Sosiaali- ja terveysala

Lähiesimiestyö ja työn kehittäminen, erikoistumisopintojen opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opintojen rakenne ja sisältö

Hyvinvointipolitiikka ja palvelujärjestelmä osaaminen, 6 op

Tavoitteet:

 • arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kokonaisuutta ja soveltaa tietoa strategisiin päätöksiin
 • tuntee organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja normiston sekä suositukset
 • tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallistaloudellisia yhteyksiä
 • omaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan
 • osaa soveltaa oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista

Sisältö:

 • kansallinen ja EU-tasoinen sosiaali- ja terveyspolitiikka
 • toimintaa ohjaava ajankohtainen lainsäädäntö, normisto ja suositukset
 • palvelujärjestelmä ja sen muutos
 • kansainvälistymisen tuomat mahdollisuudet ja haasteet
 • sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys

 

Johtajuusosaaminen, 12 op

Tavoitteet:

 • osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä suunnitella, organisoida ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
 • kehittää ja johtaa palvelukokonaisuuksia, niiden laatua, vaikuttavuutta ja taloutta sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden suuntaisesti
 • kykenee toimimaan vaativissa johtamistehtävissä
 • kehittää ja uudistaa työyhteisön työhyvinvoinnin johtamisosaamista
 • osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
 • kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä
 • kehittää työyhteisöä prosessilähtöisen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakasryhmien kanssa

Sisältö:

 • strateginen ja talousjohtaminen
 • asiakaslähtöisyys toiminnan perustana
 • toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjaus
 • toiminnan laatu, taloudellisuus ja vaikuttavuus
 • kilpailuttaminen
 • palvelutoiminnan operatiivinen johtaminen
 • palvelutoiminnan organisointi, tuottaminen, laatu, seuranta ja arviointi
 • henkilöstön voimavarojen ja osaamisen johtaminen
 • henkilöstön työhyvinvointi, työkyky ja työolot
 • johtamistoiminnan kehittäminen, arvot ja etiikka
 • johtajan oman työn tuki ja jaksaminen

 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 4 op

Tavoitteet:

 • kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen erilaisille kohderyhmille
 • osaa toimia erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä osaa organisoida ja luoda ammatillisia verkostoja
 • ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa
 • työryhmissä sekä johtaa niitä
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään

Sisältö: 

 • tietojärjestelmät ja teknologian hyödyntäminen
 • johtamisen vuorovaikutustaidot
 • sisäinen ja ulkoinen organisaatioviestintä
 • työskentely verkostoissa ja niiden johtaminen

 

Muutos- ja kehittämistoiminnan osaaminen, 8 op, sis. kehittämistehtävän 5 op

 • Tavoitteet:
 • kykenee arvioimaan tietoa kriittisesti, hahmottamaan kokonaisuuksia ja luomaan uutta käytäntöä kehittävää tietoa
 • kykenee tunnistamaan ja ennakoimaan työelämän kehittämistarpeita lähtökohtana alueen strategiat
 • hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita

Sisältö:

 • uuden tutkimustiedon seuranta, arviointi ja hyödyntäminen
 • toimintaympäristön muutosten ennakointi ja tunnistaminen
 • työn ja työyhteisön kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • muutosten ja uudistusten suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
 • projektit ja hankkeet työn kehittämisen välineenä

Koulutuksen aikana opiskelija tekee 5 opintopisteen laajuisen omaan työhön liittyvän ohjatun kehittämistehtävän.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK