Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Ammattiopinnot
Ammatillisen toiminnan perusteet                  

44A001 Ammatillisen toiminnan sosiaalihuollolliset ja eettiset perusteet, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija selvittää, mitä sosiaalinen ja sosiaalihuolto ovat käsitteinä ja sisältöinä sekä mikä on sosiaalihuollon merkitys yhteiskunnassa. Opiskelija luo perusjäsennyksen sosiaalialan ammatillisen toiminnan tarkasteluun. Opiskelija sisäistää ammatin eettisiä periaatteita ja menettelytapoja.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmät, sosiaalilainsäädäntö, sosiaaliturva, sosiaalihuollon ja sosiaalialan peruskäsitteet, sosiaalihuollon tavoitteet, tehtävät ja yhteiskunnalliset funktiot, sosiaalialan ammatillisen toiminnan perusjäsentely, sosiaalialan etiikka ja eettiset periaatteet, työntekijän vastuu ja arvot, ammatillinen ja persoonallinen kasvu.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, tehtävä, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lehto, Juhani ym. 2001. Sosiaali- ja terveydenhuolto. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Poikela, Ritva 2000. Palvelusuunnitelma eri ammattilaisten yhteistyön välineenä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä.
 • Sankari, Anne & Jyrkämä, Jyrki 2001. Lapsuudesta vanhuuteen. Vastapaino, Tampere.
 • Pohjola, Anneli (toim.) 2003. Eettisesti kestävä sosiaalitutkimus. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
 • Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -käsikirja (http://www.stakes.fi/sva/sivukartta.htm).
 • Aho, Päivi 1999. Haasteet ja asiantuntijuus sosiaalialan työssä. WSOY, Helsinki.
 • Kauhanen, Jussi (toim.) 1998. Kansanterveystiede. WSOY, Helsinki.
 • Kemppainen, Erkki 2001. Huollettavasta asiakkaaksi: sosiaalihuollon oikeudet. Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki.
 • Laitinen, Merja & Hurtig, Johanna (toim.) 2002. Pahan kosketus. Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä. Jyväskylä, PS-kustannus.
 • Kettunen, Terttu ym. 2001. Monimuotoinen sosiaaliturva. WSOY, Porvoo.
 • Lindqvist, Martti 1992. Auttajan varjo. Otava, Keuruu.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Opettaja päättää opetusjakson alkaessa toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

44A002 Sosiaalityö, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää sosiaalityötieteen olemuksen ja merkityksen sosiaalialan kokoavana teoreettisena viitekehyksenä ja sosionomin ammatillisen identifioitumisen tiedollisena perustana. Opiskelija jäsentää sosiaalityön prosessina, jossa työntekijä ja asiakas yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat työskentelyn tavoitteita, toimenpiteitä ja menetelmiä. Opiskelija tunnistaa sosiaalityön keskeiset yksilö- ja yhteisötason menetelmät. Opiskelija sisäistää arvojen ja etiikan merkityksen sosiaalityössä yleensä ja erityisesti silloin, kun työssä on välttämätöntä käyttää tuen lisäksi asiakkaan oikeuksia rajoittavaa kontrollia. Opiskelija tunnistaa eri toimintaympäristöissä toteutettavan sosiaalityön yhtäläisiä ja erityisiä piirteitä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, tehtävä, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Suoritettava kirjallisuus:

 • Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Jyväskylä.
 • Raunio, Kyösti 2004. Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus, Helsinki.

Oheiskirjallisuus:

 • Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, Tampere.
 • Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.) 2003. Sosiaalisen vaihtuvat vastuut. Sivut 103 - 275. PS -kustannus, Juva.
 • Payne, Malcom 1997. Modern Social Work Theory. Macmillan, London.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

44A003 Sosiaalipedagogiikka, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää sosiaalipedagogiikan lähestymistavan osana sosiaalialan teoreettista ja ja ammatillista perustaa. Opiskelija ymmärtää sosiaalipedagogista ajattelua ja sen teoriataustoja. Opiskelija tutustuu sosiaalipedagogiikan käytäntöihin ja sovellutuksiin. Opiskelija perehtyy sosiokulttuurisen työn käsitteeseen ja työskentelyotteeseen sekä innostuu kokeilemaan sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen työn muotoja käytännössä.

Sisältö: Sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perinteitä. Sosiaalipedagogiikan arvo- ja teoriatausta. Sosiaalipedagogiikan käytännöt. Moderni sosiaalipedagogiikka. Sosiokulttuurinen työ.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, tehtävä, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Suoritettava kirjallisuus:

 • Hämäläinen, Juha & Kurki, Leena 1997. Sosiaalipedagogiikka. WSOY, Porvoo.
 • Freire, Paolo (1970/1972) 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Vastapaino, Tampere.
 • Kurki, Leena 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Muutoksen pedagogiikka. Vastapaino, Tampere.

Oheiskirjallisuus:

 • Lehtonen, Timo (toim.) 1997. Elämän seikkailu. Näkökulmia elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen kysymyksiin. Atena, Jyväskylä.
 • Eskola, Antti & Kurki, Leena (toim.) 2001. Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena.
 • Hannula, Aino 2000. Tiedostaminen ja muutos Paolo Freieren ajattelussa. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

44A004 Taide sosiaalialan työssä, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa taiteen merkityksen ihmisen kulttuurisessa kehityksessä ja vahvistaa henkilökohtaista suhdettaan taiteeseen ja taiteen harrastamiseen. Tämä on lähtökohtana sille sosiokulttuuriselle ajattelutavalle, jonka mukaan ihmisen sosiaaliseen osallisuuteen liittyy olennaisesti myös oikeus kulttuuriin ja taiteeseen. Opiskelija tutkii sosiaalisen todellisuuden ilmiöitä käsittelemällä niitä taiteen ja fiktion keinoin.

Sisältö: Taiteen merkitykset ja mahdollisuudet sosiaalialalla. Elämän tarinallisuus ja taiteen kokemuksellisuus. Inhimillisten ja sosiaalisten teemojen tutkiminen taiteen muotojen ja työtapojen avulla (draama ja siihen liittyen musiikki, tanssi, liike, kuva, sanataide). Tehtyjen töiden jakaminen yhteisesti sovitulla tavalla.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kokemuksellinen ja tiedollinen virittäminen. Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely valittua teemaa työstäen taiteen muotoja ja työtapoja soveltamalla. Prosessin, tuotosten ja kokemusten jakaminen ryhmässä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Oheiskirjallisuus:

 • Krappala, Mari & Pääjoki, Tarja 2003. Taide ja toiseus. Syrjästä yhteisöön. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki.
 • Sava, Inkeri & Vesanen-Laukkanen Virpi. (toim) 2004. Taiteeksi tarinoitu oma elämä. PS -kustannus, Juva.
 • Heikkinen, Hannu 2005. Draamakasvatus - opetusta, taidetta, tutkimista. Minerva Kustannus Oy, Jyväskylä.
 • Bardy, Marjatta 1998. Taide tiedon lähteenä. Atena, Jyväskylä.
 • Artikkelikokoelma yhteisötaiteesta (jaetaan jakson aikana).

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

44A005 Sosiaalialan asiakastyö ja erilaisuuden kohtaaminen, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy sosiaalialan asiakastyön ydinalueisiin ja omaksuu asiakastyön perusvalmiuksia. Opiskelija perehtyy normaaliuteen/poikkeavuuteen/erilaisuuteen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Sisältö: Hoito- ja huolenpito asiakastyössä: ihmisen arki, elämäntapa ja elämänhallinta; ammatillisuus asiakastyössä: ammatillisen asiakastyön prosessi, ongelmanratkaisu, ammatillinen vuorovaikutus; erilaisuuden ja poikkeavuuden yksilöllinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys; normaalius - erilaisuus - poikkeavuus.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitteet, tehtävät ja tentti, asiantuntijavierailut.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Särkelä, Antti 2001. Välittäminen ammattina. Vastapaino, Tampere.
 • Vilen, Marika & Leppämäki, Päivi & Ekström, Leena 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Soveltuvin osin. WSOY, Helsinki.

Oheismateriaali;

 • Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) 2000. Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Vastapaino, Tampere.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.) 2003. Erilaisuus. Vastapaino, Tampere.
 • Shera, Wes & Wells, Lilian M. 1999. Empowerment Practice in Social Work. Toronto: Canadian Scholars Press.
 • Ladonlahti, T. ym. (toim.) 1998. Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Atena, Jyväskylä.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Opettaja päättää opintojakson aloitusvaiheessa toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

44A017 Terveyden edistäminen, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvua ja kehitystä eri ikävaiheissa sekä ravinnon merkitystä sitä edistävänä tekijänä. Opiskelija tuntee yleisimmät terveysongelmat ja niiden ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa tiedollista ja taidollista osaamistaan asiakastyössä.

Sisältö: Fyysinen kehitys eri ikävaiheissa, eri-ikäisten terveys ja yleisimmät terveysongelmat, ravitsemus eri ikävaiheissa, erityisruokavaliot, hoitotyön perusteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Internetlähteet mm. potilasjärjestöt ja tietokannat, opintojaksoon liittyvä kirjallisuus, ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

Organisaation toiminta ja johtaminen                  

44A034 Työyhteisön rakenne ja toiminta, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää työyhteisön toiminnan ja sen dynamiikan merkityksen. Opiskelija hankkii valmiuksia työskennellä vastuullisesti työyhteisön jäsenenä. Opiskelija tiedostaa työsuojelun ja työkyvyn ylläpitämisen merkityksen osana ammattitaitoa sekä osana koko työyhteisön hyvinvointia. Opiskelija ymmärtää työnohjauksen merkityksen ammattitaidon ylläpitäjänä ja työssä jaksamisessa. Opiskelija saa valmiuksia erilaisten asiakas- ja työryhmien ohjaukseen.

Sisältö: Työyhteisön rakenne ja dynamiikka, työn organisointityypit, työnohjaus, oman työn ja ammattialan kehittäminen, työsuojelun perusteet: työsuojelulainsäädäntö, työterveyshuolto/työkyvyn ylläpitäminen, ryhmänohjaus.

Opintojakson oppimismenetelmät:  Kontaktiopetus, tehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Paunonen-Ilmonen, Marita 2001. Työnohjaus toiminnan laadunvarmistajana. WSOY, Helsinki.
 • Sihvonen, Arja 1996. Miten ehkäisen työuupumuksen? SMS-julkaisut, Helsinki.
 • Juuti, Pauli & Vuorela, Antti 2002. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. PS- kustannus, Jyväskylä.
 • Heiske, Pirkko 2001. Hyvinvointia työyhteisöön. Gummerus, Jyväskylä.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

44A020 Esimiestyö ja organisaation toimintaa säätelevät normit, 7 op

Opiskelija ymmärtää organisaation tavoitteellisen toiminnan merkityksen ja strategiaprosessin perusteet. Opiskelija saa valmiuksia toimia työyhteisön/organisaation jäsenenä, johtajana, ohjaajana ja kehittäjänä. Opiskelija tuntee keskeisimmän organisaatioiden toimintaa ohjaavan normiston ja hallinnolliset toimintaperiaatteet.

Sisältö: organisaation tavoitteellinen toiminta ja strategiaprosessi, johtamisen perusteet: johtamisnäkemykset ja mallit sekä johtajuuden perustehtävät, organisaation/työyhteisön kehittäminen, sosiaalialan toimintaympäristöä määrittävät normit (kuntalaki, hallintolaki, virka- ja työehtosopimuskäytännöt), taloushallinnon osaaminen.

 

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, tehtävät, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru 2004. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita, Helsinki.
 • Juuti, Pauli (toim.) 2006. Johtaminen eilen, tänään, huomenna.
 • Lumijärvi, Ismo & Jyhläsaari, Jussi 1999. Laatujohtaminen ja julkinen sektori. Gaudeamus, Helsinki.
 • Lönnqvist, Jouko 2002. Johtajan ja johtamisen psykologiasta kohti parempaa ihmisten johtamista. Edita, Helsinki.
 • Määttä, Seppo & Ojanen, Timo 1999. Tasapainoisen onnistumisen haaste. Johtaminen julkisella sektorilla ja Balance Scorecard. Edita, Helsinki.
 • Salminen, Ari 2004. Julkisen toiminnan johtaminen; hallintotieteen perusteet. Edita, Helsinki.
 • Muu opintojaksolla jaettava materiaali.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

44A010 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan yleiset perusperiaatteet, ymmärtää yritystoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä taloudellisen, kustannustietoisen, asiakaslähtöisen ja laadukkaan toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjattu työskentely, oppimiskeskustelut.

Kirjallisuus ja muu materiaali: McKinsey & Company 2000. Ideasta kasvuyritykseksi - Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. WSOY, Helsinki. Lampikoski, Kari & Lampikoski, Tommi 2004. Kehitä ideasi innovaatioksi. WSOY, Porvoo, Helsinki. Karvonen Anja & Uusitalo Susanna 1999. Minäkö hoiva-alan yrittäjäksi. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Hyvetek-projekti, Kokkola.  Rissanen Sari & Sinkkonen Sirkka 2004. Hoivayrittäjyys. PS-kustannus, Jyväskylä.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

Muutos ja palveluiden kehittäminen                  

44A018 Hyvinvointiyhteiskunnan muutos ja työn tulevaisuus, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutkii hyvinvointiyhteiskunnan taloudellista, poliittista, kulttuurista ja sosiaalista murrosta sekä sosiaalialan toimintaympäristön kansallista ja kansainvälistä muutosta. Opiskelija syventää näkemystään hyvinvointiyhteiskunnan sekä koulutus- ja työmarkkinoiden välisistä kehitysristiriidoista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento-opetus sekä mahdolliset vierailivat luennoitsijat ja relevantit seminaarit.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Heiskala, Risto & Luhtakallio, Eeva (toim.) 2006. Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? Gaudeamus, Helsinki.
 • Rantala, Kati & Sulkunen, Pekka (toim.) 2006. Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. Gaudeamus, Helsinki.
 • Koistinen, P. & Sengenberger, W. 2002. Labour Flexibility. Tampere University Press.
 • Kauppinen, Ilkka (toim.) 2004. Moraalitalous. Vastapaino, Tampere.
 • Melin, Harri & Nikula, Jouko (toim.) 2003. Yhteiskunnallinen muutos. Vastapaino, Tampere.
 • Pfau-Effinger, B. & Geissler, B. (eds.) 2005. Care and social integration in European societies.
 • Väyrynen, Raimo 2001. Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet. Gaudeamus, Helsinki.
 • Kangas, O. & Palme, J. (eds.) 2005. Social Policy and Economic Development in the Nordic Countries. Basingstoke Palgrave Macmillan.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

44A019 Palvelujen kehittäminen, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa sosiaalipalveluiden kehittämistarpeet ja omaksuu valmiuksia ja menetelmiä kehittää palveluja. Opiskelija saa välineitä palvelujen arviointiin ja laatutyöhön.

Sisältö: Palvelujärjestelmään kohdistuvat muutospaineet ja kehittämistarpeet, arvioinnin ja laatutyön perusteet, palveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat ja palveluohjaus asiakastyön ja palvelujärjestelmän kehittämisen välineenä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, ryhmätehtävät, verkkotyöskentely sekä mahdolliset vierailivat luennoitsijat ja seminaarit.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle. Valtakunnallinen suositus. 1999.
 • Holma, Tupu (toim.) 2001. Kirkasta ja uudista laadunhallintaa - kehitä laatutalo. Suomen Kuntaliitto.
 • Rousu, Sirkka & Anttila, Markus (toim.) 2004. Haravalla kootut. Lastensuojelun keskusliitto, Suomen kuntaliitto.
 • Metsämuuronen, Jari 2000. Maailma muuttuu - miten muuttuu sosiaali- ja terveysala?
 • STM, OPH, Stakes, Suomen Kuntaliitto.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

Tutkimustoiminnan perusteet ja tiedonhaku                  

44A015 Tutkimustoiminnan perusteet, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee tiedonhankintaan ja tutkimustoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet tutkimuseettiset toimintaperiaatteet huomioiden sekä tietää, miten tutkimustoimintaa tehdään yleisesti, ammattikorkeakouluissa ja omalla alalla. Opiskelija oppii erottamaan ns. arkitiedon ja tieteellisen tiedon soveltamismahdollisuudet ja -tilanteet. Opiskelija perehtyy tieteelliset kriteerit täyttävän tutkielman tekemisen perusteisiin sekä oppii hyödyntämään erilaisten raporttien, selvitysten yms. tekemiseen tarvittavan tiedon hankinta- ja analysointimenetelmiä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alasuutari, Pertti 2001. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY, Helsinki.
 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä.
 • Paananen, Seppo & Juntto, Anneli & Sauli, Hannele (toim.) 1998. Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Vastapaino, Tampere. 
 • Vilkka, Hanna & Airaksinen, Tiina 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Tammi, Helsinki.
 • Kuula, Arja 1999. Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Vastapaino, Tampere.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

44A016 Tiedonhaku, 2 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa tiedonhankintataitojen merkityksen ammatillisten tietojen ja taitojen kehittämisessä sekä niiden ylläpitämisessä oman ammattialan vaatimalla tavalla. Opiskelija oppii erottamaan ns. arkitiedon ja tieteellisen tiedon soveltamismahdollisuudet ja -tilanteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tehtävät, itseopiskelu.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Alakohtainen kirjallisuus, virallistietoon perustuvat Internet-lähteet.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty Muuta:  Opintojakso jakaantuu 1. ja 3. opiskeluvuodelle.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK