Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutusalan johtaminen ja kehittäminen
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN METODISET VALMIUDET 

STJ1000 Opiskelu työelämän kehittäjäksi, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy opintojen taustalla olevaan oppimiskäsitykseen ja tutkivan oppimisen periaatteisiin. Opiskelija arvioi omaa tapaansa oppia ja jäsentää tietoa. Hän tuntee jatkotutkinnon aseman ammattikorkeakouluopintojen järjestelmässä ja ymmärtää jatkotutkinnon työelämälähtöisyyden merkityksen työelämän kehittämiselle. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja saa valmiuksia portfolion rakentamiseen.

Sisältö: Jatkotutkinnon rakenne, sisältö ja eteneminen. Ammattikorkeakoulupedagogiikka ja konstruktivistinen oppimiskäsitys, itseohjautuvuus oppimisessa, tutorointi ja mentorointi. Tutkivan oppimisen periaatteet. Jatkotutkinnon työelämäyhteys ja työn kehittäminen. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), portfolio ja Cv, erilaiset oppimisympäristöt. 

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen verkko-opiskeluun, oman työnantajan informointi ja haastattelu, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, portfolion ja CV:n laatiminen.
Kirjallisuus: Opintomateriaali on tarkemmin esitetty opintojakson WebCt-verkkomateriaalissa "Kirjat ja tietolinkit"

Opetuskieli FI
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

STJ1020 Tiedonhankinta ja eLearning, 1,5

Tavoitteet: Opiskelija kehittää tiedonhakutaitojaan ja perehtyy tiedonhaun perusteisiin, menetel-miin ja tiedonlähteisiin. Verkko-oppimisosiossa perehdytään verkko-oppimisen käsitteisiin, edelly-tyksiin ja ongelmiin.

Sisältö: Johdanto verkkokoulutukseen, tieto- ja viestintätekniikan käsitteisiin perehtyminen, uusi oppimiskäsitys, opettajan ja opiskelijan muuttuneet roolit, ammattikorkeakoulun oppimisympäristön esittely, tekijänoikeudet. Tiedonhankinta, tiedonhaun menetelmät, tiedonhaku omasta kirjastojärjestelmästä, tiedonhaut muiden kirjastojen aineistoista, artikkelitiedon etsintä, viitetieto-kannat ja kokotekstit, lähdeviittausten tekeminen, Internet tiedonlähteenä, Internetin hakukoneet (hakutavat), hakutulosten arviointi ja aineiston hankkiminen.

Suoritusvaatimukset: Harjoitusten teko, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu. Opiskelu Internetin välityksellä WebCT - oppimisympäristössä.

Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa.

Opetuskieli FI
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

STJ1021 Tutkimusmenetelmät 4,5 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimuksiin. Opiskelija sisäistää tutkimuksiin pohjautuvan työelämän kehittämisajattelun. Opiskelija oppii arvioimaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita yksilön, yhteisön, organisaation ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tulevaisuuden näkökulmasta. Hän omaksuu välineitä laadukkaiden toimivien palvelujen kehittämiseen ja toimii yhteistyössä työyhteisön asiantuntija tiimien kanssa. Opiskelija ymmärtää ajan haasteet mm. sähköisen viestinnän ja hyvinvointiteknologian ja tutkimusten merkityksen hoitokäytäntöjen ja hoitoa palvelevien tuotteiden kehittämisessä. Opiskelija syventää osaamistaan erilaisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän omaksuu projektitoiminta - ajattelun työnsä kehittämiseen.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen perusteet kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksissa. Sosiaali- ja terveyspoliittiset kannanotot ja suositukset kehittämistä ohjaamassa. Erilaiset filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja eri tutkimusmenetelmät sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä, mm. laadullinen tutkimus, evaluaatiotutkimus, seurantatutkimus, kokeelliset tutkimukset, verrokkiryhmät, kehittävä työntutkimus, toimintatutkimus, projektityö, tilastomenetelmät.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen seminaareihin, oppimistehtävät.

Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000. Tutki ja Kirjoita. Helsinki: Tammi. Karjalainen, S., Launis, V., Pelkonen, R. & Pietiläinen, J. (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus. Alan uusin kirjallisuus ja tutkimukset opiskelijan valinnan mukaan.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ ERI ORGANISAATIOISSA 
Organisaation toiminta ja johtaminen 

STJ1043 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 6 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy organisaation kehittämisen teorioihin ja malleihin. Opiskelija kehittää valmiuksiaan  arvioida johtamiseen, henkilöstöhallintoon ja työyhteisöön vaikuttavia tekijöitä. Hän saa valmiudet toimia terveyden edistämisen asiantuntija - ja esimiestehtävissä. Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon strategioihin ja kehittää valmiuksiaan strategiseen työskentelyyn ja ihmiseen kohdistuvien terveysvaikutusten  arviointiin. Opiskelija osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon eettiseen päätöksentekoon ja  priorisointikeskusteluun sekä kriittisesti analysoi palvelujärjestelmien toimivuutta ja kehittämistarpeita.

Sisältö: Työn ja työelämän muutokset, johtamisteoriat, esimiestyypit, muutostilanteen hallinta, muutosten vaikuttavuus, työyhteisön ristiriitatilanteet ja niiden ratkaisumalleja, johtamiseen liittyvät uusimmat tutkimukset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointikertomus ja -strategiat johtamisen apuvälineenä. Ennakkoarvioinnin menetelmiä: Ihmisiin kohdistuvan vaikutusten arviointi (IVA).

Suoritusvaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen. Osallistuminen luennoille ja seminaareihin, etätehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Simnett, I. 1997. Managing health promotion, developing healthy organizations and communities. Willey. Uusitalo, M., Perttilä, K., Poikajärvi, K. & Rimpelä, M. 2003. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen. Esitutkimusraportti Stakes Aiheita 21/2003. Kauppinen, T. & Tähtinen, V. 2003. Ihmiseen kohdistuvien vaikutusten arviointi -käsikirja. Stakes Aiheita 308. Kinnunen, P., Kostamo-Pääkkö, K. (toim.) 2003. Alueelliset hyvinvointistrategiat. Oulun kaupungin painatuskeskus.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijoita
Huomautukset: 1,5 op suoritetaan verkko-opintojakson: Terveysvaikutusten arviointi yhteydessä.

STJ1050 Terveystalous, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää taloudellisen  ajattelun ja toiminnan merkityksen ja toteuttaa toiminnassaan taloudellisuusnäkökohtia sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö: Terveystalouden peruskäsitteet mm. tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus. Hyvinvoinnin  ja terveyden ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet talousteorian näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä, käyttö ja tuottaminen.

Suoritusvaatimukset: Perehtyminen etukäteen annettavaan materiaaliin. Osallistuminen luentoihin ja seminaareihin.

Kirjallisuus: Sintonen, H., Pekurinen, M. & Linnakko, H. 1997. Terveystaloustiede. Porvoo: WSOY ja erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Timo Marttala

Terveyden edistämisen johtaminen 

STJ1052 Työhyvinvoinnin edistäminen, 2,5

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen merkityksen sekä työntekijän itsensä että työyhteisön näkökulmasta. Hän saa valmiuksia oman sekä muiden työhyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelija saa valmiuksia tunnistaa työntekijän hyvinvointia uhkaavia tekijöitä työyhteisössä ja menetelmiä puuttua vaikeisiin tilanteisiin, kuten työpaikkakiusaamiseen. Opiskelija tarkastelee työhyvinvointia resurssina  johtamisen ja työn kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö: Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävät ja uhkaavat tekijät. Työhyvinvointia edistävät työolosuhteet. Osaamisen arvostaminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen. Voimaantuminen (Empowerment). Työyhteisön viestintä. Työpaikkakiusaaminen. Työuupumus. Työntekijän, työyhteisön ja esimiehen roolit työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä. Työhyvinvointi ja työn kehittäminen.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen seminaareihin. Oppimistehtävät.

Kirjallisuus: Työssä jaksamisohjelman julkaisut osoitteessa www.mol.fi/jaksamisohjelma/tutkimukset/index.htm

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 -5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijat

STJ1044 Laadun arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, 1,5 op  

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietouttaan laadun kehittämisestä asiakaslähtöisen palvelukulttuurin näkökulmasta ja perehtyy laatutyöhön organisaation kehittämisen, johtamisen oppimisen ja ohjauksen välineenä. Opiskelija ymmärtää palvelujen tuottamisen ja kustannusten välisen yhteyden eri tavoin tuotetuissa palveluissa.

Sisältö: Laadunhallinnan lähtökohdat, menetelmät ja työkalut, henkilöstön merkitys laadun kehittäjänä, laatusuositukset. Erilaisia laatujärjestelmiä.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, etätehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Outinen, M. & Lindqvist, T. (toim.) 1999. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle: valtakunnallinen suositus. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. The EFQM Exellence modell. Suomenkielinen käännös. Helsinki: Laatukeskus ry. Lecklin, O. 2002. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Kauppakaari.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijoita

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 

STJ1031 Yhteiskuntapoliittiset lähtökohdat, 5 op

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietouttaan EU:n, valtiollisen ja kunnallisen hallinnon ja päätöksentekojärjestelmän merkityksestä sosiaali- ja terveyspolitiikka ohjaamassa. Opiskelija perehtyy kansallisiin hyvinvointiohjelmiin, ennenkaikkea Terveys 2015 -kansanterveysohjelmaan. Opiskelija syventää sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien, suunnittelun, organisoinnin, toteutuksen ja seurannan sekä taloudellisten, lainsäädännöllisten sekä eettisten tekijöiden asiantuntijuutta. Hän ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuudelle. Opiskelija omaksuu aktiivisen, vuorovaikutteisen kehittämisotteen sosiaali- ja terveyspolitiikan toteuttajana.

Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen valtion ja kunnan toiminnassa. EU:n toiminta ja tavoiteohjelmat. Ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset hyvinvointipoliittiset ohjelmat (Kansalliset terveydenhuollon ja sosiaalialan kehittämishankkeet ja Terveys 2015 -ohjelma, Who:n Health for all in the 21st century). Sosiaaliset kysymykset kansalaisyhteiskunnasta ja hyvinvointivaltiosta 2000-luvulla. Sosiaali- ja terveysalan palvelujen nykytila ja kehittymisen haasteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kansainvälinen vertailu.

Suoritusvaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen, osallistuminen seminaareihin ja oppimistehtävien tekeminen.

Kirjallisuus: Kantola, A. & Kautto, M. 2002. Hyvinvoinnin valinnat. Suomen malli 2000-luvulla. Edita Prima Oy. Helsinki. Perttilä, K. 1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä. Kuopion yliopisto. Stakes Tutkimuksia 103. Gummerus Kirjapaino Oy. Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:4, Helsinki. Heikkilä, M. & Parpo, A. (toim.) 2002. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Stakes Raportteja 268, Helsinki. Suomen 1990-luvun terveyden edistämispolitiikan kansainvälinen arviointi ja kehittämisehdotukset, Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijaryhmän arviointiraportti, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2002:18, Helsinki. Hautamäki, A. ,Lagerpetz, E., Sihvola, J, Siltala J. & Tarkki, T. 1996. Yksilö modernin murroksessa. Helsinki: Gaudeamus.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arviointiasteikko 0-5
Opettaja: Leena Viinamäki, Anneli Paldanius, Airi Paloste
Huomautuksia: 2 op yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. 3 op suoritetaan Terveyden edistäminen osaaminen ja vaikuttavuus  opintokokonaisuuden yhteydessä.

STJ1051 Yrittäjyys ja markkinointi, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu yrittäjyyden käsitteisiin ja sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan taustaan ja suunnitteluun ja tuntee alan yrittäjyyden edellytykset. Opiskelija kehittää valmiuksiaan tuotteistaa palveluja ja ymmärtää ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden merkityksen oman ammattialansa tehtävissä. Opiskelija perehtyy markkinointiajatteluun ja markkinoinnin käytäntöön.

Sisältö: Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan erityispiirteet ja oman yrityksen perustaminen. Tuotteistaminen. Markkinointiajattelu ja -toiminnot sosiaali- ja terveysalalla. Markkinoinnin toimintaympäristö. Asiakkaan ostokäyttäytyminen. Markkinoinnin kilpailukeinot.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaareihin.

Kirjallisuus: Häggman, M. & Liikanen, I. 1997. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. Helsinki: Otava. Jämsä, K. & Manninen, E. 2000. Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi. Gröönroos, C. 1998. Nyt kilpaillaan palveluilla. Helsinki: WSOY. Erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5
Opettaja: Timo Marttala

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK