Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Yhteisö- ja perusturvatyön suuntaavat ammattiopinnot

44S023 Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää sosiaalisten ongelmien, syrjäytymisen ja osallisuuden ongelmien synty- ja muutosprosesseja sosiaalialan työn kohdeilmiöinä.

Sisältö: Elämäntavan yhteisölliset ja yksilölliset tekijät, elämänhallinnan muutokset. Sosiaaliset ongelmat: Vieraantuminen, syrjäytyminen ja osallisuuden ongelma, köyhyys, poikkeavuus ja avuttomuus jne.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, esitelmät ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Helne, Tuula ym. 2003. Sosiaalinen politiikka. Luvut 11 - 15. WSOY, Helsinki.
 • Helne, Tuula 2002. Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes, Helsinki.
 • Raunio, Kyösti 2000. Sosiaalityö murroksessa. Gaudeamus, Tampere.
 • Ajankohtaiset teemaan liittyvät kansainväliset ja kansalliset artikkelit sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

44S024 Yhteisöjen uudet mahdollisuudet, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutkii yhteisöllisen toiminnan uusia mahdollisuuksia työn, osallisuuden toimeentulon edistäjinä.

Sisältö: Uusi yhteisöllisyys, kansalaisyhteiskunta, 3. ja 4. sektori, yhteisötalous, sosiaaliset yritykset - osuuskunnat.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, esitelmät ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Antti Eskola & Leena Kurki 2001. Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Vastapaino, Tampere.
 • Helander, Voitto 2000. Suomalainen kolmas sektori rakenteellinen erittely ja kansainvälinen vertailu. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki.
 • Helander, Voitto 1998. Kolmas sektori käsitteistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista. Gaudeamus, Helsinki.
 • Niemelä, Jorma & Dufva, Virpi (toim.) 2003. Hyvinvoinnin arjen asiantuntijat sosiaali- ja terveysjärjestöt uudella vuosituhannella. PS -kustannus, Jyväskylä.
 • Aiheenmukainen kirjallisuus sekä ajankohtaiset teemaan liittyvät artikkelit sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

44S025 Sosiaaliturva, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää osaamistaan sosiaaliturvan periaatteista, lainsäädännöstä ja toteutuksesta. Hän tietää etuusjärjestelmän etuudet ja miten ne kohdentuvat erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin sekä ymmärtää niiden merkityksen ammatillisessa auttamistyössä.

Sisältö: Sosiaalioikeudellinen ajattelu, toimeentuloa turvaava järjestelmä, sosiaalivakuutus ja sen toimeenpano sekä sosiaalihuollon toimeentuloa turvaavat etuudet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, harjoitukset ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tuori, Kaarlo 2000. Sosiaalioikeus. WSOY, Helsinki.
 • Hilkamo Pauliina (toim.), (uusin painos): Toimeentuloturva 2005. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Varma-Sampo, Helsinki.
 • Kettunen, Terttu & Ihalainen, Jarmo 2006 Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet. WSOY, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

44S041 Työvoimapalvelut, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää työvoimapolitiikan, työhallinnon ja työvoimapalvelut osana verkostoituvaa palvelu- ja toimintajärjestelmä. Opiskelija hahmottaa työhallinnon palvelut ja palveluprosessit erityisesti työvoimaneuvojan ja -ohjaajan työn näkökulmasta.

Sisältö: Työhallinnon asiakkuudet. Työhallinnon palveluiden toimintamallit ja palveluprosessit. Palvelujen eriyttäminen ja niiden edellyttämä moniammatillinen yhteistyö (palvelukeskukset ja työnhakukeskukset, työnantajapalvelut). Sosiaalisen asiantuntijuus työhallinnossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, harjoitukset ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Heinonen & Hämäläinen & Räisänen & Sihto & Tuomaala 2004. Mitä on työvoimapolitiikka. VATT-julkaisuja 38. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Jyväskylä. (tai vastaava teos.)
 • Arnkil, Robert & Karjalainen, Vappu & Aho, Simo & Lahti, Tuukka & Lyytinen, Sanna & Spangar, Timo 2004. Yhteispalvelusta palvelukeskuskonseptin kehittämiseen. Yhteispalvelukokeilun loppuraportti. Työhallinnon julkaisu 339, Työministeriö, Helsinki.
 • Aiheen mukaiset artikkelit ja internet - lähteet.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

44S042 Kuntoutustoiminta, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu kuntoutukseen, ymmärtää sen tavoitteet, periaatteet, sisällöt ja työmuodot sekä tunnistaa palveluiden käyttäjien tarpeiden ja palvelujärjestelmän kohtaamiseen. Opiskelija ymmärtää verkostoivan työotteen kuntouttavan toiminnan toteutuksessa.

Sisältö: Kuntoutus osallisuuden ja työllistymisen tukena (työpajat, kuntouttava työtoiminta, psykososiaalinen kuntoutus), polku vajaakuntoisuudesta elämänhallintaan ja osallisuuteen (kuntoutussuunnitelmat, kuntoutusohjaus), kuntoutustoiminta työkyvyn ylläpidossa sekä kuntoutuslainsäädäntö ja sen toimintaohjeet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, seminaarityöskentely ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus, artikkelit ja nettilähteet sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

44S043 Yhteisötyön menetelmät, 7 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa osallistavan työotteen merkityksen yhteisöjen muutos- ja kehittämistyössä. Opiskelija syventää ymmärrystään sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmistä ja osaa soveltaa niitä sosiaalialan työssä. Opiskelija tutkii ja kokeilee taiteen mahdollisuuksia yksilöiden ja yhteisöjen osallistamisessa ja voimaannuttamisessa.

Sisältö:

A. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan sekä muut muutostyö- ja kehittämismenetelmät yksilö-, ryhmä ja yhteisötyössä.
B. Yhteisöteatteri yhteisötyön ja sosiaalialan työmenetelmänä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, harjoitukset, ryhmä- ja itsenäinen työ.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus, artikkelit ja nettilähteet sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK