Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Yhteiset suuntaavat ammatilliset opinnot
Sosiaalialan toiminta-alueet                 

44S001 Lapsi- ja nuorisotyö, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa tietoa lapsen ja nuoren kasvuun vaikuttavista tekijöistä ja kasvun mahdollisuuksista suomalaisessa yhteiskunnassa ja ymmärtää perheen ja muun kasvuympäristön merkityksen lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Opiskelija tutustuu lasta ja perhettä koskevaan lainsäädäntöön ja siihen liittyvään lapsen edunvalvontaan.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen. Ekologinen kasvatusnäkemys. Lasten, nuorten ja perheiden elämään vaikuttavia tekijöitä suomalaisessa yhteiskunnassa. Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Lastensuojelun perusteet. Yhteiskunnalliset, yhteisölliset sekä yksilökohtaiset lastensuojelutarvetta aiheuttavat tekijät. Lastensuojelulainsäädännön perusteet. Lastensuojelun työprosessi ja toimintalinjat.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, harjoitukset ja tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Saarnio ym. 2004: Lastensuojelu tänään. (Soveltuvin osin) Lapsi- ja perhelainsäädäntö. Artikkelit ja opetusmonisteet.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

Muuta: Opettaja päättää opintojakson alkaessa toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

44S002 Seniori- ja vanhustyö, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy ikääntymiseen yksilöllisestä ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelija tutustuu väestön ikääntymiseen ja ikääntymisen aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassa sekä perehtyy senioreiden ja vanhusten elinoloihin. Opiskelija tutustuu ammatilliseen työhön ja saa valmiuksia sosiaalialan asiantuntijuuteen seniori- ja vanhustyössä. Opiskelija reflektoi omaa suhdettaan ikääntymiseen ja ikääntyviin ihmisiin ja saa valmiuksia kohdata seniori ja vanhus yksilönä sekä osaa suhtautua ikääntymiseen luonnollisena elämänvaiheena.

Sisältö: Ikääntymisprosessit, sosiokulttuurinen viitekehys, väestön ikääntyminen, senioreiden ja vanhusten elinolot, moniammatillinen seniori- ja vanhustyö, sosionomin osaaminen vanhustyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, toiminnalliset menetelmät, haastattelutehtävä, tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Koskinen Simo ym.1998. Vanhustyö. Vanhustyön Keskusliitto, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

44S003 Vammaistyö ja kuntoutus, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy vammaisuuteen yksilöllisenä, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija perehtyy vammaisuuden erilaisiin ilmenemismuotoihin. Opiskelija työstää omaa suhdettaan vammaisuuteen.

Sisältö: vammaisuus ilmiönä, vammaisuus yksilön ja perheen kokemana, vammaistyön ja kuntoutuksen periaatteet ja lähtökohdat.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Malm, Marita ym. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. WSOY, Porvoo. Muu opintojakson alussa sovittava kirjallisuus.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Opettaja sopii opintojakson toteuttamisesta opiskelijoiden kanssa.

44S004 Yhteisö- ja perusturvatyö, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa yleiskuvan työn, toimeentulon ja sosiaalisen osallisuuden ajankohtaisista ongelmista ja niiden yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä taustatekijöistä sekä sosiaaliturvan mahdollisuuksista toimeentulon takaajana.

Sisältö: Työn, toimeentulon ja sosiaalisen osallisuuden ajankohtaiset ongelmat ja haasteet. Hyvinvointipalvelujen kokonaisuus, julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin yhteydet ja mahdollisuudet. Toimeentuloturvan keskeiset periaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, esitelmät ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Yksi teos seuraavista tai vastaava teos sekä ajankohtaiset teemaan liittyvät artikkelit: Helne, Tuula 2002. Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes, tutk. 123. Kinnunen, Petri & Laitinen, Raimo (toim) 1998. Näkymätön kolmas sektori. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki. tai Helander, Voitto 1998. Kolmas sektori. Gaudeamus, Helsinki. tai Hokkanen Liisa & Kinnunen, Petri & Siisiäinen, Martti (toim) 1999. Haastava kolmas sektori. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki. ja Kortteinen, Matti & Tuomikoski, Hannu 1998. Työtön. Tammi, Helsinki tai Vähätalo, Kari 1998. Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

Mielenterveystyö 

44S029 Mielenterveystyö, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa tietoa yleisimmistä mielenterveydenhäiriöistä ja hahmottaa mielenterveyteen vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia sekä ympäristöllisiä tekijöitä. Hän saa valmiuksia tukea ja ohjata asiakkaita ja heidän lähiverkostojaan. Hän tunnistaa asiakkaan, perheen ja muiden lähiyhteisöjen erilaiset kriisit. Hän työstää omia kriisityövalmiuksiaan ja kykyään ohjata asiakkaita kriisitilanteissa palvelujen piiriin. Hän muodostaa kokonaiskuvaa moniammatillisesta mielenterveyskuntoutuksesta ja sen toteuttamisesta. Opiskelija ymmärtää kuntoutumisen kuntoutujalähtöisesti.

Sisältö: Hyvän mielenterveyden rakentuminen, yleisimmät mielenterveyden häiriöt, erilaiset mielenterveystyön työtavat,  kriisityön menetelmät ja -palvelut, kuntoutuminen prosessina, erityislainsäädäntö, palvelujärjestelmä, palveluohjaus, toiminnallisen kuntoutuksen ja työhön valmennuksen lähtökohdat.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, vierailukäynnit, pienryhmätyöskentely, kirjallisuuteen perehtyminen, ongelmalähtöinen oppiminen, tentti, kirjalliset työt.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Saarelainen, Ritva & Stenqård, Eija & Vuori-Kemilä, Anne 2000. Mielenterveys- ja päihdetyö, yhteistyötä ja kumppanuutta (soveltuvin osin). WSOY, Porvoo. Punkanen, Tiina 2001. Mielenterveystyö ammattina. Tammi, Helsinki. Inkinen, Matti (toim.)2001. Näkymätön lapsi aikuispsykiatriassa. Saari, Salli 2000. Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Otava, Helsinki. Poijula, Soili 2002. Surutyö. Kirjapaja, Helsinki. Koskisuu, Jari 2004. Eri teitä perille. Mitä mielenterveyskuntoutus on? Edita, Helsinki. Koskisuu, Jari 2003. Oman elämän puolesta. Edita, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

Monikulttuurinen työ         

44S030 Kulttuurienvälinen kanssakäyminen, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa kulttuurin merkityksen persoonallisuuden kehittymiselle. Hän ymmärtää paikallisen, alueellisen ja kansallisen kulttuurin vaikutuksen ihmisten käyttäytymiseen. Opiskelija tuntee keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät teoriat. Opiskelija tuntee akkulturaatioprosessin ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Hän tunnistaa kulttuurien kohtaamisen eri tasot ammatillisessa toiminnassaan ja tutustuu omiin kulttuurisiin ennakkokäsityksiinsä, uskomuksiinsa, asenteisiinsa ja arvoihinsa. Opiskelija tutustuu kulttuurien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen peruskäsitteisiin. Opiskelija kehittää valmiuksiaan kohdata työssään eri kulttuureista tulevia ihmisiä ja tunnistaa kulttuurien välistä kanssakäymistä edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Launiala, Annika 1998. Muu maa mustikkako. Suomalaisena kulttuureja kohtaamassa. Ulkoasiainministeriö, Helsinki. Salo-Lee, Liisa & Malmberg, Raija & Halinoja, Raimo 1996. Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Yle-opetuspalvelut. Muu materiaali ja kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

44S031 Monikulttuurisen työn perusteet, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy monikulttuurisen työn peruskäsitteistöön. Hän oppii ymmärtämään eri kulttuureja sekä niihin liittyvää arvomaailmaa. Hän tutustuu maahanmuuttajien sopeutumisprosessiin, identiteettikehitykseen ja psykososiaalisiin ongelmiin sekä monikulttuuristumisen vaikutuksiin sosiaalialan työssä. Hän tuntee turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton perusteet ja prosessin sekä perheenyhdistämisohjelman.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävä ja/tai tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Räty, Minttu 2002. Maahanmuuttaja asiakkaana. Tammi, Helsinki. Forsander, Annika & Ekholm, Elina & Hautaniemi P. Monietnisyys, yhteiskunta ja työ. Palmenia, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5

Päihde- ja huumetyö                 

44S032 Päihdetyö, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii tunnistamaan päihteiden ongelmakäyttöä, päihderiippuvuutta ja riippuvuuskäyttäytymiselle altistavia yksilö- ja yhteisötason riskitekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella päihdetyötä ja sen mahdollisuuksia yksilötasolla ja yhteiskunnassa sosiaalisena, kulttuurisena ja terveydellisenä kysymyksenä. Opiskelija saa tietoa alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden ongelmakäytöstä ja ehkäisevän päihdetyön mahdollisuuksista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, soveltavat harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ahtiala, Päivi & Ruohonen, Kaisa 1988. Se oli sitä koko elämä. Kirjayhtymä, Helsinki. Saarelainen, Ritva & Stengård, Eija & Vuori-Kemilä, Anne 2000. WSOY, Helsinki. Mielenterveys- ja päihdetyö soveltuvin osin. Oheismateriaali; Nätkin, Ritva (toim.) 2006. Pullo, pillerit ja perhe. PS-Kustannus, Jyväskylä. Ajankohtaisia artikkeleita päihdetyöstä.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Sisältöä tarkennetaan jakson alussa.

44S033 Hoidolliset lähestymistavat, palvelut, kuntoutus ja lainsäädäntö, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa tietoa ja taitoa ohjata ja tukea päihdeongelmaista asiakasta ja hänen lähiverkostoaan. Opiskelija perehtyy erilaisiin hoidollisiin lähestymistapoihin: AA- liikkeeseen pohjautuva- Myllyhoito, kognitiivinen hoitoajattelu, ryhmän käyttö päihdehuollossa jne. Opiskelija perehtyy päihdeongelmaisen hoidon erityisproblematiikkaan. Opiskelija saa tietoa päihdyttäviä aineita koskevasta lainsäädännöstä ja päihdepalveluista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja yksityisellä sektorilla.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, oppimistehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Piisi, Ritva 2001. Huumetyö. Tammi, Helsinki. Hakkarainen, Pekka & Kaukonen, Olavi 2002. Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Sosiaali- ja terveysministeriö 2002. Päihdepalvelujen laatusuositukset. Inkinen, Maria & Partanen Airi & Sutinen, Tiina 2004. Päihdehoitotyö. Tammi, Helsinki. Soveltuvin osin.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5.

Muuta: Sisällön ja kirjallisuuden tarkennus jakson alussa.
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK