Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija kehittää osaamistaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Valinnaisia opintoja opiskelijat suorittavat pääosin toisen ja kolmannen opintovuoden aikana. Opiskelija voi valita opintojaksoja sosiaalialan koulutusohjelmasta tai ammattikorkeakoulun yhteisistä valinnaisista opinnoista sekä VirtuaaliAMK:n verkko-opinnoista. Opintojaksoja pyritään järjestämään opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Valinnaiset opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 1 - 5 riippuen opintojaksosta: arviointiasteikko ilmoitetaan opintojakson alussa. Toteutettavat valinnaiset opintojaksot ilmoitetaan työvuosittain.

Viittomakieli, 3 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee viittomakielen kieliopin sekä oppii viittomakielen alkeet. Opiskelija saa rohkeutta käyttää viittomakieltä.

Sisältö:

 • viittomakielen kielioppi
 • viittomakielen perussanasto

Toteutus: kontaktiopetus; pienryhmätyöskentely, käytännön harjoitukset; itsenäinen työskentely

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, 3 op

Tavoite: Opiskelija tutustuu puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin (AAC-menetelmät)

Sisältö:

 • kommunikaatio
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät: esimerkiksi esine, kuva ja tukiviittomat
 • kommunikaation apuvälineet 

Toteutus: kontaktiopetus; luennot, harjoitukset; itsenäinen työskentely

Edeltävät opinnot: Osallistuminen edellyttää perustietoja eri vammaisryhmistä. Opintojaksoa suositellaan mm. vammaistyöhön ja vanhustyöhön suuntautuville opiskelijoille.  

Kädentaidot, 3 op

Tavoite: Opiskelija oppii ja harjaannuttaa sellaisia askartelutaitoja sekä kankaanpainannan ja silkkimaalauksen tekniikoita, joita voi soveltaa ja hyödyntää työssään eri kohderyhmien kanssa. Opiskelija kehittää omaa suunnittelutaitoa ja esteettisyyden tajua.

Sisältö:

 • perinteisten ja uusien askartelutöiden valmistus
 • kankaanpainannan perustekniikat
 • silkkimaalauksen perusteet
 • sovellutusten löytäminen omaan työhön 

Toteutus: kontaktiopetus; itsenäinen työskentely

Kuvallinen ilmaisu, 3 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kuvallisen ilmaisun merkityksen persoonallisuuden kasvulle ja saa valmiuksia ohjata kuvallista ilmaisua.

Sisältö:

 • tutustuminen kuvallisen ilmaisun keskeisiin tekniikoihin (piirtäminen, maalaaminen, luonnonmateriaalit, massat)
 • taidekasvatuksen teoriaa
 • taide kasvattajana
 • oman ohjaamistavan hahmottaminen

Toteutus: kontaktiopetus; itsenäinen työskentely

Musiikkiterapia, 3 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää musiikkia ja sen terapeuttista merkitystä ihmisen persoonallisuudelle ja minuuden eheydelle. Hän tutustuu musiikin käyttöön terapiavälineenä ja tutkii musiikin käyttöä kommunikaation ja vuorovaikutuksen välineenä eri terapiaprosesseissa. Opiskelija paneutuu musiikkiterapian teoreettiseen taustaan ja käytännön sovellutuksiin.

Sisältö:

 • musiikin ja kommunikaation terapeuttinen vaikutus
 • musiikki välineenä ihmisen sisäisen eheyden ja harmonisen tasapainon rakentamisessa ja ylläpitämisessä
 • opiskelijan musiikkimieltymysten havainnointi
 • tutustuminen musiikkialueisiin
 • musiikki kliinisessä hoitotyössä
 • terapiatilanteen valmistaminen ja musiikin valinta, case
 • fyysiset ja psyykkiset vammat musiikkiterapian hoidon piirissä

Toteutus: kontaktiopetus: luennot, keskustelu, terapiasoittimien käyttö, case-study, demonstraatiot; itsenäinen työskentely

Toiminnalliset sisältöalueet varhaiskasvatuksessa, 3 op

Tavoite: Opiskelija saa konkreettisia toimintamalleja ja - ideoita lasten kanssa työskentelyyn varhaiskasvatuksen eri sisältöalueilta.

Sisältö: Perehtyminen alle kouluikäisten lasten toiminta-alueisiin toiminnallisuuden kautta. Sisältöalueet ovat: leikki, musiikki, liikunta, kielellinen ilmaisu, kognitiivinen oivaltaminen, käden taidot ja ympäristökasvatus. Tutustuminen kirjallisuuden ja käytännön  kokeilujen kautta em. osa-alueisiin.

Toteutus:

 • luentoa, esitelmiä ja toiminnallisia harjoituksia
 • toiminnan suunnittelua ja käytännön toteutuksia

Seikkailukasvatus, 3 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy seikkailukasvatuksen mahdollisuuksiin sosiaalialan työvälineenä sekä kykenee arvioimaan seikkailukasvatuksen toteuttamista eri yhteyksissä.

Sisältö:

 • seikkailukasvatuksen arvopohja
 • perehtyminen joihinkin seikkailukasvatuksen työmuotoihin ryhmän valintojen ja vuodenajan mukaan
 • seikkailukasvatuksen toteuttaminen erilaisten ryhmien kanssa

Toteutus: kontaktiopetus; harjoitukset, intensiivijakso; itsenäinen työskentely; tehtävä 

Eri ikäisten liikunta, 3 op

Tavoite: Opiskelija saa valmiuksia käyttää liikuntaa työvälineenä eri-ikäisten parissa.

Sisältö:

 • liikuntaa eri liikuntalajien mm. voimistelun, musiikkiliikunnan, uinnin, pallopelien ja luontoliikunnan parissa
 • liikunta sosiaalialan toiminnallisena työvälineenä

Toteutus: kontaktiopetus: tutustuminen eri liikuntalajeihin, ohjausharjoitukset eri ryhmien parissa; itsenäinen työskentely: tehtävä

Kriminaalihuolto, 3 op

Sisältö: Kriminaalihuollon valinnaisissa opinnoissa käsitellään lyhyesti kriminologian perusteita; rikollisen käyttäytymisen määrää ja esiintymismuotoja, rikollisuuden syitä, rikollisuusteorioita (valta, kontrolli, leimaaminen) ja yhteiskunnan suhtautumista rikoksentekijöihin. Lisäksi käsitellään kriminaalihuoltoa käytännön toimintana - kriminaalihuoltolaitoksessa tehtävää paikallistason työtä:

 • ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta
 • nuorisorangaistus
 • ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta
 • yhdyskuntapalvelu

Opettaja: Valinnaista kurssia opettaa Kemin kriminaalihuollon kaksi työntekijää

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija hankkii hygieniaosaamistodistuksen edellyttämän elintarvikehygienian osaamisen ja suorittaa hygieniaosaamistestin.

Tausta: Terveydensuojelulain mukaan kaikilla elintarvikehuoneistossa tai hygienialain mukaisissa laitoksissa työskentelevillä tulee olla tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Hygieniaosaamistesti (tai hyväksyttävä tutkinto) edellytetään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviltä henkilöiltä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevien tulee osoittaa hygieniaosaamisensa, jos toimintaan liittyy ruoan valmistamista käsittäen ruoan kuumentamista, jäähdyttämistä tai valmistetun ruoan säilyttämistä. Osaamisen osoittaminen on vapaaehtoista niillä työntekijöillä, jotka esim. koostavat välipaloja valmiista elintarvikkeista tai jakavat/tarjoilevat ruokaa. (www.elintarvikevirasto.fi/hygos )

Sisältö: Elintarvikehygienian aihealueet: mikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Hygieniaosaamistesti.

Toteutus: Luennot ja hygieniaosaamistesti.

Lääkehoito, 1,5 op

Tavoitteet: Opiskelija

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavan lainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa
 • tietää lääkehoidon keskeiset käsitteet, lääkemuodot ja lääkkeiden oikeat antotavat
 • osaa etsiä lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvää tietoa
 • tietää lääkehoitoon liittyvät tavallisimmat haitta- ja yhteisvaikutukset
 • osaa ohjata potilasta/asiakasta turvallisen ja oikean lääkehoidon toteuttamisessa
 • osaa soveltaa lääkehoidon periaatteita työssään

Sisältö:

 • Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
 • Vastuukysymykset ja turvallisuus lääkehoidossa
 • Lääkehoidon peruskäsitteet
 • Tavallisimmat lääkemuodot ja antotavat
 • Reseptien tulkinta
 • Lääkeaineiden haitta- ja yhteisvaikutukset
 • Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä mm. 
  • sydänlääkkeet
  • diabeteslääkkeet
  • astmalääkkeet
  • epilepsialääkkeet
  • vanhusten lääkehoito

Toteutus: luennot, ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus:

 • Nurminen Marja-Liisa 2004, WSOY: Lääkehoito
 • Muu kurssilla jaettu materiaali

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opintojaksoa suositellaan mm. vanhustyöhön ja vammaistyöhön suuntautuville opiskelijoille.

Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi, 3 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy vapaaehtoistoimintaan teoriassa ja käytännössä. Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveysalan työkenttään ja kehittää omia asiatyövalmiuksiaan.

Sisältö:

 • Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja muodot
 • Erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus

Toteutus: Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 12 t, työohjausta 2 - 3 kertaa, käytännön vapaaehtoistyötä esim. vanhusten, vammaisten, päihdeongelmaisten tai lasten ja perheiden parissa. Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi ulkoiluttamisapua, ystävätoimintaa, seurustelua, asiointiapua ja avustamista erilaisissa tapahtumissa.

Englannin valmentava opintojakso, 3 op

Tavoite: Tähdätään B2-tason saavuttamiseen, jolloin opiskelija selviytyy englannin kielellä arkielämän tilanteissa ja pystyy suoriutumaan muista vaadittavista englannin opinnoista. Eurooppalainen viitekehys on 6-portainen taitotasoasteikko. Asteikon taitotasot ovat: A=perustaso (A1=alkeistaso, A2=selviytyjän taso), B=itsenäinen kielenkäyttäjä (B1=kynnystaso, B2=osaajan taso), C=taitava kielenkäyttäjä (C1=taitajan taso, C2= mestarin taso).

Toteutus: Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, jolloin opiskellaan pareittain, ryhmänä ja ryhmissä sekä itsenäisesti.

Kirjallisuus:

 • Eskola, Anne & Ikkanen, Päivi 2005. Way to Go, Update your English. Otava. Oheismateriaalia verkossa.

Arviointi: Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktitunneille (vähintään 80 %), tehtävien ja tentin hyväksyttyä suorittamista.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK