Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Terveyden edistämisen osaaminen ja vaikuttavuus
Terveyden edistämisen perusteet 

STJ2001 Yhteisö, kulttuuri ja elinympäristö 1,5 op

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietouttaan yhteisön ja kulttuurin merkityksestä ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään oman alansa terveyden edistämistä ja ehkäisevää työtä. Opiskelija syventää tietouttaan elinympäristön merkityksestä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle.

Sisältö: Yhteisöt terveyden edistämisessä, yhteisödiagnoosi, monikulttuurisuus ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinympäristö ja terveyden edistäminen, terveys ja pohjoinen ympäristö.

Suoritusvaatimukset: Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Sovitaan erikseen tutoropettajan kanssa.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

 

STJ2014 Kansantautien ehkäisy, hoito ja kuntoutus, 1,5 op

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietouttaan keskeisistä kansantaudeista, niiden alueellisesta ja sosioekonomisesta jakautumisesta ja riskiryhmistä. Opiskelija tietää keskeiset seulontamenetelmät: joukkotarkastukset, riskiryhmien seulonnat. Hän osaa arvioida sairastumisen riskejä ja suunnata terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä interventioita erityisesti riskiryhmille. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää kansantauteja ehkäisevää työtä yksilö- ja väestötasolla.

Sisältö: Keskeiset kansantaudit, niiden alueellinen ja sosioekonominen jakaantuminen. Keskeiset joukkotarkastukset ja riskiryhmille suunnatut seulonnat. Kansantautien ehkäisty ja niihin liittyvät ajankohtaiset hankkeet ja ohjelmat (esim. DEHKO). Keskeisten kansantautien hoitosuositukset ja kuntoutusmahdollisuudet.

Suoritusvaatimukset: Oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Aromaa, A. & Huttunen, J. 2003. Suomalaisten terveys. Duodecim. Helsinki. Kangas, I., Keskimäki, I., Koskinen, S., Manderbacka, K., Lahelma, E., Prättälä, R., & Sihto, M. 2002. Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita Proma, Helsinki. Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit I (ikäryhmäkohtaiset)

STJ2015 Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen, 6 op *

Tavoitteet: Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa hyödyntää moniammatillisuutta ja verkostoja lasten , nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävässä työssä. Hän hallitsee varhaisen puuttumisen ja tukemisen menetelmiä. Opiskelija tietää lapsia ja nuoria koskevat Terveys 2015 -ohjelman tavoitteet ja osaa suunnitella toteuttaa ja arvioida toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja terveys 2000-luvulla, niihin vaikuttavat tekijät ja ajankohtaiset haasteet. Moniammatillinen ehkäisevä perhe- ja verkostotyö lapsiperheiden tukena. Varhainen puuttuminen ja tukeminen. Terveys 2015 -ohjelman lapsia ja nuoria koskevat tavoitteet ja mahdolliset interventiot.


Suoritusvaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Bardy, M. & Salmi, M. & Heino, T. (toim.) 2001. Mikä lapsiamme uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Stakes Raportteja 263. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi. Karvonen, S., Rimpelä, M. & Luopa, P. 2003 Kuntien väliset erot lasten ja nuorten terveystottumuksissa. Perusraportti 2000-2002. Stakes Tutkimuksia 131. Gummerus. Kirjapaino Oy, Saarijärvi. Pietilä, A-M., Vehviläinen-Julkunen, K., Häggman-Laitila A. & Saastamoinen, H-M. 2001. Preventiivinen perhehoitotyö. Terveyttä edistävien työmenetelmien arviointia Lapsiperhe-projektissa. Muu kirjallisuus esitellään verkko-oppimisympäristössä: Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste
Huomautuksia: Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksojen STJ2016 ja STJ2017 kanssa ja suoritetaan verkko-opintoina: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit, jossa ikäryhmäksi valitaan lapset ja nuoret.

STJ2017 Työikäisten terveyden edistäminen, 6 op *

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietouttaan työikäisen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.   Hän tietää Terveys 2015 -ohjelman työikäisiä koskevat tavoitteet ja osaa laatia ryhmä- ja yhteisötason suunnitelmia sekä työssä olevan että työttömän aikuisväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Sisältö: Ajankohtaiset työikäisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät teemat ja haasteet yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Terveys 2015 -ohjelman työikäisiä koskevat tavoitteet. Euroopan yhteisön näkökulmat, eettiset kysymykset, lait ja asetukset.

Suoritusvaatimukset: Verkko-opintoihin osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Työolobarometri 2003 ja Työssä jaksamisohjelman julkaisut osoitteessa http://www. mol. fi.  Muu kirjallisuus esitellään verkko-oppimisympäristössä: Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste
Huomautukset:. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksojen STJ2015 ja STJ2016 kanssa ja suoritetaan verkko-opintoina: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit, jossa ikäryhmäksi valitaan työikäiset .

STJ2016 Ikääntyvien terveyden edistäminen, 6 op *

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietouttaan ikääntyvien hyvinvoinnista ja terveydestä ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä Terveys 2015 -ohjelman ikääntyviin liittyvät tavoitteet huomioiden.

Sisältö: Ajankohtaiset ikääntyvien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät teemat ja haasteet, yksilö, ryhmä- ja yhteisötasolla. Eettiset kysymykset, laatusuositukset, lait ja asetukset.

Suoritusvaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Kirjallisuus esitellään verkko-oppimisympäristössä: Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit. Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste
Huomautukset: Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksojen STJ2015 ja STJ2017 kanssa ja suoritetaan verkko-opintoina: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit, jossa ikäryhmäksi valitaan ikääntyneet.

Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit II

STJ3012 Ratkaisukeskeinen työote, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisten menetelmien teoreettisiin lähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin. Hän käyttää ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä asiakaslähtöisessä työskentelyssä. Hän käyttää Reteaming -menetelmää yksilö ja ryhmätoiminnassa omassa työssään sekä työympäristössä.

Sisältö: Ratkaisukeskeinen lähestymistavan historia ja teoreettiset lähtökohdat sekä periaatteet. Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen. Ratkaisukeskeinen ajattelu ja sen sovellukset sosiaali- ja terveysalalla. Reteaming- mentelmä.

Suoritusvaatimukset: Seminaarit ja essei. Sovellusharjoitukset omassa työssä.

Kirjallisuus: Haley, J. 1990. Problem-solving therapy. Jossey-Bass Publishers. San Francisco.
O’Hanlon, W. & Weiner-Davis, M. 1990. Ratkaisut löytyvät. Helsinki: Tammi. de Shazer, S. 1995. Ratkaisevat erot. Tampere: Vastapaino. Furman, B. 1998. Taskuvarkaat nudistileirillä: kumous terapiamaailmassa. Painatuskeskus. Helsinki. Furman, B. 1999. Ratkaisukeskeinen itsensä  kehittäminen. Lyhytterapia-instituutti. Helsinki.  Furman, B. 1999. Reteming: Menestys on joukkuelaji ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen ja muutoksenhallinta. Lyhytterapia-instituutti. Helsinki  Furman, B. 2004. Työpaikan pelinsäännöt ja kuinka ne tehdään. Tammi, Helsinki.Vilen, M. & Leppämäki, P. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Juva. Lisäksi sopimuksen mukaan, valittavana osoitteessa http:// www.ratkes.fi/ Aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Arja Veijola

STJ3010 Draama terveyden edistämisessä, 2 op *

Tavoitteet: Opiskelija oppii yksilö ja ryhmäohjausta sekä terveyden edistämistä toiminnallisten menetelmien avulla.

Sisältö: Toiminnallisuus ihmisen kokonaisilmaisussa sekä toiminnallisista häiriöistä ihmisen kokonaisuuden näkökulmasta, kokonaisilmaisun menetelmistä, psyko- ja sosiodraamamenetelmistä toiminnallisina promotiivisina ja preventiivisinä ohjaus- ja hoitokeinoina yksilö- ja ryhmätasolla, Body-work: kehon liike- ja rentoutusharjoituksia sekä kehontuntemus.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen toiminnallisiin harjoituksiin, ryhmäkeskusteluihin ja luentoalustuksiin.

Kirjallisuus: Blatner, A. 1997. Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia-kustannus. Helsinki. Hyyppä, M. T. 1997. Tunteet ja oireet: moderni psykosomatiikka. Kirjayhtymä. Helsinki.

Opetuskieli FI
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

STJ3011 Kognitiiviset menetelmät, 2 op *

Tavoitteet: Opiskelija lisää itsetuntemustaan ajattelun, tunteiden ja toiminnan tasoilla ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Sisältö: Konstruktivismi ja kognitiivinen psykoterapia Itsetuntemus ja itsehavainnointi, ammatillinen kasvu, tunneäly ja NLP.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen opetukseen ja seminaareihin. Oppimistehtävä, jossa opiskelija tutustuu kurssikirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin ja  laatii sen pohjalta esseen (n. 5 sivua), joka perustuu opiskelijan kehittämistehtävän teemaan ja terveyden edistämiseen.

Kirjallisuus: Leitola Kaisa 2001, Oppimisen NLP. Tammi. Kähkönen, Karila & Holmberg (toim.) 2001. Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim. Lehtonen & Lappalainen. 2005. Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusmenetelmiä. Tampereen yliopisto.
Verkkomateriaali: www.kognitiivinen psykoterapia.fi. Kognitiivinen psykoterapia Tieteellinen verkkolehti päätoimittaja Juhani Tiuraniemi ISSN 1795-3308 Vuosi 2006 Numero 1 / 2006 Pääkirjoitus: Juhani Tiuraniemi: Psykoterapian tutkimuksesta. Kuusela Merja: Minuuden pysyvyys kognitiivisen psykoterapian teorioissa. Oja-Koski Raija & Vartiainen Antti: Tuoli ja tunteet. Tunnetyöskentely kahden tuolin dialogin avulla kognitiivisessa psykoterapiassa. Kirja-arvio: Juhani Tiuraniemi: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia. (Toskala Antero & Hartikainen Katja: Minuuden rakentuminen. Psyykkinen kehitys ja kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia.) Vuosi 2005 Numero 1 / 2005 Koponen Salla: Minä ja syöminen: minä kokemuksen ja syömisoireiden yhteys syömishäiriöissä. Martin Tanja: Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa. Tuominen Tiina: Skitsofreniapotilaan kognitiivinen psykoterapia. Numero 2 / 2005 Jakola Jari: Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia. Vuosi 2004 Numero 1 / 2004 Laukkarinen Merja-Riitta, Mäkelä Tiina & Rouru Sirkka: Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana. Numero 2 / 2004 Koivisto Maaria: Persoonallisuudeltaan epävakaa potilas hoitosuhteessa - kognitiivisen psykoterapian ja kiintymyssuhdeteorian näkökulmia vuorovaikutuksen haasteisiin Häärä Kimmo: Sosioemotionaalisten taitojen opetus peruskoulussa - kognitiivisen psykoterapian tarjoamia virikkeitä opetukselle.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Yhteyshenkilö: Anneli Paldanius, Airi Paloste

STJ3031 Varhainen vuorovaikutus, 2 op *

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy lasten ja nuorten mielenterveyttä edistäviin tekijöihin perheen vuorovaikutussuhteessa ja tunnistaa ne riskitekijät, jotka voivat johtaa lapsen mielenterveydellisiin vaikeuksiin. Opiskelija tunnistaa lapsen mielenterveydelle haitallisia tekijöitä ja  psykososiaalisen kehityksen häiriötä. Opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan erilaisten perheiden kohtaamiseen ja tukemiseen.  Hän puuttuu ongelmiin ehkäisevästi ja hoidollisesti sekä ohjaa perhettä tarvittaessa hakemaan tukea.

Sisältö: Lapsen kehitys. Varhaisen vuorovaikutuksen vaikutus lapsen kehitykseen monitieteisen tutkimuksen näkökulmasta. Lasten kehityksellisten ongelmien tunnistaminen ja niiden ehkäisy. Mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät perheen vuorovaikutussuhteessa. Vanhempien neuvonta ja tukeminen. Opiskelijan taidot ja vuorovaikutussuhde vanhempien kanssa. Ongelmien tutkiminen ja vanhempien haastaminen muutokseen. Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Suoritusvaatimukset: Seminaarit tai aiheeseen liittyvä essei.

Kirjallisuus: Bowlby,J. 1969. Attachment and loss: Vol.1, Attachment. New Your, Basic Books.  Stern, D. N.1992. Maailma lapsen silmin. WSOY. Lyytinen, P. & Korkiakangas, M. & Lyytinen, H. 1997. Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Helsinki. Korkiakangas, M. & Lyytinen,H. 1998. Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. WSOY. Helsinki.  Hilton, D. 2000. Psyykkisen avun tarjoaminen kroonisesti sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmille. Räisänen E. (toim.) 2000. Lasten ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Helsinki. Sinkkonen,J. & Kalland,M. 2006. Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY. Helsinki. Aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Arja Veijola

Terveyden edistämisen vaikuttavuus 

STJ3020 Terveyskasvatus ja viestintä, 6 op

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietouttaan terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen teoreettisista ja toiminnallisista perusteista. Opiskelija osaa suunnitella , toteuttaa ja arvioida yksilöille, ryhmille ja yhteisöille suunnattuja terveyskasvatusinterventioita.

Sisältö: Terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveyskäyttäytymisen muutoksen teorioita, eettiset kysymykset. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisösuunnatut terveyskasvatusinterventiot. Terveys 2015 -ohjelman haasteet ja painoalueet terveyskasvatuksessa.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja opetustapahtumien pitäminen.

Kirjallisuus: Pietilä, A-M. ym. (toim.) 2002. Terveyden edistäminen: uudistuvat työmenetelmät. Helsinki: WSOY. Perkins, E. Simnet I. & Wright, L. (toim.) 2001. Evidence-based Health Promotion. Chichester: John Wiley & Sons. Perttilä, K.1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä. Helsinki: Stakes. Stakes tutkimuksia 103. Poskiparta, M. 1997. Terveysneuvonta, oppimaan oppimista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health, 46. Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki. Tammi. Muu kirjallisuus sopimuksen mukaan.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijoita
Huomautukset: 1,5 op suoritetaan verkko-opintojakson: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusteet yhteydessä ja 1,5  op  verkko-opintojakson: Terveyden ja hyvinvoinnin menetelmät ja toimintamallit yhteydessä.

Moniammatillinen yhteis- ja verkostotyö

STJ3040 Perhetyö ja varhainen puuttuminen, 2 op

Tavoitteet: Opiskelijan toimintaa ohjaa perhelähtöisen toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja periaatteet. Hän työskentelee perheen tarpeista lähtien perheen kanssa kumppanina hyödyntäen perheen voimavarat ja vahvuudet. Hän huomioi toiminnassaan perheen toiminta- ja elinympäristöt. Opiskelija hallitsee varhaisen puuttumisen kriteerit ja toimintamallin. Hän toimii näiden mukaisesti moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö: Perhetyö, perhelähtöinen toiminta, kumppanuus, voimaantuminen, varhainen puuttuminen, sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ja kehittämisohjelmat sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö, moniammatillinen yhteistyö.

Suoritusvaatimukset: Numerisesti arvioitava essei. Osallistuminen seminaareihin.

Kirjallisuus: Friedeman, M-L. 1995. The framework of systematic organization. A conceptual approach to families and nursing. Sage Publications Inc. Dunst, CJ., Trivette CM. & Deal, AG. (1999) Supporting & Strenghtening Families. Volume I: Methods, strategies and practices. Brookline Books. Cambridge. Aaltonen, J. & Rinne, R. (toim.) 1999. Perhe terapiassa: vuoropuheluja vuosituhannen vaihtuessa. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1999. Perhe perhehoitotyössä. Teoria, tutkimus ja käytäntö. WSOY. Porvoo. Dale, N. 2000, Working with families of children with special needs. Partnership and Practice. Routledge, London and New York. Goldenberg, I. & Goldengerg, H. 2000. Family T herapy An Overview. .Brooks/Cole. Thomson Learning. Aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Arja Veijola
Huomautukset: Opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti STJ3040 tai STJ3044 opintojakson tai molemmista yhteensä 4 op.

STJ3044 Verkosto- ja tiimityö, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija käyttää toiminnassaan verkosto- ja tiimityöhön liittyvää uutta teoreettista ja tutkimustietoa. Hän osaa toimia tiimityön kehittäjänä ja tiimin vetäjänä sekä osaa arvioida tiimien toiminnan onnistumista. Opiskelija syventää tietouttaan verkostojen toiminnasta ja osaa toimia verkostokokouksen vetäjänä sekä arvioida verkostojen toimintaa.
Sisältö: Verkosto, verkostoituminen, verkostotyö. Tiimityö. Tiimien kehittyminen ja johtaminen.
Suoritusvaatimukset: Numerisesti arvioitava essei. Osallistuminen seminaareihin.

Sisältö: Verkosto, verkostoituminen, verkostotyö. Tiimityö. Tiimien kehittyminen ja johtaminen.

Suoritusvaatimukset: Numerisesti arvioitava essei. Osallistuminen seminaareihin.

Kirjallisuus: Drinka T.J.K. & Clark P.G. 2000. Health Care Teamwork. Auburn House, Westport, Connecticut · London.  Hare, P.A. 2001. Groups, Teams and Social Interaction. Theories and Applications. PRAEGER, New York Westport, Connecticut London . Pietilä, A-M., Hakulinen,T., Koponen, E., Salminen, E-M & Sirola, K. 2002. Terveyden edistäminen - uudistuvat työmenetelmät. Ws Bookwell Oy. Helsinki. Heikkilä, J. & Heikkilä, K. 2001. Dialogi - avain innovatiivisuuteen. WS Bookwell Oy. Juva. Heikkilä, K. 2002. Tiimit - avain uuden luomiseen. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.  Vilen, M. & Leppämäki, P. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Juva. Seikkula, J. & Arnkil, T. 2005. Dialoginen verkostotyö. Tammi. Helsinki. Aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettaja: Arja Veijola
Huomautukset: Opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti STJ3040 tai STJ3044 opintojakson tai molemmista yhteensä 4 op.

 

Hyvinvointiteknologia 

STJ3051 Teknologian sovellukset ja terveydenhuolto, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy hyvinvointiteknologian kehittämiseen ja sovelluksiin terveyden edistämisessä ja edistää hyvinvointiteknologian käyttöä työnsä kehittämisessä.

Sisältö: Tekniikan nykymahdollisuudet ja tulevaisuuden visiot sekä niiden eettiset ulottuvuudet.. Tietosuoja ja tietoturvakysymykset hyvinvointiteknologiassa. Tuotekehittely ja markkinointi

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävän tekeminen.

Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa

Opetuskieli FI
Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä alan asiantuntijaopettaja
Huomautukset Opiskelija suorittaa opintojaksoista STJ3051 ja STJ3052 yhteensä vähintään 3 op.

STJ3052 Apuvälineet ja ympäristön hallintalaitteet, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää apuvälineiden käytön merkityksen yksilön toiminnan mahdollistajana. Opiskelija perehtyy yksilöllisten apuvälineiden ja tietotekniikan sovellutusten suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelija kykenee tarkoituksenmukaiseen ympäristön suunnitteluun.

Sisältö: Tietotekniikka ja sen sovellukset hyvinvoinnin edistämisen menetelminä Ajanmukaiset apuvälineet ja hyvinvointiteknologiset sovellukset. Fyysisten ympäristöjen rakentamisen ja suunnittelun lähtökohdat ja vaatimukset. Yhdyskuntasuunnittelu. Ympäristön-hallintalaitteet, niiden hankinta ja käytön opetus. Erilaiset telematiikan sovellukset

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja oppimistehtävän tekeminen.

Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa

Opetuskieli FI
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Alan asiantuntija
Huomautuksia: Opiskelija suorittaa opintojaksoista STJ3051 ja STJ3052 yhteensä vähintään 3op

Tietosuoja ja tietoturva, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija tietää tietosuojaa ja tietoturvaa koskevan lainsäädännön sekä yleiset toimintaohjeet sosiaali- ja terveydenhuollossa..

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan lainsäädäntö, asetukset ja ohjeet. Eettinen toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja oppimistehtävän tekeminen.

Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa

Opetuskieli FI
Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä tietosuojan ja tietoturvan asiantuntija

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK