Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Seniori- ja vanhustyön suuntaavat ammattiopinnot 

44S012 Gerontologinen sosiaalipalvelutyö, 7 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää tietämystään ikääntymisestä elämänvaiheena. Opiskelija asettaa työnsä lähtökohdaksi asiakkaan tarpeet ja voimavarat. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa asiakastyöprosessissa sosiaalialan asiantuntijana. Opiskelija perehtyy erilaisiin työorientaatioihin ja menetelmiin sekä kykenee räätälöimään asiakkaalle hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaavan palvelukokonaisuuden. Opiskelija kykenee yhteistyöhön ikääntyvän sosiaalisen verkoston ja eri toimijoiden kanssa.

Sisältö: Kokonaisvaltainen elämänlaadun tukeminen, sosiaalinen tuki, omaishoito, palvelut ja -etuudet, työorientaatiot ja -menetelmät, palveluohjaus, geronteknologia, sosionomin ammatillinen osaaminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoittelu, itsenäinen työskentely, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Marin, Marjatta & Hakonen, Sinikka (toim.) 2003. Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. PS-kustannus, Jyväskylä. Päivärinta, Eeva & Haverinen, Riitta 2002. Ikäihmisen hoito- ja palvelusuunnitelma. Stakes, Helsinki. Valppu -Vanhainen, Anne 2002. Paremmin palveluohjauksella. Yksilökohtaisella palveluohjuksella joustavuutta hyvinvointipalveluihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä. Voutilainen, Päivi ym. 2002. Ikäihmisen hyvä hoito ja palvelu. Stakes, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

44S016 Osallistavat ja aktivoivat menetelmät, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää osallistavan ja aktivoivan työskentelytavan merkityksen elämänlaadun, luovuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Opiskelija tuntee kulttuurin ja taiteen työmuotojen mahdollisuudet ja soveltuvuuden erilaisille seniori - ja vanhusryhmille Opiskelija osaa soveltaa kulttuurin ja taiteen työmuotoja seniori- ja vanhustyössä. Opiskelija harjaantuu taiteen työmuotojen omaksumisessa ohjaamalla pitkäkestoisesti valitsemaansa seniori - tai vanhusryhmää ja reflektoimlla kokemuksiaan.

Sisältö: Osallisuus omaan elämään seniori - ja vanhustyössä. Elämäntarinoiden aktivointi ikäihmisten luovuuden lähteenä. Muistelutyö. Eri taidemuotojen soveltaminen ikäihmisten osallistamisessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, ikäihmisten ryhmän ohjaaminen, kokemusten reflektointi työnohjausryhmässä, opitun kirjallinen koostaminen oppimispäiväkirjaa hyödyntäen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Hohenthal-Antin Leonie 2006. Kutkuttavaa taidetta taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä. PS-kustannus. Jyväskylä. Muu materiaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

44S014 Ikääntyminen ja toimintakyvyn muutokset, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy ikääntymisen tuomiin keskeisimpiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ja niihin liittyviin toimintakykymittareihin. Opiskelija tuntee vanhuksen keskeiset sairaudet ja niiden hoidon. Opiskelija perehtyy terveydenhuoltojärjestelmään ja sen työtapoihin. Opiskelija tutustuu terveyden edistämiseen.

Sisältö: Fyysiset ja psyykkisen ikääntymisprosessit, terveydenhuoltojärjestelmä ikääntyvien tukena, keskeiset vanhusten sairauden ja niiden hoito, terveyden edistäminen esim. liikunta, tapaturmien ehkäisy.

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Heikkinen Eino & Rantanen Taina (toim.) 2003. Gerontologia. Duodecim, Tampere. (soveltuvin osin).

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

44S015 Moniammatillisen vanhustyön alueet ja haasteet, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää osallistavan ja aktivoivan työskentelytavan merkityksen elämänlaadun, luovuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Opiskelija tuntee kulttuurin ja taiteen työmuotojen mahdollisuudet ja soveltuvuuden erilaisille seniori - ja vanhusryhmille. Opiskelija osaa soveltaa kulttuurin ja taiteen työmuotoja seniori- ja vanhustyössä. Opiskelija harjaantuu taiteen työmuotojen omaksumisessa ohjaamalla pitkäkestoisesti (1 lv) valitsemaansa seniori - tai vanhusryhmää ja reflektoimlla kokemuksiaan. Sisältö: Osallisuus omaan elämään seniori - ja vanhustyössä. Elämäntarinoiden aktivointi ikäihmisten luovuuden lähteenä. Muistelutyö. Eri taidemuotojen soveltaminen ikäihmisten osallistamisessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäiset tehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Artikkelikokoelma (annetaan opintojakson aikana)

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Moniammatillisuus edellyttää osittain dialogista opetusta.

44S011 Ikäpolitiikka, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa huomioida paikalliset ja seudulliset kehittämistarpeet. Opiskelija osaa liittää ikäpolitiikan eri tasot ja kykenee kehittämään omaa ja työyhteisönsä työtä yhteneväisesti ikäpolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija kykenee olemaan ikäpolitiikan asiantuntijana. Opiskelija osaa tukea senioreita ja vanhuksia osallistumaan ja vaikuttamaan. Sisältö: ikäpolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa, ikäpolitiikan tasot, ikäpolitiikka seudullisena ja kuntatason toimijoiden yhteistyönä, palvelujärjestelmät ja toimijat, ikäihmisten osallisuus.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Valtakunnallisen ikäpolitiikan ohjelmat, suunnitelmat ja suositukset. Lehto, Juhani & Natunen, Kari 2002. Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sopeuttaminen ikääntyneiden tarpeisiin. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. Artikkelit (annetaan myöhemmin).

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

44S013 Seniori- ja vanhustyön tutkimus ja kehittäminen, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hahmottaa seniori- ja vanhustyön monitieteisen tietoperustan ja syventää tietojaan gerontologiasta ja sosiaaligerontologiasta. Opiskelija tutustuu erilaisiin kansallisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä osaa kehittää vanhustyön laatua omassa työssään. Sisältö: Seniori- ja vanhustyön tietoperusta sosiaalialan asiantuntijana, gerontologia, sosiaaligerontologia, laatutyö, hankkeet ja projektit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kehittämishankkeisiin perehtyminen, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Holma, Tupu 2003. Laatua vanhustyön arkeen suunta ja välineet kehittämistyöhön. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. Salonen, Kari 2002. Vanhussosiaalityö ammattina tutkimus vanhussosiaalityöntekijöiden ammatti-taidosta, työkokonaisuuksista, tiedoista, taidoista, ammatillisista kvalifikaatioista, kompetenssista sekä toiminnallisista ympäristöistä. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 2. Turku. Tenkanen, Raija 2003. Kotihoidon yhteistyömuotojen kehittäminen parantaa vanhusten elämänlaatua. Lapin Yliopisto, Rovaniemi.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK