Sosiaali- ja terveysala

Kansalais- ja aluelähtöinen sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen -sosiaalialan koulutusohjelman,  sosionomi (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, 30 op

Tavoite

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskeisenä osana on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishankkeena tehtävä opinnäytetyö. Opinnäytetyön työstäminen alkaa ensimmäisellä lähiopetusjaksolla ja kestää koko opiskeluajan. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, sosiaalialan työelämää palveleva kehittämishanke. Sen näkökulmana on alue- ja kansalaislähtöinen kehittäminen. Kehittämistoiminnalla luodaan uutta toimintatapaa, palvelujen järjestämistapaa, työmenetelmiä tai arviointimenetelmiä yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kehittämishanke on opiskelijan oma oppimisprosessi, jossa opiskelija kehittää erityisosaamistaan. Tutkiva ja kehittävä työote sekä kansalais- ja aluelähtöinen näkökulma muotoutuvat osaksi opiskelijan ammatillista toimintatapaa.

Erilaiset opinnäytetyöt

Opinnäytetyössä yhdistyy käytännön kehittämistoiminta, sen tutkiminen sekä arviointi. Opinnäytetyöt voivat erota toisistaan sen suhteen, missä määrin nämä elementit painottuvat. Kaikissa tapauksissa opinnäytetyöhön liittyy sekä kansalais- tai aluelähtöistä toimintaa että sen arviointia. Perinteisiä muotoja noudattava ammatillinen tutkielma tai kansalais- ja aluelähtöisen toiminnan ulkoinen arviointi eivät sovellu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi. Sitä vastoin esimerkiksi toimintatutkimuksellinen lähestymistapa soveltuu hyvin opinnäytetyöksi. Tavoitteena ei välttämättä ole hyvien käytäntöjen ja onnistuneiden projektien kuvaaminen, vaan kehittämistoimintaan liittyvien prosessien kuvaaminen ja kriittinen arviointi sekä käynnistetyn toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Opinnäytetyö on mahdollista tehdä omassa työyhteisössä, tai perusteltavissa olevilla kriteereillä valitussa muussa organisaatiossa. Opinnäytetyön keskeisenä lähtökohtana on pääsääntöisesti työelämässä havaittu kehittämistarve. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä projektiorganisaatiossa julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Kehittäminen voi lähteä myös kansalaisten tai alueen kehittämistarpeista ja niiden analyysistä. Tällöin opinnäytetyön kytkentä sosiaalialan käytännön työelämään tapahtuu erityisesti kehittämiseen, osallistavaan ja valtaistavaan toimintaan liittyvän verkostoyhteistyön kautta. Opinnäytetyö voi sisältönsä puolesta liittyä mihin tahansa sosiaalialan osaalueisiin. Opinnäytetyön luonne voi olla myös sellainen, ettei se suoraan kytkeydy mihinkään yksittäiseen sosiaalitoimen sektoriin tai perinteiseen työtehtävään. Kehittämistoiminta voi liittyä asiakastyöhön, viranomaisyhteistyöhön tai suunnitteluun ja johtamiseen.

Opinnäytetyön voi tehdä yksi, tai useampi henkilö. Mikäli opinnäytetyön tekee useampi kuin yksi henkilö, on eri tekijöiden osuus kyettävä erittelemään.

Prosessi

Opinnäytetyö etenee prosessina, josta voidaan karkeasti erottaa seuraavat vaiheet:

 • Perehtyminen opinnäytetyön luonteeseen
 • Opinnäytetyön alustava ideointi ja ideapaperin esittely intensiivijaksolla ja mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työyhteisössä
 • Tarveanalyysin tekeminen opinnäytetyön pohjaksi
 • Kehittämissuunnitelman laadinta ja esittely intensiivijaksolla
 • Kehittämistoiminta ja sen samanaikainen arviointi sekä suunnitelman täsmentäminen
 • Opinnäytetyön alustavan raportin laadinta
 • Opinnäytetyön esittely väliseminaareissa
 • Lopullisen opinnäytetyön jättäminen arvioitavaksi

Raportit

Prosessin aikana opiskelija laatii opinnäytetyöhön liittyen ideapaperin, tarveanalyysin, toteutussuunnitelman sekä valmiin opinnäytetyön raportin. Raporttien
muoto riippuu osittain opinnäytetyön muodosta. Ideapaperissa on olennaista selvittää lyhyesti (n. 2 - 3 sivua) seuraavat asiat:

 • Opinnäytetyön aihe ja sen perustelut
 • Kehittämisen näkökulma, viitekehys, yhteys aiempaan tutkimukseen ja ammatilliseen keskusteluun
 • Alustava kuvaus kehittämistoiminnasta (kohde, kehittämistoiminnan luonne)
 • Työskentelyaikataulu ja tarvittavat luvat
 • Kehittämishankkeeseen liittyvät eettiset kysymykset
 • Suunnitelma tarveanalyysista

Suunnitelman ja valmiin opinnäytetyön osa-alueet

 • Kehittämisen tavoite ja analyysi kehittämistarpeesta sekä oma oppimistavoite
 • Viitekehys, käytettyjen työmenetelmien teoreettiset perusteet, kehittämisen suhde aiempiin vastaaviin kehittämisprojekteihin 
 • Kuvaus kehittämistoiminnasta (kohde, projekti- tai muu organisaatio, työvaiheet, työmenetelmät ja tulokset, riskianalyysi, vaikuttavuus)
 • Arviointi (kehittämistoiminnan monitahoarviointi ja sen suhteuttaminen kirjallisuuteen, arvioinnin merkitys kehittämistoiminnassa, oman kehittymisen arviointi, ammatilliset kehittämisehdotukset sekä kehittämistehtävän vaikuttavuus)

Teemakokonaisuuksien ja kehittämishankkeen raportointi

Raportointi perustuu prosessoivaan kirjoittamiseen, jossa toiminnan kuvaus yhdistyy teoreettiseen analyysiin ja kriittisesti argumentoituun tarkasteluun, jossa kansallisten lähteiden ohella hyödynnetään myös kansainvälisiä lähteitä ja aineistoja.

Kaikki opiskelun aikana työstettävät raportit kirjoitetaan hyvää asiakieltä käyttäen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kirjoitusohjeita noudattaen (ks. oppimisalustan valikko Opintomateriaali -> Kirjallisen työn esittämistekniset ohjeet). Raporttien laadinnassa hyödynnetään sosiaalialan ammattityöhön, kansalais- ja aluelähtöiseen kehittämiseen sekä tutkimukseen, kehittämiseen ja projektitoimintaan liittyvää kirjallisuutta.

Opinnäytetyön ohjaus

Opinnäytetyön ohjaus toteutuu opiskelija- ja pienryhmäkohtaisena sekä vertaisryhmäohjauksena. Lisäksi kehittämishankkeen taustayhteisön edustaja osallistuu
mahdollisuuksiensa mukaan ohjausprosessiin ja väliseminaareihin.

Sopimukset

Opinnäytetyönä tehtävän kehittämistoiminnan toteuttamiseen liittyvä hankesopimus tehdään sen taustayhteisön kanssa, jossa hanke on suunniteltu oteutettavaksi. Sopimuspohja on tulostettavissa oppimisalustan valikosta eOpintotoimisto. Taustayhteisön on oltava alusta alkaen tietoinen hankkeen etenemisestä.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK