Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Perusopinnot

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy ikääntymiseen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Opiskelija oppii havainnoimaan ja arvioimaan ikääntyneen hyvinvointiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia ja ikääntyneen toimintakykyä. Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon arvoihin ja ammattieettisiin periaatteisiin. Opiskelija osaa luoda ikääntyneeseen ja hänen läheisiinsä tavoitteellisen, ikääntyneen toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevan vuorovaikutussuhteen.

54P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee oman koulutusohjelmansa ja sen rakenteen sekä tulevan koulutusammattinsa tiedollis-taidolliset vaatimukset. Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskelemaan tavoitteellisesti. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia opiskelun tukipalveluita sekä soveltaa itseohjautuvan opiskelun ja muiden tämänhetkisten oppimisteoreettisten näkökulmien periaatteita. Opiskelija kehittää oppimaan oppimistaan ja opiskeluvalmiuksiaan hyödyntäen arviointia ja jatkuvaa itsearviointia opiskelussaan ja ammatillisessa kasvussaan.

Sisältö: Opiskelu AMK:ssa ja koulutusohjelmassa, avoin oppimisympäristö, oppimisstrategiat ja -tyylit, verkko-oppimisympäristö, verkkotyöskentelyn periaatteet, ammatillisen kasvun käynnistyminen, ammattiala ja ammatti-identiteetti, ryhmäytyminen

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, oppimistehtävät ja verkko-opiskelu, yhteistoiminnallinen työskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Opetussuunnitelma
 • edu.tokem.fi
 • Moodle-ympäristöön tallennettu sähköinen materiaali
 • muu materiaali

Arviointi: hyväksytty/hylätty

54P002 Äidinkieli: puheviestintä ja kirjallinen viestintä, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu keskeisiin puheviestintäteorioihin ja -käsitteisiin. Opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan havaintojaan eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa ja antaa palautetta. Opiskelija tiedostaa omia käsityksiään itsestään viestijänä: puhujana ja kirjoittajana. Opiskelija osaa ilmaista ja jäsentää ajatuksiaan kirjallisesti. Opiskelija osaa arvioida ja muokata omaa tekstiään. Opiskelija hallitsee kielellisesti ja tyylillisesti moitteettoman asiatyylisen kirjallisen esityksen laadinnan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, yhteiset harjoitukset, itsenäinen työskentely, toiminnalliset- ja draamamenetelmät erilaiset työpaja- ja ryhmätyöharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Andersson, Sari & Kyläpää, Esa 2002. Käytännön puheviestintää
 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita
 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo 2003. Viestintätaito
 • Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kirjallisen työn laadintaohjeet
 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyöopas.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54P003 Ruotsin kieli, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää kommunikaatiokykyään ja tutustuu ammattialaan sekä pohjoismaiseen kulttuuriin ruotsin kielellä. Opiskelijalta edellytetään sellaisen kielitaidon saavuttamista, joka vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on välttämätön.

Sisältö: puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen erilaisissa yleisissä ja erityisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon kehittäminen (esim. haastattelu-, keskustelu-, alustus- ja esittelyharjoituksia ryhmässä ja ryhmälle), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen (esim. lehtiartikkelit, tutkimukset, kirjallisuus), kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv, referoiva kirjoittaminen).

Opintojakson oppimismenetelmät:  Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Kontaktitunneilla harjoitetaan aktiivisesti kielitaidon eri osa-alueita, esimerkiksi työstämällä eri tavoin suullisesti käsiteltävänä olevia teemoja. Itsenäinen työskentely voi sisältää ennakkoon valmistautumista kontaktiopetuksen harjoituksiin (esim. perehtymällä tekstiin) sekä tunneilla käsitellyn materiaalin jatkotyöstämistä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Oheiskirjallisuus

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5. Suoritus sisältää aktiivisen osallistumisen kontaktiopetukseen, arvioitavan suullisen tehtävän ja tentin.

54P004 Englannin kieli, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää kommunikaatiokykyään, hankkii valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tutustuu ammattialaan englannin kielellä. Opiskelijalta edellytetään yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä sellaisen kirjallisen ja suullisen kielitaidon saavuttamista, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on välttämätöntä.

Sisältö: puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim. haastattelu-, keskustelu-, alustus- ja esittelyharjoituksia ryhmässä ja ryhmälle), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen (esim. lehtiartikkelit, tutkimukset, kirjallisuus), kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, CV, referoiva kirjoittaminen).

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Kontaktiopetuksessa harjoitellaan ja työstetään eri tavoin aktiivisesti alaan liittyviä teemoja (esim. tekstinymmärtäminen, puheharjoitukset). Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy ennakkoon valmistautumista kontaktiopetuksen harjoituksiin, käsiteltyjen teemojen jatkotyöstämistä sekä valmistautumista arvioitavaan suulliseen tehtävään ja tenttiin.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Olsonen, Pirkko & Monni, Sari & Tolsa-Mänttäri, Ilona & Lehtonen, Tuula 2003. Englannin tekstinymmärtäminen.
 • Opiskelijan opas.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54P005 Tiedonhaku ja tutkimustoiminnan perusteet, 4 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä opiskelussaan että tulevissa työtehtävissään ja ymmärtää informaatiolukutaidon merkityksen. Opiskelija osaa käyttää oman alansa tiedonlähteitä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Opiskelija kykenee tarkoituksenmukaiseen yhteisölliseen verkkoviestintään ja hallitsee verkko-opiskelun taitoja. Opiskelija oppii tutkimustoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet tutkimuseettiset toimintaperiaatteet huomioiden sekä tietää, miten tutkimustoimintaa tehdään. Opiskelija oppii erottamaan ns. arkitiedon ja tieteellisen tiedon soveltamismahdollisuudet ja -tilanteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aloitusluennot (verkkotunnusten jakaminen, opintojakson esittely, oppimisympäristöjen esittely, tietokantojen esittelyä ja käytön ohjausta), demonstraatiot, harjoitukset (1 op) ja oppimiskeskustelut verkkoympäristössä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alasuutari, Pertti 2001. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen
 • Tuomi, Jouni 2008. Tutki ja lue - johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen
 • Verkossa oleva materiaali ja kirjaston sivut

Arviointi: hyväksytty/hylätty

54P006 Osaaminen, innovaatio- ja liiketoiminta, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan yleiset perusperiaatteet, ymmärtää yritystoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä taloudellisen, kustannustietoisen, asiakaslähtöisen ja laadukkaan toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Opintojakson oppimismenetelmät: hanketyöskentely, aktiivinen osallistuminen luennoille, oppimiskeskustelut, ohjattu työskentely/harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Karvonen Anja & Uusitalo Susanna 2007. Minäkö hoiva-alan yrittäjäksi?
 • Lampikoski, Kari & Lampikoski, Tommi 2006. Kehitä ideasi innovaatioksi.
 • McKinsey & Company 2000. Ideasta kasvuyritykseksi - käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
 • Rissanen Sari & Sinkkonen Sirkka 2004. Hoivayrittäjyys.

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54P007 Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii tutkimustoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet tutkimuseettiset toimintaperiaatteet huomioiden sekä tietää, miten tutkimustoimintaa tehdään. Opiskelija oppii erottamaan ns. arkitiedon ja tieteellisen tiedon soveltamismahdollisuudet ja -tilanteet. Opiskelija perehtyy tieteelliset kriteerit täyttävän tutkielman tekemisen perusteisiin sekä oppii hyödyntämään erilaisten raporttien, selvitysten yms. tekemiseen tarvittavan tiedon hankinta- ja analysointimenetelmiä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alasuutari, Pertti 2001. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.
 • Kuula, Arja 1999. Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä.
 • Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
 • Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2008. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi.
 • Viinamäki, Leena & Saari, Erkki (toim.) 2007. Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.
 • Vilkka, Hanna & Airaksinen, Tiina 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö.

Sisältö: tutkimusprosessi, tieteelliset kriteerit täyttävä tutkielma.

Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus

Arviointi: Arviointi asteikolla 1 - 5

54P008 Tieto- ja hyvinvointitekniikka, 3 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia sekä hyödyntää tietokonetta opetustapahtumia ja esityksiä tehdessään. Hän osaa käyttää tietokonetta päivittäisessä tiedonvälityksessä, omien opiskelujensa edistämisessä ja seurannassa. Hän hallitsee tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät sekä yleiset että ammattikorkeakoulun omat ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä. Opiskelija kiinnostuu hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista oman alansa kehittämisen näkökulmasta tutustumalla hyvinvoinnin ja kuntoutuksen keskeisiin tietotekniikan sovellusalueisiin.

Sisältö: tietokoneen käytön perusvalmiudet, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteet, esitysten laadinta tietokoneella, sähköpostin ja Intranetin käyttö, muu sähköinen viestintä, tietosuoja ja tietoturvasäädökset, alakohtaiset hyvinvointiteknologiasovellukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, demonstraatiot, opintokäynnit, ohjattu harjoittelu (1 op)

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali sekä tutkimukset.

Arviointi: Tasokoe ja tehtävä, joka liittyy johonkin ammattiopintoihin kuuluvaan opintokokonaisuuteen. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK