Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Yhteiset ammattilliset opinnot
Hoitotyön perusteet

52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa käyttää hoitotyön käsitteitä ja hoitotieteellistä tietoa hoitotyössä ja päätöksenteossa. Opiskelija osaa käyttää elämisentoimintojen mallia hoitotyön prosessimallin perustana ja kirjaamisessa. Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen käytännön hoitotyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Oppijan aktiivisuus, oppijan aikaisemmat tiedot uuden oppimisen perustana, metakognitiivisten taitojen kehittäminen ja asteittain lisääntyvän oppimisen itsesäätely, asioiden ymmärtäminen, erilaisten tulkintojen huomioon ottaminen, faktapainotteisuudesta ongelmakeskeisyyteen ja tilannesidonnaisuuteen, oppiminen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Jahren-Kristoffersen, N. & Nortvedt, F. & Skaug,, E-A. (toim.) 2006. Hoitotyön perusteet. Helsinki. Edita.
 • Kodier, B. et. al. 2004. Fundamentals of Nursing concepts, Process and Practice.
 • Lauri, S. (toim.) 2003. Näyttöön perustuva hoitotyö. WSOY.
 • Lauri, S. 2007. Hoitotyön ydinosaaminen. WSOY.
 • Eriksson, K. et. al. 2007. Hoitotiede. WSOY.
 • Artikkelit ja tutkimukset

Arviointi: Aineistokoe tai tentti, joista numeerinen arviointi 0 - 5, harjoitustyöt, seminaarityöskentely, itsearviointi

52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka  6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa toimia eettisesti korkeatasoisesti ja tuntee vastuunsa hoitotyön kehittäjänä. Opiskelija hallitsee potilaan kokonaishoidon ja hoitotyön auttamismenetelmät, kuten esim. perushoidon ja kliiniset hoitotoimenpiteet. Opiskelija kykenee asiakaslähtöiseen ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen potilaan, perheen ja yhteisöjen kanssa. Hän kykenee tarkkailemaan potilaan perustoimintoja.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, kognitiiviset menetelmät, draama, ratkaisukeskeiset menetelmät, laborointi, opintokäynnit.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Iivanainen, A.& Syväoja, Pirjo. 2008. Hoida ja kirjaa. Tammi.
 • Iivanainen, A. & Jauhiainen, M. & Pikkarainen, P. 2001. Hoitamisen taito. Otava. Keuruu.
 • Kankare, H.,et.al. (toim.) 2004. Lähimmäisenrakkauden puolustus - Uusvanha näkökulma hoitotyöhön. Tammi. Helsinki.
 • Leino-Kilpi & Välimäki, M. 2008. Etiikka hoitotyössä. WSOY. Juva.
 • Paldanius,A.2002. Lähimmäisenrakkaus hoitotyön koulutuksessa. Lapin yliopisto.
 • Vilen, M.et. al. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. WS Bookwell Oy. Juva.
 • Kassara, A. 2006. Hoitotyön osaaminen. WSOY

Arviointi: Jatkuva näyttö tuntiaktiivisuuden perusteella ja laboraatio-opetukseen osallistuminen, tentti, numeerinen arviointi 0 - 5.

52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä toimivaltaansa kuuluvan peruselvytyksen, toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa voimassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti, hallitsee kokonaishoidon tarpeen arvioinnin erilaisissa ensiaputilanteissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, videot, harjoitukset, itsenäinen tehtävä, opintokäynti. Valmistuvien opiskelijoiden omaa oppimisprosessia testataan, arvioidaan ja päivitetään rastitehtävien avulla. Opiskelijaa motivoidaan ylläpitämään ensiaputietojaan ja taitojaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sahi & Castren & Helistö & Kämäräinen. 2002. Ensiapuopas. Duodecim. Punainen Risti.
 • Kontio & Paavonsalo. Sidonnan opas.
 • Alan ajankohtaisia artikkeleita.
 • Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Läsnäolovelvollisuus, hyväksytty/hylätty

Muuta: Opintokokonaisuuteen sisältyy ensiaputietojen ja -taitojen päivitys valmistuville opiskelijoille (8 tuntia)

52A000 Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet  6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjaantuu perushoitoon liittyvissä hoitotoiminnoissa, harjaannuttaa ammatillisia vuorovaikutustaitoja, harjaantuu toimimaan aseptiikan periaatteita noudattaen tutustuu, hoitoprosessimenetelmän käyttöön potilaan kokonaishoidossa, havainnoi ja hankkii tietoperustaa hoitotyön arvoista, periaatteista ja ammattietiikasta, harjaannuttaa opittuja kliinisiä hoitotaitoja osallistuu lääkehoidon toteutukseen, harjaantuu kirjallisessa ja suullisessa tiedottamisessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opiskelijan omiin tavoitteisiin, työkirjaan ja lääkehoitopassiin perustuva tavoitteiden mukainen ohjattu harjoittelu ja kirjallinen hoitotyön tehtävä. Tämä oppimismenetelmä jatkuu koko hoitotyön koulutuksen ajan eri kliinisen harjoittelun jaksoilla.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Teoriaopintoihin liittyvä kirjallisuus sekä työyhteisössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty/hylätty

Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

 
Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää erilaisista lääkeaineista ja lääkevalmisteista ja ymmärtää niiden tarkoituksenmukaisen käytön erilaisissa sairaustiloissa ja toimintahäiriöissä. Opiskelija osaa seurata lääkehoidon toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia. Opiskelija tuntee lääkehuoltoa koskevan lainsäädännön ja osaa toimia sen mukaisesti. Opiskelija osaa ohjata asiakkaita / potilaita lääkkeiden turvallisessa käytössä. Opiskelija hallitsee lääkelaskut ja turvallisen lääkehoidon toteutuksen.

Sisältö: lääkehuoltoa koskeva lainsäädäntö ja muut ohjeet, lääkehoidon toteutuksen periaatteet, hoitaja lääkehoidon toteuttajana, farmakologian perusteet, lääkelaskenta.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, laskuharjoituksiin, oppimistehtävät, tapausesimerkit, laboraatio-harjoitukset, tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoito.
 • Ernvall et. al. 1999. Lääkelaskenta.
 • www.finlex.fi, Tehokkuutta ja tarkkuutta lääkehoitoon. Osastofarmasiatyöryhmän raportti, 2003. Farmaca Fennica 2009.
 • STM. 2006. Turvallinen lääkehoito-opas.
 • Veräjänkorva, O. 2006. Lääkehoito hoitotyössä.
 • Lääkehoitopassi. 2007. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Arviointi: Tentti ja lääkelaskujen kokeet. Arviointi asteikolla 0 - 5. Lääkelaskut virheettömästi suoritettu.

52A005 Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia ja tautioppi 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee aseptiikan, mikrobiologian ja tautiopin perusteet. Opiskelija hallitsee aseptisen työskentelyn periaatteet ja on selvillä tartuntatautien torjuntatoimenpiteistä sairaalassa ja muissa hoitotyön yksiköissä. Opiskelija omaa valmiudet torjua infektioita hoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, laborointiharjoitukset, ryhmätyöt, opintokäynti, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, tietoiskut

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Karttunen, T. et al. 2005. Tautioppi.
 • Hellsten (toim.) 2005. Infektioiden torjunta sairaalassa.
 • Iivanainen et. al. 2001. Hoitamisen taito.
 • Hietala & Roth- Holttinen (toim.) 1999. Infektiot ja hoitotyö.
 • Huovinen. 2003. Hyvät, pahat ja näkymättömät.
 • Alan ajankohtaisia artikkeleita.
 • Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5

52A006 Anatomia ja fysiologia 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee hoitotyön kannalta keskeisen anatomian ja fysiologian tietoperustan ja kykenee hyödyntämään tietojaan hoitotyön opinnoissaan ja täydentämään tietojaan työelämän tarpeita vastaavaksi.

Sisältö: Solu, kudokset, iho, veri, sydän- ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, virtsanerityselimistön, ruuansulatuselimistön ja lisääntymiselimistön rakenteet ja toiminta, sisäeritysrauhasten toiminta, keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta, autonomisen hermoston toiminta, tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta, aistit ja niiden toiminta. Happo-emäs-tasapaino, veriryhmät, sikiön kehitys, sikiön verenkierto, syvennettyä tietoa lisääntymisestä ja raskauden hormonaalisesta säätelystä, istukan toiminnasta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Leppäluoto, J. et al. 2008 Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan.
 • Nienstedt, W. 2008. Ihmisen fysiologia ja anatomia.
 • Kurssikirjana käyvät myös: Bjålie, J., G. 1999. Ihminen, fysiologia ja anatomia tai Suomalainen lääkärikirjakeskus.
  Näitä käyttäessään opiskelija tarkastaa itse vastaavuudet varsinaiseen kurssikirjaan.

Arviointi: Kirjallinen tehtävä hylätty/hyväksytty. Tehtävät ja tentti arviointiasteikolla 0 - 5

 
Terveyden edistäminen hoitotyössä

52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, menetelmät ja tasot sekä prevention muodot. Käyttää terveyttä edistävistä strategioista ja terveyspoliittisista ohjelmista saatavaa tietoa terveyden edistämistyössään. Tunnistaa ja ennakoi yksilön ja yhteisön terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tuntee yksilön ja yhteisön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tietää terveyskasvatuksen tehtävät, tukee ja aktivoi yksilöä ja yhteisöä ottamaan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tukee yksilöä ja yhteisöä terveyskäyttäytymisen muutosprosessissa. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi terveysneuvontatapahtuman yksilölle tai ryhmälle käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä. Toimii hoitotyön eettisiä periaatteita soveltaen ja hyödyntää teknologiaa terveyden edistämisessä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa terveyden edistämisessä tavoitteellisesti. Opiskelija arvioi terveysneuvontatapahtuman toteutuksessa omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan terveyden edistäjänä. Hoitotyön harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti terveyden edistämisen toimintaansa.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tentittävä kirjallisuus: Vertio, H. 2003. Terveyden edistäminen. Tammi.
 • Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 Kansanterveysohjelmasta.

Muu kurssikirjallisuus:

 • Ewles, L., Simnett,I. 1995 Terveyden edistämisen opas. Keuruu.
 • Erikson, E., Arnkill, T. 2005. Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Stakes oppaita 60. Gummerus.
 • Hoitotyön vuosikirja 2003. Terveyden edistäminen. Tammi.
 • Kettunen, T. & Liimatainen, L. & Poskiparta, M.1996. Terveyskasvatus arjen neuvontatyössä. Kirjayhtymä.
 • Kettunen, T. 2001. Neuvontakeskustelu. Tutkimus potilaan osallistumisesta ja sen tukemisesta sairaalan terveysneuvonnassa. Jyväskylän yliopisto.
 • Laine & Ruishalme & Salervo & Siven & Välimäki. 2001. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla.
 • Peltonen, H. 2000. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa.
 • Perttilä, K. 1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä. Gummerus.
 • Sarvimäki, A., Stenbock-Hult 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY.
 • Savola, E., Ollonqvist, P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Terveyden edistämisenkeskuksen julkaisuja sarja 3/2005.
 • Torkkola, S. (toim.) 2002. Terveysviestintä. Tammi.
 • Torkkola, S.(toim.) 2002. Potilasohjeet ymmärrettäväksi. Opas potilasohjeiden tekijöille. Tammi

Internet lähteet: www.stakes.fi, www.stm.fi

Arviointi: oppimistehtävien arviointi asteikolla 0 - 5, terveyskasvatustapahtumien arviointi asteikolla 0 - 5

52A008 Ravitsemus ja terveysliikunta 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa ja ymmärtää liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja työkyvyn kannalta. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen liikunnan perusharjoittelussa sekä kuormituksen yhteydessä.

Sisältö: Sydän- ja verenkiertoelimistön kunto (kestävyys) - kartoittaminen ja kehittäminen, tuki- ja liikuntaelimistön kunto (lihaskunto ja liikkuvuus) - kartoittaminen ja kehittäminen, koordinaation (taito) - kartoittaminen ja kehittäminen, liikunta ja psyykkinen hyvinvointi, liikunnan sosiaalisen näkökulman hahmottaminen hoitotyössä, ravitsemus ja painonhallinta, erityisryhmien ruokavalioista.
Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja toiminnalliset harjoitteet ja oppimistehtävä. Opiskelija laatii hankkimaan teoriatietoon, kurssin antiin ja aikana saamiin kokemuksiin pohjautuen itselleen kestävyysominaisuuksia ja lihaskuntoa ylläpitävän tai parantavan suunnitelman. Suunnitelma sisältää myös erilaisen ravitsemustietouden hankinnan ja soveltamisen konkreettiseen harjoitteluun.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Opettajan osoittama kirjallisuus ja muu materiaali sekä tehtävän kannalta asianmukainen kirjallisuus.

Arviointi: Arviointi hyväksytty/hylätty, ehdot: läsnäolot, harjoitteet ja kurssitehtävä.

52A009 Yhteistyö ja monikulttuurisuus 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee kulttuurin merkityksen terveyden edistämisessä ja hoitotyössä. Hän osaa toimia oman alansa kansainvälisissä työyhteisöissä ja käyttää niissä hoitotyön asiantuntijuutta. Hän saa valmiuksia toimia eri kulttuureja edustavien potilaiden/asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa myös Suomessa.

Sisältö: Monokulttuurisuudesta monikulttuurisuuteen Suomessa ja muualla, monikulttuurisuuteen liittyvät tärkeimmät käsitteet/ilmiöt, sopeutuminen uuteen maahan, kulttuurien välisen viestinnän tärkeimmät elementit, eri kulttuureista tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina, maahanmuuttajien suurimmat terveysongelmat, kulttuurien erityispiirteitä ja niiden huomiointi hoitotyössä: esim. romanit, eri uskontokuntien jäsenet, venäläiset. Millainen on kulttuuritietoinen auttaja? Monikulttuurinen työyhteisö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, seminaarityöskentely, tehtävät ja niiden esittäminen, opintokäynnit

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alitolppa-Niitamo. Kun kulttuurit kohtaavat.
 • Tuominen (toim). Kulttuurien kohtaaminen terveydenhuollossa.
 • Heikkilä & Viertola & Cavallari et. al. Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina.
 • Dialogi ja MONItori -lehdet

Runsaasti ajankohtaisia www-sivuja mm. www.vaestorekisterikeskus.fi, www.tilastokeskus.fi, www.migrationinstitute.fi, http://www.kemi.fi/sosiaali-terveyspalvelut/Sosiaalityo/, http://portal.unesco.org

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5

 
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

Yhteiset tavoitteet: Opiskelija syventyy terveyden edistämiseen ja terveysongelmien hoitamiseen perheen elämänkaaren eri vaiheissa, tietää hoitotyön periaatteet ja osaa soveltaa niitä lasten, nuorten ja perheen hoitotyön prosessissa, toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä hoitotyössä.

52A010 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 9 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija on selvillä lasten ja nuorten terveydenhuollon kehityksestä, tavoitteista ja tehtävästä, tuntee eri-ikäisten lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä, tuntee ehkäisevän terveydenhoidon painopistealueet ja terveydenhoitotyön keskeiset keinot lasten ja nuorten terveydenhoidossa, harhaantuu tunnistamaan eri-ikäisten lasten kehityksen keskeisiä piirteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä, kiinnostuu ja kykenee toimimaan lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja terveyttä edistäen, ymmärtää yhteistyön merkityksen lasten ja nuorten terveydenhuollossa.

Sisältö: Lapsen- ja nuoren kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa ja siihen vaikuttavat tekijät, varhainen vuorovaikutus ja varhainen puuttuminen, perhelähtöinen työskentely, perheiden terveyden edistämisen menetelmät ja seksuaaliterveys.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Koistinen, P. & Surakka, T.(toim) 2004. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena.
 • Opas työntekijöille. 2004. Sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaita 2004:14.
 • Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2004:11.
 • Kouluterveydenhuolto 2002. Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Stakes. Oppaita 51.
 • Opiskeluterveydenhuollon opas. 2006. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2006:12.
 • Alan ajankohtaisia artikkeleita.
 • Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Tentit ja tehtävät arvioidaan asteikolla 0 - 5. Jatkuva arviointi harjoitustunneilla, lääkelaskut hyväksytysti suoritettu

52A011 Lasten ja nuorten kliininen hoito ja lääkehoito 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää lasten hoitotyön erityispiirteet ja toimii niiden mukaisesti. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä lasten hoitotyössä. Opiskelija tietää terveyden edistämisen merkityksen lapsen ja perheen hoitotyössä ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita toiminnassaan. Hän tuntee sairauden vaikutukset lapseen ja perheeseen sekä tunnistaa eri-ikäisten lasten hoitotyön ongelmia ja vastaa niihin hoitotyön menetelmin. Hän tietää perhekeskeisen hoitotyön merkityksen ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen lapseen ja perheeseen. Hän osallistuu lasten hoitotyön tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija saa valmiuksia tukea sairasta lasta ja perhettä kriisitilanteissa ja surutyössä.

Sisältö: Lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet ja hoitoprosessin eri vaiheet, vastasyntyneen ja keskosen hoitotyö, lapsen ja perheen tukeminen kriisissä ja surutyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tenttikirja: Koistinen & Ruuskanen & Surakka (toim). 2004. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja.
 • Muurinen E & Surakka T. 2001. Lasten ja nuorten hoitotyö.
 • Ivanoff & Kitinoja & Rahko & Risku & Vuori. 1999. Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö.
 • Jokinen & Kuusela & Lautamatti. 1999. "Sattuuks se?" lasten kliiniset tutkimukset.
 • Raivio, M. & Siimes, M. (toim.) 2000. Lastentaudit. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus.
  Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2004:11.
 • Lääkehoidon materiaali.
 • Alan ajankohtaisia artikkeleita.
 • Alan tietokannat, Internet.

Arviointi: Jakso arvioidaan asteikolla 0 - 5

52A012 Naisen ja perheen hoitotyö 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee lasta odottavan, synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen hyvinvointiin ja lisääntymisterveyteen vaikuttavat tekijät. Hän ymmärtää naisen hoitotyön erityispiirteet ja osaa toteuttaa terveyttä edistävää hoitotyötä. Opiskelija osallistuu odottavan, synnyttävän ja lapsivuoteisen perheen hoitotyöhön. Hän osallistuu naisen hoitotyöhön elämänkaaren eri vaiheissa.

Sisältö: Naisen ja perheen hoitotyö elämänkaaren eri vaiheissa, naisen terveysongelmat ja niiden ennaltaehkäisy, seksuaali- ja lisääntymisterveys

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, ryhmätyöt, laborointi, opintokäynti, yhteistoiminnallinen oppiminen, ohjattu harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ihme, A. & Rainto, S. 2008. Naisen terveys. Edita.
 • Eskola, K. & Hytönen, E. 2002. Nainen hoitotyön asiakkaana.
 • Koskinen, K. 2008. Imetysohjaus. Edita.
 • Ylikorkala & Kauppila. 2006. Naistentaudit ja synnytykset.
 • Lääkehoidon materiaali.
 • Ajankohtaiset tutkimukset, artikkelit, tietokannat, Internet.

Arviointi: numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5

52A014 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön ohjattu harjoittelu 12 op


Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee oppimisen kohteena olevan hoitotyön osa-alueen käytännön työn perusteet ja lääkehoidon käytännön toteuttamisen. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta. Opiskelija harjoittelee terveyden edistämisen menetelmiä hoitotyössä. Hän harjoittelee perhekeskeisen hoitotyön menetelmiä ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen lapseen ja perheeseen. Hän osallistuu kyseisen hoitotyön osa-alueen tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija saa valmiuksia tukea sairasta lasta ja perhettä kriisitilanteissa ja surutyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa oppimisen kohteena olevan hoitotyön osa-alueen hoitotyössä tavoitteellisesti. Harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia testataan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Teoriaopintojen kirjallisuus, harjoittelupaikan käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Jakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön. Jakson lopussa arviointikeskustelu, jossa opiskelija analysoi oppimistaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppimistehtävän arviointi.

 
Työikäisten hoitotyö

52A015 Työikäisen terveyden edistäminen 3 op 

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee työikäisten hoitotyön keskeiset painopistealueet sekä tietää ja arvioi työn, työttömyyden, työyhteisön sekä työ- ja elinympäristön vaikutukset ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn. Tietää työterveyshuoltolain sisällön, ja osaa soveltaa mitä laki velvoittaa hyvän työterveyshuollon käytännön mukaiseksi toiminnaksi työterveyshuollossa. Opiskelija tietää ja soveltaa moniammatillisesti työ- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa sekä näyttöön perustuvaa hoitotyötä työikäisten terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa. Opiskelija osallistuu aikuisten terveystarkastusten toteuttamiseen ja terveyden edistämiseen yksilö- ja ryhmätoiminnassa käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä.. Tietää työikäisten yleisimmät työperäiset sairaudet ja niiden ennaltaehkäisyn. Hallitsee hoitotyön työsuojelun, työturvallisuuden ja työergonomian.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa työikäisten hoitotyössä tavoitteellisesti. Terveyspysäkki harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia testataan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tentittävä kirjallisuus: Antti-Poika, M. & Martimo, K-P. & Husman, K. 2003. Työterveyshuolto. Duodecim. Helsinki.

Muu kurssikirjallisuus:

 • Hurme, M. (toim.) Hyvä työterveyshuoltokäytäntö; opas toiminnan suunnitteluun ja seurantaan.
 • Kanerva & Pasanen & Riekkinen & Tuhkanen. 1998. Hyvä työterveyshoitajan työ. Kirjayhtymä Oy. Helsinki
 • Työterveyslaitos. 1997. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.
 • Terveydenhuolto- ja sosiaalialan työsuojeluopas Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos.
 • Opas työterveyshuollon toteuttamisesta.
 • Antti-Poika, Mari. 1993. Työperäiset sairaudet.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. Kansallinen tavoite ja toimintaohjelma 2004 - 2007. Julkaisuja 2003:18.
 • Ajankohtaiset tutkimukset, artikkelit, tietokannat, Internet.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5

52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa perusvalmiudet terveyttä edistävään ja ylläpitävään, parantavaan, kuntouttavaan ja kuolemaa lähestyttäessä tukea antavaan hoitotyöhön. Hän omaa valmiudet suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen potilaan hoitoyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

Sisältö: Kirurgisen potilaan hoitotyö ja kuntoutus, sisätautipotilaan hoitoyö ja kuntoutus, leikkaus- ja anestesiapotilaan hoitotyö

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävät, laborointiharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Iivanainen & Jauhiainen & Pikkarainen. 2006. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen.
 • Iivanainen, A.& Syväoja, P. 2008. Hoida ja kirjaa. Tammi 2008.
 • Holmia, S. et. al.1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY, Helsinki.
 • Hyyppä, E. et. al. 2001. Sisätauti-kirurgisen hoitotyön perusteet. WSOY, Porvoo.
 • Iivanainen, A. et. al. 2001. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Tammi. Helsinki.
 • Iivanainen, A. et. al. 2006. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen.
 • Vauhkonen, I. & Holmström, P. 2005. Sisätaudit. WSOY, Helsinki.
 • Ajankohtaiset tutkimukset ja tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5

52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa perusvalmiudet terveyttä edistävään ja ylläpitävään, parantavaan, kuntouttavaan ja kuolemaa lähestyttäessä tukea antavaan hoitotyöhön. Hän omaa valmiudet suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen potilaan hoitoyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa. Sisältö: Kirurgisen potilaan hoitotyö ja kuntoutus, sisätautipotilaan hoitoyö ja kuntoutus, leikkaus- ja anestesiapotilaan hoitotyö

Opintojakson oppimismenetelmät: aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävät, laborointiharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan määrittelemä kirjallisuus ja muu aineisto

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

Muuta: Kuuluu opintokokonaisuuteen Työikäisten hoitotyö


52A017 Työikäisten hoitotyön ohjattu harjoittelu 18 op 

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee työikäisten hoitotyön keskeiset toiminnot. Hän hallitsee työterveyshuoltolain sisällön ja osaa soveltaa sitä hyvän työterveyshuollon käytännön mukaiseksi toiminnaksi työterveyshuollossa ja hoitotyössä. Perehtyy näyttöön perustuvaan hoitotyöhön sekä käypähoitosuosituksiin (erityisesti sisätauti-kirurgiset sairaudet) käytännön työssä. Opiskelija osaa toimia moniammatillisesti työikäisten terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa. Opiskelija osallistuu aikuisten terveystarkastusten toteuttamiseen ja terveyden edistämiseen yksilö- ja ryhmätoiminnassa käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä. Opiskelija hallitsee työikäisten yleisimmät sisätauti-, kirurgiset ja työperäiset sairaudet ja niiden ennaltaehkäisyn. Hallitsee hoitotyön työsuojelun, työturvallisuuden ja työergonomian.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa työikäisten hoitotyössä tavoitteellisesti. Terveyspysäkki/terveyskeskusvastaanotto harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia analysoidaan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Työyhteisöissä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty/hylätty.

Arviointi työkirjaan: Opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

 
Ikääntyneiden hoitotyö

52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen 2 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija arvostaa kotihoitoasiakkaan kotona olemisen kokemusta. Hän hallitsee kotihoitoprosessin keskeiset työmenetelmät ja sitä tukevat moniammatilliset toimintamuodot. Hän tukee asiakasta, hänen perhettään ja läheisiään hoito- ja palvelusuunnitelma prosessissa. Opiskelija käyttää ammatillisesti ja joustavasti hoitotyön menetelmiä teknologiaa hyödyntäen asiakkaan elinympäristössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa kotihoitoasiakkaan hoitotyöstä tavoitteellisesti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hoitotyön vuosikirja 2000.
 • Järvi P. 2003. Vanhusten hoitotyö.
 • Päivärinta E., Haverinen R. 2002. Samalla polulla dementoituvan läheiseni kanssa tueksi omaishoitajan arkeen.
 • Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas työntekijöille ja palvelusta vastaaville. Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, STAKES. Helsinki 2002.
 • Larmi A., Tokola E., Välkkiö 2005. Auttamistyö kotona. Kirjayhtymä Oy. Helsinki.
 • Kotihoidon työkäytäntöjä. Tammi. Vammalan kirjapaino. 2005.
 • Hemsjukvård. Mäkinen E. (toim.) Lindencrona C. 2003.
 • Noppari E., Koistinen P (toim.) 2005. Kotihoito. Forssan kirjapaino Oy.
 • Tenkanen, R. 2003. Laatua vanhustyöhön. Tammi. Tammer-paino Oy. 2005.
 • Voutilainen P., Vaaramaa M., Backman K. et. al. 2002. Kotihoitotyön yhteistyömuotojen kehittäminen ja sen merkitys vanhusten elämänlaadun näkökulmasta.
 • Ajankohtaiset tutkimukset ja tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5.

52A310 Ikääntyneiden hoitotyö 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa tehdä voimavaralähtöistä suunnitelmallista hoitotyötä ja hallitsee laadukkaan moniammatillisen, terveyttä edistävän ja kuntouttavan työskentelyn. Opiskelija tarkastelee asiakkaan/potilaan hoitoa kotihoidon näkökulmasta ja arvostaa kotihoitoasiakkaan kotona olemisen kokemusta. Opiskelija hallitsee lääkehoidon ja ymmärtää ikääntyvien lääkehoidon ongelmat ja osaa ennaltaehkäistä niitä. Opiskelija motivoi ja tukee ikääntyvää ottamaan vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Vastaa omasta ammatillisesta kehittymisestään ammatillisessa auttamis-/hoitosuhteessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Vallejo Medina, A. & Vehviläinen, S. & Haukka, U-M. & Pyykkö,V. & Kivelä, S-L. Vanhustenhoito 2006. WSOY.
 • Noppari, E. & Koistinen, P. (toim.) 2005. Laatua vanhustyöhön. Tammi.
 • Ajankohtaiset tutkimukset ja tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5.

52A020 Ikääntyneiden hoitotyön ohjattu harjoittelu 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija soveltaa teoriassa oppimiaan tietoja käytännön harjoittelussa muun muassa sisätautien vuodeosastoilla, terveyskeskuksen vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa, päiväsairaalassa tai kotisairaalassa. Sisältö: Ikääntyvien terveyden edistämisen menetelmien harjoittelu, toimintakykyä mittaavien arviointimittareiden käytön harjoittelu, ikääntyvien selviytymistä tukeva hoitotyö, perehtyminen lääkehoidon erityiskysymyksiin ikääntyvien näkökulmasta, dementiapotilaan kuntouttava hoitotyö, hoito- ja palvelusuunnitelma kotihoidossa, teknologia kotihoidon tukena, saattohoitotyö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa oppimisen kohteena olevan hoitotyön alueella tavoitteellisesti. Harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia analysoidaan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Työyhteisöissä käytössä oleva kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty/hylätty. Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

 
Mielenterveystyö

52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee psykiatrisen hoitotyön ohjaavat historialliset, yhteiskunnalliset ja teoreettiset lähestymistavat. Hän ymmärtää mielenterveyttä tukevan toiminnan ja psykiatrisen tiedon ja taidon yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää psykososiaalisen hyvinvoinnin ja psyykkisten häiriöiden dynamiikkaa yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija ymmärtää psykiatrinen hoitosuhteen ja sen dynamiikka merkityksen ihmismielen eheytymisessä. Opiskelija kehittyy hoitajan rooliin ja oman persoonan käyttämisessä työvälineenä psykiatrisessa hoitamisessa. Opiskelija oivaltaa yksilö- ja yhteisö työnohjauksen merkitys psykiatrisessa hoitamisessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteisöllinen, tutkiva ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Ryhmässä pyritään selittämään ja ymmärtämään opiskeltavaa ilmiötä. Oppimisessa pääpaino on tiedonrakentelulla ja vuorovaikutuksella eli työskentelyprosessilla. Ryhmään luodaan yhdessä keskustelun, tutkimisen ja jaetun asiantuntijuuden ilmapiiri (vastuu omasta ja toisten oppimisesta). Työskentelyssä pääpaino kohdistuu ongelmien ratkaisemiseen, missä yhdistyy aiemmin opittu ja uusi tieto tehtävän viitekehyksessä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Välimäki et. al. 2000. Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa.
 • Iija & Aomkvist & Kiviharju-Rissanen. 1997. Mielenterveystyön perusteet hoitotyössä.
 • Lepola, U. & Koponen, H. & Leinonen, E. & Joukamaa, M. & Isohanni, M. & Hakola, P. 2002. Psykiatria WSOY.
 • Vilen, M. & Leppämäki, P. & Eksrtöm,L. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. WSOY.
 • Mäkelä, A. & Ruokonen, T. & Tuomikoski, M. Hoitosuhdetyöskentely. Psykiatrinen hoitotyö.
 • Niemelä, P. & Ruth, J-E. Ihmisen elämän kaari.
 • Cullberg, J. 1991. Tasapainon järkkyessä. Kuntaliitto.
 • Haarakangas, Kauko. 2002. Mielisairaala muuttuu. Suomen kuntaliitto.
 • Inkinen, M. & Partanen, A. & Sutinen, T. 2000. Päihdehoitotyö.
 • Itäpuisto, M.2005. Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta
 • Ajankohtaiset tutkimukset ja tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5

52A022 Ohjattu harjoittelu, Mielenterveystyö 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija muodostaa kuvan potilaiden / asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ja tukemisesta osallistumalla hoitoprosessiin. Opiskelija harjaantuu psykiatrisessa hoitotyössä eri-ikäisten auttamismenetelmien käyttämisessä yksilö- ja yhteisötasolla (varhaisessa puuttumisessa, ehkäisevässä-, hoitavassa-, voimauttavassa- ja kuntouttavassa hoitotyössä.) Opiskelija harjaantuu erilaisten haastattelu- ja vuorovaikutus tekniikoita sekä työvälineitä käyttämisessä. Opiskelija ymmärtää psykiatrinen hoitosuhteen ja sen dynamiikka merkityksen ihmismielen eheytymisessä. Opiskelija kehittyy hoitajan rooliin ja oman persoonan käyttämisessä työvälineenä psykiatrisessa hoitamisessa. Opiskelija oivaltaa yksilö- ja yhteisö työnohjauksen merkitys psykiatrisessa hoitamisessa. Opiskelija harjaantuu itsearvioinnissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla harjoittelupaikassa. Harjoittelupaikassa opiskelija edistää yhdessä keskustelun, tutkimisen ja jaetun asiantuntijuuden ilmapiiri rakentumista, näin pyritään selittämään ja ymmärtämään opiskeltavaa ilmiötä. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä sekä harjoittelupaikassa saatua tietoa täydennetään psykiatrisen hoitotyön kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Käytännön harjoitteluun ja teoreettisiin opintoihin integroituva kirjallinen tehtävä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Työyhteisöissä käytössä oleva kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty/hylätty. Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK