Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Ammattiopinnot
Ikääntyneen hyvinvoinnin moniammatillinen arviointi, edistäminen ja tukeminen I, 34 op opintokokonaisuus

54A001 Ikääntymisen yhteiskunnalliset ja yksilölliset kysymykset, arvot ja etiikka, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy ikäpolitiikkaan, sosiaali- ja terveysalan arvoihin ja ammattieettisiin periaatteisiin ja oppii toimimaan niiden mukaisesti. Opiskelija tiedostaa myönteisen vanhuskäsityksen merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija oppii reflektoimaan omaa suhdettaan ikääntymiseen ja ikääntyviin. Opiskelija oppii tarkastelemaan ikääntymistä yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Sisältö: Yksilöllinen ja yhteiskunnallinen vanheneminen, ikäpoliittinen näkökulma. Arvot ja etiikka vanhustyössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Juujärvi & Myyry & Paaso 2009. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa.
 • Bond, John & et al. 2007. Ageing in Society.
 • Virnes (toim.) 2009. Ikäpolitiikka kunnissa: strategia johtamisen tukena.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A002 Gerontologian perusteet ja ammatillinen vuorovaikutus, 6 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija omaksuu gerontologian monitieteisenä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja hyödyntävänä tieteenalana. Opiskelija perehtyy monipuolisesti tietoon vanhuudesta ja vanhenemisesta. Opiskelija oppii, mitä käsite toimintakyky pitää sisällään ja oppii monialaisen lähestymistavan ikääntyneen toimintakykyyn. Opiskelija omaksuu ammatillisen vuorovaikutuksen perusvalmiuksia. Hän oppii luomaan ikääntyvään ja hänen läheisiinsä tavoitteellisen, ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevan vuorovaikutussuhteen.

Sisältö: Gerontologian perusteet, Monialainen lähestyminen ikääntyneen toimintakykyyn, ammatillisen vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaaseen

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus, ohjattu harjoittelu (2 op)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Heikkinen, Eino & Rantanen, Taina 2008. Gerontologia
 • Kankare, Harri & Lintula, Hanna (toim.) 2005. Vanhuksen äänen kuuleminen
 • Koskinen, Simo (toim.) 1998. Vanhustyö
 • STAKES 2005. ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
 • Suomi, Asta & Hakonen, Sinikka 2008. Kuluerästä voimavaraksi; Muut ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A003 Toimintakyvyn fyysiset edellytykset ja niiden arviointi, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii muodostamaan kokonaiskuvan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistöstä ja peruslähtökohdista kehon toiminnan ymmärtämiseksi. Opiskelija ymmärtää toimintakyvyn fyysisten edellytysten merkityksen ikääntyneen päivittäisistä toiminnoista selviytymisestä. Opiskelija oppii arvioimaan ikääntymisen aiheuttamia muutoksia kehon rakenteissa ja toiminnoissa sekä päivittäistoiminnoissa selviytymisessä.

Sisältö: Toiminnallinen anatomia, perusliikkuminen ja biomekaniikan perusteita, fyysisen toimintakyvyn edellytysten arviointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitus, seminaarit

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Era, Pertti 1997 Ikääntyminen ja liikunta s. 1 - 76
 • Kallanranta, Tapani & Rissanen Paavo 2001. Kuntoutus.
 • Nienstedt, Walter ym. 2004. Ihmisen fysiologia ja anatomia.
 • STAKES 2005. ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.
 • Tilvis, Reijo ym. 2001. Geriatria. s. 5 - 45 ja s. 281 - 397.
 • Luentomateriaali, lehtiartikkelit.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A004 Toimintakyvyn psyykkiset edellytykset ja niiden arviointi, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää ihmisen toiminnan psyykkisiä edellytyksiä ja psyykkisten voimavarojen merkityksen osana elämänlaatua. Opiskelija perehtyy psykologian ihmiskäsityksiin ja työstää vanhuskäsitystään. Opiskelija ymmärtää psyykkisen kehityksen ja persoonallisuuden kasvun merkityksen vanhuudessa. Opiskelija hahmottaa vanhuutta ja psyykkistä vanhenemista osana elämänkaaren kokonaisuutta.

Sisältö: Psyykkiset perusprosessit: kognitiiviset toiminnot, tunne-elämä ja henkiset tarpeet, ihmissuhteet ja sosiaalisuus psyykkisenä voimavarana, erilaiset persoonallisuuskäsitykset, elämänkaariajattelu

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitus, seminaarit

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Dunderfelt, Tony 1997. Elämänkaaripsykologia.
 • Feldt, Taru (toim.) 2009. Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet.
 • Raitanen, Tarjaliisa ym. 2004. Geropsykologia.
 • Luentomateriaalit, artikkelit.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A005 Toimintakyvyn sosiaaliset edellytykset ja niiden arviointi, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tunnistaa ikääntymisen tuomat muutokset sosiaalisissa suhteissa yhteisö- ja yksilötasolla. Opiskelija oppii arvioimaan, miten sosiaaliset verkostot muuttuvat vanhetessa ja miten muutokset vaikuttavat ikääntyneen toimintakykyyn.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitus, seminaarit

Sisältö: Elämänkulku, yksilön muuttuvat roolit, perhesuhteet, lähi- ja tukiverkosto, osallisuus yhteisöissä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Marin, Marjatta & Hakonen, Sinikka (toim.) 2003. Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A006 Hoitotyön auttamismenetelmät, 7 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija on selvillä ihmisen inhimillisistä tarpeista, ymmärtää niiden merkityksen elämänkulun eri vaiheissa. Hän pystyy havaitsemaan ja erittelemään niitä työssään. Opiskelija hallitsee hoitotyön auttamismenetelmien ja ammatillisen vuorovaikutuksen perustaidot. Opiskelija tuntee auttamismenetelmien anatomiset ja fysiologiset perusteet sekä ymmärtää niiden merkityksen ikääntyneen toimintakyvyn kannalta. Hän kykenee asiakaslähtöiseen ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen ja osaa toimia eettisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osaa hyödyntää tietojaan ikääntyneen päivittäisten toimintojen tukemisessa ja ohjaamisessa. 

Sisältö: Hoitotyön anatomisfysiologiset perusteet, mikrobiologia. Hoitotyön auttamismenetelmät. Ammatillinen vuorovaikutus ja ikääntyneen ohjaaminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, verkko-opetus laboraatio-opetus (3 op)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Anttila, Kyllikki & Kaila-Mattila, Tuulikki & Kan, Suvi & Puska, Eeva-Liisa & Vihunen, Riitta 2007. Hoitamalla hyvää oloa
 • Iivanainen, Ansa & Syväoja, Pirjo 2008. Hoida ja kirjaa.
 • Iivanainen, Ansa & Jauhiainen, Mari & Pikkarainen, Pirjo 2004. Hoitamisen taito.
 • Leppäluoto, Juhani & Kettunen, Raimo & Rintamäki, Hannu & Vakkuri, Olli 2008. Anatomia ja fysiologia.
 • Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit ja tutkimukset, muu kurssilla osoitettu materiaali.

Arviointi: Näyttökoe, harjoittelu: hyväksytty/hylätty. Jatkuva näyttö, numeerinen arviointi 1 - 5.

54A007 Ikääntymiseen liittyvät elämänmuutokset ja elämänhallinta I, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii tunnistamaan ikääntyneiden elämänmuutoksia ja niistä aiheutuvia tukitarpeita. Opiskelija perehtyy ikääntyvien mielenterveyden kysymyksiin. Opiskelija perehtyy ikääntyneiden elämänlaatuun sekä elämänhallintaa tukeviin työmenetelmiin: gerontologinen sosiaalityö, läheisneuvonpito, verkostotyö, elämäntarinat ja muistelutyö.

Sisältö: Kokonaisvaltainen elämänlaadun tukeminen, sosiaalinen pääoma ja yhteisöt, elämänmuutokset, elämänlaatu, mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus, ohjattu harjoittelu (2 op)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Heikkinen, Eino & Marin, Marjatta (toim.) 2009. Vanhuuden voimavarat.
 • Hyyppä, Markku 2009. Elinvoimaa yhteisöstä.
 • Seppänen, Marjaana 2006. Gerontologinen sosiaalityö: katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen.
 • Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.) 2009. Vanhuus ja sosiaalityö.
 • Ylinen, Satu 2008. Gerontologinen sosiaalityö: tiedon-muodostus ja asiantuntijuus.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

Ikääntyneen hyvinvoinnin moniammatillinen arviointi, edistäminen ja tukeminen II, 34 op opintokokonaisuus

54A008 Ikääntyneen sairaudet, niiden erityispiirteet ja hoito, 12 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy ikääntyneen sairauksien ja lääkehoidon erityiskysymyksiin sekä muistisairauksiin. Hän oppii soveltamaan hoitotyön ja sen tukiaineiden (mm. gerontologia, geriatria, farmakologia, ravitsemustiede, mikrobiologia) perustietoja ikääntyneen hoidossa ottaen huomioon sairaudet, lääkehoidon, erilaiset hoitotoimenpiteet sekä terveydentilan muutokset. Opiskelija osallistuu ikääntyneen lääkehoidon toteuttamiseen oman koulutuksensa tuoman osaamisen sekä toimintayksikön lääkehoitosuunnitelman ja sen sisältämien lupien määrittelemällä alueella. Opiskelija perehtyy ikääntyvien terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja osaa ohjata ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö: Geriatria ja ikääntyneiden tyypillisimmät sairaudet. Geriatrinen hoitotyö; sairaan vanhuksen hoitotyö. Hoitotyön auttamismenetelmät II. Ravitsemus. Lääkehoito ja lääkelaskenta, farmakologia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitukset, ohjattu harjoittelu (4 op)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hartikainen, Sirpa & Lönnroos, Eija (toim.) 2008. Geriatria - arvioinnista kuntoutukseen.
 • Kivelä, Sirkka-Liisa & Räihä, Ismo 2007. Iäkkäiden lääkehoito.
 • Kivelä, Sirkka-Liisa 2007. Me, ikääntyminen ja lääkkeet.
 • Liukkonen, Jukka 2009. Laske ja lääkitse.
 • Louheranta, Anne 2006. Ravitsemus ja ruokavaliot.
 • STM 2007. Turvallinen lääkehoito.
 • Suominen, Merja 2008. Ikääntyvien ravitsemus ja erityisruokavaliot, opas ikääntyneitä hoitavalle henkilökunnalle.
 • Tokola, Eeva 2009. Lääkehoito kotona.
 • Veräjänkorva, Oili 2006. Lääkehoito hoitotyössä.
 • Voutilainen, Päivi & Tiikkainen, Pirjo (toim.) 2009. Gerontologinen hoitotyö.
 • Geronomien Lääkehoitopassi 2009.
 • Infektioiden torjunta sairaalassa, uusin painos.
 • Lääkeasetus 18 ja 29 §
 • Lääkelaki 395/1987
 • Lääkintöhallituksen yleiskirje 1929/1987
 • Muu materiaali.

Arviointi: Näyttökoe/harjoittelu hyväksytty/hylätty. Jatkuva näyttö. Tentti/kirjallinen työ, numeerinen arviointi 1 - 5.

54A009 Ikääntyneen toimintakyvyn laaja-alainen tukeminen (BPS), 12 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa analysoida ja tukea ikääntyneen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista osallisuutta vanhenemisen eri vaiheissa. Opiskelija löytää keinoja päivittäistoimintojen tukemiseen ja esteettömien ympäristöjen suunnitteluun. Osaa ennakoida ja ehkäistä ikääntyvää uhkaavaa syrjäytymistä ja toimintakyvyn riskiä. Osaa yhdistää ja soveltaa palveluprosessissa monitieteistä gerontologista, geriatrista ja hyvinvointiteknologista tietoa.

Sisältö: Toimintakyvyn laaja-alainen tukeminen, Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvointiteknologian perusteet ja apuvälineet.

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus, harjoitteet  

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Eloranta, Tuija & Punkanen, Tiina 2008. Vireään vanhuuteen.
 • Heinola, Reija (toim.) 2007. Asiakaslähtöinen kotihoito.
 • Järvikoski, Aila & Härkäpää, Kristiina 2004. Kuntoutuksen perusteet.
 • Kallanranta, Tapani & Rissanen, Paavo 2001. Kuntoutus.
 • Penttilä, Kerttu 1999. Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä.
 • Pietilä, Anna-Maija ym. 2003. Terveyden edistäminen - uudistuvat työmenetelmät.
 • Savola, Elina 2005. Terveyden edistäminen esimerkein: käsitteitä ja selityksiä.
 • STAKES 2005 ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.
 • STM 2002. Kuntoutusselonteko.
 • Torkkola, Sinikka (toim.) 2002. Terveysviestintä.
 • Vertio, Harri 2003. Terveyden edistäminen.
 • Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005.
 • Erikseen sovittavat tutkimusraportit ja artikkelit.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A010 Osallistavat ja aktivoivat menetelmät, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää osallistavan ja aktivoivan työskentelytavan merkityksen elämänlaadun, luovuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Opiskelija osaa soveltaa kulttuurin ja taiteen työmuotoja ikääntyneiden osallistamisessa ja voimavaraistamisessa. Opiskelija tunnistaa monikulttuurisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää sitä voimavarana vanhustyössä.

Sisältö: Luovien menetelmien käyttö vanhustyössä, sosiokulttuurinen innostaminen. Eri taidemuotojen soveltaminen ikääntyneiden kanssa työskentelyssä.

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus, harjoittelu (2 op)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hohental-Antin, Leonie 2006. Kutkuttavaa taidetta, taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä.
 • Kurki, Leena 2007. Innostava vanhuus.
 • Mäkisalo-Ropponen, Merja 2009.
 • Mäkisalo-Ropponen, Merja 2007. Tarinat työn tukena.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A011 Ikääntyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy ikääntyvien palvelujen rakenteisiin ja toimintajärjestelmiin sekä niihin liittyvään lainsäädäntöön. Opiskelija oppii tuntemaan ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut. Opiskelija oppii työskentelemään kartoittaen ikääntyvien yksilölliset palvelutarpeet voimavaralähtöisesti. Opiskelija oppii laatimaan ikääntyneen kanssa yhteistyössä palvelusuunnitelman sekä koordinoimaan, ohjaamaan ja mahdollistamaan ikääntyneiden palvelujen käytön. Opiskelija osaa yhdistää ja soveltaa palveluprosessissa monitieteistä tietoa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, järjestöjen ja yksityisten tuottamat palvelut, sosiaaliturva, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (asiakaslaki, potilaslaki, edunvalvonta). Palveluohjauksen perusteet, palvelusuunnitelman laatiminen, palvelujen käyttäjien asema ja oikeudet palvelujärjestelmässä. Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Heikkilä, Matti & Lahti, Tuukka 2007. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus.
 • Kananoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka.
 • Larmi, Aini & Tokola, Eeva & Välkkiö, Heleena 2005. Kotihoidon työkäytäntöjä.
 • Sosiaali- ja terveyden-huoltolainsäädäntö.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma: Kaste-ohjelma 2008 - 2011.
 • STM:n selvityksiä 2008:6.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

Ikääntyneen väestön palveluiden johtaminen, kehittäminen ja organisointi, 30 op opintokokonaisuus

54A012 Ikääntymiseen liittyvät elämänmuutokset ja elämänhallinta II, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii edistämään ikääntyvien ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja turvallisuutta. Opiskelija tunnistaa ikääntyneiden elämänmuutoksiin liittyviä sosiaalisia ongelmia. Opiskelija syventää osaamistaan ikääntyneiden elämänhallintaa liittyvissä työmenetelmissä.

Sisältö: Sosiaaliset ongelmat: turvattomuus, yksinäisyys, päihteet, mielenterveysongelmat, väkivalta, seksuaalisuus, kaltoinkohtelu, syrjäytyminen.

Työmenetelmiä: sosiaalityö, kriisityö läheisneuvonpito, verkostotyö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitteet.

Kirjallisuus ja muu materiaali: 

 • Juhela, Pirjo 2006. Missä on isäsi - kuinka voi äitisi?
 • Levo, Tarja (toim.) 2008. Ikääntyvän ääntä kuunnellen.
 • Routasalo, Pirkko & Pitkälä, Kaisu & Savikko, Niina & Tilvis, Reijo 2003. Ikääntyneiden yksinäisyys.
 • Saarenheimo, Marja 2003. Vanhuus ja mielenterveys.
 • Suhonen, Heikki 2005. Elämä on pysähtynyt keinu.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A013 Ikääntyneen väestön palvelujen kehittäminen, 9 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tiedostaa ikääntyvien palvelujen kehittämistarpeet. Opiskelija saa välineitä palvelujen arviointi- ja laatutyöhön. Opiskelija oppii arvioimaan ikääntyneiden palvelujen tarvetta, neuvomaan, koordinoimaan ja tekemään päätöksiä resurssit ja toimintavaltuudet huomioiden. Opiskelija oppii kokoamaan eri alojen asiantuntijoiden osaamista saumattoman palveluketjun luomiseksi.

Sisältö: Palveluohjausosaamisen syventäminen, palveluohjausjärjestelmään kohdistuvat muutospaineet ja kehittämistarpeet, arvioinnin ja laatutyön perusteet. Palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavat. Ikääntyneiden elinympäristön huomioiminen - esteettömyys, hyvinvointiteknologia

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Holma, Tupu (toim.) 2003. Laatua vanhustyön arkeen.
 • Laine, Juha 2005. Laatua ja tuotannollista tehokkuutta.
 • Lehtoranta, Heini & Päätalo, Margit (toim.) 2006. Raportti palvelujen tuotteistamisesta ja laadun kehittämisestä aluekeskusseuduilla.
 • Palveluohjaukseen liittyvät tutkimukset ja artikkelit.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5.

54A014 Organisaatio-osaaminen ja esimiestyö, 7 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee organisaation toimintaa ohjaavan normiston ja hallinnolliset toimintaperiaatteet. Opiskelija on perehtynyt vanhustyötä ohjaaviin keskeisiin lakeihin, säädöksiin ja tavoite- ja toimenpideohjelmiin sekä työelämää ohjaaviin säädöksiin. Opiskelija tuntee johtamisen perustehtävät ja kykenee asettamaan ohjaus-, johtamis- ja kehittämistoiminnassaan selkeitä tavoitteita, priorisoimaan niitä taloudelliset ja laatuseikat huomioiden sekä motivoimaan henkilöstöä niiden saavuttamiseen. Opiskelija osaa hyödyntää keskeisiä laatutyön menetelmiä vanhuspalvelujen kehittämisessä.

Sisältö: Organisaation tavoitteellinen toiminta ja strategiat, esimiestyö, hallinnolliset periaatteet, julkisoikeudellinen osaaminen, toimintaa ohjaavat normit (VES, TES, kuntalaki, hallintolaki, talous- ja kustannuslaskenta)

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus

Kirjallisuus:

 • Jalava, Urpo & Uhinki, Ailo 2008. 100 ideaa esimiestyöhön.
 • Juuti, Pauli & Vuorela, Antti 2002. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi.
 • Järvinen, Pekka 2005. Ammattina esimies.
 • Moilanen, Raili 2001. Oppivan organisaation mahdollisuudet.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54A015 Työyhteisöosaaminen, 5 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija pystyy ohjaamaan vanhuspalveluyksiköiden henkilöstöä yhteistoimintaan, kasvuun ja muutokseen sekä tukee asiantuntijuuden jakamista vanhustyön verkostoissa. Opiskelija tunnistaa työyhteisöä ylläpitävät tekijät ja kykenee reagoimaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä tilannekohtaisiin muutoksiin. Opiskelija on vastuullinen työyhteisön hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä ja kykenee vaikuttamaan niiden olemassaoloon ennakoivasti. Opiskelija osaa esimiehenä pitää huolta omasta sekä tukea henkilöstön ammattitaidon ajantasaistamista, työn kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä.

Sisältö: Työyhteisön rakenne ja dynamiikka, henkilöstön hyvinvointi, työsuojelu ja työkyvyn ylläpitäminen, työterveyshuolto, työnohjaus, oman työn ja ammattitaidon kehittäminen

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus

Kirjallisuus:

 • Järvinen, Pekka 2008. Menestyvän työyhteisön pelisäännöt.
 • Mäkisalo, Merja 2003. Yhdessä onnistumme.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK