Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Vammaistyön ja kuntoutuksen suuntaavat ammattiopinnot

44S017 Vammainen lapsi ja perhe asiakkaana, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tukee vammaisen henkilön voimavaroja verkosto- ja perhelähtöisellä työtavalla. Sisältö: sosiaalinen verkosto voimavarana, perhelähtöinen työ, palveluohjauksen periaatteet, menetelmät ja välineet perheen tukemisessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, tehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Määttä, Paula 1999. Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Atena, Jyväskylä.
 • Pietiläinen, Erja (toim.) 2003. Lapsi, perhe ja palveluohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Opettaja sopii toteutuksesta opiskelijoiden kanssa opintojakson alussa.

44S018 Vammaisen lapsen ja nuoren kasvun tukeminen, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa ottaa huomioon toiminnassaan vammaisen lapsen ja nuoren erityistarpeet ja ohjata perhettä kuntoutukseen ja palveluihin.

Sisältö: Eri vammaisuuksien tuomat haasteet varhaiskuntoutukselle, varhaiskuntoutustyö, kasvatuksellisen ja ammatillisen kuntoutuksen tehtävät lapsen ja nuoren tukemisessa (päivähoito, erityisopetus, ammatillinen erityisopetus), moniammatillisen työn haasteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pihlaja, Päivi & Viitala, Riitta 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. WSOY, Juva.
 • Muu ajankohtainen kirjallisuus ja luentomateriaalit

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Opettaja sopii toteuttamisesta opiskelijoiden kanssa opintojakson alussa.

44S019 Kuntoutus, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy monitieteellisen kuntoutuksen käsitteistöön ja periaatteisiin. Opiskelija perehtyy kuntoutuksen palvelujärjestelmiin ja toimijoihin sekä kykenee toimimaan sosiaalialan asiantuntijana moniammatillisessa kuntoutuksessa.

Sisältö: kuntoutuksen lähtökohdat, kuntoutusprosessi, kuntoutuksen toimijat ja palvelujärjestelmät, lainsäädäntö, kuntouttava työtoiminta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, tutustumiskäynnit, itsenäinen työskentely, tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kettunen, Reetta ym. 2002. Kuntoutumisen mahdollisuudet. WSOY, Helsinki.
 • Kallaanranta, Tapani & Rissanen, Paavo & Vilkkumaa, Ilpo 2001. Kuntoutus. Duodecim, Helsinki.
 • Räty, Tapio 2002. Vammaispalvelut - vammaispalvelulain soveltamiskäytäntö. Kynnys ry. Helsinki.
 • Muu ajankohtainen materiaali ja kirjallisuus.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Opettaja sopii opintojakson toteuttamisesta tarkemmin opiskelijoiden kanssa.

44S020 Arjen hallinnan tukeminen, 5 op 

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy vammaisen henkilön arkeen, asumisvaihtoehtoihin, työ- ja päivätoiminnan mahdollisuuksiin osana mielekästä elämää. Opiskelija kehittää valmiuksiaan sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa.

Sisältö: vammaisen henkilön selviytymisen tukeminen keskeisillä elämänalueilla: arjen hallinta, päivä- ja työtoiminta, vapaa-aika, kulttuuri, yksilöllinen tukeminen ja ryhmäohjaus, tuki- ja palvelusuunnitelmat osana tavoitteellista ohjaustoimintaa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; toiminnallinen yhteistyö/projektit kentän kanssa; tehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus ja materiaali sovitaan opiskelijoiden kanssa opintojakson alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Opettaja sopii opintojakson alussa toteuttamisesta opiskelijoiden kanssa.

44S040 Vammaistyön erityishaasteet, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää valmiuksiaan kohdata ja tukea vammaista henkilöä vaikeissa elämäntilanteissa. Sisältö: elämän muutostilanteet ja selviytymisen tukeminen,sosiaalisen verkoston tukeminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, tehtävä tai tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Annetaan myöhemmin.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

44S022 Vammaistyön kehittäminen, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää vammaistyön kehittämisen merkityksen yhteistyössä vammaisten henkilöiden ja eri toimijoiden kanssa. Opiskelija perehtyy valtakunnallisiin ja paikallisiin vammaispoliittisiin suuntaviivoihin, ajankohtaiseen vammaistutkimukseen sekä paikallisiin kehittämishankkeisiin ja -malleihin.

Sisältö: valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, vammaisuuden tutkimus, vammaispolitiikan suuntaviivat ja ohjelmat, vammaisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien tukeminen, osallisuus, oikeudet, yhteistyö eri toimijoiden välillä, vammaisneuvostot, paikallinen kehittämistyö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, oppimistehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Teittinen, Antti 2006. Vammaisuuden tutkimus. Yliopistopaino, Helsinki.
 • Vehmas, Simo 2005. Vammaisuus - johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Gaudeamus, Helsinki.
 • Muu ajankohtainen materiaali.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK