. painos.) Madison, Brown & Benchmark Publishers. Burr, Vivien 2004. Sosiaalipsylogisia ihmiskäsityksiä. Himberg, Lea & Jauhiainen, Riitta 1998. Suhteita minä, me ja muut. WSOY, Helsinki.  Hirsjärvi, Sirkka & Huttunen, Jouko (uusin painos). Johdatus kasvatustieteeseen. WSOY. Rinne, Risto ym. 2000. Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY, Porvoo-Helsinki.Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Suoritustavoista sovitaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

44P007 Sosiologia ja sosiaalipolitiikka, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoite: Opiskelija perehtyy sosiologian ja sosiaalipolitiikan peruskäsitteisiin ja noiden tieteiden tapaan tarkastella ja selittää yhteiskuntaa, sen rakenteita ja kehitystä. Opiskelija oppii hyödyntämään sosiologista ja sosiaalipoliittista tietoa ammatillisessa toiminnassaan.

Sisältö: sosiologinen ajattelu, selittäminen ja tulkinta, jälkimoderni sosiologia, sosiaalipolitiikan arvot ja käytännöt, sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi, sosiaalipolitiikka jälkimodernissa (sosiaalinen politiikka) sekä hyvinvointi yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, esitelmät ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Yksi teos molemmista ryhmistä: A. sosiaalipolitiikka Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma 2000. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Vastapaino, Tampere. Helne, Helena 2003. Sosiaalinen politiikka. WSOY, Helsinki. Karisto, Antti & Takala, Pentti & Haapola, Ilkka 1998. Matkalla nykyaikaan. WSOY, Helsinki. Raunio, Kyösti 1995. Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. GD. B. Sosiologia Bauman, Zygmunt 1997. Sosiologinen ajattelu. Vastapaino, Tampere. Kantola & Koskinen & Räsänen 2004. Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino, Jyväskylä. Sulkunen, Pekka 1998. Johdatus sosiologiaan. Käsitteitä ja näkökulmia. WSOY, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

44P008 Filosofia, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää, mitä filosofinen ajattelu tarkoittaa sekä osaa tarkastella ilmiöitä filosofian välineiden avulla. Hän oppii tarkastelemaan kriittisesti ihmisen ja yhteiskunnan ongelmaa filosofisen ajattelun ja tutkimuksen näkökulmasta. Hän ymmärtää filosofisen ihmistutkimuksen, etiikan ja yhteiskuntafilosofian tavan tarkastella ilmiötä. Hän osaa tutkia moraalisia ongelmia etiikan teorioiden ja käsitteiden avulla.

Sisältö: Filosofinen ajattelu ja toiminta, filosofinen ihmistutkimus, etiikka, yhteiskuntafilosofia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, esitelmät ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Yksi teos kustakin ryhmästä: A. Filosofinen ajattelu Airaksinen, Timo 1994. Johdatusta filosofiaan. Otava. Himanka, Juha 2002. Se ei sittenkään pyöri. Tammi. Raatikainen, Panu 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus. B. Sosiaalifilosofia Saastamoinen, Kari 1998. Eurooppalainen liberalismi. Atena. Salomaa, J.E. 1999. Filosofian historia I-II. Kampus kustannus. Salonen, Toivo 2002. Filosofia Perennis. Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos. C. Moraalifilosofia Airaksinen, Timo 1987. Moraalifilosofia. WSOY. Aristoteles 1989. Nikomakhoksen etiikka (kirjat 1-7 ja 10). Gaudeamus. Sajama, Seppo 1993. Arkipäivän filosofiaa. Kirjayhtymä Sihvola, Juha 2004. Maailmankansalaisen etiikka. Otava.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK