Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Vapaasti valittavat opinnot

Ensiapu I, 2 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa ensiavun erilaisissa toimintaympäristöissä sekä peruselvytyksessä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, videot, harjoitukset, itsenäinen tehtävä.Opiskelijaa motivoidaan ylläpitämään ensiaputietojaan ja taitojaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Kontio, Hilkka & Paavonsalo, Marjatta 1993. Sidonnan opas.
  • Sahi, Timo & Castren, Maaret & Helistö, Neta & Kämäräinen, Leena 2008. Ensiapuopas.
  • Alan ajankohtaisia artikkeleita.
  • Alan tietokannat.
  • Internet.

Arviointi: Läsnäolovelvollisuus, hyväksytty/hylätty

Tieto- ja hyvinvointitekniikka, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia sekä hyödyntää tietokonetta opetustapahtumia ja esityksiä tehdessään. Hän osaa käyttää tietokonetta päivittäisessä tiedonvälityksessä, omien opiskelujensa edistämisessä ja seurannassa. Hän hallitsee tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät sekä yleiset että ammattikorkeakoulun omat ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä. Opiskelija kiinnostuu hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista oman alansa kehittämisen näkökulmasta tutustumalla hyvinvoinnin ja kuntoutuksen keskeisiin tietotekniikan sovellusalueisiin.

Sisältö: tietokoneen käytön perusvalmiudet, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteet, esitysten laadinta tietokoneella, sähköpostin ja Intranetin käyttö, muu sähköinen viestintä, tietosuoja ja tietoturvasäädökset, alakohtaiset hyvinvointiteknologiasovellukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, demonstraatiot, opintokäynnit, ohjattu harjoittelu (1 op)

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali sekä tutkimukset.

Arviointi: Tasokoe ja tehtävä, joka liittyy johonkin ammattiopintoihin kuuluvaan opintokokonaisuuteen. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Yrittäjyys, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää, miten yritys toimii sekä tuntee yrityksen kannattavuuden osatekijät. Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä markkinoinnin kilpailukeinoja ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija tunnistaa hoivayrittäjyyteen liittyvän erityisyyden.

Sisältö: Yritystoiminnan peruskäsitteet, kannattavuus ja katetuottolaskenta, keskeisimpien markkinointitoimintojen integrointi yrityksen toimintaan ja yrityksen toimintaympäristön arviointi, yksityinen palvelutuotanto vanhustyössä .

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus, harjoitteet

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Möttönen, Sakari & Niemelä, Jorma 2008. Kunta ja kolmas sektori.
  • Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka 2004. Hoivayrittäjyys.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK