Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Terveydenhoitotyön suuntaavat ammattiopinnot
Terveydenhoitotyö

52AT01 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa valmiudet toimia äitiyshuoltotyössä eettisesti ja suunnitelmallisesti sekä ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja sisäistää äitiyshuoltotyön ennaltaehkäisevän merkityksen yksilön ja koko perheen/ yhteisön kannalta. Opiskelija harjaantuu lasta odottavan perheen terveyden edistämistyöhön. Sisältö: äitiyshuollon palvelujärjestelmä, moniammatillinen yhteistyö äitiyshuollon muiden asiantuntijoiden kanssa, lasta odottavan perheen kokonaisvaltainen tukeminen yksilöllisessä elämäntilanteessa, normaalin raskauden ja lapsivuodeajan hoito ja ohjaus, äidin ja sikiön voinnin seuranta- ja seulontamenetelmät sekä niihin liittyvä ohjaus, synnytyksen/hätäsynnytyksen hoito, raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät ja niiden ehkäisy, erityistarkkailua vaativien äitien ja perheiden terveydenhoitotyö, eettisen toiminnan periaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, ryhmätyö, laborointi, opintokäynti, yhteistoiminnallinen oppiminen

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä (toim.). Kätilötyö. 2006.
 • Armanto, Koistinen (toim.). Neuvolatyön käsikirja 2007. Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa, Stakesin suositukset.
 • Keinänen, Säävälä, Vainio. Isä neuvolassa - työvälineitä ja ajatuksia vauvaa odottavien ja hoitavien isien kanssa työskenteleville.2001.
 • Halmesmäki. Alkoholin suurkuluttajan ja narkomaanin tunnistaminen ja hoito äitiysneuvolassa ja synnytyssairaalassa.1999. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julk. 2004:11.
 • Deufel, Montonen, Parviainen. Rinnalla. Niemelä. Imetysopas. Hyvinvointia vauvalle ja äidille.2006.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5

52AT02 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjoittelee käytännön työelämässä äitiysneuvolassa / väestövastuuneuvolassa perehtyen työyhteisöön osana terveydenhuoltojärjestelmää. Sisältö: äidin ja sikiön voinnin seuranta- ja seulontamenetelmät sekä niihin liittyvän ohjauksen harjoittelu, synnytykseen/hätäsynnytyksen hoitoon osallistuminen, raskauteen ja synnytykseen liittyvien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden ehkäisyneuvonnan harjoittelu, terveydenhoitotyön menetelmien harjoittelu erityistarkkailua vaativien äitien ja perheiden tunnistamisessa, seurannassa, jatkohoitoon ohjauksessa ja hoidossa, vastasyntyneen tarkkailun, hoidon ja imetysohjauksen harjoittelu, asiakkaiden ohjaus seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa, moniammatillisen yhteistyön harjoittelu.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu, johon liittyy työkirjan käyttö.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty /hylätty. Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

 

Lapsen terveydenhoitotyö

52AT03 Lapsen terveydenhoitotyö 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää terveydenhoitotyön tavoitteet ja lasten hoitotyön terveyskäsitykset ja ymmärtää lasten hoitotyön suunnitelmallisen, perhekeskeisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveysongelmien, tartuntatautien ehkäiseminen ja varhainen toteaminen, rokotusohjelmat sekä moniammatillinen yhteistyö. Sisältö: lapsen kasvun ja kehityksen arviointi ja tukeminen, kehityksen eri osa-alueiden seuranta- ja seulontamenetelmät lastenneuvolatoiminnassa, elintapojen ja ympäristön terveydellisen merkityksen arviointi, lapsen turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskien ja häiriöiden tunnistaminen ja varhaisen puuttumisen menetelmät, terveysneuvonnan työmenetelmien kehittäminen, yhteistyö perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokotustoiminta:

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, yhteistoiminnallinen oppiminen, harjoitukset, tehtävät ja niiden esittäminen, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Koistinen, P, Ruuskanen, P, Surakka, T. (toim.): Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. 2004. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa.
 • STM 2004. Miten tukea sairaan ja vammaisen lapsen vanhempia?
 • Hilton Davis, Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2003. Terveys 2015-Kansanterveysohjelma.
 • Hasunen, K. et al. Lapsi, perhe ja ruoka. STM:n julkaisu.2004.
 • Lisäksi opettajan ilmoittama muu ajankohtainen kirjallisuus ja materiaali.

Arviointi: Tentti, taitokoe, jatkuva näyttö ja itsenäiset tehtävät. Arviointi asteikolla 0-5.

52AT04 Lapsen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjoittelee käytännön työelämässä äitiysneuvolassa / väestövastuuneuvolassa perehtyen työyhteisöön osana terveydenhuoltojärjestelmää. Sisältö: lapsen kasvun ja kehityksen eri osa-alueiden arviointi-, seuranta- ja seulontamenetelmien harjoittelu, kehityksen riskitekijöiden tunnistamisen harjoittelu ja varhaisen puuttumisen menetelmien harjoittelu, imetysohjauksen harjoittelu, moniammatillisen yhteistyön harjoittelu, terveysneuvonnan työmenetelmien harjoittelu, rokotustoimintaa liittyvien taitojen harjoittelu.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu ja työkirjan käyttö

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty /hylätty. Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

 

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö

52AT05 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitse kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyön teoreettiset perusteet ja tietää kouluikäisen ja nuoren palvelu? ja tukijärjestelmät ja osaa toimia moniammatillisesti. Opiskelijan pystyy toimimaan kouluterveydenhoitajan työprosessin mukaisesti ja osaa hyödyntää lapsen ja perheen terveysneuvontaprosessia peruskoulussa sekä nuoren ja perheen terveysneuvontaprosessia toisella asteella sekä korkeakoulussa. Hänen toimintansa perustuu terveydenhoitotyön monitieteellisiin teoreettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen pien- ja suurryhmissä sekä itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Eriksson, E. & Arnkil, T-E. ( 2005) Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Stakes oppiaita 60
 • Terho, P. & Ala-Laurila, E-L. & Laakso, J. & Krogius, H. & Pietikäinen, M. toim. (2002) Kouluterveydenhuolto. Kouluterveydenhuolto 2002. Duodecim.
 • Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Stakes oppaita 51. Kouluterveydenhuollon laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:8.
 • Opiskeluterveydenhuollon opas. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2006:12.
 • Koistinen, P. & Ruuskanen, S. & Surakka, T. toim. (2004). Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi.
 • Räsänen, E. & Moilanen, I. & Tamminen, T. & Almqvist, F. toim. Lasten ? ja nuorisopsykiatria. 2 painos. Duodecim.
 • Stakes kouluterveyskysely 2006.
 • Saarempää-Heikkilä, O. (2007) Miksi lapseni ei nuku. Unihäiriöt ja unen puute vauvasta murkkuun. Minerva. Teemaan liittyvät tutkimukset ja artikkelit.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

52AT06 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjoittelee käytännön työelämässä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa perehtyen työyhteisöön osana terveydenhuoltojärjestelmää.

Sisältö: kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen eri osa-alueiden arviointi-, seuranta- ja seulontamenetelmien harjoittelu, kehityksen riskitekijöiden tunnistamisen harjoittelu ja varhaisen puuttumisen menetelmien harjoittelu, moniammatillisen yhteistyön harjoittelu, terveysneuvonnan työmenetelmien harjoittelu (mm. mielenterveys, painon hallinta, päihteet, seksuaaliterveys, syrjäytyminen), asiantuntijuuden harjoittelu mm. terveystietoon ja oppilashuoltoon liittyvissä asioissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu ja työkirjan käyttö

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali.

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty /hylätty. Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

 

 

Työikäisen terveydenhoitotyö

52AT07 Työikäisen terveydenhoitotyö, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee työikäisen terveydenhoitotyön suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveysongelmien ehkäiseminen ja varhainen toteaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Opiskelija tunnistaa työterveyshuollon keskeiset painopistealueet ja tehtävät. Opiskelija perehtyy lakisääteiseen työterveyshuollon toimintaan sekä työterveyshuoltolähtöiseen sairaanhoitoon ja päihdetyöhön ja hoitoonohjaukseen sekä ympäristön terveyden edistämiseen.

Sisältö: työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädäntö,työterveyshuollon korvausjärjestelmän periaatteet, hyvä työterveyshuoltokäytäntö, työympäristön fyysiset, ja psykososiaaliset terveysriskit, kuormitustekijät ja niiden merkitys työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille, työpaikkaselvitykset, työhyvinvoinnin edistämisen menetelmät, ympäristöterveydenhuolto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitukset, yhteistoiminnallinen oppiminen, tehtävät ja niiden esitykset, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Antti-Poika, M., Martimo, K-P., Husman,K. (toim.), Työterveyshuolto 2003. Duodecim. Sosiaali- ja terveysministeriö: Työterveyslaitos 1997, Terveystarkastukset työterveyshuollossa,
 • Märkjärvi Leila, 1995. Työterveyshoitajat päihdeverkoston kehittäjinä.
 • Luhtanen R. (toim.) 1993. Työterveyshuolto lakikokoelma. Kanerva, Pasanen, Riekkinen, Tuhkanen. 1998. Hyvä työterveyshoitajan työ.
 • Varis, K.. Kuormittuminen voimavaraksi. Työterveyslaitos 2001;
 • Tehy 2/2001, Hoitohenkilöstön sairauspoissaolot ja työssä jaksaminen;
 • STM, Työterveyslaitos, 10-vuotta TYKY-toimintaa. Työkykyä ylläpitävä toiminta uudistuu. Työterveyslaitos katsauksia 139, 1999:2. Ammattitaudit;
 • Työterveyslaitos 2003. ASA 2001 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineilla ja menetelmille altistuneiksi ilmoitetut Suomessa.
 • Räsänen, K. (toim). Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2000. Työterveyslaitos 2002. Terveys 2015-Kansanterveysohjelma.
 • Perttilä K. 1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä, Santti.R, & al. 1997. Muuttuva ympäristö ja terveys.
 • Tapaninen A, Kauppinen T., 2002. Ympäristö ja hyvinvointi. Stakes.
 • Mussala, Rauhamaa, Jaakkola (toim.) Ympäristöterveyden käsikirja 1993. Duodecim.

Arviointi: Tentti, taitokoe, jatkuva näyttö ja itsenäiset tehtävät. Arviointi asteikolla 0-5.

52AT08 Työikäisen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjoittelee käytännön työelämässä työterveydenhuollon toimipisteissä perehtyen työyhteisöön osana terveydenhuoltojärjestelmää. Sisältö: hyvän työterveyskäytännön mukaisen toiminnan harjoittelu, moniammatillisen yhteistyön, tiimityön ja verkostotyön harjoittelu, työyhtisön riskitekijöiden tunnistamisen, varhaisen puuttumisen ja työyhteisöjen hyvinvointia edistävien menetelmien harjoittelu, terveysneuvonnan työmenetelmien kehittäminen ja harjoittelu, työpaikkaselvitysten tekemisen harjoittelu, asiantuntijuuden harjoittelu

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu, työkirjan käyttö

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

 

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty /hylätty. Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.
Ikääntyneen/ vanhuksen terveydenhoitotyö

52AT09 Ikääntyneen terveydenhoitotyö, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan avoterveydenhoidon ja avosairaanhoidon asiakkaan laadukkaan kokonaishoidon yhteistyössä omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa asiakkaan kotona. Hän osaa arvioida ikääntymisen vaikutuksia lääkehoitojen toteutumiseen sekä iäkkäiden lääkehoitojen ongelma-alueita.

Sisältö: ikääntyneiden/vanhusten terveydenhoitotyön erilaisia toimintamuotoja ja menetelmiä, terveysteknologian hyödyntäminen selviytymisen tukemisessa, vanhusten neuvola- ja terveystarkastustoiminta, ennakoivat kotikäynnit, terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista tukeva toiminta, moniammatillinen yhteistyö ikääntyneen/vanhuksen tarvitseman sairaan- ja terveydenhoitotyön toteuttamiseksi esim. kodeissa toteutettavat palvelut, apuvälineiden tarve.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitukset, yhteistoiminnallinen oppiminen, tehtävät ja niiden esittäminen, itsenäinen opiskelu.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lappalainen T. & Turpeinen A. 1998. Auttamistyö kotona. Helsinki Kirjayhtymä.
 • Backman K. 2001. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
 • Tenkanen R. Kotihoidon yhteistyömuotojen kehittäminen ja sen merkitys vanhusten elämänlaadun näkökulmasta. Väitöskirja. Lapin yliopisto.
 • Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito. Gummerus: Jyväskylä.
 • Terveys 2015-Kansanterveysohjelma.
 • Muu kurssiin liittyvää kirjallisuusja materiaali (esim. http://tampere.terve.com/palvelut/kotihoito/ esimerkkinä kotihoidon toteuttamisesta).
 • Hervonen, A. & Lääperi P.2001. Muisti pettää - jättääkö järki. Helsinki: Tammi.
 • Hoitotyön vuosikirja 2000. Vanhusten hoitotyö.
 • Järvi P. 2003. Samalla polulla dementoituvan läheiseni kanssa tueksi omaishoitajan arkeen;
 • Laukkanen P. 1998. Iäkkäiden henkilöiden selviytyminen päivittäisistä toiminnoista;
 • Lehti, Silja. 2000.Turvallisesti kotona. Helsinki
 • Kuntoutuksen edistämisyhdistys 2000;
 • Sosiaali- ja terveysministeriön opas, ISBN 952-00-0970-1, Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus, 2001;
 • Suominen K, Vuorinen, M. 1999. Kotihoidon arki ja etiikka.

Arviointi: Tentti, taitokoe, jatkuva näyttö ja itsenäiset tehtävät. Arviointi asteikolla 0-5.

52AT10 Ikääntyneen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija harjoittelee käytännön työelämässä kotisairaanhoidossa / kotihoidossa perehtyen työyhteisöön osana terveydenhuoltojärjestelmää. Sisältö: moniammatillisen yhteistyön harjoittelu, terveysneuvonnan työmenetelmien harjoittelu ikääntyvien näkökulmasta (mm. mielenterveys, painon hallinta, päihteet, seksuaaliterveys, syrjäytyminen), ikääntyvien terveydenhoitotyön asiantuntijuuden harjoittelu, ikääntyvien lääkehoidon erityiskysymyksiin perehtyminen, kuntoutus ja apuvälineteknologia ikääntyvien selviytymisen tukena

Opintojakson oppimismenetelmät: Työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu ja työkirjan käyttö

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Työyhteisössä käytössä oleva ajankohtainen kirjallisuus ja muu materiaali

Arviointi: Jatkuva arviointi hyväksytty /hylätty. Arviointi työkirjaan: opiskelijan itsearviointi sekä ohjaajan ja harjoittelusta vastaavan opettajan antama palaute.

Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja kehittäminen

52AT11 Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija omaksuu terveydenhoitotyötä kehittävän työotteen, sisäistää ja syventää asiantuntijuuttaan terveydenhuollossa ja tuntee vastuun itsensä ja ammattitaitonsa kehittämisestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän hallitsee moniammatillisen työryhmä- ja tiimityöskentelyn, niiden johtamisen ja koordinoinnin sekä osaa tehdä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa. Hän osaa soveltaa laadunhallinnan ja terveystaloustieteen menetelmiä terveydenhoitotyössä, osaa toimia hyvän ja toimivan työyhteisön kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, tuntee työnohjauksen merkityksen oman ammatillisen kasvunsa tukemisessa ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä, osaa arvioida kriittisesti työtään ja aktiivisesti seurata sen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja tiedostaa taloudellisen vastuunsa ja ottaa kustannustekijät huomioon omassa toiminnassaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitukset, yhteistoiminnallinen oppiminen, tehtävät ja niiden esittäminen, itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Laaksonen, Hannele, 2005. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Helsinki: Edita ;
 • Outinen, M. 1999. Seitsemän laatupolkua; Lauri ym. 1998. Hoidollinen päätöksenteko;
 • Paunonen & Ilmonen 2001. Työnohjaus;
 • Helin, K. 2002. Yhdessä menestymisen taito. Kirjallisuus:
 • Himanen, P. 2004. Välittävä, kannustava ja luova Suomi. Eduskunnan kanslian julkaisu 4/2004.
 • Simnett, I. 1997. Managing health promotion, developing healthy organizations and communities. Willey.
 • Uusitalo, M., Perttilä, K., Poikajärvi, K. & Rimpelä, M. 2003. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen. Esitutkimusraportti Stakes Aiheita 21/2003.
 • Kauppinen, T. & Tähtinen, V. 2003. Ihmiseen kohdistuvien vaikutusten arviointikäsikirja. Stakes Aiheita 308.
 • Kinnunen, P., Kostamo-Pääkkö, K. (toim.) 2003. Alueelliset hyvinvointistrategiat. Oulun kaupungin painatuskeskus.
 • Muu terveydenhoitoyön ajankohtainen kirjallisuus ja tutkimukset ilmoitetaan erikseen.

Arviointi: Tentti, jatkuva näyttö ja itsenäiset tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

52AT12 Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee terveydenhoitajan työn haasteet ja on vastuullinen terveydenhoitajan työn ja ammatin kehittämisessä. Opiskelija laatii terveydenhoitajatyöhön liittyvän 5 opintopisteen kehittämistehtävän, johon luetaan hyväksi sairaanhoitajaopinnoissa suoritetusta opinnäytetyöstä 10 opintopistettä. Sisältö: projekti-, tutkimus- ja kehittämistyöosaamisen soveltaminen terveydenhoitotyössä, oman persoonallisuuden ja ammattitaidon kehittäminen sekä oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, oman ammatin kehittäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Seminaarityöskentely, aktiivinen osallistuminen luennoille, yhteistoiminnallinen oppiminen, itsenäinen työskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita;
 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo 2003. Viestintätaito. Pihlaja, Juhani, 2001. Tutkielmaa tekemään. Soceda.
 • Karjalainen, Sakari, 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Gaudeamus.
 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeet 2004.

Arviointi: Jatkuva näyttö, kehittämistehtävän arviointi asteikolla 0-5

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK