Sosiaali- ja terveysala

Kansalais- ja aluelähtöinen sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen -sosiaalialan koulutusohjelman,  sosionomi (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Syventävät ammattiopinnot
Teemakokonaisuudet, 60 op

I Teemakokonaisuus: Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialan kehittämisessä, 8 op 

Teema I A: Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialan kehittämisessä

Tavoite:  

 • Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan kehittämistä kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta
 • Oiskelija kykenee suuntaamaan kehittämishankettaan kansalais- ja aluelähtöiseksi

Sisältö:

 • Kehittämistyön yhteiskunnallinen tarkastelunäkökulma
 • Kehittämistyön erilaiset ulottuvuudet ja näkökulmat
 • Kansalais- ja aluelähtöisyyden käsite ja tausta
 • Kansalais- ja aluelähtöiset sosiaalialan käytännöt

Teema I B: Tarveanalyysi kansalais- ja aluelähtöisen työn perustana

Tavoite:

 • Opiskelija ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkityksen kehittämisen lähtökohtana sekä oman hankkeensa perustana
 • Opiskelija hallitsee kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin toteutuksen
 • Opiskelija hallitsee erityisesti kansalais- ja aluelähtöiset tutkimusstrategiat ja -menetelmät sekä osaa hyödyntää niitä omassa kehittämishankkeessaan

Sisältö:

 • Tarveanalyysissä hyödynnettävät tutkimusstrategiat ja -menetelmät
 • Tarpeiden arvioinnin problematiikka ja menetelmät
 • Tarpeiden arviointi kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta

II Teemakokonaisuus: Orientaatio hanketoimintaan ja sosiaalialan työmenetelmiin

Teema II A: Kehittämishanke sosiaalialan käytäntöjen uudistajana

Tavoite:

 • Opiskelija ymmärtää sosiaalialan käytäntöjen kehittämisen merkityksen ja hallitsee kehittämishankkeen kokonaissuunnittelun ja -prosessit
 • Opiskelija hallitsee projektityön ja arvioinnin perusteet sekä osaa soveltaa niitä kehittämishankkeessaan
 • Opiskelija kykenee tarkastelemaan kehittämishankkeen suunnittelua, toteutusta ja arviointia kriittisestä näkökulmasta

Sisältö:

 • Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen kehittämistoiminta
 • Teorian merkitys kehittämistoiminnassa
 • Kehittämishankkeen kokonaissuunnitelma, prosessit ja vaiheet
 • Erilaiset näkökulmat projektitoiminnan toteuttamiseen
 • Kriittinen projektikeskustelu
 • Prosessiarvioinnin perusteet
 • Toimintatutkimuksellinen näkökulma kehittämistoimintaan

Teema II B: Johdatus sosiaalialan työmenetelmiin

Tavoite:

 • Opiskelija ymmärtää, että kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämistyössä tarvittavat menetelmälliset valmiudet koostuvat osallistavien ja valtaistavien sosiaalialan työmenetelmien, tiedon tuottamis- ja kehittämismenetelmien hallinnasta ja hallitsee näiden eri menetelmällisten käytäntöjen käyttötarkoituksen ja toteuttamistavat.
 • Opiskelija tuntee osallistavien ja valtaistavien sosiaalialan työmenetelmien päätavat sekä osaa liittää ne osaksi kehittämishankettaan.

Sisältö:

 • Yksilö-, ryhmä- ja yhteisölähtöiset osallistavat ja valtaistavat sosiaalialan työmenetelmät • osallistavat ja valtaistavat tiedon tuottamisen menetelmät
 • Osallistavat ja valtaistavat kehittämisen menetelmät

III Teemakokonaisuus: Yleis- ja kehittämisjohtaminen sekä sosiaalialan työmenetelmien syventäminen

Teema III A: Orientaatio esimiestyöhön sekä kehittämisen johtamiseen

Tavoite:

Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa

 • Opiskelija tiedostaa kehittämishankkeeseen liittyviä prosesseja ja osaa hallita niitä omassa kehittämishankkeessaan
 • Opiskelija tunnistaa tapansa toimia kehittämisen johtajana ja sen vaikutukset
 • Opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti eri osallisten rooleja ja osallisuutta kehittämistyössä ja niiden vaikutuksia

Sisältö:

 • Johtaminen osana organisaation toimintaa
 • Oppivat organisaatiot ja prosessijohtaminen
 • Muutosprosessin ohjaaminen
 • Kriittinen lähestymistapa
 • Johtajan rooli ja vaikutukset kehittämistoimintaan
 • Eri osallisten roolit ja vaikutukset kehittämistoimintaan

Teema IIIB: Osallistavien ja aktivoivien käytäntöjen syventäminen

Tavoite • opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin kehittämishankkeensa kannalta tarkoituksenmukaiseen osallistavaan ja valtaistavaan menetelmään ja osaa soveltaa sitä kehittämishankkeessaan

Sisältö:

 • Yksilö-, ryhmä- ja yhteisölähtöiset osallistavat ja valtaistavat sosiaalialan työmenetelmät
 • Osallistavat ja valtaistavat tiedon tuottamisen menetelmät
 • Osallistavat ja valtaistavat kehittämisen menetelmät
 • Osallistamiseen ja valtaistamiseen liittyvät ongelmat

IV Teemakokonaisuus: Kehittämishankkeen vaikuttavuus

Teema IVA: Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi

Tavoite:

• opiskelija hallitsee sosiaalialan kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä

• opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset arviointiin liittyvät menetelmät ja soveltaa niitä kehittämishankkeessaan

Sisältö:

 • Arviointi osana kehittämisprosessia
 • Arviointitarpeet ja arvioinnin suuntaukset
 • Kansalais- ja aluelähtöiset arvioinnin menetelmät
 • Vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät

Teema IV B: Kehittämistyö ja –hanke vaikuttajana

Tavoite:

 • Opiskelija kykenee tunnistamaan, erittelemään ja analysoimaan kehittämishankkeen vaikuttavuutta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla
 • Opiskelija sisäistää vaikuttamisen arvot, kohteet ja menetelmät
 • Opiskelija osaa suunnitella ja ennakoida kehittämistyön yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia

Sisältö:

 • Kehittämishankkeen vaikuttavuus yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla
 • Kehittämishankeen alue- ja kansalaislähtöisyyden toteutuminen
 • Vaikuttamistyön menetelmät

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK