Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Terveyden edistämisen osaaminen ja vaikuttavuus
Terveyden edistämisen perusteet 

STJ2001 Yhteisö, kulttuuri ja elinympäristö 1,5 op

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee toimimaan kansainvälisessä työ- ja toi-intaympäristössä. Soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan ja tuntee organisaationsa yhteiskuntavastuun.Soveltaa oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista. Opiskelija syventää tietouttaan yhteisön ja kulttuurin merkityksestä ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään oman alansa terveyden edistämistä ja ehkäisevää työtä. Opiskelija syventää tietouttaan elinympäristön merkityksestä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle.

Sisältö: Yhteisöt terveyden edistämisessä, yhteisödiagnoosi, monikulttuurisuus ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinympäristö ja terveyden edistäminen, terveys ja pohjoinen ympäristö.

Suoritusvaatimukset: Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus: Erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste


 

STJ2014 Kansantautien ehkäisy, hoito ja kuntoutus, 1,5 op

Tavoitteet: Opiskelija analysoi väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti laaja-alaisen ja monitieteisen tiedon avulla. Opiskelija syventää tietouttaan keskeisistä kansantaudeista, niiden alueellisesta ja sosioekonomisesta jakautumisesta ja riskiryhmistä. Opiskelija tietää keskeiset seulontamenetelmät: joukkotarkastukset, riskiryhmien seulonnat. Hän osaa arvioida sairastumisen riskejä ja suunnata terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä interven-tioita erityisesti riskiryhmille. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää kansantauteja eh-käisevää työtä yksilö- ja väestötasolla.

Sisältö: Keskeiset kansantaudit, niiden alueellinen ja sosioekonominen jakaantuminen. Keskeiset joukkotarkastukset ja riskiryhmille suunnatut seulonnat. Kansantautien ehkäisty ja niihin liittyvät ajankohtaiset hankkeet ja ohjelmat. Keskeisten kansantautien hoitosuositukset ja kuntoutusmahdollisuudet.

Suoritusvaatimukset: Oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus:

 • Aromaa, A. & Huttunen, J. 2003. Suomalaisten terveys. Duodecim. Helsinki.
 • Kangas, I., Keskimäki, I., Koskinen, S., Manderbacka, K., Lahelma, E., Prättälä, R., & Sihto, M. 2002. Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita Proma, Helsinki.
 • Erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset  koti-maiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset. 

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

 

Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit I (ikäryhmäkohtaiset)

STJ2015 Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen, 6 op *

Tavoitteet: Opiskelija edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia kriittisen arvi-oinnin ja päätöksenteon avulla. Osaa hyödyntää moniammatillisuutta ja verkostoja lasten , nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävässä työssä. Hallitsee varhaisen puuttumisen ja tukemisen menetelmiä. Laajentaa terveyden edistämisen substanssiosaamista.

Sisältö: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja terveys 2000-luvulla, niihin vaikuttavat tekijät ja ajankohtaiset haasteet. Moniammatillinen ehkäisevä perhe- ja verkostotyö lapsiperheiden tukena. Varhainen puuttuminen ja tukeminen. Terveys 2015 -ohjelman lapsia ja nuoria koskevat tavoitteet ja mahdolliset interventiot.
Suoritus vaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus:

 • Bardy, M. & Salmi, M. & Heino, T. (toim.) 2001. Mikä lapsiamme uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Stakes Raportteja 263. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi.
 • Karvonen, S., Rimpelä, M. & Luopa, P. 2003 Kuntien väliset erot lasten ja nuorten terveystottumuksissa. Perusraportti 2000-2002. Stakes Tutkimuksia 131. Gummerus. Kirjapaino Oy, Saarijärvi.
 • Pietilä, A-M., Vehviläinen-Julkunen, K., Häggman-Laitila A. & Saastamoinen, H-M. 2001. Preventiivinen perhehoitotyö. Terveyttä edistävien työmenetelmien arviointia Lapsiperhe-projektissa.
 • Muu kirjallisuus esitellään verkko-oppimisympäristössä: Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

Huomautuksia: Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksojen STJ2016 ja STJ2017 kanssa ja suoritetaan verkko-opintoina: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit, jossa ikäryhmäksi valitaan lapset ja nuoret.


 

STJ2017 Työikäisten terveyden edistäminen, 6 op *

Tavoitteet: Opiskelija edistää työikäisten terveyttä ja hyvinvointia kriittisen arvioinnin ja päätök-senteon avulla. Syventää tietouttaan työikäisen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Tietää Terveys 2015 -ohjelman työikäisiä koskevat tavoitteet ja osaa laatia ryhmä- ja yhteisötason suunnitelmia sekä työssä olevan että työttömän aikuisväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajentaa terveyden edistämisen substanssiosaamista.

Sisältö: Ajankohtaiset työikäisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät teemat ja haasteet yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Terveys 2015 -ohjelman työikäisiä koskevat tavoitteet. Euroopan yhteisön näkökulmat, eettiset kysymykset, lait ja asetukset.

Suoritusvaatimukset: Verkko-opintoihin osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus:

 • Työolobarometri 2008
 • Työssä jaksamisohjelman julkaisut 
 • Muu kirjallisuus esitellään verkko-oppimisympäristössä: Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius ja Airi Paloste

Huomautukset:. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksojen STJ2015 ja STJ2016 kanssa ja suo-ritetaan verkko-opintoina: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit, jossa ikäryhmäksi valitaan työikäiset .

 

STJ2016 Ikääntyvien terveyden edistäminen, 6 op *

Tavoitteet: Opiskelija edistää ikääntyneen väestön terveyttä ja hyvinvointia kriittisen arvioinnin ja päätöksenteon avulla. Laajentaa terveyden edistämisen substanssiosaamista.

Sisältö: Syventää tietouttaan ikääntyvien hyvinvoinnista ja terveydestä ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä Terveys 2015 -ohjelman ikääntyviin liittyvät tavoitteet huomioiden. Ajankohtaiset ikääntyvien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät teemat ja haasteet, yksilö, ryhmä- ja yhteisötasolla. Eettiset kysymykset, laatusuositukset, lait ja asetukset.

Suoritusvaatimukset: Verkko-opetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus:

 • Kirjallisuus esitellään verkko-oppimisympäristössä: Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit.
 • Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius ja Airi Paloste

Huomautukset: Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksojen STJ2015 ja STJ2017 kanssa ja suo-ritetaan verkko-opintoina: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit, jossa ikäryhmäksi valitaan ikääntyneet.

 

Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit II

(STJ3010, STJ3011, STJ3012 ja STJ3031 ovat vaihtoehtoisia yksilöllisiä opintoja, joita toteutetaan mikäli opiskelijoita ilmoittautuu yhteen opintojaksoon riittävästi)

STJ3012 Ratkaisukeskeinen työote, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija soveltaa, arvioi ja kehittää näyttöön perustuen terveyden edistämisen toimin-tatapoja, -menetelmiä ja prosesseja yksilön, ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla monikult-tuurisissa asiantuntijatehtävissä. Perehtyy ratkaisukeskeisten menetelmien teoreettisiin lähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin.

Sisältö: Ratkaisukeskeinen lähestymistavan historia ja teoreettiset lähtökohdat sekä periaatteet. On-gelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen. Ratkaisukeskeinen ajattelu ja sen sovellukset sosiaali- ja terveysalalla. Reteaming- mentelmä.

Suoritusvaatimukset: Seminaarit ja essee. Sovellusharjoitukset omassa työssä.

Kirjallisuus:

 • Haley, J. 1990. Problem-solving therapy. Jossey-Bass Publishers. San Francisco.
 • O’Hanlon, W. & Weiner-Davis, M. 1990. Ratkaisut löytyvät. Helsinki: Tammi.
 • de Shazer, S. 1995. Ratkaisevat erot. Tampere: Vastapaino.
 • Furman, B. 1998. Taskuvarkaat nudistileirillä: kumous terapiamaailmassa. Painatuskeskus. Helsinki.
 • Furman, B. 1999. Ratkaisukeskeinen itsensä  kehittäminen. Lyhytterapia-instituutti. Helsinki. 
 • Furman, B. 1999. Reteming: Menestys on joukkuelaji ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen ja muutoksenhallinta. Lyhytterapia-instituutti. Helsinki 
 • Furman, B. 2004. Työpaikan pelinsäännöt ja kuinka ne tehdään. Tammi, Helsinki.
 • Vilen, M. & Lep-pämäki, P. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Juva.
 • Lisäksi sopimuksen mukaan, aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius ja Airi Paloste

 

STJ3010 Draama terveyden edistämisessä, 2 op *

Tavoitteet: Opiskelija soveltaa, arvioi ja kehittää näyttöön perustuen terveyden edistämisen toimintatapoja, -menetelmiä ja prosesseja yksilön, ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla monikult-tuurisissa asiantuntijatehtävissä. Oppii yksilö ja ryhmäohjausta sekä terveyden edistämistä draaman avulla.

Sisältö: Toiminnallisuus ihmisen kokonaisilmaisussa sekä toiminnallisista häiriöistä ihmisen kokonaisuuden näkökulmasta, kokonaisilmaisun menetelmistä, psyko- ja sosiodraamamenetelmistä toi-minnallisina promotiivisina ja preventiivisinä ohjaus- ja hoitokeinoina yksilö- ja ryhmätasolla, Bodywork: kehon liike- ja rentoutusharjoituksia sekä kehontuntemus.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen toiminnallisiin harjoituksiin, ryhmäkeskusteluihin ja luentoalustuksiin.

Kirjallisuus:

 • Blatner, A. 1997. Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
 • Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia-kustannus. Helsinki.
 • Hyyppä, M. T. 1997. Tunteet ja oireet: moderni psykosomatiikka. Kirjayhtymä. Helsinki.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Opettaja:Anneli Paldanius ja Airi Paloste


 

STJ3011 Kognitiiviset menetelmät, 2 op *

Tavoitteet: Opiskelija soveltaa, arvioi ja kehittää näyttöön perustuen terveyden edistämisen toimin-tatapoja, -menetelmiä ja prosesseja yksilön, ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla monikult-tuurisissa asiantuntijatehtävissä. Lisää itsetuntemustaan ajattelun, tunteiden ja toiminnan tasoilla ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Sisältö: Konstruktivismi ja kognitiivinen psykoterapia Itsetuntemus ja itsehavainnointi, ammatillinen kasvu, tunneäly ja NLP.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen opetukseen ja seminaareihin. Oppimistehtävä, jossa opiskelija tutustuu kurssikirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin ja  laatii sen pohjalta esseen (n. 5 sivua), joka perustuu opiskelijan kehittämistehtävän teemaan ja terveyden edistämiseen.

Kirjallisuus:

 • Leitola Kaisa 2001, Oppimisen NLP. Tammi.
 • Kähkönen, Karila & Holmberg (toim.) 2001. Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim.
 • Lehtonen & Lappalainen. 2005. Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusmenetelmiä. Tampereen yliopisto.

Verkkomateriaali:

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste


 

STJ3031 Varhainen vuorovaikutus, 2 op *

Tavoitteet: Opiskelija  soveltaa, arvioi ja kehittää näyttöön perustuen terveyden edistämisen toimintatapoja, -menetelmiä ja prosesseja yksilön, ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla monikulttuurisissa asiantuntijatehtävissä.Perehtyy lasten ja nuorten mielenterveyttä edistäviin tekijöihin perheen vuorovaikutussuhteessa ja tunnistaa ne riskitekijät, jotka voivat johtaa lapsen mielenterveydellisiin vaikeuksiin. Opiskelija tunnistaa lapsen mielenterveydelle haitallisia tekijöitä ja psykososiaalisen kehityksen häiriötä. Puuttuu ongelmiin ehkäisevästi ja hoidollisesti sekä ohjaa perhettä tarvittaessa hakemaan tukea.

Sisältö: Lapsen kehitys.Varhaisen vuorovaikutuksen vaikutus lapsen kehitykseen monitieteisen tut-kimuksen näkökulmasta. Lasten kehityksellisten ongelmien tunnistaminen ja niiden ehkäisy. Mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät perheen vuorovaikutussuhteessa. Vanhempien neuvonta ja tukeminen. Opiskelijan taidot ja vuorovaikutussuhde vanhempien kanssa. Ongelmien tutkiminen ja vanhempien haastaminen muutokseen. Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Suoritusvaatimukset: Seminaarit tai aiheeseen liittyvä essee.

Kirjallisuus:

 • Bowlby, J. 1969. Attachment and loss: Vol.1, Attachment. New Your, Basic Books. 
 • Stern, D. N.1992. Maailma lapsen silmin. WSOY.
 • Lyytinen, P. & Korkiakangas, M. & Lyytinen, H. 1997. Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Helsinki.
 • Korkiakangas, M. & Lyytinen,H. 1998. Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. WSOY. Helsinki. 
 • Hilton, D. 2000. Psyykkisen avun tarjoaminen kroonisesti sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmille.
 • Räisänen E. (toim.) 2000. Lasten ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Helsinki.
 • Sinkkonen, J. & Kalland,M. 2006. Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY. Helsinki.
 • Aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius ja Airi Paloste

 

Terveyden edistämisen vaikuttavuus 

STJ3020 Terveyskasvatus ja viestintä, 6 op

Tavoitteet: Opiskelija kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visu-aaliseen esittämiseen erilaisille kohderyhmille. Syventää tietouttaan terveyden edistämisen ja terve-yskasvatuksen teoreettisista ja toiminnallisista perusteista. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöille, ryhmille ja yhteisöille suunnattuja terveyskasvatusinterventioita. Osaa ohjata ja kouluttaa toisia.

Sisältö: Terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveyskäyttäytymisen muutoksen teorioita, eetti-set kysymykset. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisösuunnatut terveyskasvatusinterventiot. Terveys 2015 -ohjelman haasteet ja painoalueet terveyskasvatuksessa.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja opetustapahtumien pitäminen.

Kirjallisuus:

 • Pietilä, A-M. ym. (toim.) 2002. Terveyden edistäminen: uudistuvat työmenetelmät. Helsinki: WSOY.
 • Perkins, E. Simnet I. & Wright, L. (toim.) 2001. Evidence-based Health Promotion. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Perttilä, K.1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä. Helsinki: Stakes. Stakes tutkimuksia 103.
 • Poskiparta, M. 1997. Terveysneuvonta, oppimaan oppimista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health, 46.
 • Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki. Tammi.
 • Muu kirjallisuus sopimuksen mukaan.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5

Opettaja:Anneli Paldanius ja Airi Paloste sekä työelämän asiantuntijoita

Huomautukset: 1,5 op suoritetaan verkko-opintojakson: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusteet yhteydessä ja 1,5 op verkko-opintojakson: Terveyden ja hyvinvoinnin menetelmät ja toimintamallit yhteydessä.

 

Moniammatillinen yhteis- ja verkostotyö

STJ3040 Perhetyö ja varhainen puuttuminen, 2 op *

Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä osaa organisoida ja luoda ammatillisia verkostoja. Opiskelijan toimintaa ohjaa perhelähtöisen toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja periaatteet. Osaa työskennellä perheen tarpeista lähtien perheen kanssa kumppanina hyödyntäen perheen voimavarat ja vahvuudet.Osaa huomioida toiminnassaan perheen toiminta- ja elinympäristöt. Opiskelija hallitsee varhaisen puuttumisen kriteerit ja toimintamallin. Toimii näiden mukaisesti moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö: Perhetyö, perhelähtöinen toiminta, kumppanuus, voimaantuminen, varhainen puuttuminen, sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ja kehittämisohjelmat sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö, moniammatillinen yhteistyö.

Suoritusvaatimukset: Numerisesti arvioitava essei. Osallistuminen seminaareihin.

Kirjallisuus:

 • Friedeman, M-L. 1995. The framework of systematic organization. A conceptual approach to fami-lies and nursing. Sage Publications Inc.
 • Dunst, CJ., Trivette CM. & Deal, AG. (1999) Supporting & Strenghtening Families. Volume I: Methods, strategies and practices. Brookline Books. Cambridge.
 • Aaltonen, J. & Rinne, R. (toim.) 1999. Perhe terapiassa: vuoropuheluja vuosituhannen vaihtuessa. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.
 • Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1999. Perhe per-hehoitotyössä. Teoria, tutkimus ja käytäntö. WSOY. Porvoo.
 • Dale, N. 2000, Working with families of children with special needs. Partnership and Practice. Routledge, London and New York.
 • Goldenberg, I. & Goldengerg, H. 2000. Family T herapy An Overview. Brooks/Cole. Thomson Learning.
 • Aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius ja Airi Paloste

Huomautukset: Opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti STJ3040 tai STJ3044 opintojakson tai molemmista yhteensä 4 op.

 

STJ3044 Verkosto- ja tiimityö, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yh-dessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä sekä johtaa niitä. Osaa käyttää toiminnassaan ver-kosto- ja tiimityöhön liittyvää uutta teoreettista ja tutkimustietoa. Osaa toimia tiimityön kehittäjänä ja tiimin vetäjänä sekä osaa arvioida tiimien toiminnan onnistumista.

Sisältö: Opiskelija syventää tietouttaan verkostojen toiminnasta ja osaa toimia verkostokokouksen vetäjänä sekä arvioida verkostojen toimintaa. Verkosto, verkostoituminen, verkostotyö. Tiimityö. Tiimien kehittyminen ja johtaminen.

Suoritusvaatimukset: Numeerisesti arvioitava essee. Osallistuminen seminaareihin.

Kirjallisuus:

 • Drinka T.J.K. & Clark P.G. 2000. Health Care Teamwork. Auburn House, Westport, Connecticut · London. 
 • Hare, P.A. 2001. Groups, Teams and Social Interaction. Theories and Ap-plications. PRAEGER, New York Westport, Connecticut London.
 • Pietilä, A-M., Hakulinen,T., Koponen, E., Salminen, E-M & Sirola, K. 2002. Terveyden edistäminen - uudistuvat työmenetel-mät. Ws Bookwell Oy. Helsinki.
 • Heikkilä, J. & Heikkilä, K. 2001. Dialogi - avain innovatiivisuuteen. WS Bookwell Oy. Juva.
 • Heikkilä, K. 2002. Tiimit - avain uuden luomiseen. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 
 • Vilen, M. & Leppämäki, P. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Juva.
 • Seikkula, J. & Arnkil, T. 2005. Dialoginen verkostotyö. Tammi. Helsinki.
 • Aiheeseen liittyviä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius ja Airi Paloste

Huomautukset: Opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti STJ3040 tai STJ3044 opintojakson tai molemmista yhteensä 4 op.

 

Hyvinvointiteknologia 

STJ3051 Teknologian sovellukset ja terveydenhuolto, 3 op *

Tavoitteet: Opiskelija laajentaa terveyden edistämisen substanssiosaamista hyvinvointiteknologian osa-alueilla. Perehtyy hyvinvointiteknologian kehittämiseen ja sovelluksiin terveyden edistämisessä ja edistää hyvinvointiteknologian käyttöä työnsä kehittämisessä.

Sisältö: Tekniikan nykymahdollisuudet ja tulevaisuuden visiot sekä niiden eettiset ulottuvuudet.. Tietosuoja ja tietoturvakysymykset hyvinvointiteknologiassa. Tuotekehittely ja markkinointi.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävän tekeminen.

Kirjallisuus: Erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset  kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset. 

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä työelämän asiantuntija

Huomautukset Opiskelija suorittaa opintojaksoista STJ3051 ja STJ3052 yhteensä vähintään 3 op.

 

STJ3052 Apuvälineet ja ympäristön hallintalaitteet, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää apuvälineiden käytön merkityksen yksilön toiminnan mahdollista-jana. Opiskelija perehtyy yksilöllisten apuvälineiden ja tietotekniikan sovellutusten suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelija kykenee tarkoituksenmukaiseen ympäristön suunnitteluun.

Sisältö: Tietotekniikka ja sen sovellukset hyvinvoinnin edistämisen menetelminä Ajanmukaiset apuvälineet ja hyvinvointiteknologiset sovellukset. Fyysisten ympäristöjen rakentamisen ja suunnit-telun lähtökohdat ja vaatimukset. Yhdyskuntasuunnittelu. Ympäristönhallintalaitteet, niiden hankinta ja käytön opetus.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja oppimistehtävän teke-minen.

Kirjallisuus:

 • Erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Opettaja: Alan asiantuntija

Huomautuksia: Opiskelija suorittaa opintojaksoista STJ3051 ja STJ3052 yhteensä vähintään 3op

 

Tietosuoja ja tietoturva, 2 op

Tavoitteet: Opiskelija tietää tietosuojaa ja tietoturvaa koskevan lainsäädännön sekä yleiset toimin-taohjeet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan lainsäädäntö, asetukset ja ohjeet. Eettinen toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suoritusvaatimukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja oppimistehtävän tekeminen.

Kirjallisuus: Erikseen sovittava kirjallisuus, ajankohtaiset kotimaiset ja ulkomaiset artikkelit ja tutkimukset.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste sekä tietosuojan ja tietoturvan asiantuntija

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK