Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutusalan johtaminen ja kehittäminen
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN METODISET VALMIUDET 

STJ1000 Opiskelu työelämän kehittäjäksi, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Kykenee jatkuvaan oppimiseen sekä ymmärtää ja ohjaa tavoitteellisesti omaa oppimisprosessiaan. Kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä. Toimii aloitteellisesti, ennakoi muutoksia ja muutostarpeita. Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja saa valmiuksia portfolion rakentamiseen. Omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan yhden tai kahden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon.

Sisältö: Jatkotutkinnon rakenne, sisältö ja eteneminen. Ammattikorkeakoulupedagogiikka ja konstruktivistinen oppimiskäsitys, itseohjautuvuus oppimisessa, tutorointi ja mentorointi. Tutkivan oppimisen periaatteet. Jatkotutkinnon työelämäyhteys ja työn kehittäminen. Henkilökohtainen opiske-lusuunnitelma (HOPS), portfolio ja CV, erilaiset oppimisympäristöt.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen verkko-opiskeluun, oman työnantajan informointi ja haastat-telu, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, portfolion ja CV:n laatiminen.

Kirjallisuus: Opintomateriaali on tarkemmin esitetty opintojakson WebCT-verkkomateriaalissa "Kirjat ja tietolinkit"

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

 

STJ1020 Tiedonhankinta ja eLearning, 1,5

Tavoitteet: Opiskelija kehittää tiedonhakutaitojaan ja perehtyy tiedonhaun perusteisiin, menetelmiin ja tiedon-lähteisiin. Verkko-oppimisosiossa perehdytään verkko-oppimisen käsitteisiin, edellytyksiin ja ongelmiin. Hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään.

Sisältö: Johdanto verkkokoulutukseen, tieto- ja viestintätekniikan käsitteisiin perehtyminen, uusi oppimiskäsitys, opettajan ja opiskelijan muuttuneet roolit, ammattikorkeakoulun oppimisympäristön esittely, tekijänoikeudet.

Tiedonhankinta, tiedonhaun menetelmät, tiedonhaku omasta kirjastojärjestelmästä, tiedonhaut mui-den kirjastojen aineistoista, artikkelitiedon etsintä, viitetietokannat ja kokotekstit, lähdeviittausten tekeminen, Internet tiedonlähteenä, Internetin hakukoneet (hakutavat), hakutulosten arviointi ja aineiston hankkiminen.

Suoritusvaatimukset: Harjoitusten teko, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu. Opiskelu Internetin välityksellä WebCT - oppimisympäristössä,

Kirjallisuus. Sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

 

STJ1021 Tutkimusmenetelmät 4,5 op

Tavoitteet: Hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hallitsee projektitoiminnan osa-alueet, osaa toimia projektitehtä-vissä ja johtaa niitä. Toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti sekä osaa käynnistää ja toteuttaa muutosprosesseja. Kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja päätöksen-tekoon työssään. Opiskelija perehtyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimuksiin. Opiskelija sisäistää tutkimuksiin pohjautuvan työelämän kehittämisajattelun.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen perusteet kansallisessa ja kansainvälisessä tut-kimuksissa. Sosiaali- ja terveyspoliittiset kannanotot ja suositukset kehittämistä ohjaamassa. Erilaiset filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja eri tutkimusmenetelmät sosiaali- ja terveyspalvelujen kehit-tämisessä, mm. laadullinen tutkimus, evaluaatiotutkimus, seurantatutkimus, kokeelliset tutkimukset, verrokkiryhmät, kehittävä työntutkimus, toimintatutkimus, projektityö, tilastomenetelmät.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen seminaareihin, oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja Kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Karjalainen, S., Launis, V., Pelkonen, R. & Pietiläinen, J. (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.
 • Alan uusin kotimainen ja ulkomainen kirjallisuus ja tutkimukset.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste


 

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ ERI ORGANISAATIOISSA 
Organisaation toiminta ja johtaminen 

STJ1043 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 6 op

Tavoitteet: Soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Ottaa muut huomioon toiminnassaan ja osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat. Vastaa toiminastaan ja toimii sovittujen toimintape-riaatteiden mukaisesti. Soveltaa erilaisia johtamismalleja muuttuvissa toimintaympäristöissä mukaan lukien itsensä johtaminen. Opiskelija kehittää valmiuksiaan arvioida johtamiseen, henkilöstö-hallintoon ja työyhteisöön vaikuttavia tekijöitä. Hän saa valmiudet toimia terveyden edistämisen asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Sisältö: Opiskelija perehtyy organisaation kehittämisen teorioihin ja malleihin.  Työn ja työelämän muutokset, johtamisteoriat, esimiestyypit, muutostilanteen hallinta, muutosten vaikuttavuus, työyhteisön ristiriitatilanteet ja niiden ratkaisumalleja, johtamiseen liittyvät uusimmat tutkimukset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointikertomus ja -strategiat johtamisen apuvälineenä. Ennakkoarvioinnin menetelmiä: Ihmisiin kohdistuvan vaikutusten arviointi (IVA).

Suoritusvaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen. Osallistuminen luennoille ja seminaa-reihin, etätehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus:

 • Simnett, I. 1997. Managing health promotion, developing healthy organizations and communities. Willey.
 • Uusitalo, M., Perttilä, K., Poikajärvi, K. & Rimpelä, M. 2003. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen.
 • Esitutkimusraportti Stakes Aiheita 21/2003. Kauppinen, T. & Tähtinen, V. 2003.
 • Ihmiseen kohdistuvien vaikutusten arviointi -käsikirja. Stakes Aiheita 308. Kinnunen, P., Kostamo-Pääkkö, K. (toim.) 2003.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijoita

Huomautukset: 1,5 op suoritetaan verkko-opintojakson: Terveysvaikutusten arviointi yhteydessä.

 

STJ1050 Terveystalous, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee talous- ja yrittäjyysosaamisen. Ymmärtää taloudellisen  ajattelun ja toiminnan merkityksen ja toteuttaa toiminnassaan taloudellisuusnäkökohtia sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö: Terveystalouden peruskäsitteet mm. tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus. Hyvinvoin-nin  ja terveyden ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet talousteorian näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä, käyttö ja tuottaminen.

Suoritusvaatimukset: Perehtyminen etukäteen annettavaan materiaaliin. Osallistuminen luentoihin ja seminaareihin.

Kirjallisuus: 

 • Sintonen, H., Pekurinen, M. & Linnakko, H. 1997. Terveystaloustiede. Porvoo: WSOY
 • ja erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Timo Marttala

Huomautukset:  1,5 op suoritetaan verkko-opintojakson: Terveysvaikutusten arviointi yhteydessä.

 

Terveyden edistämisen johtaminen 

STJ1052 Työhyvinvoinnin edistäminen, 2,5

Tavoitteet: Opiskelija arvioi työyhteisön toimintaa suunnitellen, organisoiden ja kehittäen toimintaa työelämän muuttuvissa tilanteissa. Tuntee työelämän toimintakulttuuria ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä suhteita kyeten toimimaan monialaista osaa-mista vaativissa tilanteissa. Ymmärtää työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen merkityksen sekä työntekijän itsensä että työyhteisön näkökulmasta. Opiskelija saa valmiuksia tunnistaa työntekijän hyvinvointia uhkaavia tekijöitä työyhteisössä ja menetelmiä puuttua vaikeisiin tilanteisiin.

Sisältö: Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävät ja uhkaavat tekijät. Työhyvinvointi resurssina  johtamisen ja työn kehittämisen näkökulmasta. Työhyvinvointia edistävät työolosuhteet. Osaamisen arvostaminenja hiljaisen tiedon hyödyntäminen. Voimaantuminen (Empowerment). Työyhteisön viestintä. Työpaikkakiusaaminen. Työuupumus. Työntekijän, työyhteisön ja esimiehen roolit työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä. Työhyvinvointi ja työn kehittäminen.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen seminaareihin. Oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

 • Työssä jaksamisohjelman julkaisut
 • Heikkilä, J.& Heikkilä, K. 2005. Voimaan-tuminen työyhteisön haasteena. WSOY.
 • Julkunen, R. & Pärnänen, A. 2005. Uusi ikäsopimus. Jyväskylän yliopisto.
 • Mäkitalo, J. 2005  "Work-related Wellbeing in the Transformation of Nursing Home Work" Oulun yliopisto.
 • Ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijat

 

STJ1044 Laadun arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, 1,5 op  

Tavoitteet: Opiskelija kehittää terveyden ja hyvinvoinnin toimintoja sekä niiden laatua sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden mukaisesti toimiessaan moniammatillisissa verkostoissa. Opiskelija syventää tietouttaan laadun kehittämisestä asiakaslähtöisen palvelukulttuurin näkökulmasta ja perehtyy laatutyöhön organisaation kehittämisen, johtamisen oppimisen ja ohjauksen välineenä. Opiskelija ymmärtää palvelujen tuottamisen ja kustannusten välisen yhteyden eri tavoin tuotetuissa palveluissa.

Sisältö: Laadunhallinnan lähtökohdat, menetelmät ja työkalut, henkilöstön merkitys laadun kehittäjänä, laatusuositukset. Erilaisia laatujärjestelmiä.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, etätehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus:

 • Outinen, M. & Lindqvist, T. (toim.) 1999. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle: valtakunnallinen suositus. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • The EFQM Exellence modell. Suomenkielinen käännös. Helsinki: Laatukeskus ry.
 • Lecklin, O. 2002. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Kauppakaari.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijoita


 

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 

STJ1031 Yhteiskuntapoliittiset lähtökohdat, 5 op

Tavoitteet: Opiskelija tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä. Tuntee ja osaa hyödyntää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Opiskelija syventää tietouttaan EU:n, valtiollisen ja kunnallisen hallinnon ja päätöksentekojärjestelmän merkityksestä sosiaali- ja terveyspolitiikka ohjaamassa. Opiskelija perehtyy kansallisiin ja kansainvälisiin hyvinvointiohjelmiin. Opiskelija omaksuu aktiivisen, vuorovaikutteisen kehittämisotteen sosiaali- ja terveyspolitiikan toteuttajana.

Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen valtion ja kunnan toiminnassa. EU:n toiminta ja tavoiteohjelmat. Ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset hyvinvointipoliittiset ohjelmat. Sosiaaliset kysymykset kansalaisyhteiskunnasta ja hyvinvointivaltiosta 2000-luvulla. Sosiaali- ja terveysalan palvelujen nykytila ja kehittymisen haasteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kan-sainvälinen vertailu.

Suoritusvaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen, osallistuminen seminaareihin ja oppimis-tehtävien tekeminen.

Kirjallisuus:

 • Kantola, A. & Kautto, M. 2002. Hyvinvoinnin valinnat. Suomen malli 2000-luvulla. Edita Prima Oy. Helsinki.
 • Perttilä, K. 1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä. Kuopion yliopisto. Stakes Tutkimuksia 103. Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:4, Helsinki.
 • Heikkilä, M. & Parpo, A. (toim.) 2002. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Stakes Raportteja 268, Helsinki.
 • Suomen 1990-luvun terveyden edistämispolitiikan kansainvälinen arviointi ja kehittämisehdotukset, Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijaryhmän arviointiraportti, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2002:18, Helsinki.
 • Hautamäki, A., Lagerpetz, E., Sihvola, J, Siltala J. & Tarkki, T. 1996. Yksilö modernin murroksessa. Helsinki: Gaudeamus.

Arviointi: Arviointiasteikko 0-5

Opettaja:Leena Viinamäki, Anneli Paldanius, Airi Paloste

Huomautuksia: 2 op yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. 3 op suoritetaan Terveyden edistäminen osaaminen ja vaikuttavuus  opintokokonaisuuden yhteydessä.

 

STJ1051 Yrittäjyys ja markkinointi, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee yrittäjyysosaamisen ja omaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä ja kansallisessa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan tuotteistaa palveluja ja ymmärtää ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden merkityksen oman ammattialansa tehtävissä. Opiskelija perehtyy markkinointiajatteluun ja markkinoinnin käytäntöön.

Sisältö: Tutustuu yrittäjyyden käsitteisiin ja sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan taustaan ja suunnitteluun ja tuntee alan yrittäjyyden edellytykset. Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan eri-tyispiirteet ja oman yrityksen perustaminen. Markkinointiajattelu ja -toiminnot sekä tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla. Markkinoinnin toimintaympäristö. Asiakkaan ostokäyttäytyminen. Markkinoinnin kilpailukeinot.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaareihin.

Kirjallisuus:

 • Häggman, M. & Liikanen, I. 1997. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. Helsinki: Otava.
 • Jämsä, K. & Manninen, E. 2000. Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi.
 • Gröönroos, C. 1998. Nyt kilpaillaan palveluilla. Helsinki: WSOY.
 • Erikseen sovittava kir-jallisuus, ajankohtaiset  kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5

Opettaja: Asiantuntijaopettaja

Huomautukset:  1,5 op suoritetaan Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen sosiaali- ja terveyden-huollossa opintokokonaisuuden yhteydessä.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK